Znaczki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to znaczki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
10
mar

Istota:

Czy sprzedaż znaczków pocztowych wycofanych z obiegu, które Wnioskodawca zbierał w ramach realizacji swojego "hobby" od 45 lat, a ostatni zakup nastąpił ponad sześć miesięcy temu, podlega opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawca nie planował sprzedaży znaczków. Posiada książeczkę abonamentową na zakup tych przedmiotów. Na niektóre znaczki nie posiada, żadnego dowodu zakupu. Ostatni znaczek kupił ponad sześć miesięcy temu. Wszystkie znaczki nabywał w ramach realizacji swojego "hobby". Nabywanie, ani następnie posiadanie znaczków nie było powiązane z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą. Przedmioty te stanowią wyłącznie Jego prywatny majątek. Żaden ze znaczków należących do kolekcji nie był nabywany w zamiarze jego dalszej odsprzedaży. Przeciwnie zamiarem Wnioskodawcy było gromadzenie jak największej i jak najokazalszej kolekcji. Cel w istocie zrealizował, zgromadził znaczną ilość znaczków. W związku z pogorszeniem się Jego sytuacji finansowej Wnioskodawca postanowił zbyć zgromadzone znaczki za pośrednictwem aukcji internetowych: Wystawia na ... stare znaczki pocztowe wycofane z obiegu, które zbierał w ramach realizacji swojego "hobby" od 45 lat, a ostatni zakup nastąpił ponad sześć miesięcy temu. W przyszłości będzie wystawiać na ... stare znaczki pocztowe wycofane z obiegu, które pozostały i które zbierał w ramach realizacji swojego "hobby" od 45 lat, a ostatni zakup nastąpił ponad sześć miesięcy temu.

2015
27
lis

Istota:

Stawka podatku dla dostawy neoznaczków

Fragment:

UE.L.2006.347.1, dalej „ Dyrektywa ”), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają transakcje dostawy, za cenę równą wartości nominalnej, znaczków ważnych w obrocie na terytorium danego państwa, znaczków skarbowych i innych podobnych znaczków. Sens i zakres przedmiotowej regulacji należy, zdaniem Spółki, odczytać w ten sposób, iż ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta dostawa takich znaczków, które są sprzedawane po cenie nominalnej, a ponadto są ważne w obrocie w Polsce, tj. można za ich pomocą uiścić opłatę za usługi operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług w Polsce. Powyższe oznacza, że zwolnienie podatkowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT nie znajduje zastosowania do: znaczków zbywanych po cenie wyższej od nominalnej, znaczków nieważnych, wycofanych z obiegu - którymi nie można opłacić usług zwolnionych z VAT w Polsce, znaczków ważnych w obrocie, ale w innym państwie członkowskim (np. znaczków ważnych w Wielkiej Brytanii). Zdaniem Spółki, wprowadzając zwolnienie z VAT dla znaczków ustawodawca ma na celu zapewnienie pełnej efektywności de facto zwolnieniu z VAT usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT. Zgodnie z powołanym przepisem, zwalnia się od podatku powszechne usługi świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, oraz dostawę towarów ścisle z tymi usługami związaną.

2012
19
cze

Istota:

Dokonywana przez Wnioskodawcę dostawa za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o VAT.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2012 r. (data wpływu 27.03.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży w cenie nominalnej znaczków pocztowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27.03.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży w cenie nominalnej znaczków pocztowych. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi punkt przyjmowania opłat za rachunki od ludności masowej i zajmuje się sprzedażą artykułów szkolnych i biurowych. Podpisał umowę z Pocztą Polską na zakup znaczków przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Znaczki Wnioskodawca kupił z upustem 3% i są one zwolnione z podatku VAT. Znaczki będzie sprzedawał w cenie nominalnej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować Wnioskodawca przy sprzedaży ... Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on sprzedawać znaczki jako zwolnione z podatku VAT, o czym mówi art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.

