Znak | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to znak. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
maj

Istota:

1) Od jakiego momentu Spółka będzie uprawiona do ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prawa ochronnego do Znaku, jeśli Znak w momencie jego nabycia przez Spółkę będzie znajdował się w procedurze rejestracji w Urzędzie Patentowym?
2) Jaka będzie wartość początkowa prawa ochronnego do Znaku, będąca podstawą odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę, które dla Wnioskodawczyni będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

Odnosząc zaprezentowany stan faktyczny do wymienionych wyżej warunków należy stwierdzić, że: Ad. 1) przedmiotowy znak zostanie nabyty przez Spółkę wskutek umowy sprzedaży, Ad. 2) Znak będzie nadawał się do gospodarczego wykorzystania w dniu jego przyjęcia do używania, Ad. 3) przewidywany okres używania Znaku będzie dłuższy niż rok, Ad. 4) Znak będzie wykorzystywany przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą przez prawo do znaku towarowego w rozumieniu art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy PIT należy rozumieć wyłącznie prawo do znaku towarowego zarejestrowanego, tj. znaku w odniesieniu do którego zostało uzyskane prawo ochronne. Przymiotu tego nie posiada znak towarowy niezarejestrowany, w tym również zgłoszony do rejestracji. Dopiero po dokonaniu rejestracji takie prawo do znaku towarowego może być wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, a następnie amortyzowane dla celów podatkowych. Wówczas bowiem takie prawo do znaku zostaje przyjęte do używania jako prawo, gdyż pod pojęciem prawa do znaku towarowego mieszczą się tylko podmiotowe prawa do znaku, które mają charakter bezwzględny. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych m.in. wyrok NSA II FSK 412/08 z 28 sierpnia 2009 r. oraz II FSK 196/11 z 28 sierpnia 2012 r., Wyrok WSA w Rzeszowie I SA/Rz 639/12 z 27 września 2012 r.

2016
24
mar

Istota:

Czy zbycie Znaku spowoduje, że Spółka typu S.á.r.l. stanie się zagraniczną spółką kontrolowaną, o której jest mowa w art. 24a ust. 3 ustawy o CIT?

Fragment:

Obecnie Spółka typu S.á.r.l. rozważa sprzedaż całości praw do Znaku na rzecz Wnioskodawcy lub innego podmiotu z Grupy, przy czym nabywcą Znaku będzie polski rezydent podatkowy. Cena sprzedaży Znaku zostanie ustalona na poziomie jego wartości rynkowej. Planowane jest, że transakcja zbycia Znaku będzie mieć miejsce w 2016 r. Wynik podatkowy z tytułu sprzedaży Znaku zostanie ustalony przez Spółkę typu S.á.r.l. zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w WKL. W szczególności dochód z tytułu zbycia Znaku zostanie obliczony przez Spółkę typu S.á.r.l., jako przychody należne pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Dla celów opodatkowania w WKL przychody z tytułu zbycia Znaku zostaną rozpoznane w wartości rynkowej Znaku. Jako koszty uzyskania przychodów ze zbycia Znaku zostaną rozpoznane wydatki poniesione na nabycie Znaku oraz rozpoznana w księgach podatkowych w wartości netto, tj. pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, wartość firmy - goodwill. Spółka nie wyklucza, że w ramach zbycia Znaku inne wydatki (np. opłaty skarbowe) także będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów, zgodnie z prawem podatkowym WKL. Przychód podatkowy oraz koszty uzyskania przychodów związane ze zbyciem Znaku określne zgodnie z powyższym opisem będą stanowiły elementy kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym Spółki typu S.á.r.l. w WKL.

2015
20
lis

Istota:

Opodatkowanie umowy sprzedaży Znaków Towarowych

Fragment:

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy będzie działalność związana z zarządzaniem znakami towarowymi, w ramach grupy A. W związku z powyższym Wnioskodawca planuje transakcję (dalej: „ Transakcja ”) kupna od podmiotu powiązanego (dalej: „ Sprzedawca ”) praw ochronnych na znaki towarowe oraz autorskich praw majątkowych do warstwy graficznej znaków towarowych (dalej: „ Znaki ”). Cena za Znaki zostanie ustalona na warunkach rynkowych. Transakcja dotyczyć będzie wyłącznie Znaków. Żadne inne rzeczowe składniki majątku, ani też zobowiązania czy należności Sprzedawcy, nie zostaną przeniesione pomiędzy Sprzedawcą a Wnioskodawcą w związku z planowaną Transakcją. W szczególności planowana sprzedaż Znaków przez Sprzedawcę na rzecz Wnioskodawcy nie będzie skutkowała zbyciem: oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo Sprzedawcy, wierzytelności Sprzedawcy, ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, zobowiązań Sprzedawcy. Zgodnie z informacjami od Sprzedawcy, na moment sprzedaży Transakcji, aktywa majątku Sprzedawcy składać się będą głównie ze: Znaków (będących przedmiotem Transakcji), wierzytelności z tytułu opłat licencyjnych, jeżeli będą istniały na moment sprzedaży, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, a głównymi zobowiązaniami Sprzedawcy będą zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (m.in. zobowiązania wynikające z umów o pracę, z umowy najmu lokalu).

