1061-IPTPB3.4511.194.2016.3.PM | Interpretacja indywidualna

Jaka będzie wartość początkowa wartości zarejestrowanych w OHIM Znaków towarowych, w sytuacji opisanej w pytaniu nr 2 stanowiąca podstawę odpisów amortyzacyjnych i czy przy ich amortyzacji należy uwzględnić dotychczasowe odpisy amortyzacyjne dokonane przez nowego wspólnika, który wniesie ZCP aportem do SPK?
1061-IPTPB3.4511.194.2016.3.PMinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odpisy amortyzacyjne
 4. przychód
 5. wkłady niepieniężne
 6. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej zarejestrowanych znaków towarowych stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej oraz uwzględnienie odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez nowego wspólnika (pytanie 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 12 lutego 2016 r., nr IPTPB3.4511.5.2016.2 PM (doręczonym w dniu 17 lutego 2016 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 29 lutego 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 24 lutego 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, posiada status polskiego rezydenta podatkowego. Wnioskodawca jest komandytariuszem w spółce komandytowej z siedzibą w Polsce działającej pod firmą ..... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (spółka będzie dalej zwana: SPK).

Planowane jest przystąpienie nowego wspólnika do SPK. Nowy wspólnik nabędzie status komandytariusza w SPK. Nowy wspólnik wniesie do SPK wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ZCP). W skład ZCP będą wchodziły m.in. zarejestrowane w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) znaki towarowe (dalej: Znaki Towarowe).

Znaki towarowe stanowiące element aportowanego ZCP przed wniesieniem aportu będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nowego wspólnika SPK, natomiast po wniesieniu aportu będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych SPK. Znaki towarowe w chwili przyjęcia do użytkowania będą zdatne do użytku oraz będą wykorzystywane dla potrzeb działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok. Przed wniesieniem aportu ZPC, Znaki towarowe będą amortyzowane przez nowego wspólnika SPK jako prawa, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 • z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w spółce komandytowej Wnioskodawca opodatkowany jest w formie podatku liniowego,
 • spółka komandytowa prowadzi pełne księgi rachunkowe zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości,
 • znaki towarowe będą wykorzystywane przez spółkę komandytową do oznaczania jej produktów. Znaki towarowe mogą być również przedmiotem udzielanych przez spółkę licencji na odpłatne z nich korzystanie.
 • znaki towarowe stanowiące przedmiot wniosku były nabyte przez nowego wspólnika.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wniesienie przez nowego wspólnika aportu w postaci ZCP, w którego skład będą wchodziły m.in. zarejestrowane w OHIM wspólnotowe Znaki towarowe będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu/dochodu podlegającego opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym wniesienie przez nowego wspólnika do SPK aportu w postaci ZCP, w którego skład będą wchodziły m.in. zarejestrowane w OHIM wspólnotowe Znaki towarowe, amortyzowane jako to prawo w księgach wnoszącego aport, będą podlegać amortyzacji w księgach SPK jako wartości niematerialne i prawne – prawa ochronne do znaków towarowych i będą mogły być nadal amortyzowane w ten sam sposób, tj. jako prawa ochronne do znaków towarowych, a odpisy amortyzacyjne będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z udziałem Wnioskodawcy w zyskach SPK...
 3. Jaka będzie wartość początkowa wartości zarejestrowanych w OHIM Znaków towarowych, w sytuacji opisanej w pytaniu nr 2 stanowiąca podstawę odpisów amortyzacyjnych i czy przy ich amortyzacji należy uwzględnić dotychczasowe odpisy amortyzacyjne dokonane przez nowego wspólnika, który wniesie ZCP aportem do SPK...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 3, natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku aportu ZCP do SPK dokonanego przez nowego wspólnika SPK w skład którego będą wchodziły zarejestrowane w OHIM Znaki towarowe, wartość początkowa Znaków towarowych wchodzących w skład tego ZCP powinna zostać ustalona w takiej samej wysokości jak wartość początkowa przyjęta do amortyzacji tych Znaków towarowych przez wnoszącego aport, a poszczególni wspólnicy SPK w tym również Wnioskodawca będą zobowiązani również do przyjęcia stosowanej przez wnoszącego aport metody amortyzacji w tym wysokości odpisów amortyzacyjnych. Wspólnicy SPK będą również zobowiązani uwzględnić odpisy amortyzacyjne dokonane przez nowego wspólnika, który wniósł aport.

Co do zasady, nabycie wartości niematerialnej i prawnej skutkuje tym, że nabywca będzie mógł na nowo ustalić wartość początkową na potrzeby amortyzacji co jednocześnie wiąże się z prawem do ponownej amortyzacji w ten sposób nabytej wartości niematerialnej i prawnej. Od powyższej zasady przewidziane zostały w ustawie podatkowej pewne wyjątki.

W myśl art. 22 ust. 1k ustawy o PIT, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

 1. w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład; w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 2. wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia; w przypadku pozostałych składników.

Stosownie do art. 22g ust. 12 ustawy o PIT, w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów; wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

Zgodnie z art. 22g ust. 14a ustawy o PIT, przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. Przepis art. 22h ust. 3 ustawy o PIT stanowi, że podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7.

Na podstawie natomiast art. 22h ust. 3a ustawy o PIT, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku wniesienia przez nowego wspólnika w drodze aportu ZCP, w skład którego będą wchodziły zarejestrowane w OHIM Znaki towarowe, SPK a właściwie jej wspólnicy , w tym również Wnioskodawca będą objęci tzw. zasadą kontynuacji amortyzacji tych wartości niematerialnych i prawnych. W konsekwencji, wspólnicy SPK będą zobowiązani do przyjęcia jako podstawę amortyzacji ww. Znaków towarowych jego historyczną wartość początkową ustaloną przez inny podmiot, tj. nowego wspólnika wnoszącego aport ZCP. Kontynuacja będzie również dotyczyła stawki i metody amortyzacji. Ponadto, przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych wspólnicy SPK będą zobowiązani do uwzględnienia dokonanych przed wniesieniem aportu odpisów amortyzacyjnych przez nowego wspólnika. Nie będzie bowiem możliwa ponowna amortyzacja aportowanych w ramach ZCP Znaków towarowych w części już wcześniej umorzonej.

Powyższe stanowisko potwierdza również utrwalona linia orzecznicza organów podatkowych. Przykładowo Wnioskodawca wskazuje stanowisko wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 15 grudnia 2014 r., sygn. akt IPTPB1/415-462/14-10/AG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawcy. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników spółki osobowej.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.