IBPB-1-2/4510-340/15/AnK | Interpretacja indywidualna

W zakresie: ustalenia czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę Wspólnotowego Znaku Towarowego (prawa ochronnego do tego znaku) w rezultacie likwidacji Nowej Spółki, będzie on uprawniony do przyjęcia wartości początkowej Wspólnotowego Znaku Towarowego według jego wartości rynkowej z dnia jego otrzymania przez Wnioskodawcę dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych
IBPB-1-2/4510-340/15/AnKinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. aport
 3. ochrona
 4. prawo patentowe
 5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. wartości niematerialne i prawne
 7. wartość początkowa
 8. wkłady niepieniężne
 9. znak towarowy
 10. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 23 lipca 2015 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 27 lipca 2015 r.), uzupełnionym 4 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego do wspólnotowego znaku towarowego otrzymanego w rezultacie likwidacji spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. wpłynął do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego do wspólnotowego znaku towarowego otrzymanego w rezultacie likwidacji spółki osobowej.

Wniosek ten przy piśmie z dnia 29 lipca 2015 r., Znak: IPTPB3/4510-245/15-2/MS został przesłany zgodnie z właściwością do tut. Biura (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.), uzupełnienie wniosku wpłynęło 4 sierpnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prawną - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca posługuje się słowno-graficznym znakiem towarowym, który nie został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i nie podlega prawu ochronnemu na terytorium RP. Wnioskodawca obecnie zmierza do podjęcia działań celem uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy na obszarze krajów z Unii Europejskiej. W tym celu Wnioskodawca złoży wniosek do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), uruchamiający procedurę rejestracji znaku towarowego, jako wspólnotowego znaku towarowego (dalej: „Wspólnotowy Znak Towarowy”), chronionego prawem ochronnym na zasadach wynikających z Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE L z 24 marca 2009 r., Nr 78, str. 1). W dalszej kolejności, tj. po uruchomieniu procedury rejestracji Wspólnotowego Znaku Towarowego, dla celów obsługi znaków towarowych Wnioskodawca planuje powołać nową spółkę osobową, tj. spółkę komandytową lub spółkę jawną (dalej: „Nowa Spółka”). Zadaniem tej Nowej Spółki będzie zarządzanie znakami towarowymi (będzie m.in. udzielać licencji innym podmiotom na korzystanie ze Znaków Towarowych). Będzie to spółka z siedzibą na terytorium Polski. Wnioskodawca planuje wnieść do Nowej Spółki w drodze wkładu niepieniężnego m.in. prawo ze zgłoszenia Wspólnotowego Znaku Towarowego, o którym mowa powyżej. Wartość wkładu, jaki Wnioskodawca zamierza wnieść do Nowej Spółki zostanie ustalona przez Wnioskodawcę, jako że brak jest obowiązku dokonywania wyceny przy wnoszeniu wkładów do spółki komandytowej. W zamian Wnioskodawca uzyska status wspólnika w tej spółce i będzie uczestniczyć w majątku Nowej Spółki i w jej zysku. Udział w zysku zostanie określony w wysokości udziału kapitałowego Wnioskodawcy. Zatem w toku postępowania rejestracyjnego prowadzonego przez OHIM nastąpi zmiana podmiotu wnioskującego o zarejestrowanie Wspólnotowego Znaku Towarowego, a rejestracja i udzielenie prawa ochronnego nastąpi już na Nową Spółkę - będzie ona właścicielem wspólnotowego znaku towarowego. Nowa Spółka nie wprowadzi Wspólnotowego Znaku Towarowego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie będzie on podlegał amortyzacji, ponieważ na etapie wniesienia do Nowej Spółki będzie to wyłącznie prawo do rejestracji znaku towarowego, nie zaś zarejestrowany znak towarowy, stąd nie będzie możliwe ujęcie tego prawa w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpoczęcie jego amortyzacji. Nowa Spółka będzie wykorzystywała „Wspólnotowy Znak Towarowy” w swojej działalności, jak powyżej wskazano polegającej na zarządzaniu prawami własności niematerialnej. Wartość znaku po zarejestrowaniu zostanie ustalona na podstawie opinii biegłego, który zajmuje się szacowaniem wartości praw do znaków towarowych. Podkreślenia wymaga, że znaki towarowe zarejestrowane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), będące tzw. wspólnotowymi znakami towarowymi, traktowane są w polskim prawie tak samo jak krajowe znaki towarowe, stosownie do art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE L z 24 marca 2009 r., Nr 78, str. 1). Choć znaki te nie zostały wprost wskazane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410; dalej: „P.w.p.”), zgodnie z art. 16 ww. Rozporządzenia Rady nr 207/2009, należy je traktować tak samo jak znaki towarowe, o których mowa w P.w.p. W ocenie Wnioskodawcy brak odniesienia w P.w.p. do wspólnotowych znaków towarowych wynika z faktu, że Rozporządzenie Rady nr 207/2009, które zrównuje wspólnotowy znak towarowy z krajowym znakiem towarowym nie podlega implementacji, gdyż obowiązuje bezpośrednio w Polsce jako państwie członkowskim Unii Europejskiej.

