IBPBI/1/4510-14/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie konieczności opodatkowania tym podatkiem czynności wniesienia praw ochronnych do znaku towarowego do spółki osobowej mającej siedzibę na Cyprze.
IBPBI/1/4510-14/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. znak towarowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 3 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów, prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie konieczności opodatkowania tym podatkiem czynności wniesienia praw ochronnych do znaku towarowego do spółki osobowej mającej siedzibę na Cyprze – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie konieczności opodatkowania tym podatkiem czynności wniesienia praw ochronnych do znaku towarowego do spółki osobowej mającej siedzibę na Cyprze.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka Akcyjna (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową, podlegającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości dochodów, na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. W drugiej połowie 2014 r. Wnioskodawca był wspólnikiem spółki osobowej z siedzibą na Cyprze, odpowiadającym za jej zobowiązania w ograniczonej wysokości (podobnie jak komandytariusz w polskiej spółce komandytowej). Będąc wspólnikiem spółki osobowej Wnioskodawca decydował o jej sprawach i działaniach przez nią podejmowanych, w tym zawieranych umowach, w szczególności poprzez podejmowanie uchwał wspólników, a także posiadał prawo do dochodów, uzyskanych za pośrednictwem Spółki osobowej. Wniósł do spółki wkład niepieniężny w postaci prawa ochronnego na znak towarowy w zamian otrzymując status wspólnika tej spółki osobowej.

Istotne elementy stanu faktycznego sprawy, zawarto również w części H poz. 70 wniosku ORD – IN, gdzie wskazano, że spółka z siedzibą na Cyprze, do której Wnioskodawca wniósł wkład niepieniężny, była spółką osobową (podobną w swej konstrukcji do polskiej spółki komandytowej).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) do cypryjskiej spółki osobowej w postaci prawa ochronnego na znak towarowy i uzyskanie w zamian statusu wspólnika w tej spółce osobowej, powoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez niego do spółki osobowej z siedzibą na Cyprze wkładu niepieniężnego w postaci prawa ochronnego na znak towarowy i otrzymanie w zamian statusu wspólnika tej spółki, nie powoduje powstania po jego stronie przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), ustawa reguluje opodatkowanie tym podatkiem dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Oznacza to, że dochód, osiągnięty przez Wnioskodawcę, niezależnie od tego, gdzie został osiągnięty, powinien zostać opodatkowany zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 7 ust. 2 updop, dochodem z zastrzeżeniem art. 10 i 11, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W drugiej połowie 2014 r. Wnioskodawca był wspólnikiem cypryjskiej spółki osobowej, co oznacza, że opodatkowanie dochodu, osiąganego przez Wnioskodawcę za pośrednictwem tej spółki, powinno nastąpić na podstawie art. 5 updop. Zgodnie z art. 5 ust. 1 updop, przychody z udziału w spółce, niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 3 updop, jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka, niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej. Oznacza to, że dochody osiągnięte przez cypryjską spółkę osobową, na podstawie powyżej powołanego przepisu powinny zostać opodatkowane na poziomie wspólników (w tym Wnioskodawcy), proporcjonalnie do ich udziału w zysku tej spółki.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na podstawie ww. przepisu przychodem jest - co do zasady - każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 omawianej ustawy podatkowej. Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika (względnie na jego rachunek) wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

W myśl art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c - 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Należy jednakże zwrócić uwagę na treść art. 12 ust. 4 updop, stosownie do którego pewnego rodzaju przysporzenia, otrzymane przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nie stanowią przychodu, podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c updop, do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku, będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki, niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Ponadto, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, zgodnie z którym przychód stanowi nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów (winno być: albo wartość wkładów) w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przepis ten odnosi się bowiem wyłącznie do spółek kapitałowych. Ponieważ spółka z siedzibą na Cyprze, do której Wnioskodawca wniósł wkład niepieniężny, była spółką osobową (podobną w swej konstrukcji do polskiej spółki komandytowej), to powyżej zacytowany przepis nie znajdzie zastosowania, a tym samym objęcie praw i obowiązków w takiej spółce (osobowej) w zamian za wkład niepieniężny będzie neutralne z punktu widzenia wspólnika obejmującego te prawa.

Jednocześnie, brak jest odrębnych, od wskazanych powyżej, regulacji w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczących transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, niebędącej osobą prawną; w szczególności transakcja ta nie została wymieniona w art. 12 jako konstytuująca powstanie przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ponadto, wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego nie powoduje powstania po stronie wnoszącego aport (w tym przypadku Wnioskodawcy) jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego (...).

Mając na uwadze treść powyżej powołanych przepisów Wnioskodawca uważa, że prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wniesienie przez niego do spółki osobowej z siedzibą na Cyprze prawa ochronnego na znak towarowy nie powoduje po jego stronie, jako wnoszącego ten wkład (aport), powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał:

  • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 września 2014 r. Znak: IPPB5/423-616/14-2/MK,
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 kwietnia 2014 r. Znak: ILPB3/423-77/14-2/EK,
  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 października 2011 r. sygn. akt IIFSK 834/10.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe, o ile w świetle odrębnych przepisów nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, spółka o której mowa we wniosku z siedzibą na Cyprze nie jest (jak wskazano we wniosku) osobą prawną lub podmiotem uznawanym za osobę prawną.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.