IBPB-1-2/4510-425/15/KP | Interpretacja indywidualna

Ustalenie wartości początkowej nabytego Znaku towarowego
IBPB-1-2/4510-425/15/KPinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. umorzenie udziałów
 3. wartość początkowa
 4. wartość rynkowa
 5. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 25 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 30 września 2015 r. oraz 4 listopada 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej nabytego Znaku towarowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek, uzupełniony pismem z 25 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wartości początkowej nabytego Znaku towarowego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 28 października 2015 r. Znak: IBPB-1-2-/4510-425/15/KP, wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano pismem z 2 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Organu 4 listopada 2015 r.)

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na ich źródło. W przyszłości niewykluczone, że spółka stanie się udziałowcem innej spółki, która będzie miała siedzibę najprawdopodobniej na terenie Unii Europejskiej (dalej: „Spółka zależna”).

W przyszłości może nastąpić zmniejszenie kapitału zakładowego Spółki zależnej, co będzie skutkowało prawnym unicestwieniem udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce zależnej. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że do obniżenia kapitału zakładowego w Spółce zależnej nie znajdą zastosowania przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej jako: „KSH” - powinno być:

t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). Choć efekt ekonomiczny i prawny w postaci ustania bytu prawnego udziałów będzie zbliżony do instytucji umorzenia udziałów na gruncie KSH, obniżenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej będzie dokonane zgodnie z prawem zewnętrznym, które może różnić się od zasad umarzania udziałów w polskich spółkach kapitałowych.

Wynagrodzenie wypłacone Spółce za unicestwione udziały w Spółce zależnej nie nastąpi w pieniądzu, lecz w formie znaku towarowego (dalej jako: „Znak towarowy”), w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. Nr 49 poz. 508, ze zm., dalej jako: „uPWP”). Znak towarowy zostanie wyceniony według wartości rynkowej.

W uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do tut. Biura 4 listopada 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że udziały w Spółce zależnej nabędzie w drodze transakcji aportu udziałów. Zasadniczo wartość rynkowa umarzanych udziałów będzie równa wartości rynkowej znaku towarowego. Możliwe jest, że wartość umarzanych udziałów minimalnie będzie inna niż wartość rynkowa Znaku towarowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wartością początkową Znaku towarowego będzie jego wartość odpowiadająca cenie nabycia udziałów w spółce, której udziały zostały wniesione do Spółki zależnej stanowiąca cenę nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko przedstawione w piśmie z 2 listopada 2015 r.), wartością początkową Znaku towarowego będzie cena nabycia o której mowa w art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpowiadająca wartości rynkowej umarzanych udziałów w Spółce zależnej.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy CIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Z kolei, zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy CIT, amortyzacji podlegają, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w uPWP.

Mając powyższe na uwadze, o ile warunki przewidziane w art. 16a ust. 1 oraz 16b ust. 1 pkt 6 ustawy CIT są spełnione, Znak towarowy może podlegać amortyzacji dla potrzeb podatkowych, zaś odpisy amortyzacyjne od prawidłowo ustalonej wartości początkowej Znaku towarowego mogą zwiększać wysokość kosztów podatkowych Spółki

Odnosząc się do sposobu ustalenia wartości początkowej nabytego Znaku towarowego, art. 16g ust. 1 ustawy CIT enumeratywnie wymienia sposoby określenia wartości początkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w zależności od tego, w jaki sposób zostały one nabyte. Należy wskazać, że żaden ze wskazanych w nim sposobów określenia wartości początkowej środków trwałych nie odnosi się wprost do nabycia środków trwałych jako wynagrodzenia za unicestwione udziały. Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, najbliższym sposobem ustalenia wartości początkowej nabytych przez spółkę środków trwałych (powinno być: wartości niematerialnych i prawnych) jest ten wskazany w art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, czyli cena nabycia udziałów.