W przyszłości Wnioskodawca dopuszcza możliwość podjęcia decyzji o likwidacji Nowej Spółki w przypadku braku spełnienia biznesowych założeń jej działalności. W takim przypadku Wnioskodawca po pokryciu z majątku Nowej Spółki zobowiązań Nowej Spółki przejmie majątek Nowej Spółki w części obejmującej zarejestrowany Wspólnotowy Znak Towarowy (prawo ochronne do tego znaku). Ten Wspólnotowy Znak Towarowy będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, przez okres więcej niż jednego roku. W ten sposób Wnioskodawca nabędzie w sposób nieodpłatny (w wyniku likwidacji Nowej Spółki) aktywo w postaci Wspólnotowego Znaku Towarowego. W związku z tym Wnioskodawca dokona wyceny rynkowej tego Wspólnotowego Znaku Towarowego, prawdopodobnie z pomocą biegłego rzeczoznawcy i rozpocznie amortyzację. Będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej praw ochronnych do Wspólnotowego Znaku Towarowego. Wnioskodawca podkreśla, że aktywo w postaci znaku towarowego wytworzył we własnym zakresie, stąd znak taki nie stanowi dla niego wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 updop. Powoduje to, że znak ten nie był wcześniej amortyzowany. Dopiero w momencie gdy nabędzie prawo ochronne do Wspólnotowego Znaku Towarowego w wyniku ewentualnej likwidacji Nowej Spółki będzie mógł rozpocząć amortyzację tego prawa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę Wspólnotowego Znaku Towarowego (prawa ochronnego do tego znaku) w rezultacie likwidacji Nowej Spółki, będzie on uprawniony do przyjęcia wartości początkowej Wspólnotowego Znaku Towarowego według jego wartości rynkowej z dnia jego otrzymania przez Wnioskodawcę dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych przysługuje mu prawo do przyjęcia wartości początkowej Wspólnotowego Znaku Towarowego według jego wartości rynkowej z dnia jego otrzymania, w wyniku likwidacji Nowej Spółki.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. dalej: „updop”), amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z późn. zm. - winno być: t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi. Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE L z 24 marca 2009 r., Nr 78, str. 1), jeżeli art. 17-24 nie stanowią inaczej, wspólnotowy znak towarowy jako przedmiot własności traktowany jest w całości i na całym terytorium Wspólnoty tak jak krajowy znak towarowy zarejestrowany w Państwie Członkowskim, w którym według rejestru wspólnotowych znaków towarowych właściciel ma swoją siedzibę lub swoje miejsce zamieszkania w dacie dokonywania oceny. Pomimo braku wskazania wspólnotowych znaków towarowych wprost w P.w.p., zgodnie z art. 16 ww. Rozporządzenia Rady nr 207/2009, należy je traktować tak samo jak znaki towarowe, o których mowa w P.w.p. W ocenie Wnioskodawcy brak odniesienia w P.w.p. do wspólnotowych znaków towarowych wynika z faktu, że Rozporządzenie Rady nr 207/2009, które zrównuje wspólnotowy znak towarowy z krajowym znakiem towarowym nie podlega implementacji, gdyż obowiązuje bezpośrednio w Polsce jako państwie członkowskim Unii Europejskiej. Prowadzi to do wniosku, że art. 16b ust. 1 pkt 6 updop obejmuje swoją dyspozycją tak prawa ochronne do krajowych znaków towarowych, jak i prawa ochronne do wspólnotowych znaków towarowych. Zatem z treści powyższych przepisów wynika, że prawa ochronne do znaków towarowych będących wspólnotowymi znakami towarowymi podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne.

