IBPBI/2/4510-250/15/AP | Interpretacja indywidualna

Ustalenie wartości początkowej znaku towarowego otrzymanego w formie darowizny.
IBPBI/2/4510-250/15/APinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. darowizna
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpisy amortyzacyjne
 5. wartość początkowa
 6. wartość rynkowa
 7. znak towarowy
 8. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 marca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 9 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca uprawniony będzie do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Znaku Towarowego równej wartości rynkowej tego Znaku na dzień darowizny przez Spółkę przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca uprawniony będzie do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Znaku Towarowego równej wartości rynkowej tego Znaku na dzień darowizny przez Spółkę przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą działającym w formie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (dalej: „SKOK”). Wnioskodawca utworzył w 2013 r. jako jedyny udziałowiec spółkę z o.o. (dalej: „Spółką”) o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 złotych, podzielonym na 1.000 równych udziałów. Wnioskodawca pokrył wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego o wartości (określonej w wycenie sporządzonej z zastosowaniem metody dochodowej) wynoszącej 38.071.753,15 zł. W skład wniesionego aportu wchodziły m.in. majątkowe prawa autorskie do oznaczenia słowno-graficznego „SKOK ...” (dalej „Znak Towarowy”) o wartości (na dzień utworzenia Spółki) wynoszącej 36.382.042,90 zł. Wartość Znaku Towarowego nie podlegała amortyzacji podatkowej w rozumieniu przepisów UPDOP zarówno przez Wnioskodawcę jak i przez Spółkę. Wartość aportu w części przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki (tj. w kwocie 37.971.753,15 zł) została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Obecnie rozważana jest darowizna przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy jej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą m.in.:

 1. Znak Towarowy,
 2. licencja na oprogramowanie komputerowe,
 3. środki trwałe (przede wszystkim sprzęt komputerowy i meble biurowe),
 4. elementy wyposażenia,
 5. wierzytelności przysługujące Spółce,
 6. prawa wynikające z umów zawartych przez Spółkę,
 7. środki pieniężne posiadane przez Spółkę.

Wartość darowizny określona zostanie w umowie darowizny w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej przedsiębiorstwa Spółki na dzień darowizny.

Aktywa otrzymane przez Wnioskodawcę od Spółki w drodze darowizny (w tym Znak Towarowy) będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca uprawniony będzie do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Znaku Towarowego równej wartości rynkowej Znaku Towarowego na dzień darowizny przez Spółkę jej przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie od Spółki jej przedsiębiorstwa w drodze darowizny oznaczać będzie uzyskanie przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (zwanym dalej „podatkiem CIT”) w wysokości równej wartości rynkowej przedsiębiorstwa Spółki na dzień darowizny - art. 12 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 12 ust. 5 UPDOP.

W wyniku otrzymania przedsiębiorstwa Spółki w drodze darowizny Wnioskodawca stanie się właścicielem m.in. Znaku Towarowego, będącego wartością niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 UPDOP. Znak Towarowy będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż jeden rok, podlegał będzie on zatem amortyzacji zgodnie z art. 16b ust. 1 UPDOP. Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Znaku Towarowego będą kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ust. 6 UPDOP.

Kluczowym zatem jest ustalenie wartości początkowej Znaku Towarowego. Art. 16g ust. 11 stanowi, że w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączna wartość początkowa nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi sumę ich wartości rynkowej, nie wyższą jednak od różnicy pomiędzy wartością przychodów, o której mowa w art. 12 ust. 5, uwzględnionych w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w roku podatkowym, w którym nabyto to przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, a wartością składników zwiększających aktywa spadkobiercy lub obdarowanego, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Przychodem Wnioskodawcy z tytułu otrzymania darowizny będzie rynkowa wartość przedsiębiorstwa, tj. suma wartości rynkowej jego składników (m.in. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) oraz wartości firmy. Tak więc różnica pomiędzy wartością przychodu Wnioskodawcy z tytułu otrzymania darowizny w rozumieniu art. 12 ust. 5 UPDOP a wartością składników przedsiębiorstwa Spółki niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, będzie wyższa niż suma wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki. Zatem wartością początkową Znaku Towarowego będzie jego wartość rynkowa na dzień darowizny.

Wnioskodawca uprawniony będzie do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Znaku Towarowego równej wartości rynkowej Znaku Towarowego na dzień darowizny przez Spółkę jej przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca wykaże i opodatkuje dochód z tytułu nieodpłatnego nabycia rzeczy lub praw, dochód ten nie będzie zwolniony z podatku dochodowego, ani też od dochodu tego nie zostanie zaniechane pobranie podatku na podstawie przepisów odrębnych. Tym samym do omawianego stanu faktycznego (winno być zdarzenia przyszłego) a contrario nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a UPDOP zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: nabytych nieodpłatnie, jeżeli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego) lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca uprawniony będzie do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Znaku Towarowego równej wartości rynkowej Znaku Towarowego na dzień darowizny przez Spółkę jej przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzyma w formie darowizny od Spółki z o.o. majątkowe prawa autorskie do Znaku Towarowego. Prawo to będzie stanowiło wartość niematerialną i prawną. Wnioskodawca będzie wykorzystywał ww. Znak Towarowy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok.

Na wstępie należy wskazać, że w niniejszej interpretacji indywidualnej tut. Organ nie odniósł się do kwestii ujętej we własnym stanowisku Wnioskodawcy dotyczącej ustalenia przychodu z tytułu otrzymania darowizny. Kwestia ta nie była przedmiotem pytania Wnioskodawcy, które wyznacza zakres interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W myśl natomiast art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Ponadto art. 16 ust. 1 pkt 63a updop, stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 16b ust. 1 pkt 4 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c ustawy, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencyjnej), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do znaku towarowego, o którym mowa we wniosku może stanowić wartość niematerialną i prawną, o ile:

 • prawo to zostało nabyte,
 • nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • jego przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok oraz
 • jest wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo zostało oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej, umowy najmu lub umowy leasingu.

W myśl art. 16d ust. 2 updop, składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.

Zgodnie natomiast z art. 16f ust. 1 updop, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

Sposób ustalania wartości początkowej, stanowiącej podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych jest zróżnicowany m.in. w zależności od sposobu ich nabycia.

W myśl art. 16g ust. 1 pkt 3 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Z kolei art. 16g ust. 11 updop, wskazuje, że w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączna wartość początkowa nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi sumę ich wartości rynkowej, nie wyższą jednak od różnicy pomiędzy wartością przychodów, o której mowa w art. 12 ust. 5, uwzględnionych w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w roku podatkowym, w którym nabyto to przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, a wartością składników zwiększających aktywa spadkobiercy lub obdarowanego, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Natomiast art. 16g ust. 12 updop, stanowi, że przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje się odpowiednio art. 14.

Ponadto nadmienić należy, że zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Znaku Towarowego otrzymanego w formie darowizny równej wartości rynkowej tego Znaku na dzień otrzymania darowizny.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.