IBPBI/2/423-1143/14/MO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Znaku Towarowego i Know-How ustalonej zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 i 2? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej znaku towarowego i know-how (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej znaku towarowego i know-how.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego; posiada rezydencję podatkową na terytorium Polski, tzn. podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług HR i pośrednictwa na rynku pracy; jest udziałowcem spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: Spółka). Wnioskodawca planuje umorzyć udziały w Spółce za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie za umorzone udziały zostanie ustalone w formie niepieniężnej, tzn. Spółka przeniesie na Wnioskodawcę prawo własności określonych składników majątkowych. W ramach przedmiotowego umorzenia udziałów nie dojdzie do likwidacji Spółki.

Po przekazaniu Wnioskodawcy wynagrodzenia w formie niepieniężnej, w Spółce pozostaną m.in.:

 • personel (np. dyrektorzy),
 • tytuł prawny do pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność,
 • umowy (np. umowa najmu pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność, umowy dotyczące zatrudnienia personelu, etc.),
 • zobowiązania (np. z tytułu umów najmu, umów dotyczących zatrudnienia personelu, zobowiązania handlowe, etc).

Tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały, Wnioskodawca otrzyma od Spółki następujące składniki majątkowe:

 • know-how w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT (dalej: Know-How),
 • wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Spółkę,
 • prawo ochronne na znak towarowy, o którym mowa ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. -Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej: Prawo Własności Przemysłowej) (dalej: Znak Towarowy).

Wartość rynkowa umarzanych udziałów będzie - na dzień umorzenia - równa wartości rynkowej wskazanych powyżej składników majątkowych, w konsekwencji np. ta część wartości rynkowej umorzonych udziałów, która przypada na Znak Towarowy i Know-How będzie równa wartości rynkowej odpowiednio Znaku Towarowego i Know-How.

Znak Towarowy i Know-How (dalej łącznie również: Wartości Niematerialne) zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy w miesiącu przekazania ich do używania. Wnioskodawca będzie wykorzystywać Wartości Niematerialne w prowadzonej działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż rok.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Znaku Towarowego i Know-How ustalonej zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 i 2... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej Znaku Towarowego i Know-How.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 Ustawy o CIT, amortyzacji podlegają wartości niematerialne i prawne, które:

 • zostały nabyte,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok.

Za wartość niematerialną i prawna Ustawa o CIT uznaje w szczególności:

 • prawa określone w ustawie Prawo Własności Przemysłowej, czyli m.in. prawa ochronne na znak towarowy (art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT),
 • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) (art. 16b ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT).

Wartości Niematerialne będą zatem spełniać wszystkie warunki konieczne dla uznania za wartości niematerialne i prawne, które podlegają amortyzacji, tzn.:

 • Znak Towarowy stanowi prawo ochronne na znak towarowy w rozumieniu ustawy Prawo Własności Przemysłowej, natomiast Know-How stanowi informacje związane z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),,
 • Wartości Niematerialne zostaną przez Wnioskodawcę nabyte (jako wynagrodzenie za umorzone udziały w Spółce),
 • Wartości Niematerialne będą nadawały się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • Wartości Niematerialne będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności przez okres dłuższy niż rok.

W konsekwencji Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od Znaku Towarowego oraz Know-How począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpowiednio Znak Towarowy i Know-How zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy. Odpisy amortyzacyjne będą stanowiły dla Wnioskodawcy podatkowy koszt uzyskania przychodów.

W konsekwencji podstawą do dokonywania odpisów amortyzacyjnych będzie wartość rynkowa umorzonych udziałów przypadająca na Znak Towarowy oraz Know-How, która odpowiada wartości rynkowej odpowiednio Znaku Towarowego oraz Know-How na moment umorzenia udziałów w Spółce.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych i orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo Wnioskodawca wskazuje:

 • interpretację indywidualną z 16 lutego 2010 r., sygn. IPPB1/415-883/09-6/AG, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może być wartość rynkowa na dzień nabycia przez wnioskodawcę tych składników majątku jednakże pod warunkiem, że wartość ta jest jednocześnie wartością odpowiadającą wartości wynagrodzenia za umorzenie udziałów, wyrażonego w cenie określonej w umowie,
 • wyrok WSA w Poznaniu z 13 października 2011 r., sygn. I SA/Po 591/11, w którym skład orzekający uznał, że jak wynika z cytowanego przepisu żaden ze wskazanych w nim sposobów określenia wartości początkowej środków trwałych nie odnosi się wprost do nabycia środków trwałych jako wynagrodzenia za umarzane udziały. W ocenie Sądu najbliższym istocie rozpoznawanej sprawy sposobem ustalenia wartości początkowej nabytych przez spółkę środków trwałych jest ten wskazany w art. 16g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie treści do art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ustawa o CIT”), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Przepis art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, wydatki na nabycie których rozpoznawane powinny być jako koszt podatkowy w formie odpisów amortyzacyjnych.

W myśl art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, ze zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Przepis art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, wskazuje obligatoryjne przesłanki do uzyskania prawa do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

W myśl powyższego przepisu wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi amortyzacji są wskazane w jego treści m.in. prawa określone w ustawie - Prawo własności przemysłowej (prawo ochronne na znak towarowy) oraz know-how, które spełniają następujące warunki:

 • zostały nabyte,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres ich używania przekracza rok,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy o CIT.

Na podstawie art. 16d ust. 2 ustawy o CIT, wartości niematerialne i prawne wymienione w art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...) najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Art. 16h ust. 1 ustawy o CIT, wskazuje natomiast, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (...) począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji.

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami wartości niematerialne i prawne powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania, natomiast odpisy amortyzacyjne od tych wartości powinny być dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną one wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzyma tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały, know-how w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Spółkę oraz prawo ochronne na znak towarowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410). Wartość rynkowa umarzanych udziałów będzie, na dzień umorzenia, równa wartości rynkowej wskazanych powyżej składników majątkowych. Znak towarowy i know-how zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy w miesiącu przekazania ich do używania i będą wykorzystywane przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż rok.

Jak zostało wskazane w interpretacjach z 16 grudnia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1141/14/MO oraz IBPBI/2/423-1142/14/MO, wartością początkową znaku towarowego i know-how będzie, na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, cena ich nabycia odpowiadająca wartości rynkowej umorzonych udziałów przypadająca na prawo ochronne na znak towarowy i know-how, która odpowiada wartości tego prawa i know-how na moment umorzenia udziałów w Spółce.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca będzie mógł dokonywać w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej ww. wartości niematerialnych i prawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 2 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.