Na taką metodę wskazuje m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 13 października 2011 r., sygn. akt I SA/Po 591/11 umorzenie dobrowolne musi oznaczać nabycie udziału przez spółkę w celu umorzenia w drodze umowy. Strony zawierają więc umowę sprzedaży udziału jeśli umorzenie dobrowolne jest odpłatne. A zatem umorzenie dobrowolne udziałów w rozumieniu KSH nie jest w istocie w ogóle umorzeniem lecz nabyciem udziału przez spółkę w drodze umowy sprzedaży.

W świetle powyższego organ podatkowy zasadnie przyjął, że cena nabycia wyznacza wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych na podstawie umowy sprzedaży, zamiany i każdej innej, o ile nastąpiło nabycie własności w sposób odpłatny (lub częściowo odpłatny), tzn. nabycie danego składnika majątku rodzi zobowiązanie z tego tytułu u podatnika. Oznacza to, że druga strona ma prawo żądać od podatnika zapłaty ceny, wynagrodzenia, wydania innej rzeczy w zamian.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, wartością początkową znaku towarowego będzie, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, cena nabycia udziałów. Z uwagi jednak na to, że Wnioskodawca nie otrzyma wynagrodzenia pieniężnego lecz Znak towarowy, za cenę nabycia należy uznać wartość rynkową znaku towarowego, określoną na moment prawnego unicestwienia udziałów. Stanowisko to znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydanych przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, 21 kwietnia 2015 r., Znak: IBPBI/2/4510-323/15/AK, w której potwierdzono, że: nabycie tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały stanowi w istocie nabycie odpłatne (odpłatnością jest wartość umorzonych udziałów). (...) cenę nabycia praw ochronnych do znaku towarowego jest wartość rynkowa umarzanych udziałów SP ZOO, za które Wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie w postaci ww. praw ochronnych. Jednocześnie wartość rynkowa umarzanych udziałów SP ZOO odpowiada wartości rynkowej tychże praw ochronnych. Reasumując, wartość początkową praw ochronnych do znaku towarowego, otrzymanych przez Wnioskodawcę w zamian za zbyte celem umorzenia udziały SP ZOO, stanowi ich wartość rynkowa, która odpowiada wartości rynkowej umarzanych udziałów.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, 16 grudnia 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-1143/14/MO, gdzie wskazano, że wartością początkową znaku towarowego i know-how będzie, na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, cena ich nabycia odpowiadająca wartości rynkowej umorzonych udziałów przypadająca na prawo ochronne na znak towarowy i know-how, która odpowiada wartości tego prawa i know-how na moment umorzenia udziałów w Spółce.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, 16 grudnia 2014 r., Znak: ILPB4/423-451/14-2/MC, w której potwierdzono, że ceną nabycia Wartości Niematerialnych będzie wartość rynkowa umorzonych udziałów w Spółce, która przypada na Wartości Niematerialne, czyli np. ceną nabycia Znaku Towarowego będzie wartość umorzonych udziałów w Spółce, która przypada na ten Znak Towarowy. Skoro – jak wskazano w stanie faktycznym - wartość rynkowa umorzonych udziałów, która przypada na Wartości Niematerialne, będzie równa wartości rynkowej Wartości Niematerialnych, cena nabycia Wartości Niematerialnych będzie odpowiadać ich wartości rynkowej (na moment umorzenia udziałów). W konsekwencji podstawą do dokonywania odpisów amortyzacyjnych będzie wartość rynkowa umorzonych udziałów przypadająca na znak towarowy (...) która odpowiada wartości rynkowej (...) znaku towarowego (...) na moment umorzenia udziałów w Spółce .
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z 16 grudnia 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-1141/14/MO, w której wskazano, że nabycie znaku towarowego tytułem wynagrodzenia za umarzane udziały, należy traktować na równi z odpłatnym nabyciem, o którym mowa w art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Zatem, wartością początkową nabytego w ten sposób prawa ochronnego na znak towarowy będzie cena jego nabycia. Ceną nabycia, w niniejszej sprawie, będzie wartość rynkowa umorzonych udziałów przypadająca na prawo ochronne na znak towarowy, które odpowiada wartości znaku towarowego na moment umorzenia udziałów w Spółce.