2015
4
paź

Istota:

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego, korzystanie przez Spółkę z niezarejestrowanego Znaku w okresie 2009 – 2015 stanowić będzie nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Spółka jest producentem oraz dystrybutorem lamp oraz opraw oświetleniowych i w ramach prowadzonej działalności oznacza sprzedawane wyroby oraz usługi znakiem słowno- graficznym (zwanym dalej: „ Znakiem ”). Znak jest wykorzystywany w materiałach reklamowych Spółki, korespondencji biznesowej, widnieje na stronie internetowej Spółki oraz wizytówkach pracowników. Tym samym, Znakiem posługują się również inne spółki należące do Grupy. Znak nie został zarejestrowany w Urzędach Patentowych w państwach, na terytorium których siedziby mają spółki należące do Grupy oraz w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki towarowe). Ponadto, Spółka nie ma wiedzy, w ramach której ze spółek z Grupy Znak został wytworzony, a w konsekwencji, która ze spółek z Grupy jest właścicielem praw autorskich do Znaku. Najbardziej prawdopodobnym jest, że znak został wytworzony przez pracowników spółki matki, czyli spółkę z siedzibą w Norwegii i spółce tej przysługują prawa autorskie do Znaku. Tym niemniej powyższe nie zostało potwierdzone przez spółkę matkę. Zgodnie z polityką Grupy żadna ze spółek, w tym Spółka, nie uiszcza opłat licencyjnych z tytułu korzystania ze Znaku. Ponadto, żadna ze spółek z Grupy, w tym w szczególności spółka matka, nie rozpoznaje wartości przysporzenia z tytułu korzystania ze Znaku przez Wnioskodawcę jako swojego wynagrodzenia.

2014
21
mar

Istota:

Czy potrącenie wierzytelności SKA z tytułu sprzedaży Znaku z wierzytelnością Spółki Jawnej o wydanie przedmiotu pożyczki odpowiada definicji „uregulowania kwoty wynikającej z faktury”, o której mowa w art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki Jawnej, będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od Znaku w pełnej wysokości bez konieczność dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

W konsekwencji, Spółce Jawnej przysługiwać będzie wierzytelność wobec SKA o wydanie przedmiotu pożyczki, tj. środków finansowych, zaś SKA przysługiwać będzie wierzytelność wobec Spółki Jawnej o zapłatę ceny za Znak. Następnie planowane jest potrącenie wierzytelności Spółki Jawnej o wydanie przedmiotu pożyczki oraz wierzytelności SKA z tytułu sprzedaży Znaku, w wyniku czego dojdzie do wzajemnego uregulowania należności Spółki Jawnej (o wydanie przedmiotu pożyczki, tj. środków finansowych) oraz należności SKA (o zapłatę ceny za Znak). Nabyty przez Spółkę Jawną Znak będzie się nadawał do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania. Przewidywany okres używania Znaku będzie dłuższy niż rok. Planowane jest zawarcie pomiędzy Wnioskodawcą i Spółką Jawną umowy licencyjnej na korzystanie ze Znaku przez Wnioskodawcę. Na podstawie zawartej umowy licencyjnej Wnioskodawca uprawniony będzie do korzystania ze Znaku w prowadzonej działalności w zamian za wynagrodzenie (opłaty licencyjne) kalkulowane w oparciu o wielkość sprzedaży Wnioskodawcy z wykorzystaniem Znaku. Pismem uzupełniającym z 12 grudnia 2013 r. Wnioskodawca udzielił dodatkowych wyjaśnień: Znak towarowy, o którym mowa we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oznacza prawo ochronne do znaku towarowego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j.

2013
8
lis

Istota:

1) Od jakiego momentu Spółka będzie uprawiona do ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prawa ochronnego do Znaku, jeśli Znak w momencie jego nabycia przez Spółkę będzie znajdował się w procedurze rejestracji w Urzędzie Patentowym?
2) Jaka będzie wartość początkowa prawa ochronnego do Znaku, będąca podstawą odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę, które dla Wnioskodawczyni będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

Odnosząc zaprezentowany stan faktyczny do wymienionych wyżej warunków należy stwierdzić, że: Ad. 1) przedmiotowy znak zostanie nabyty przez Spółkę wskutek umowy sprzedaży, Ad. 2) Znak będzie nadawał się do gospodarczego wykorzystania w dniu jego przyjęcia do używania, Ad. 3) przewidywany okres używania Znaku będzie dłuższy niż rok, Ad. 4) Znak będzie wykorzystywany przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą przez prawo do znaku towarowego w rozumieniu art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy PIT należy rozumieć wyłącznie prawo do znaku towarowego zarejestrowanego, tj. znaku w odniesieniu do którego zostało uzyskane prawo ochronne. Przymiotu tego nie posiada znak towarowy niezarejestrowany, w tym również zgłoszony do rejestracji. Dopiero po dokonaniu rejestracji takie prawo do znaku towarowego może być wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, a następnie amortyzowane dla celów podatkowych. Wówczas bowiem takie prawo do znaku zostaje przyjęte do używania jako prawo, gdyż pod pojęciem prawa do znaku towarowego mieszczą się tylko podmiotowe prawa do znaku, które mają charakter bezwzględny. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych m.in. wyrok NSA II FSK 412/08 z 28 sierpnia 2009 r. oraz II FSK 196/11 z 28 sierpnia 2012 r., Wyrok WSA w Rzeszowie I SA/Rz 639/12 z 27 września 2012 r.

