Zmiany w organizacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiany w organizacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy w dacie wniesienia wkładu do spółki po stronie Wnioskodawcy wystąpi przychód?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2009 r. (data wpływu 29 grudnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 marca 2010 r. (data wpływu 15 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodu podatkowego z tytułu wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (pytanie oznaczone jako nr 2 w poz. 55 wniosku – druk ORD-IN) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2009 r. złożono w (...)

2011
1
sie

Istota:

Na podstawie art. 12 Ustawy o CIT, a w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, wniesienie do Nowej Spółki wkładu niepieniężnego obejmującego Znaki Towarowe nie będzie skutkowało powstaniem po stronie A. przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej „PDOP”).

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 04.09.2009 r. (data wpływu 07.09.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.09.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Kto jest zobowiązany do sporządzenia informacji o dochodach ( PIT- 11) dla poszczególnych Jednostek wspólnie prowadzących działalność socjalną?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.04.2006 r. (data wpływu 21.04.2006 r.) znak ZOPO /I/O1706 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 19.04.2006 r. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnej sprawie. Skierowane przez ZOPO pytanie: � kto jest zobowiązany do sporządzenia informacji o dochodach (PIT- 11) dla poszczególnych Jednostek wspólnie prowadzących działalność socjalną? Zespół Obsługi (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy w przypadku zaprzestania przez podmiot w ciągu roku podatkowego pełnienia obowiązków pracodawcy i równocześnie płatnika zaliczek na podatek dochodowy obowiązek sporządzenia za cały rok podatkowy imiennych informacji o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek, a także należnego i pobranego podatku, spoczywa na podmiocie wstępującym w te obowiązki?

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Urzędu Skarbowego w Elblągu zawartą w piśmie z dnia 5 listopada 2003 r., udzieloną Oddziałowi Banku, w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w przypadku zaprzestania pełnienia obowiązków pracodawcy i równocześnie płatnika zaliczek na podatek dochodowy, dokonuje zmiany zawartej w niej interpretacji. Zgodnie z art. 8 ustawy - Ordynacja podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W myśl art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej rozumie się pod pojęciem podatku m.in. zaliczki pobierane przez płatnika w ciągu roku podatkowego. Natomiast z (...)