IPPB3/423-153/14-5/S/17/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia, od którego dnia stosuje się do Wnioskodawcy przepisy updop w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387) oraz, od którego dnia Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 2688/14 (data wpływu orzeczenia 23 listopada 2017 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2014 r. (data wpływu – 17 lutego 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, od którego dnia stosuje się do Wnioskodawcy przepisy updop w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387) oraz, od którego dnia Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, od którego dnia stosuje się do Wnioskodawcy przepisy updop w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym oraz od którego dnia Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 12 maja 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IPPB3/423-153/14-2/MS w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, od którego dnia stosuje się do Wnioskodawcy przepisy updop w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387) oraz, od którego dnia Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 5 maja 2014r. znak: IPPB3/423-153/14-2/MS wniósł pismem z dnia 27 maja 2014r. (data wpływu 30 maja 2014 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Skargę wniesiono w dniu 23 lipca 2014r. (data wpływu 28 lipca 2014r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 maja 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 2688/14 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. Wyrok ten jest prawomocny od dnia 25 sierpnia 2017r.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie określenia przychodów podatkowych wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Wnioskodawca) została zawiązana w formie aktu notarialnego jako spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Polsce w dniu 6 listopada 2013 r. W dniu 21 listopada 2013 r. nastąpił wpis Wnioskodawcy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – niniejszym Wnioskodawca powstał w dniu 21 listopada 2013 r. (zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: KSH). Zgodnie z tekstem statutu Wnioskodawcy, rokiem obrotowym Wnioskodawcy był okres trwający od 1 grudnia do 30 listopada, przy czym pierwszy rok obrotowy miał się zakończyć 30 listopada 2013 r.

Wnioskodawca złożył w dniu 29 listopada 2013 r. do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o roku obrotowym (roku podatkowym) innym niż rok kalendarzowy w rozumieniu art. 8 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: updop).

W dniu 25 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Wnioskodawcy podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Wnioskodawcy, polegającą na zmianie roku obrotowego na okres trwający od 1 listopada do 31 października. Jednocześnie, pierwszy po zmianie rok obrotowy Wnioskodawcy ma trwać od 1 grudnia 2013 r. do 31 października 2015 r. Wpisanie zmiany statutu Wnioskodawcy, w zakresie zmiany roku obrotowego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło w dniu 3 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca złożył w dniu 6 grudnia 2013 r. do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o zmianie roku obrotowego (roku podatkowego) w rozumieniu art. 8 ust. 1 i 4 updop.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. od którego dnia stosuje się do Wnioskodawcy przepisy updop w brzmieniu nadanym ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387)?
 2. od którego dnia Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

Stanowisko Spółki:

Ad 1.

Do Wnioskodawcy przepisy updop w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387), stosuje się od dnia 1 listopada 2015 r.

Ad 2.

Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 listopada 2015.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387, dalej: Ustawa zmieniająca):

 1. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.
 2. Spółka, o której mowa w ust. 1, która:
  1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
  2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

— jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Powyższy art. 4 wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 10 Ustawy zmieniającej). Ustawę zmieniającą ogłoszono w Dzienniku Ustaw w dniu 27 listopada 2013 r. W związku z tym, art. 4 Ustawy zmieniającej wszedł w życie w dniu 12 grudnia 2013 r.

Powyższy przepis przejściowy odwołuje się do pojęcia roku obrotowego spółek komandytowo- akcyjnych. W stanie prawnym przed wejściem w życie Ustawy zmieniającej, spółki komandytowo- akcyjne jako niepodatnicy podatków dochodowych nie operowali pojęciem „roku podatkowego”, a jedynie pojęciem „roku obrotowego”.

Rok obrotowy jest pojęciem prawa rachunkowego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz U. z 2013 r. 330 ze zm., dalej: ustawa o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Rok obrotowy dotyczy jednostek prowadzących księgi rachunkowe (handlowe). Do Wnioskodawcy stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Jedynym z wymogów stawianym przez ustawę o rachunkowości dla zmiany roku obrotowego jest, aby zmianę tę określał statut lub umowa jednostki. W przypadku Wnioskodawcy, to statut powinien określać rok obrotowy i jego zmiany.

