IBPBI/2/423-542/14/JD | Interpretacja indywidualna

Czy w ogóle, a jeśli tak to kiedy wystąpi po stronie Wnioskodawcy przychód ze sprzedaży znaku towarowego (objętego prawem ochronnym) przez Spółkę B (w której Wnioskodawca jest komplementariuszem) na rzecz Spółki C?
IBPBI/2/423-542/14/JDinterpretacja indywidualna
  1. sprzedaż
  2. spółka komandytowo-akcyjna
  3. znak towarowy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 7 maja 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 8 maja 2014 r.), uzupełnionym 25 lipca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu ze sprzedaży znaku towarowego przez SKA, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2014 r. do tut. BKIP wpłynął wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu ze sprzedaży znaku towarowego przez SKA, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 18 lipca 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-542/14/JD, IBPBI/2/423-543/14/JD wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 25 lipca 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Ponadto Wnioskodawca jest komplementariuszem w dwóch spółkach komandytowo-akcyjnych (Spółce A oraz Spółce B). Spółka A oraz Spółka B będą w przyszłości jedynymi wspólnikami spółki jawnej (dalej jako „Spółka C”). Spółka A planuje wnieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa w skład której będzie wchodził m.in. znak towarowy (objęty prawami ochronnymi) do Spółki B tytułem wkładu i objąć w zamian za ten wkład akcje Spółki B. Spółka B została założona przed dniem 12 grudnia 2013 r., a jej rok obrotowy, inny niż rok kalendarzowy, rozpoczyna się 1 grudnia danego roku kalendarzowego i trwa do 30 listopada kolejnego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy Spółki B kończy się 30 listopada 2014 r. Stąd do 30 listopada 2014 r. Spółka B nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka A jest jedynym posiadaczem praw do tego znaku. Znak ten był do tej pory wykorzystywany w prowadzonej przez Spółkę A działalności, generując przychody. Nie został jednak wyceniony i nie był amortyzowany. Przed wniesieniem ww. wkładu niepieniężnego do Spółki B zostanie dokonana przez biegłego wycena wartości rynkowej wnoszonego wkładu, w tym szczególnie wycena znaku towarowego.

Wartość akcji objętych przez Spółkę A w Spółce B będzie równa wartości rynkowej wnoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która to wartość zostanie ustalona przez biegłego rzeczoznawcę. Następnie Spółka B planuje sprzedaż znaku towarowego (objętego prawem ochronnym) wniesionego do niej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa po cenie rynkowej. Nabywcą będzie Spółka C, w której jedynymi wspólnikami będą jak wskazano wyżej Spółka A oraz Spółka B. Spółka B wniesie do Spółki-Wnioskodawcy wkład pieniężny. Spółka C, która nabędzie znak towarowy (objętego prawem ochronnym) planuje udzielać licencji Spółce A na korzystanie ze znaku towarowego. Spółka A będzie korzystała ze znaku towarowego celem prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto należy wskazać, że Spółka A jest i będzie w Spółce B jedynie akcjonariuszem.

W uzupełnieniu wniosku z 24 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 lipca 2014 r.) Spółka wyjaśniła, że sprzedaż znaku towarowego, o którym mowa we wniosku nastąpi w okresie, gdy Spółka B nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w ogóle, a jeśli tak to kiedy wystąpi po stronie Wnioskodawcy przychód ze sprzedaży znaku towarowego (objętego prawem ochronnym) przez Spółkę B (w której Wnioskodawca jest komplementariuszem) na rzecz Spółki C... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wystąpi dla niego przychód ze sprzedaży znaku towarowego przez Spółkę B (w której Wnioskodawca jest komplementariuszem) na rzecz Spółki C. Powyższy wniosek wynika z przepisu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851).

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z 24 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 lipca 2014 r.) Spółka wskazała, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Według art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

O przychodzie z działalności gospodarczej można zatem mówić już w momencie powstania uprawnienia podatnika do uzyskania przysporzenia, niezależnie od jego faktycznego otrzymania. Przychodami należnymi w rozumieniu powołanego przepisu są bowiem te przychody, które wynikają ze źródła przychodów i stanowią kwoty, których wydania podatnik może żądać. Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” wynika z treści stosunku prawnego, a odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, to przychodami należnymi, co do zasady, są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przychód Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przez Spółkę B (spółkę komandytową-akcyjną, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem) znaku towarowego (wniesionego do niej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa) powstanie w momencie uzyskania przez Wnioskodawcę uprawnienia do uzyskania zapłaty, tj. z chwilą wystawienia faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest kwestia ustalenia czy spółka komandytowo-akcyjna, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem, nie stała się z dniem 1 stycznia 2014 r. podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych; okoliczność ta stanowi element opisu zdarzenia przyszłego ujętego we wniosku.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z 8 listopada 2013 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387, dalej „ustawa zmieniająca”), w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (...) przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, przepisy ustaw zmienianych, w tym ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, dalej: „updop”), w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Wyjątek od powyższej zasady ustanowiony został w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej (wchodzącym w życie 12 grudnia 2013 r.), w którym wskazano, że Spółka komandytowo-akcyjana, która:

  1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu (tj. po 12 grudnia 2013 r.), gdy jej rok obrotowy nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r., lub
  2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu (po 12 grudnia 2013 r.)

jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok obrotowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Ze względu na fakt, że w spółce komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem, bieżący rok obrotowy rozpoczął się w trakcie 2013 r., ale przed 12 grudnia 2013 r., przepisy ustawy zmieniającej nie będą miały zastosowania w trakcie trwającego roku obrotowego tej spółki, lecz dopiero począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po bieżącym roku obrotowym. W rezultacie, zagadnienie powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku ze zbyciem znaku towarowego (objętego prawem ochronnym), należy rozpatrywać w oparciu o przepisy updop, bez uwzględniania zmian wprowadzanych ustawą zmieniającą.

W myśl art. 5 ust. 1 updop, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku (art. 5 ust. 2 updop).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W myśl art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zatem przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa.

Wykładnia powołanego powyżej przepisu art. 12 ust. 3 cyt. updop, prowadzi do wniosku, że objęte hipotezą tego przepisu przychody muszą być następstwem prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem, między przychodem, a wymienionymi rodzajami działalności gospodarczej musi istnieć związek, skutkujący powstaniem przychodu. Omawiany przepis stanowi, że przychodami uznanymi za przychody z działalności gospodarczej są nie tylko przychody otrzymane, ale także należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Przychodami należnymi są przychody, które w następstwie działalności gospodarczej stały się należnością (wierzytelnością), chociaż faktycznie jeszcze ich nie uzyskano.

Z kolei w art. 12 ust. 3a-3e updop ustawodawca określił datę powstania obowiązku podatkowego poprzez szczegółowe określenie daty powstania przychodu. W unormowaniach tych wskazano, jakie zdarzenia umiejscowione w czasie należy uznać za datę powstania przychodu.

Stosownie do art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że przychód Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przez Spółkę B (spółkę komandytową-akcyjną, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem) znaku towarowego (wniesionego do niej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa) powstanie, zgodnie z art. 12 ust. 3a updop, w momencie wystawienia faktury, chyba że wcześniej dojdzie do zbycia prawa majątkowego lub uregulowania należności.

W świetle powyższego stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.