IBPBI/2/423-981/14/MO | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z likwidacją Spółki, otrzymując w odpowiednich częściach wspólne prawo ochronne na słowny znak towarowy „A”, wspólne prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A”, prawo ochronne do słownego znaku towarowego „A” zarejestrowanego w Tunezji oraz prawa ze zgłoszeń słowno-graficznych znaków towarowych „B” i „C”. Wnioskodawca uzyskuje przychód w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), inny niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
IBPBI/2/423-981/14/MOinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja spółki
  2. przychód
  3. udział w zyskach
  4. znak towarowy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 4 września 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w związku z likwidacją Spółki, otrzymując w odpowiednich częściach prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa ze zgłoszeń znaków towarowych, Wnioskodawca uzyskuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych inny niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w związku z likwidacją Spółki, otrzymując w odpowiednich częściach prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa ze zgłoszeń znaków towarowych, Wnioskodawca uzyskuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych inny niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji („Spółka”) jest spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegającą w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Spółka jest organizacją posiadającą osobowość prawną, powołaną do reprezentowania interesów przedsiębiorców, o której mowa w art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Wspólnikami Spółki są „X” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz Wnioskodawca, spółka mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegającą w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich uzyskania. „X” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada 57,5% udziałów w kapitale Spółki, a Wnioskodawca posiada 42,5% udziałów w kapitale Spółki.

W skład majątku Spółki wchodzą m.in. dwa prawa ochronne na wspólne znaki towarowe tj. na znak słowny „A” i znak słowno-graficzny „A”, zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP. W skład majątku Spółki wchodzi również jedno prawo ochronne na znak towarowy „A” zarejestrowane na terytorium Tunezji oraz prawa ze zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP dwóch znaków towarowych (znak słowno-graficzny „B” i znak słowno-graficzny „C”), na które nie uzyskała jeszcze prawa ochronnego.

Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, zasady używania w obrocie wspólnego znaku towarowego przez organizację, o której mowa w ust. 1, oraz przez zrzeszone w niej podmioty określa regulamin znaku przyjęty przez tę organizację, dlatego też w Spółce obowiązuje regulamin używania wspólnego znaku towarowego, zgodnie z którym prawo używania tych wspólnych znaków tj. znaku słownego „A” i znaku słowno-graficznego „A” przysługuje bez ograniczeń „X” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca nie ma prawa używania tych znaków. Wyłącznie korzystającym ze znaku towarowego „A” zarejestrowanego na terytorium Tunezji jest również „X” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mając na względzie powyższe, umowa Spółki w związku z art. 286 § 3 kodeksu spółek handlowych przewiduje, że w przypadku likwidacji Spółki, majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w ten sposób, że „X” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma 99% tego majątku, a Wnioskodawca otrzyma 1% tego majątku, przy czym podział majątku między wspólników może nastąpić w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

W toku likwidacji Spółki, wspólnicy postanowią, że w przypadku, gdy przedmiotem majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli będą prawa ochronne na wspólne znaki towarowe lub inne aktywa, podział majątku między wspólników Spółki w związku z likwidacją Spółki nastąpi w taki sposób, że prawa ochronne na wspólne znaki towarowe (znak słowny „A” i znak słowno-graficzny „A”), zostaną przeniesione na wspólników Spółki jako wspólne prawa ochronne, z tym, że „X” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabywa udział w każdym wspólnym prawie ochronnym w 99/100 części (w 99%), a Wnioskodawca nabywa udział w każdym wspólnym prawie ochronnym w 1/100 części (w 1 %). W tych samych częściach wspólnicy nabędą udziały w prawie ochronnym do znaku towarowego „A” zarejestrowanego na terytorium Tunezji oraz udziały w prawie ze zgłoszenia znaku towarowego słowno-graficznego „B” i znaku towarowego słowno- graficznego „C”. Wnioskodawca posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki, nieprzerwanie przez okres dłuższy niż dwa lata. Posiadanie wszystkich udziałów Wnioskodawcy wynika z tytułu własności. Warunki te będą również spełnione na dzień przeniesienia majątku na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z likwidacją Spółki, otrzymując w odpowiednich częściach wspólne prawo ochronne na słowny znak towarowy „A”, wspólne prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A”, prawo ochronne do słownego znaku towarowego „A” zarejestrowanego w Tunezji oraz prawa ze zgłoszeń słowno-graficznych znaków towarowych „B” i „C”. Wnioskodawca uzyskuje przychód w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), inny niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymując, w związku z likwidacją Spółki, w odpowiednich częściach wspólne prawo ochronne na słowny znak towarowy „A”, wspólne prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A”, prawo ochronne do słownego znaku towarowego „A” zarejestrowanego w Tunezji oraz prawa ze zgłoszeń słowno-graficznych znaków towarowych „B” i „C”, Wnioskodawca nie uzyskuje przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych inny niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Mając na względzie powyższe, otrzymując, w związku z likwidacją Spółki, w odpowiednich częściach wspólne prawo ochronne na słowny znak towarowy „A”, wspólne prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A”, prawo ochronne do słownego znaku towarowego „A” zarejestrowanego w Tunezji oraz prawa ze zgłoszeń słowno-graficznych znaków towarowych „B” i „C”, Wnioskodawca nie uzyskuje przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych innego niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.