IBPBI/1/4510-16/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego na znak towarowy
IBPBI/1/4510-16/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. wartość początkowa
  3. znak towarowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 3 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego na znak towarowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego na znak towarowy.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka Akcyjna (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca posiadał prawa ochronne na znak towarowy, które wniósł aportem do osobowej spółki prawa cypryjskiego. W zamian za wniesiony wkład stał się wspólnikiem tej spółki. Następnie spółka osobowa sprzedała Wnioskodawcy prawa ochronne na znak towarowy, objęty świadectwem ochronnym Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, a także świadectwem ochronnym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Umowa sprzedaży zawarta została w październiku 2014 r. Cena sprzedaży została w całości zapłacona zbywającemu przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest ustalenie wartości początkowej prawa ochronnego na znak towarowy, nabyty w drodze umowy sprzedaży przez Wnioskodawcę, w wysokości wartości ceny sprzedaży nabytego prawa ochronnego na znak towarowy...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowym jest ustalenie wartości początkowej prawa ochronnego na znak towarowy, nabytego przez Wnioskodawcę w drodze umowy sprzedaży w wysokości wartości ceny sprzedaży nabytego prawa ochronnego na znak towarowy. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) podatnik jest uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych (art. 15 ust. 6 updop). Zgodnie z art. 16f ust. 1 updop, podatnicy (...), dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b. Jak Wnioskodawca wskazał już w uzasadnieniu do pytania nr 1, znak towarowy spełnia definicję wartości niematerialnej i prawnej określonej w art. 16b updop oraz, na mocy art. 16d ust. 2 updop, miał on obowiązek wprowadzić znak towarowy nabyty w drodze umowy sprzedaży od Spółki zagranicznej do prowadzonej przez siebie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zasady ustalania wartości początkowej powyższych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych regulują przepisy art. 16g updop. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie odpłatnego nabycia uważa się - cenę ich nabycia. Szczególne zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w przypadku ich odpłatnego nabycia określa art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania (...) pomniejszoną o podatek od towarów i usług (...).

W niniejszym stanie faktycznym Wnioskodawca nabył znak towarowy od osobowej spółki cypryjskiej. Cena sprzedaży została ustalona w umowie sprzedaży i potwierdzona fakturą VAT zawierającą informację, że podatek VAT rozlicza nabywca z uwagi na import usług (system odwrotnego obciążenia).

W związku z powyższym Wnioskodawca jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nabytego znaku towarowego od wartości początkowej, ustalonej według ceny nabycia tego znaku towarowego. Co istotne, cena nabycia znaku towarowego pokrywa się z jego wartością rynkową ustaloną w sporządzonym operacie szacunkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że w interpretacji indywidualnej z 30 kwietnia 2015 r. Znak: IBPBI/1/4510-15/15/BK uznano za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej prawa ochronnego na znak towarowy nabytego przez Wnioskodawcę w drodze sprzedaży od spółki osobowej mającej siedzibę na Cyprze, wniesionego uprzednio do tej spółki przez Wnioskodawcę w drodze wkładu niepieniężnego. W konsekwencji w niniejszej interpretacji indywidualnej odniesiono się wyłącznie do sposobu ustalenia wartości początkowej ww. składnika majątku.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

W myśl art. 16b ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Stosownie do art. 16d ust. 2 ww. ustawy, składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawej, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4.

Zgodnie z art. 16f ust. 1 cyt. ustawy, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

W myśl art. art. 16g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia (art. 16g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Przy czym, zgodnie z art. 16g ust. 3 cyt. ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. Zgodnie z art. 16g ust. 12 przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje się odpowiednio art. 14

Z treści przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, m.in., żeWnioskodawca nabył od spółki osobowej z siedzibą na Cyprze, prawo ochronne na znak towarowy (który uprzednio wniósł aportem do tej spółki), objęty świadectwem ochronnym Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, a także świadectwem ochronnym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Umowa sprzedaży zawarta została w październiku 2014 r. Cena sprzedaży została w całości zapłacona zbywającemu przez Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne oraz opisany stan faktyczny należy wskazać, że w przypadku odpłatnego nabycia przez Wnioskodawcę praw ochronnych do znaku towarowego, Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia wartości początkowej nabytego składnika majątku wg ceny jego nabycia wynikającej z zawartej umowy (powiększonej o ewentualnie naliczone cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku) oraz powiększonej o inne dodatkowe koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z zawarciem umowy przenoszącej na Wnioskodawcę własność opisanej wartości niematerialnej i prawnej, pomniejszonej o podatek od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie nadmienić należy, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem wniosku wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.