IBPBI/2/423-1246/14/JD | Interpretacja indywidualna

1. Czy opłaty dotyczące:
a) składania wniosków o udzielenie prawa ochronnego m.in. na znak towarowy oraz zgłoszenia znaku indywidualnego
b) przekazania wniosku z instytucji zajmującej się ochroną znaków w Polsce lub Europie do instytucji zajmującej się ochroną znaków na rynku międzynarodowym
c) wynagrodzenia za usługi związane z przygotowaniem dokumentacji zgłoszeniowej oraz doradztwa dotyczącego ochrony znaków towarowych
mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo w momencie ich poniesienia?
2. Czy opłata za uzyskanie ochrony znaku towarowego przez określony okres, o której mowa w pkt d) zdarzenia przyszłego powinna być zaliczona w koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do okresu ochrony, którego dotyczy?
IBPBI/2/423-1246/14/JDinterpretacja indywidualna
 1. Urząd Patentowy RP
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. ochrona
 4. rejestracja
 5. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 30 września 2014 r. (wpływ do tut. Biura 7 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z:

 • składaniem wniosków o udzielenie prawa ochronnego m.in. na znak towarowy oraz zgłoszeniem znaku indywidualnego,
 • przekazaniem wniosku z instytucji zajmującej się ochroną znaków w Polsce lub Europie do instytucji zajmującej się ochroną znaków na rynku międzynarodowym,
 • wynagrodzeniem za usługi związane z przygotowaniem dokumentacji zgłoszeniowej oraz doradztwem dotyczącym ochrony znaków towarowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 – zdarzenie przyszłe),
 • opłatą za uzyskanie ochrony znaku towarowego przez określony okres (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 – zdarzenie przyszłe)

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z:

 • składaniem wniosków o udzielenie prawa ochronnego m.in. na znak towarowy oraz zgłoszeniem znaku indywidualnego,
 • przekazaniem wniosku z instytucji zajmującej się ochroną znaków w Polsce lub Europie do instytucji zajmującej się ochroną znaków na rynku międzynarodowym,
 • wynagrodzeniem za usługi związane z przygotowaniem dokumentacji zgłoszeniowej oraz doradztwem dotyczącym ochrony znaków towarowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),

opłatą za uzyskanie ochrony znaku towarowego przez określony okres (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą rejestruje prawa dotyczące własności przemysłowej, m. in. znaki towarowe w formie słownej, graficznej i słowno - graficznej, służące odróżnieniu towarów oferowanych przez Spółkę od innych towarów istniejących na rynku. W związku z powyższym Spółka ponosi opłaty dotyczące:

 1. składania wniosków o udzielenie prawa ochronnego m.in. na znak towarowy oraz zgłoszenia znaku indywidualnego,
 2. przekazania wniosku z instytucji zajmującej się ochroną znaków w Polsce lub Europie do instytucji zajmującej się ochroną znaków na rynku międzynarodowym,
 3. wynagrodzenia za usługi związane z przygotowaniem dokumentacji zgłoszeniowej oraz doradztwa dotyczącego ochrony znaków towarowych,
 4. uzyskania ochrony znaku towarowego przez określony okres wskazany w odpowiednich aktach prawnych.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy opłaty dotyczące:
  1. składania wniosków o udzielenie prawa ochronnego m.in. na znak towarowy oraz zgłoszenia znaku indywidualnego
  2. przekazania wniosku z instytucji zajmującej się ochroną znaków w Polsce lub Europie do instytucji zajmującej się ochroną znaków na rynku międzynarodowym
  3. wynagrodzenia za usługi związane z przygotowaniem dokumentacji zgłoszeniowej oraz doradztwa dotyczącego ochrony znaków towarowych
   mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo w momencie ich poniesienia...
 2. Czy opłata za uzyskanie ochrony znaku towarowego przez określony okres, o której mowa w pkt d) zdarzenia przyszłego powinna być zaliczona w koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do okresu ochrony, którego dotyczy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1, są kosztami uzyskania przychodów pod warunkiem pozostawania w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, z wyłączeniem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Spółki wydatki dotyczące:

 1. składania wniosków o udzielenie prawa ochronnego m.in. na znak towarowy oraz zgłoszenia znaku indywidualnego
 2. przekazania wniosku z instytucji zajmującej się ochroną znaków w Polsce lub Europie do instytucji zajmującej się ochroną znaków na rynku międzynarodowym
 3. wynagrodzenia za usługi związane z przygotowaniem dokumentacji zgłoszeniowej oraz doradztwa dotyczącego ochrony znaków towarowych

spełniają przesłanki dotyczące ich związku z uzyskanymi przychodami, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o pdop. Nie można jednak bezpośrednio powiązać ich z uzyskiwanym przychodem, gdyż związane są z całokształtem działalności podatnika. W związku z powyższym należy je zaliczyć do kosztów pośrednio związanych z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o pdop.

Stosownie bowiem do art. 15 ust. 4d ustawy o pdop, koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o pdop, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wydatki wymienione w punktach a, b, c stanu faktycznego mogą zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia określonej w art. 15 ust. 4e w związku z art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze ustawy o pdop. Wydatki te związane są bowiem z jednorazowym zdarzeniem, a poniesienie ich służy do uzyskania prawa ochronnego dla znaku towarowego.

Z kolei opłaty dotyczące uzyskania ochrony znaku towarowego przez określony okres czasu o których mowa w pkt d) zdarzenia przyszłego, jako że dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i są ściśle związane z okresem trwania ochrony powinny podlegać rozliczeniu w czasie proporcjonalnie do długości okresu, na jaki została przyznana ochrona znaku. W związku z powyższym koszty te powinny, zgodnie z art. 15 ust. 4d zdanie drugie ustawy o pdop, podlegać rozliczeniu w czasie proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Stanowisko jednostki znajduje potwierdzenie w wydanych interpretacjach indywidulanych m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 2010 r, Znak: IPPB1/415-28/10-4/MT, w której czytamy wydatki związane z rejestracją znaku towarowego honorarium rzecznika patentowego jako koszt pośredni uzyskania przychodu mogą zostać zaliczone przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Wydatki te związane są bowiem z jednorazowym zdarzeniem, a poniesienie ich służy do uzyskania prawa ochronnego dla znaku towarowego. Odnosząc się natomiast do momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty za pierwsze 10 lat ochrony znaku należy zauważyć, że wydatek ten dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy. Koszt ten związany jest z ściśle określonym czasem trwania powyższej ochrony . W związku z powyższym koszty te powinny podlegać rozliczeniu w czasie. Powyższe stanowisko zostało podzielone w wydanej przez ten sam organ interpretacji indywidualnej z 3 sierpnia 2011 r. Znak: IPPB3/423-352/11-6/MS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie zdarzenia przyszłego wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.