Znak towarowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to znak towarowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
11
sie

Istota:

Darowizna znaku towarowego na rzecz syna nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Przewiduje, że może w przyszłości otrzymać od swojego syna, prowadzącego działalność gospodarczą i zarejestrowanego podatnika VAT, znak towarowy wraz z prawami ochronnymi do tego znaku (dalej: Znak Towarowy; dla uproszczenia treści wniosku ilekroć w dalszej części wniosku mowa będzie o Znaku Towarowym, należy rozumieć przez to Znak Towarowy wraz z prawami ochronnymi do tego znaku). Znak Towarowy będzie zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), jako wspólnotowy znak towarowy, chroniony prawem ochronnym na zasadach wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. UE L z 24 marca 2009 r., Nr 78, str. 1). Nie wyklucza Pani, że po pewnym czasie dokona darowizny opisanego powyżej Znaku Towarowego na rzecz swojego syna, od którego uprzednio go otrzymała. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy darowizna Znaku Towarowego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, wskazującego w poz. 61 wniosku art. 15 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 2 i art. 29a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ nie jest podatnikiem VAT, to nieodpłatne przekazanie Znaku Towarowego nie będzie podlegało temu podatkowi. Określenie podatnika ma zasadnicze znaczenie dla zakresu opodatkowania.

2016
9
sie

Istota:

Darowizna znaku towarowego.

Fragment:

Stosownie do treści art. 153 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone, w drodze decyzji, dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie. Prawo ochronne na znak towarowy jest bezwzględnym prawem podmiotowym, o określonej przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej czasowej i terytorialnej skuteczności. Prawo znaków towarowych to przepisy należące do działu prawa własności intelektualnej, jakim jest prawo własności przemysłowej. Znakiem towarowym są wszelkie znaki, oznaczenia, symbole, których zadaniem jest indywidualizowanie towarów lub usług na rynku. Uważa się, że znaki pełnią trzy funkcje: oznaczania pochodzenia, jakościową, reklamową. Znak towarowy oznacza pochodzenie, gdy wskazuje, że opatrzone tym znakiem towary lub usługi pochodzą z tego samego źródła (gwarantującego i kontrolującego ich jakość). Funkcja jakościowa znaku towarowego polega na informowaniu przez znak, że wszystkie opatrzone nim towary lub usługi są takiej samej jakości. Funkcję reklamową wypełnia znak, jeśli zachęca on do zakupu opatrzonych tym znakiem towarów lub usług. A tak się dzieje, jeśli klienci z danym znakiem towarowym kojarzą dobrą jakość towarów lub usług lub też znak ten przyciąga uwagę klientów – wywołuje u nich pozytywne skojarzenia lub w inny sposób pozytywnie oddziaływa.

2016
5
sie

Istota:

Sposobu ustalenia wartości początkowej otrzymanego w drodze darowizny udziału w znaku towarowym

Fragment:

Przedmiotem darowizny będzie 1/3 udziału w prawie ochronnym do znaku towarowego, przyznanym na podstawie stosownej rejestracji w Urzędzie Patentowym RP, w konsekwencji czego Wnioskodawca stanie się współwłaścicielem prawa ochronnego do znaku towarowego na zasadzie współwłasności ułamkowej („ Znak Towarowy ”). Umowa darowizny zostanie zawarta na terytorium Polski. W chwili zawarcia umowy darowizny Znak Towarowy będzie należeć do majątku odrębnego ojca Podatnika i zostanie - w wyniku zawartej umowy darowizny - przekazany do osobistego majątku Podatnika. Na dzień zawarcia umowy darowizny, Znak Towarowy wchodzić będzie w skład majątku ojca Podatnika przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej. Ojciec Podatnika nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od Znaku Towarowego. W umowie darowizny Znaku Towarowego zostanie określona jego wartość, która zostanie przyjęta na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę (zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn - wartość rynkowa). Po otrzymaniu darowizny, Podatnik zamierza rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w której będzie wykorzystywać, otrzymany tytułem darowizny Znak Towarowy przez okres dłuższy niż rok. Z tej też przyczyny, Podatnik zamierza wprowadzić otrzymany Znak Towarowy do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Podatnik zamierza zawrzeć umowę lub umowy z osobami trzecimi (lub osobą trzecią), na mocy których upoważni takie osoby trzecie (lub osobę trzecią) do odpłatnego korzystania ze Znaku Towarowego i będzie wykazywać przychody z tytułu opłat licencyjnych, na podstawie wystawianych faktur VAT.