Zmiana statutu Wnioskodawcy wymaga, stosownie do art. 430 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: KSH), uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Niniejszym, wpis zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sądowego ma charakter konstytutywny - każda zmiana statutu, nawet niemająca istotnego znaczenia, dla swej skuteczności wymaga (co do zasady) także wpisu do rejestru sądowego.

Zasadniczo zmiana statutu powinna być zgłoszona do sądu rejestrowego w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały, z zastrzeżeniem dłuższego terminu sześciomiesięcznego w przypadku podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz z zastrzeżeniem innego liczenia terminu sześciomiesięcznego w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w związku z publiczną emisją akcji (art. 430 § 2 zd. 2 in fine KSH).

Żaden przepis prawa nie wprowadza konieczności, aby zmiana statutu w zakresie zmiany roku obrotowego nastąpiła w jakimś ściśle określonym terminie. Również żaden przepis prawa nie wymaga zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o roku obrotowym innym niż rok kalendarzowy, ani o zmianie roku obrotowego.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy, ponieważ w wyniku zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany statutu Wnioskodawcy w zakresie roku obrotowego, doszło do skutecznej zmiany roku obrotowego Wnioskodawcy, przed wejściem w życie Ustawy zmieniającej. Niniejszym, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy zmieniającej, przepisy updop w brzmienie nadanym Ustawą zmieniającą stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego Wnioskodawcy rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r., tj. od dnia 1 listopada 2015 r.

Jednocześnie, Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 listopada 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do treści art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) przepisy ustawy mają zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie obowiązująca treść tego przepisu została nadana ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387) (dalej: ustawa zmieniająca). Co do zasady więc od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednakże, na podstawie regulacji art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, objęcie zakresem ustawy niektórych spółek komandytowo-akcyjnych zostało przesunięte w czasie. Zgodnie z tym przepisem: w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Jak stanowi art. 11 ustawy zmieniającej: ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ponieważ dyspozycja art. 4 ustawy zmieniającej odwołuje się w swej treści do pojęcia „roku obrotowego”, niezdefiniowanego bezpośrednio w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, należy sięgnąć do definicji zawartej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). W myśl art. 3 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Z powyższego wynika zatem, że istnieje możliwość zmiany roku obrotowego przy zachowaniu jednak zasady, że pierwszy rok obrotowy po zmianie („rok przejściowy”) nie może być krótszy niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. W tym miejscu należy wskazać, że zmiana roku obrotowego jest skuteczna dopiero z dniem dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stosownej zmiany umowy spółki.

O konieczności dokonania rejestracji w KRS zmian statutu spółki komandytowo-akcyjnej stanowią przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.). Powyższe należy wywieść z treści art. 126 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że: w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się:

 • w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy – odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej;
 • w pozostałych sprawach – odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Powołany przepis wprowadza więc zasadę domniemania stosowania przepisów o spółce akcyjnej do spółki komandytowo-akcyjnej, w przypadku kiedy żaden przepis dotyczący spółki komandytowo-akcyjnej danej kwestii nie reguluje oraz brak jest odesłania do przepisów o spółce jawnej. W przypadku zatem dokonywania zmian w statucie spółki komandytowo-akcyjnej zasadnym jest odwołanie się do regulacji dotyczących spółek akcyjnych.

I tak, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych: zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego (art. 430 § 2 ww. ustawy).

W doktrynie utrwaliło się jednolite stanowisko co do pojęcia „zmiany umowy spółki”. Przyjmuje się, że chodzi tu o najszersze rozumienie tego pojęcia. Jest to więc każda zmiana dotychczasowego tekstu umowy spółki. Zauważyć należy, że każda zmiana umowy spółki powinna być wpisana do rejestru. Wtedy dopiero w stosunkach między spółką a osobami trzecimi (stosunek zewnętrzny) wywołuje ona skutki prawne.

