Zmniejszenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmniejszenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy 50% zmniejszenie, o którym mowa art. 111 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, stanowi dochód podatnika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) wyżej przepisu art. 11 1 ust. 1 pkt 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, że zmniejszenie, o którym w nim mowa, jest elementem służącym do wyliczenia wielkości wpłaty, który spółdzielnia korzystająca z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków musi zastosować wobec każdego członka występującego z wnioskiem o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zmniejszenie to nie jest zatem jakimś szczególnym świadczeniem o charakterze podmiotowym skierowanym do konkretnego podmiotu czy grupy podmiotów, ale jest przesłanką, którą spółdzielnia mieszkaniowa musi uwzględnić przy ustaleniu wartości zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) obniżka ta nie ma charakteru nieodpłatnego świadczenia i (...)

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób ująć w deklaracji VAT-7 otrzymanie rabatu?

Fragment:

(...) korekt faktur. Zgodnie natomiast z art. 31 ust. 3 ustawy, przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1, przepis art. 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Zatem w przypadku udzielenia Spółce rabatu przez kontrahenta realizującego wewnątrzwspólnotową dostawę Spółka jest zobligowana do zmniejszenia podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. O ile w powyższym zakresie stanowisko Podatnika jest uzasadnione, to jednak należy podkreślić, iż zmniejszenie kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wiąże się także z koniecznością zmniejszenia kwoty podatku naliczonego. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zatem w przypadku (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy jest możliwe w świetle ustawy o VAT zmniejszenie obrotu oraz kwoty podatku należnego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę, gdy Podatnik nie dysponuje oryginałem paragonu fiskalnego?

Fragment:

(...) sporządza protokół, zawierający w szczególności oświadczenia nabywcy i świadków, z których jednoznacznie wynika, że omawiany towar został nabyty w sklepie prowadzonym przez Podatnika. Po uznaniu, na podstawie protokołu, zwrotu towaru dokonywana jest odpowiednia korekta sprzedaży. Towar oferowany przez Podatnika może być co do zasady nabyty wyłącznie u niego. W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy jest możliwe w świetle ustawy o VAT zmniejszenie obrotu oraz kwoty podatku należnego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę, gdy Podatnik nie dysponuje oryginałem paragonu fiskalnego. Zdaniem Podatnika zgodnie z treścią art. 29 ust. 4 ustawy o VAT obrót zmniejsza się o wartość zwróconych towarów. Zgodnie z art. 111 ust. 1 cytowanej ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przysługiwało zmniejszenie podatku z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego podatnikowi, który dokonał wpłaty na rzecz Caritas Archidiecezji, nie będącej organizacją pożytku publicznego, a ww. kościelna osoba prawna przekazała otrzymaną kwotę na konto Caritas Polska - organizacji pożytku publicznego z imienną adnotacją od kogo wpłata pochodzi ?

Fragment:

(...) w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy zmniejsza się, jeżeli podatnik w terminie od 1 stycznia roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie, do dnia złożenia tego zeznania, nie później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej „organizacją pożytku publicznego”. Zmniejszenie, o którym mowa: nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1% podatku należnego, wykazanego w zeznaniu, o którym mowa wyżej. nie dotyczy wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy zmniejszenia podatku w zeznaniu podatkowym za 2003 r., w związku z wpłatą dokonaną na konto Caritas diecezji, nie będącej organizacją pożytku publicznego.

Fragment:

(...) że podatek dochodowy wynikający z zeznania zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-4, jeżeli podatnik w terminie od dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie, do dnia złożenia tego zeznania, nie później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego zwaną dalej organizacją pożytku publicznego. Zmniejszenie to: nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1 % podatku należnego wykazanego w zeznaniu, stosuje się, jeżeli dokonana wpłata została udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z art. 22 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie podmioty uzyskują status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Dokonanie wpłaty (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy pobieranie opłat na zmniejszenie kosztów uytzymania przedszkoli i stołówek szkolnych jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu przepisów art.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

Fragment:

(...) na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia opłat na zmniejszenie kosztów utrzymania przedszkoli oraz oddziału zerowego, opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych, ustalił zgodnie z art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zmianami) wysokość opłat za wyżywienie wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli. Opłaty te stanowią dochody gminy i przeznaczone są na zmniejszenie kosztów utrzymania przedszkoli i szkół. Opłat tych nie należy zatem traktować jako przychód ze sprzedaży w rozumieniu art.2 ust.1 i 3 ustawy VAT. (...)