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, 21 kwietnia 2015 r., Znak: IBPBI/2/4510-323/15/AK, w której potwierdzono, że: nabycie tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały stanowi w istocie nabycie odpłatne (odpłatnością jest wartość umorzonych udziałów). (...) cenę nabycia praw ochronnych do znaku towarowego jest wartość rynkowa umarzanych udziałów SP ZOO, za które Wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie w postaci ww. praw ochronnych. Jednocześnie wartość rynkowa umarzanych udziałów SP ZOO odpowiada wartości rynkowej tychże praw ochronnych. Reasumując, wartość początkową praw ochronnych do znaku towarowego, otrzymanych przez Wnioskodawcę w zamian za zbyte celem umorzenia udziały SP ZOO, stanowi ich wartość rynkowa, która odpowiada wartości rynkowej umarzanych udziałów.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, 16 grudnia 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-1143/14/MO, gdzie wskazano, że wartością początkową znaku towarowego i know-how będzie, na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, cena ich nabycia odpowiadająca wartości rynkowej umorzonych udziałów przypadająca na prawo ochronne na znak towarowy i know-how, która odpowiada wartości tego prawa i know-how na moment umorzenia udziałów w Spółce.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, 16 grudnia 2014 r., Znak: ILPB4/423-451/14-2/MC, w której potwierdzono, że ceną nabycia Wartości Niematerialnych będzie wartość rynkowa umorzonych udziałów w Spółce, która przypada na Wartości Niematerialne, czyli np. ceną nabycia Znaku Towarowego będzie wartość umorzonych udziałów w Spółce, która przypada na ten Znak Towarowy. Skoro – jak wskazano w stanie faktycznym - wartość rynkowa umorzonych udziałów, która przypada na Wartości Niematerialne, będzie równa wartości rynkowej Wartości Niematerialnych, cena nabycia Wartości Niematerialnych będzie odpowiadać ich wartości rynkowej (na moment umorzenia udziałów). W konsekwencji podstawą do dokonywania odpisów amortyzacyjnych będzie wartość rynkowa umorzonych udziałów przypadająca na znak towarowy (...) która odpowiada wartości rynkowej (...) znaku towarowego (...) na moment umorzenia udziałów w Spółce .
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z 16 grudnia 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-1141/14/MO, w której wskazano, że nabycie znaku towarowego tytułem wynagrodzenia za umarzane udziały, należy traktować na równi z odpłatnym nabyciem, o którym mowa w art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Zatem, wartością początkową nabytego w ten sposób prawa ochronnego na znak towarowy będzie cena jego nabycia. Ceną nabycia, w niniejszej sprawie, będzie wartość rynkowa umorzonych udziałów przypadająca na prawo ochronne na znak towarowy, które odpowiada wartości znaku towarowego na moment umorzenia udziałów w Spółce.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W art. 16g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), zróżnicowano zasady ustalania przez podatników wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w zależności od sposobu ich nabycia.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia, przez którą należy rozumieć kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku (art. 16g ust. 3 updop).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzyma Znak towarowy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410) tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały nabyte w formie wkładu niepieniężnego. Zasadniczo wartość rynkowa umarzanych udziałów na dzień umorzenia, będzie równa wartości rynkowej Znaku towarowego. Wątpliwości Wnioskodawcy, dotyczą ustalenia wartości początkowej tego Znaku, nabytego tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały. Na gruncie przepisów updop, nabycie Znaku towarowego tytułem wynagrodzenia za umarzane udziały, należy traktować na równi z odpłatnym nabyciem, o którym mowa w art. 16g ust. 1 pkt 1 updop. Zatem wartością początkową nabytego w ten sposób prawa ochronnego na Znak towarowy będzie cena jego nabycia. Ceną nabycia, w niniejszej sprawie, będzie wartość rynkowa umorzonych udziałów, odpowiadająca zasadniczo jego wartości rynkowej na moment umorzenia udziałów w Spółce zależnej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać zaś prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.