2016
5
sie

Istota:

Sposobu ustalenia wartości początkowej otrzymanego w drodze darowizny udziału w znaku towarowym

Fragment:

Przedmiotem darowizny będzie 1/3 udziału w prawie ochronnym do znaku towarowego, przyznanym na podstawie stosownej rejestracji w Urzędzie Patentowym RP, w konsekwencji czego Wnioskodawca stanie się współwłaścicielem prawa ochronnego do znaku towarowego na zasadzie współwłasności ułamkowej („ Znak Towarowy ”). Umowa darowizny zostanie zawarta na terytorium Polski. W chwili zawarcia umowy darowizny Znak Towarowy będzie należeć do majątku odrębnego ojca Podatnika i zostanie - w wyniku zawartej umowy darowizny - przekazany do osobistego majątku Podatnika. Na dzień zawarcia umowy darowizny, Znak Towarowy wchodzić będzie w skład majątku ojca Podatnika przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej. Ojciec Podatnika nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od Znaku Towarowego. W umowie darowizny Znaku Towarowego zostanie określona jego wartość, która zostanie przyjęta na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę (zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn - wartość rynkowa). Po otrzymaniu darowizny, Podatnik zamierza rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w której będzie wykorzystywać, otrzymany tytułem darowizny Znak Towarowy przez okres dłuższy niż rok. Z tej też przyczyny, Podatnik zamierza wprowadzić otrzymany Znak Towarowy do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Podatnik zamierza zawrzeć umowę lub umowy z osobami trzecimi (lub osobą trzecią), na mocy których upoważni takie osoby trzecie (lub osobę trzecią) do odpłatnego korzystania ze Znaku Towarowego i będzie wykazywać przychody z tytułu opłat licencyjnych, na podstawie wystawianych faktur VAT.

2016
5
sie

Istota:

Sposobu ustalenia wartości początkowej otrzymanego w drodze darowizny udziału w znaku towarowym

Fragment:

Przedmiotem darowizny będzie 1/3 udziału w prawie ochronnym do znaku towarowego, przyznanym na podstawie stosownej rejestracji w Urzędzie Patentowym RP, w konsekwencji czego Wnioskodawca stanie się współwłaścicielem prawa ochronnego do znaku towarowego na zasadzie współwłasności ułamkowej („ Znak Towarowy ”). Umowa darowizny zostanie zawarta na terytorium Polski. W chwili zawarcia umowy darowizny Znak Towarowy będzie należeć do majątku odrębnego ojca Podatnika i zostanie - w wyniku zawartej umowy darowizny - przekazany do osobistego majątku Podatnika. Na dzień zawarcia umowy darowizny, Znak Towarowy wchodzić będzie w skład majątku ojca Podatnika przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej. Ojciec Podatnika nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od Znaku Towarowego. W umowie darowizny Znaku Towarowego zostanie określona jego wartość, która zostanie przyjęta na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę (zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn - wartość rynkowa). Po otrzymaniu darowizny, Podatnik zamierza rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w której będzie wykorzystywać, otrzymany tytułem darowizny Znak Towarowy przez okres dłuższy niż rok. Z tej też przyczyny, Podatnik zamierza wprowadzić otrzymany Znak Towarowy do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Podatnik zamierza zawrzeć umowę lub umowy z osobami trzecimi (lub osobą trzecią), na mocy których upoważni takie osoby trzecie (lub osobę trzecią) do odpłatnego korzystania ze Znaku Towarowego i będzie wykazywać przychody z tytułu opłat licencyjnych, na podstawie wystawianych faktur VAT.

2016
4
sie

Istota:

1. Czy Spółka miała prawo dokonywać amortyzacji podatkowej, stanowiącej koszty uzyskania przychodów, od wartości początkowych znaków towarowych, nabytych w drodze aportu, w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia znaków do ewidencji?
2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna, to czy Spółka ma prawo dokonać korekty dotychczasowych rozliczeń podatkowych i zwiększyć koszty uzyskania przychodów za przeszłe okresy o wartość odpisów amortyzacyjnych, jakich powinna była dokonać od znaków towarowych, uznając, że nie dochodzi teraz do ujawnienia WNIP?

