IBPBI/2/423-1549/14/IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, umorzenie udziałóww Spółce objętych uprzednio przez spółkę komandytowo-akcyjną w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa lub praw do znaków towarowych, skutkujące obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, które to umorzenie nastąpi za zgodą wspólnika (tj. spółki komandytowo-akcyjnej) w drodze nabycia ww. udziałów przez Spółkę w celu umorzenia bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej, będzie miało wpływ na przyjętą przez Spółkę wartość początkową tego prawa lub praw do znaków towarowych ustaloną na moment ich otrzymania w drodze aportu i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz na możliwość zaliczania w całości do kosztów uzyskania przychodów Spółki odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej ich wartości początkowej zarówno przed dokonaniem umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego, jak i po tej dacie? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpływu dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, na:

  • wartość początkową składników majątku otrzymanych w drodze aportu,
  • wysokość odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszt uzyskania przychodu, dokonywanych od tych składników majątkowych

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpływu dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, na:

  • wartość początkową składników majątku otrzymanych w drodze aportu,
  • wysokość odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszt uzyskania przychodu, dokonywanych od tych składników majątkowych.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (zwany dalej również „Spółką”) jest kapitałową spółką prawa handlowego, działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; siedziba Wnioskodawcy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest on podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym na ww. terytorium obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Prawdopodobnym jest, że inna spółka prawa handlowego, działająca w formie spółki komandytowo-akcyjnej (nie posiadająca dotychczas udziałów w kapitale zakładowym Spółki), dokona wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa lub praw do znaków towarowych (tj. prawa ochronnego do znaku towarowego, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub/i prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego - OHIM). Wniesienie ww. wkładu niepieniężnego (aportu) nastąpi w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, polegającego na ustanowieniu nowych udziałów w Spółce, które obejmie wspomniana spółka komandytowo-akcyjna w zamian za ww. aport. Planowane jest, aby całość lub przeważająca część wartości wnoszonego prawa lub praw do znaków towarowych została przekazana na pokrycie podwyższanego kapitału zakładowego (tj. na pokrycie udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym, obejmowanych przez spółkę komandytowo-akcyjną). Innymi słowy, najprawdopodobniej wartość wnoszonego wkładu będzie odpowiadała wartości nominalnej udziałów obejmowanych przez spółkę komandytowo-akcyjną w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki. Jeżeli jednak udziały zostaną objęte po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, nadwyżka zostanie przelana na kapitał zapasowy. Prawo lub prawa do znaków towarowych zostaną wniesione do Spółki według wartości rynkowej, wynikającej z wyceny sporządzonej przez wyspecjalizowany podmiot.

W związku z planowanym aportem, Spółka rozważa wprowadzenie do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, otrzymanych w ramach powyższego aportu prawa lub praw do znaków towarowych, według wartości początkowej równej ich wartości rynkowej wynikającej z ww. wyceny (ale wyłącznie w tej części ich wartości, która zostanie przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i nie zostanie przelana na kapitał zapasowy) i dokonywanie od tak ustalonej wartości początkowej podatkowych odpisów amortyzacyjnych, które będą w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Spółki. Otrzymane w drodze aportu prawo lub prawa do znaków towarowych będą wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, przez okres dłuższy niż rok.

Ponadto nie jest wykluczone, że po zarejestrowaniu powyższego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, udziały w Spółce objęte przez spółkę komandytowo-akcyjną, zostaną umorzone za zgodą wspólnika (tj. spółki komandytowo-akcyjnej) w drodze nabycia tych udziałów przez Spółkę w celu umorzenia bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej (tj. w trybie umorzenia dobrowolnego, uregulowanego w art. 199 § 1 i § 3 kodeksu spółek handlowych). W związku z umorzeniem udziałów w Spółce, objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną, nastąpi odpowiednie obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, umorzenie udziałów w Spółce objętych uprzednio przez spółkę komandytowo-akcyjną w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa lub praw do znaków towarowych, skutkujące obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, które to umorzenie nastąpi za zgodą wspólnika (tj. spółki komandytowo-akcyjnej) w drodze nabycia ww. udziałów przez Spółkę w celu umorzenia bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej, będzie miało wpływ na przyjętą przez Spółkę wartość początkową tego prawa lub praw do znaków towarowych ustaloną na moment ich otrzymania w drodze aportu i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz na możliwość zaliczania w całości do kosztów uzyskania przychodów Spółki odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej ich wartości początkowej zarówno przed dokonaniem umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego, jak i po tej dacie... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

W ocenie Wnioskodawcy, w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, umorzenie udziałów w Spółce objętych uprzednio przez spółkę komandytowo-akcyjną w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa lub praw do znaków towarowych, skutkujące obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, które to umorzenie nastąpi za zgodą wspólnika (tj. spółki komandytowo-akcyjnej) w drodze nabycia ww. udziałów przez Spółkę w celu umorzenia bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej, nie będzie miało wpływu na przyjętą przez Spółkę wartość początkową tego prawa lub praw do znaków towarowych ustaloną na moment ich otrzymania w drodze aportu i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz na możliwość zaliczania w całości do kosztów uzyskania przychodów Spółki odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej ich wartości początkowej zarówno przed dokonaniem umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego, jak i po tej dacie. Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest ustalana tylko i wyłącznie jeden raz na moment ich otrzymania i ujęcia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a jej późniejsze ewentualne zmiany (korekty) muszą wynikać wprost z przepisów prawa podatkowego.

Należy zauważyć, że żaden przepis prawa podatkowego nie nakazuje w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku dokonywać zmiany (korekty) pierwotnie ustalonej wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych dla celów amortyzacji podatkowej.

Za prawidłowością stanowiska Wnioskodawcy przemawia także to, że ustawodawca w art. 16 ust. 1 ustawy CIT (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: ustawa CIT) zawarł zamknięty katalog przypadków, gdy odpisów amortyzacyjnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Należy zauważyć, że żaden z przypadków wymienionych w ww. przepisie nie znajduje zastosowania do sytuacji opisanej w niniejszym wniosku. Zdaniem Wnioskodawcy, gdyby rzeczywiście intencją ustawodawcy było ograniczenie prawa do rozpoznawania jako koszt podatkowy poprzez odpisy amortyzacyjne sytuacji opisanej w niniejszym wniosku, wówczas zostałoby to wyraźnie i wprost uregulowane w art. 16 ust. 1 ustawy CIT. Natomiast w przepisie art. 16 ust. 1 ustawy CIT brak jest jakiejkolwiek regulacji, która w uwarunkowaniach przedstawionego zdarzenia przyszłego ograniczałaby zaliczanie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od raz ustalonej wartości początkowej nabytych w drodze aportu prawa lub praw do znaków towarowych.

Tym samym, dobrowolne umorzenie udziałów w Spółce w drodze zbycia bez wypłaty wynagrodzenia, objętych uprzednio przez spółkę komandytowo-akcyjną (skutkującym obniżeniem kapitału zakładowego) nie stanowi żadnej z przesłanek, które mogłyby powodować obowiązek korekty pierwotnie ustalonej wartości początkowej otrzymanych w ramach aportu prawa lub praw do znaków towarowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.