Z treści powyższych przepisów wynika, że prawa ochronne do znaków towarowych będących wspólnotowymi znakami towarowymi podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne.

Zasady dotyczące sposobu określania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych uregulowane zostały w art. 16g updop. W zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku po stronie Wnioskodawcy nie dojdzie do odpłatnego lub częściowo odpłatnego nabycia, wytworzenia Wspólnotowego Znaku Towarowego we własnym zakresie lub wniesienia w formie wkładu niepieniężnego. Z tego względu zastosowania nie znajdą przepisy art. 16g ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 4 updop. Zastosowania nie znajdzie także ust. la tego przepisu, gdyż Wnioskodawca po likwidacji Nowej Spółki nie będzie wnosić Wspólnotowego Znaku Towarowego w formie wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną.

W dalszej kolejności podkreślić trzeba, że nie znajdą bezpośrednio zastosowania przepisy art. 16g ust. 10, 10a updop, gdyż nie zaistnieją zdarzenia opisane w tych przepisach. Zastosowania nie znajdzie także przepis art. 16g ust. 1 pkt 5, gdyż dotyczy on likwidacji osoby prawnej lub spółki w rozumieniu art. 4a pkt 21 updop. Zauważyć jednak trzeba, że w rezultacie likwidacji Nowej Spółki, Spółka otrzyma prawo ochronne do Wspólnotowego Znaku Towarowego, które stanie się wartością niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b updof (winno być: updop) dopiero wskutek zaistnienia tego zdarzenia. Po stronie Nowej Spółki prawo ochronne do Wspólnotowego Znaku Towarowego nie zostanie nabyte, ale wytworzone zatem stosownie do treści art. 16b updop prawo to nie będzie stanowić dla Nowej Spółki (jej wspólników) wartości niematerialnej i prawej. Wynika to z faktu, że dopiero po stronie Nowej Spółki zakończy się proces rejestracji Wspólnotowego Znaku Towarowego przez OHIM. Zgodnie z jednolitym podejściem organów podatkowych, nabycie przez podatnika jedynie praw ze zgłoszenia znaków towarowych, które jeszcze nie stanowią praw ochronnych z uwagi na niezakończony proces rejestracji, nie uprawnia takiego podatnika do wykazania odpowiedniej wartości niematerialnej i prawnej podlegającej amortyzacji. Wyraźnie bowiem prawo ochronne, a nie prawo ze zgłoszenia mieści się w dyspozycji przepisu art. 16b ust. 1 pkt 6 updop. Pogląd taki na gruncie analogicznego przepisu art. 22b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaprezentowany został m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 maja 2013 r., Nr IPTPB3/423-61/13-5/IR, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 lipca 2011 r., Nr IBPB1/2/423-760/11/CzP, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 4 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 1146/13, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 16 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Bk 28/11, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 28 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Po 210/11 oraz szeregu orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyrok z 28 kwietnia 2009 r., sygn. akt II FSK 23/08).

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z tym co Wnioskodawca wskazał powyżej, Nowa Spółka (jej wspólnicy) nie będzie miała prawa do wprowadzenia do ewidencji prawa ochronnego do Wspólnotowego Znaku Towarowego - nie będzie więc wartości początkowej, którą można by przyjąć po stronie Wnioskodawcy, od której dopuszczalna byłaby amortyzacja znaku towarowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkową prawa ochronnego do Wspólnotowego Znaku Towarowego otrzymanego przez Wnioskodawczynię w rezultacie likwidacji Nowej Spółki będzie należało przyjąć w wartości rynkowej z uwagi na treść przepisu art. 16g ust. 1 pkt 3 updop. Stosownie do tego przepisu, za wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Nie ulega wątpliwości, że w rezultacie likwidacji Nowej Spółki, Wnioskodawca nabędzie prawo ochronne do Wspólnotowego Znaku Towarowego - zmieni się właściciel tego prawa (podmiot uprawniony). Nabycie to nie wiąże się przy tym z jakąkolwiek odpłatnością - wynika bezpośrednio z zasad likwidacji spółki osobowej (komandytowej lub jawnej). Tym samym, Wnioskodawca będzie miał prawo do przyjęcia wartości początkowej dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych Wspólnotowego Znaku Towarowego według jego wartości rynkowej z dnia jego otrzymania przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.