Fragment:

Pytanie 4 z wezwania okazało się bezprzedmiotowe, ponieważ wniosek Spółki nie dotyczy tych znaków towarowych nabytych przez Spółkę, które były w trakcie procedury uzyskiwania praw ochronnych. W uzupełnieniu wniosku z 8 lipca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 lipca 2016 r.) Spółka wskazała, że znaki towarowe zostały wprowadzone do ewidencji. Wyjaśniając jednak wątpliwości, jakie powstały po zestawieniu przekazanych przez Spółkę informacji, Wnioskodawca raz jeszcze przedstawił opis stanu faktycznego w tym zakresie. Spółka prowadzi odrębną ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla celów podatkowych i odrębną dla celów bilansowych. Po nabyciu znaków towarowych w drodze aportu ZCP, dla każdego znaku towarowego została utworzona karta inwentarzowa, w oparciu o którą i na podstawie informacji z której, każdy znak został wprowadzony do ewidencji bilansowej oraz do ewidencji podatkowej. Z ewidencji tych można uzyskać wydruk dla każdego znaku z jego historią od dnia przyjęcia do używania. Na skutek błędu co do oceny prawnopodatkowej sytuacji nabycia znaków towarowych wytworzonych przez poprzednika prawnego, Spółka uznała, że nie przysługuje jej prawo do amortyzacji podatkowej nabytych znaków towarowych, w konsekwencji czego, na karcie inwentarzowej ścieżkę podatkową oznaczono symbolem W, tj. amortyzacja wyłączona.

2016
3
sie

Istota:

Czy wobec Wnioskodawcy powstanie jakikolwiek przychód podatkowy w związku z dokonaniem darowizny prawa do znaku towarowego na rzecz spółki komandytowej, w której jest on wspólnikiem?

Fragment:

Znak towarowy będzie używany w spółce komandytowej na cele prowadzonej działalności gospodarczej przez jej wspólników w ramach tej spółki, a przewidywany okres używania znaku będzie dłuższy niż 1 rok. Wartość początkowa wartości niematerialnej i prawnej w postaci prawa do znaku towarowego nabytego w drodze umowy darowizny zostanie ustalona wedle wartości rynkowej z dnia dokonania darowizny, na podstawie sporządzonej wyceny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1). Czy wobec Wnioskodawcy powstanie jakikolwiek przychód podatkowy w związku z dokonaniem darowizny prawa do znaku towarowego na rzecz spółki komandytowej, w której jest on wspólnikiem... Zdaniem Wnioskodawcy, wobec Niego nie powstanie jakikolwiek przychód podatkowy w związku z dokonaniem darowizny wartości niematerialnych i prawnych w postaci prawa do znaku towarowego na rzecz spółki komandytowej, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem. Wartość darowizny będzie przychodem (w stosunku do posiadanych udziałów w zyskach spółki osobowej) jedynie dla tych wspólników, którym nie przysługiwało prawo do znaków towarowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia darowizny w sposób odrębny od innych przepisów prawa.

2016
28
lip

Istota:

Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci znaku towarowego do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

Wnioskodawca będący osobą fizyczną uzyskał prawa ochronne na znak towarowy. Znak towarowy został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP (dalej jako: „ znak towarowy ”). Powyższy znak jest również zarejestrowany jako Zarejestrowany Wzór Wspólnotowy przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej - EUIPO (dawniej: Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego - OHIM) (dalej jako „ wzór wspólnotowy ”). Powyższy znak korzysta z dwojakiego rodzaju ochrony prawnej - znak towarowy oraz wzór wspólnotowy (dalej umownie oba prawa będą nazywane „ znakiem towarowym ”). Znak towarowy nie będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy w chwili dokonywania aportu. Znak towarowy nie był i nie będzie amortyzowany przez Wnioskodawcę. Znak towarowy został wytworzony we własnym zakresie przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie ma zamiaru prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży znaków towarowych, wzorów przemysłowych lub ich dzierżawy, a objęta niniejszym wnioskiem rozważana transakcja ma być jedyną (jednostkową) transakcją przeniesienia własności znaku towarowego. Obecnie Wnioskodawca rozważa wniesienie znaku towarowego w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za jej udziały.

2016
26
lip

Istota:

Opodatkowanie oraz podstawa opodatkowania czynności darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii uznania za czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania znaku towarowego na rzecz żony. Stosownie do art. 120 ustawy z dnia 17 września 2013 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410), znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Prawo do znaku towarowego przyznawane jest zatem przedsiębiorcy i jest ściśle związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W myśl art. 120 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej – znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 121 ustawy Prawo własności przemysłowej). Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej – przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W definicji świadczenia usług sformułowanej na potrzeby podatku od towarów i usług mieści się darowizna praw własności przemysłowej, ponieważ w takim przypadku dochodzi do przeniesienia praw do wartości niematerialnych i prawnych.

