IBPBI/2/423-1143/14/MO | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Znaku Towarowego i Know-How ustalonej zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 i 2? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
IBPBI/2/423-1143/14/MOinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. know-how
 3. umorzenie udziałów
 4. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej znaku towarowego i know-how (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej znaku towarowego i know-how.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego; posiada rezydencję podatkową na terytorium Polski, tzn. podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług HR i pośrednictwa na rynku pracy; jest udziałowcem spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: Spółka). Wnioskodawca planuje umorzyć udziały w Spółce za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie za umorzone udziały zostanie ustalone w formie niepieniężnej, tzn. Spółka przeniesie na Wnioskodawcę prawo własności określonych składników majątkowych. W ramach przedmiotowego umorzenia udziałów nie dojdzie do likwidacji Spółki.

Po przekazaniu Wnioskodawcy wynagrodzenia w formie niepieniężnej, w Spółce pozostaną m.in.:

 • personel (np. dyrektorzy),
 • tytuł prawny do pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność,
 • umowy (np. umowa najmu pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność, umowy dotyczące zatrudnienia personelu, etc.),
 • zobowiązania (np. z tytułu umów najmu, umów dotyczących zatrudnienia personelu, zobowiązania handlowe, etc).

Tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały, Wnioskodawca otrzyma od Spółki następujące składniki majątkowe:

 • know-how w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT (dalej: Know-How),
 • wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Spółkę,
 • prawo ochronne na znak towarowy, o którym mowa ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. -Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej: Prawo Własności Przemysłowej) (dalej: Znak Towarowy).

Wartość rynkowa umarzanych udziałów będzie - na dzień umorzenia - równa wartości rynkowej wskazanych powyżej składników majątkowych, w konsekwencji np. ta część wartości rynkowej umorzonych udziałów, która przypada na Znak Towarowy i Know-How będzie równa wartości rynkowej odpowiednio Znaku Towarowego i Know-How.

Znak Towarowy i Know-How (dalej łącznie również: Wartości Niematerialne) zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy w miesiącu przekazania ich do używania. Wnioskodawca będzie wykorzystywać Wartości Niematerialne w prowadzonej działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż rok.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Znaku Towarowego i Know-How ustalonej zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 i 2... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej Znaku Towarowego i Know-How.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 Ustawy o CIT, amortyzacji podlegają wartości niematerialne i prawne, które:

 • zostały nabyte,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok.

Za wartość niematerialną i prawna Ustawa o CIT uznaje w szczególności:

 • prawa określone w ustawie Prawo Własności Przemysłowej, czyli m.in. prawa ochronne na znak towarowy (art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT),
 • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) (art. 16b ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT).

Wartości Niematerialne będą zatem spełniać wszystkie warunki konieczne dla uznania za wartości niematerialne i prawne, które podlegają amortyzacji, tzn.:

 • Znak Towarowy stanowi prawo ochronne na znak towarowy w rozumieniu ustawy Prawo Własności Przemysłowej, natomiast Know-How stanowi informacje związane z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),,
 • Wartości Niematerialne zostaną przez Wnioskodawcę nabyte (jako wynagrodzenie za umorzone udziały w Spółce),
 • Wartości Niematerialne będą nadawały się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • Wartości Niematerialne będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności przez okres dłuższy niż rok.

W konsekwencji Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od Znaku Towarowego oraz Know-How począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpowiednio Znak Towarowy i Know-How zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy. Odpisy amortyzacyjne będą stanowiły dla Wnioskodawcy podatkowy koszt uzyskania przychodów.

W konsekwencji podstawą do dokonywania odpisów amortyzacyjnych będzie wartość rynkowa umorzonych udziałów przypadająca na Znak Towarowy oraz Know-How, która odpowiada wartości rynkowej odpowiednio Znaku Towarowego oraz Know-How na moment umorzenia udziałów w Spółce.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych i orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo Wnioskodawca wskazuje:

 • interpretację indywidualną z 16 lutego 2010 r., sygn. IPPB1/415-883/09-6/AG, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może być wartość rynkowa na dzień nabycia przez wnioskodawcę tych składników majątku jednakże pod warunkiem, że wartość ta jest jednocześnie wartością odpowiadającą wartości wynagrodzenia za umorzenie udziałów, wyrażonego w cenie określonej w umowie,
 • wyrok WSA w Poznaniu z 13 października 2011 r., sygn. I SA/Po 591/11, w którym skład orzekający uznał, że jak wynika z cytowanego przepisu żaden ze wskazanych w nim sposobów określenia wartości początkowej środków trwałych nie odnosi się wprost do nabycia środków trwałych jako wynagrodzenia za umarzane udziały. W ocenie Sądu najbliższym istocie rozpoznawanej sprawy sposobem ustalenia wartości początkowej nabytych przez spółkę środków trwałych jest ten wskazany w art. 16g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie treści do art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ustawa o CIT”), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Przepis art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, wydatki na nabycie których rozpoznawane powinny być jako koszt podatkowy w formie odpisów amortyzacyjnych.

W myśl art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, ze zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Przepis art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, wskazuje obligatoryjne przesłanki do uzyskania prawa do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

W myśl powyższego przepisu wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi amortyzacji są wskazane w jego treści m.in. prawa określone w ustawie - Prawo własności przemysłowej (prawo ochronne na znak towarowy) oraz know-how, które spełniają następujące warunki:

 • zostały nabyte,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres ich używania przekracza rok,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy o CIT.

Na podstawie art. 16d ust. 2 ustawy o CIT, wartości niematerialne i prawne wymienione w art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...) najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Art. 16h ust. 1 ustawy o CIT, wskazuje natomiast, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (...) począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji.

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami wartości niematerialne i prawne powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania, natomiast odpisy amortyzacyjne od tych wartości powinny być dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną one wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzyma tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały, know-how w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Spółkę oraz prawo ochronne na znak towarowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410). Wartość rynkowa umarzanych udziałów będzie, na dzień umorzenia, równa wartości rynkowej wskazanych powyżej składników majątkowych. Znak towarowy i know-how zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy w miesiącu przekazania ich do używania i będą wykorzystywane przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż rok.

Jak zostało wskazane w interpretacjach z 16 grudnia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1141/14/MO oraz IBPBI/2/423-1142/14/MO, wartością początkową znaku towarowego i know-how będzie, na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, cena ich nabycia odpowiadająca wartości rynkowej umorzonych udziałów przypadająca na prawo ochronne na znak towarowy i know-how, która odpowiada wartości tego prawa i know-how na moment umorzenia udziałów w Spółce.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca będzie mógł dokonywać w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej ww. wartości niematerialnych i prawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 2 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.