2011
1
maj

Istota:

Czy w świetle postanowień przepisów ustawy o VAT sprzedaż przedstawionych niżej towarów filatelistycznych podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) dotyczy; 2.znaczki pocztowe z zapasów P. sprzedawane wg cen umownych: - znaczki pocztowe wycofane z obiegu (z lat 1990 – 1999) znajdujące się w ofercie handlowej według cen rynkowych zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego P.; 3.pakiety ze znaczkami produkcji P. – towar filatelistyczny obejmujący określoną liczbę znaczków o różnej tematyce albo określonego tematu; 4.pakiety ze znaczkami od dostawców zewnętrznych – towar filatelistyczny obejmujący określoną liczbę znaczków jednego lub wielu państw nabywany od sprzedawców zewnętrznych w celu dalszej odsprzedaży w sklepach i punktach sprzedaży filatelistycznej. 5.karnety i analogie ze znaczkami pocztowymi: a) karnet – pamiątkowy walor filatelistyczny z nalepionym i skasowanym znaczkiem pocztowym najczęściej w formie książeczki, przeznaczony jest wyłącznie do celów kolekcjonerskich, b) analogia – karty analogiczne beznominałowe o określonej tematyce (np. malarstwo, łowiectwo, historia), przeznaczone do celów kolekcjonerskich, zaliczane są do grupy marginaliów filatelistycznych; 6.znaczki obcych administracji pozyskiwane w drodze zakupu lub wymiany barterowej, a w szczególności na skutek wspólnych emisji z innymi administracjami pocztowymi.

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka wykonująca usługi administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, kupując znaczki pocztowe naklejane na korespondencji wspólnot, może obciążyć wspólnoty za te znaczki wystawiając fakturę VAT ze stawką zwolnioną?

Fragment:

Fakt, że Spółka następnie wykorzystuje przedmiotowe znaczki do wykonania czynności w ramach usługi administrowania nie zmienia tej kwalifikacji. Dysponowanie tymi znaczkami dokonane po dostawie odbywa się w imieniu i na rzecz wspólnot. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy zwalnia się od podatku dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu. Uwzględniając, że Spółka „obciążą wspólnoty wartością naklejonych znaczków”, dostawa dokonywana jest za cenę równa wartości nominalnej, co daje prawo do zastosowania przedmiotowego zwolnienia od podatku. Zgodnie z art. 106 ust. 1 podatnicy, o których mowa w art. 15 są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży ... . Ustawa w art. 2 pkt 22 definiuje pojęcie sprzedaży jako między innymi odpłatną dostawę towarów. Wobec powyższego Spółka winna w celu udokumentowania dostawy znaczków wystawić fakturę VAT. Powyższa interpretacja: -dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swą moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. -nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Pouczenie: Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

2011
1
mar

Istota:

Czy sprzedaż znaczków pocztowych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej powinna być ewidencjonowana w kasie rejestrującej jako sprzedaż zwolniona od podatku od towarów i usług?

Fragment:

Sprzedaż znaczków pocztowych jest zatem dostawą towarów, a nie świadczeniem usług. Nie stosuje się więc do niej regulacji dotyczących usług. W świetle art. 43 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, zwalnia się od podatku dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu. Wobec powyższego, sprzedaż znaczków pocztowych służących do zapłaty za usługi poczty państwowej jest zwolniona od podatku od towarów i usług. W myśl art. 111 ust. 1 w/w ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Sprzedaż znaczków pocztowych w kiosku z prasą po cenach nominalnych, na rzecz osób fizycznym nieprowadząch działalności gospodarczej powinna być zatem ewidencjonowana w kasie fiskalnej jako sprzedaż zwolniona od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcęi stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

2011
1
sty

Istota:

Proszę o udzielenie informacji, czy przy sprzedaży klientom indywidualnym lub podmiotom gospodarczym znaczków pocztowych w cenie nominalnej, kupionych uprzednio na podstawie umowy zawartej z Pocztą Polską mam obowiązek pobierać i odprowadzać podatek VAT?

Fragment:

Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu. Mając powyższe na uwadze, Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, że sprzedaż klientom indywidualnym lub podmiotom gospodarczym znaczków pocztowych w cenie nominalnej jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

2011
1
sty

Istota:

Czy sprzedaż znaczków pocztowych podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług?

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi działalność gospodarczą - kiosk z prasą, przy czym część obrotu stanowi sprzedaż znaczków pocztowych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę powyższe oraz stan faktyczny tut. Organ podatkowy stwierdza, że zwolniona od podatku jest sprzedaż znaczków pocztowych za cenę równą ich wartości nominalnej.