2016
15
lip

Istota:

Czy Spółka w dalszym ciągu jest uprawniona do zaliczania uiszczanych opłat licencyjnych za używanie Znaków towarowych do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu zaksięgowania tego kosztu na podstawie otrzymanej faktury, traktując opłatę z tytułu licencji, jako „koszt pośredni” zaliczany w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Własności Intelektualnej, w skrócie EUIPO (dawna nazwa: „ OHIM ”), jak również zgłoszone do ochrony, ale jeszcze formalnie niezarejestrowane (dalej jako „ Znaki towarowe ”). Zwarte umowy licencyjne przewidują uzyskanie przez licencjobiorcę niewyłącznej i pełnej licencji na korzystanie przez licencjobiorcę ze Znaków Towarów licencjodawcy. Znaki towarowe są wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca jako licencjobiorca uprawniony jest do wykorzystywania Znaków towarowych we wszystkich aspektach działalności gospodarczej prowadzonej przez licencjobiorcę, w szczególności do: oferowania i wprowadzania asortymentu do obrotu, jego importowania lub eksportowania oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu; umieszczania Znaków Towarowych na materiałach związanych z wprowadzaniem asortymentu do obrotu; posługiwania się Znakami Towarowymi w celu reklamy lub promocji asortymentu lub działalności gospodarczej licencjobiorcy w szczególności w określeniu firmy licencjobiorcy; oznaczania asortymentu Znakami Towarowymi; umieszczania Znaków Towarowych na dokumentach związanych z wprowadzaniem asortymentu do obrotu, w zakresie udzielonego upoważnienia, licencjobiorca ma prawo zezwolić na korzystanie ze Znaków Towarowych spółkom zależnym. Spółka jako licencjobiorca przyjęła na siebie szereg obowiązków wynikających z umowy licencyjnej/umów licencyjnych.

2016
15
lip

Istota:

Czy Spółka prawidłowo postąpiła zaliczając uiszczane opłaty licencyjne za używanie Znaków towarowych do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu zaksięgowania tego kosztu na podstawie otrzymanej faktury, traktując opłatę z tytułu licencji, jako tzw. koszt pośredni zaliczany w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Własności Intelektualnej, w skrócie EUIPO (dawna nazwa: „ OHIM ”), jak również zgłoszone do ochrony, ale jeszcze formalnie niezarejestrowane (dalej jako „ Znaki towarowe ”). Zwarte umowy licencyjne przewidują uzyskanie przez licencjobiorcę niewyłącznej i pełnej licencji na korzystanie przez licencjobiorcę ze Znaków Towarów licencjodawcy. Znaki towarowe są wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca jako licencjobiorca uprawniony jest do wykorzystywania Znaków towarowych we wszystkich aspektach działalności gospodarczej prowadzonej przez licencjobiorcę, w szczególności do: oferowania i wprowadzania asortymentu do obrotu, jego importowania lub eksportowania oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu; umieszczania Znaków Towarowych na materiałach związanych z wprowadzaniem asortymentu do obrotu; posługiwania się Znakami Towarowymi w celu reklamy lub promocji asortymentu lub działalności gospodarczej licencjobiorcy w szczególności w określeniu firmy licencjobiorcy; oznaczania asortymentu Znakami Towarowymi; umieszczania Znaków Towarowych na dokumentach związanych z wprowadzaniem asortymentu do obrotu, w zakresie udzielonego upoważnienia, licencjobiorca ma prawo zezwolić na korzystanie ze Znaków Towarowych spółkom zależnym. Spółka jako licencjobiorca przyjęła na siebie szereg obowiązków wynikających z umowy licencyjnej/umów licencyjnych.

2016
14
lip

Istota:

Zastosowanie art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Fragment:

Wnioskodawca rozważa nabycie od innej spółki praw do znaku lub znaków towarowych (dalej: „ prawa do znaków towarowych ”). Nabycie praw do znaków towarowych nastąpi w drodze umowy sprzedaży. Nabywane przez Wnioskodawcę prawa do znaków towarowych nie podlegają obecnie ochronie wynikającej z rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „ UPRP ”) ani w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (dalej: „ OHIM ”). Możliwa będzie sytuacja, iż na moment zawarcia umowy sprzedaży w stosunku-do praw do znaków towarowych Wnioskodawca dokona zgłoszenia w UPRP lub OHIM w celu udzielenia prawa ochronnego. Zapłata za nabywane prawa do znaków towarowych w części nastąpi poprzez faktyczne uiszczenie ustalonej przez strony umowy ceny. W pozostałej części rozliczenie nastąpi poprzez potrącenie całości lub części wzajemnych należności i zobowiązań Wnioskodawcy oraz sprzedającego prawa do znaków towarowych. Przykładowo Wnioskodawca może mieć wierzytelność wobec zbywcy praw do znaków towarowych o: zapłatę ceny emisyjnej za zaoferowane podmiotowi zbywającemu prawa do znaków towarowych obligacje; lub wypłatę środków z tytułu udzielenia pożyczki przez podmiot zbywający prawa do znaków towarowych na rzecz Wnioskodawcy.