Z powyższego wskazania wynika, że wpis zmian umowy spółki do KRS ma charakter konstytutywny. Oznacza to, że uchwała walnego zgromadzenia o zmianie statutu jest skuteczna dopiero od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS. Przed zarejestrowaniem zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych (patrz: Andrzej Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 430 Kodeksu spółek handlowych, System Informacji Prawnej LEX(LEX Administracja Skarbowa) 10/2014). Zatem zmiana statutu obejmująca zmianę roku obrotowego spółki w okresie od dnia podjęcia uchwały do dnia dokonania wpisu w rejestrze nie wywołuje skutków prawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że:

 1. Spółka powstała w dniu 21 listopada 2013 r.;
 2. rokiem obrotowym Spółki był okres trwający od 1 grudnia do 30 listopada, przy czym pierwszy rok obrotowy SKA miał się zakończyć 30 listopada 2013r.;
 3. w dniu 25 listopada 2013r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia akcjonariuszy Wnioskodawcy podjęło uchwałę o zmianie roku obrotowego na okres trwający od 1 listopada do 31 października; pierwszy po zmianie rok obrotowy Wnioskodawcy ma trwać od 1 grudnia 2013 r. do 30 października 2015 r.;
 4. zmiana statutu zgłoszona została do sądu w dniu 25 listopada 2013r. a wpisana została do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 grudnia 2013 r.

Biorąc pod uwagę powyższy opis należy zauważyć, że skuteczna zmiana roku obrotowego została dokonana 3 grudnia 2013 r. czyli w trakcie roku obrotowego, który rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r. a zakończy się 30 listopada 2014 r.

Jednocześnie podkreślić należy, że zmiana roku obrotowego w trakcie jego trwania nie jest możliwa – dany rok obrotowy musi się najpierw zakończyć i dopiero wtedy można przyjąć rok zmieniony. Zatem, skutki prawne ww. zmiany umowy Spółki nastąpią dopiero po zakończeniu trwającego roku obrotowego tj. po dniu 30 listopada 2014r. Pierwszy po zmianie rok obrotowy trwać będzie od 1 grudnia 2014r. do 31 października 2016 r.

W konsekwencji nieprawidłowe jest twierdzenie Wnioskodawcy, że pierwszy po zmianie rok obrotowy ma trwać od 1 grudnia 2013r. a kończy w dniu 31października 2015 r.

Wobec powyższego, Wnioskodawca powinien przyjąć następujące lata podatkowe:

 1. rok trwający od 21 listopada 2013 r. do 30 listopada 2013 r. – pierwszy rok obrotowy Spółki,
 2. rok trwający od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. – ostatni rok przed zmianą roku obrotowego na trwający od dnia 1 listopada do 31 października, tj. zgodny z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 25 listopada 2013r., zarejestrowaną w KRS w dniu 3 grudnia 2013r.
 3. rok trwający od 1 grudnia 2014 r. do 31 października 2016 r. – rok przejściowy,
 4. rok trwający od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. – pierwszy po zmianie.

Podsumowując, pierwszym dniem roku obrotowego Spółki rozpoczynającym się po dniu 30 listopada 2013 r. będzie 1 grudnia 2013r. Tym samym stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 grudnia 2014 r.

Stanowisko organu potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 sierpnia 2017 r. sygn. akt. II FSK 1851/15 , w którym czytamy, że: „O konieczności dokonania rejestracji w KRS zmian statutu spółki komandytowo-akcyjnej stanowi art. 430 § 1 k.s.h. ( w zw. z art. 126 § 1 pkt 2). W świetle tego przepisu zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Oznacza to, że w zakresie skutków prawnych (także podatkowych) wpis takiej zmiany do rejestru ma charakter konstytutywny. Zatem dopóki zmiana ta nie zostanie odzwierciedlona w KRS, dopóty w tym zakresie nie wywołuje ona skutków prawnych.

Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 czerwca 2011r. , sygn. akt III SA/Wa 2498/10.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie wydania pierwotnej interpretacji oraz w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 sygn. akt III SA/Wa 2688/14.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.