IBPB-1-3/4510-599/15/PC | Interpretacja indywidualna

Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, możliwe jest obniżenie stosowanych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%)?
IBPB-1-3/4510-599/15/PCinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. budynek
  3. zmiana
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 5 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości obniżenia stosowanych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości, w tym nawet do 0% (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości obniżenia stosowanych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości, w tym nawet do 0%.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest przedsiębiorstwem budowlanym. W ramach swojej działalności, Spółka realizuje projekty we wszystkich obszarach budownictwa, część z nich w okresach przekraczających 12 miesięcy.

Obecnie Spółka dokonuje podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przy zastosowaniu odpowiednich stawek ujętych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.). W kolejnych okresach Spółka planuje obniżenie stawek amortyzacyjnych wybranych środków trwałych nawet do 0%, co spowoduje brak dokonywania przez pewien okres odpisów amortyzacyjnych tych środków trwałych.

W związku z realizacją wieloletnich kontraktów budowlanych, Spółka w oparciu o prognozy finansowe, w początkowym okresie trwania kontraktu może nie generować dochodu. W przypadku zastosowania standardowych stawek amortyzacyjnych Spółka mogłaby generować stratę podatkową, która uniemożliwiłaby rozliczenie istniejących strat podatkowych, jak i nie byłaby możliwa do rozliczenia z przyszłymi dochodami. Obniżenie stawek amortyzacyjnych ma na celu uniknięcie negatywnych konsekwencji podatkowych, co związane jest z wyrazem racjonalnego zarządzania polityką finansową Spółki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, możliwe jest obniżenie stosowanych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%)... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwe jest obniżenie stosowanych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%).

Zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawek dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają rodzaju środków trwałych, w stosunku do których można obniżać stawki amortyzacyjne, jak również nie określają przyczyny, dla której stawka amortyzacyjna miałaby być obniżona. W konsekwencji, możliwość obniżania stawek nie jest ograniczona jakimikolwiek okolicznościami. W opinii Spółki, zmiana stawek amortyzacyjnych może nastąpić zarówno w odniesieniu do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po raz pierwszy, jak i środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji. Ponadto, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa dolnego limitu obniżenia stawki amortyzacyjnej ani też wartości, o jaką stawkę można obniżyć, co zdaniem Wnioskodawcy oznacza, że możliwe jest obniżenie stawki amortyzacyjnej do takiej wysokości, jaką Spółka uzna w danych warunkach za uzasadnioną z perspektywy racjonalnego zarządzania finansami. zdaniem Spółki, stawka amortyzacyjna może być obniżona nawet do poziomu 0%.

Kwestia ta była przedmiotem jednego z pism Ministerstwa Finansów (pismo Ministerstwa Finansów opublikowane w „Rzeczpospolitej” z 24 lipca 2003 r.), w którym potwierdzono tezę, że możliwe jest obniżenie odpisów amortyzacyjnych do zera. W piśmie tym Ministerstwo Finansów stwierdziło, że (...) podatnik może obniżać stawkę dopiero począwszy od pierwszego miesiąca (kwartału) lub na koniec każdego następnego roku podatkowego. Dotyczy to również przyjęcia maksymalnie obniżonej.

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 16i ust. 5 ww. ustawy, ma prawo do czasowego obniżenia stawki amortyzacyjnej, nawet do poziomu 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerem 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.