Znak opłaty skarbowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to znak opłaty skarbowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż znaków opłaty skarbowej i sądowej przez kancelarię na rzecz swoich klientów jest zwolniona z podatku od towarów i usług

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.10.2006r. (pismo złożono osobiście w Urzędzie Skarbowym w Tczewie w dniu 26.10.2006r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług znaków opłaty skarbowej i sądowej stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Działalność Kancelarii Radcy Prawnego polega na reprezentowaniu klientów przed różnymi organami i instytucjami. W ramach tej działalności sporządzane są pisma, do których załączane są znaki opłaty skarbowej i sądowej. Zgodnie z umowami zawartymi z klientami, Kancelaria we własnym imieniu zakupuje znaki opłaty skarbowej i sądowej, a następnie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT opłaty otrzymywane przez Gminę z tytułu opłaty skarbowej oraz sprzedaż przez Gminę znaków opłaty skarbowej i weksli ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2005r. (data wpływu do Urzędu - 28 lipca 2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty skarbowej oraz czynności polegającej na sprzedaży znaków opłaty skarbowej i weksli - jest prawidłowa. UZASADNIENIE W dniu 28 lipca 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie wpłynął wniosek z dnia 27 lipca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z treścią przepisu art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.10.2005 r. (data wpływu do US 7.11.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 9.12.2005 r. (data wpływu do US 14.12.2005 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług tj. zapytania w sprawie opodatkowania sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika jest prawidłowe. Gmina C. wnioskiem z dnia 27.10.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 9.12.2005 r., zwróciła się do Naczelnika tut. Urzędu z prośbą o udzielenie odpowiedzi w sprawie opodatkowania (...)