2011
16
lis

Istota:

Czy w związku z dokonaniem płatności z tytułu zakupu przez SpK prawa do Znaku od podmiotu będącego rezydentem podatkowym kraju, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, Spółka zobowiązana będzie do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT w zw. z art. 26 ust. 1 Ustawy CIT?

Fragment:

W związku z prowadzoną działalnością, rozważa się, aby SpK zakupiła prawa do znaków towarowych (dalej: „ Znak ”) od podmiotu mającego siedzibę na terytorium jednego z państw, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: „ Zbywca ”). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego zapytanie Spółki dotyczy tego, czy w związku z dokonaniem płatności z tytułu zakupu przez SpK prawa do Znaku od podmiotu będącego rezydentem podatkowym kraju, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, Spółka zobowiązana będzie do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT w zw. z art. 26 ust. 1 Ustawy CIT... Zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowej sytuacji nie będzie on zobowiązany do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od należności wypłacanych przez SpK na rzecz Zbywcy z tytułu zakupu prawa do Znaku. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia fakt, iż w rozumieniu Traktatu SpK stanowić będzie zakład Spółki na terytorium Cypru, a tym samym nabycie przez SpK prawa do Znaku nie będzie wiązało się z osiągnięciem przez Zbywcę przychodu na terytorium Polski.

2011
1
paź

Istota:

Czy dostawa znaków opłaty pocztowej może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi co następuje: „zwalnia się od podatku dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu”?

Fragment:

Jednocześnie w myśl art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest podmiotem zarejestrowanym w urzędzie komunikacji elektronicznej. Jako operator pocztowy zarejestrował również znaki opłaty pocztowej, które zamierza dostarczać swoim klientom i pobierać za nie opłatę równą cenie nominalnej. Klient dostarczając przesyłkę listową bądź paczkę z naklejonymi znakami opłaty pocztowej, nie będzie ponosił żadnej dodatkowej opłaty, bowiem zapłacił już za dostawę znaków. Zainteresowany nadmienia jednocześnie, że zgodnie z informacją uzyskaną w Urzędzie Statystycznym zakwalifikował znaki opłaty pocztowej pod numerem PKWiU 22.22.11-00.19, czyli w tej samej grupie co znaczki pocztowe (zatem są to znaki tego samego typu). Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania wskazać należy, iż operator sprzedając znaki opłaty pocztowej faktycznie sprzedaje usługę, bowiem znaki te w istocie nie są towarem, lecz stanowią potwierdzenie zapłaty za wykonanie usługi pocztowej. W związku z tym, iż operator pocztowy sprzedając własne znaki opłaty pocztowej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług jedynie w przypadku gdy usługa ta świadczona jest przez pocztę państwową.

2011
1
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji prawa ochronnego na znaki towarowe.

Fragment:

W ramach prowadzonej od wielu lat działalności gospodarczej, jako osoba fizyczna, Udziałowiec wytworzył znaki towarowe, które zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym na jednoosobową działalność gospodarczą Udziałowca, w związku z czym Udziałowcowi zostało udzielone prawo ochronne na każdy ze znaków towarowych, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508 ze zm.; dalej: PWP) (dalej, w odniesieniu do praw ochronnych na znaki towarowe, łącznie: Znaki Towarowe). Znaki Towarowe wchodzą w skład przedsiębiorstwa Udziałowca - osoby fizycznej. Niemniej Znaki Towarowe nie zostały nabyte przez podatnika (tj. nie został spełniony warunek, określony w art. 22b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), lecz wytworzone. W konsekwencji, Znaki Towarowe nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (dalej: WNiP) w jednoosobowej działalności gospodarczej Udziałowca. Ponieważ planowany aport, jak zostało wskazane, przyjmie formę przedsiębiorstwa, do Spółki zostaną wniesione również m.in. Znaki Towarowe, które jak się przewiduje, będą wykorzystywane przez Spółkę w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok.

2011
1
lip

Istota:

Obowiązek znaczenia znakami akcyzy "J."

Fragment:

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy są wyroby klasyfikowane do kodu CN 2008 99 o zawartości 18% obj. alkoholu etylowego. Zgodnie z uregulowaniem art. 114 ustawy, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy. Wśród wyrobów zamieszczonych w ww. załączniku brak jest opisanego przez Zainteresowanego wyrobu o kodzie CN 2008 99. Stąd też stwierdzić należy, iż nie podlega on obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przyszłego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.