IBPB-1-3/4510-599/15/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, możliwe jest obniżenie stosowanych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 5 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości obniżenia stosowanych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości, w tym nawet do 0% (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości obniżenia stosowanych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości, w tym nawet do 0%.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest przedsiębiorstwem budowlanym. W ramach swojej działalności, Spółka realizuje projekty we wszystkich obszarach budownictwa, część z nich w okresach przekraczających 12 miesięcy.

Obecnie Spółka dokonuje podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przy zastosowaniu odpowiednich stawek ujętych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.). W kolejnych okresach Spółka planuje obniżenie stawek amortyzacyjnych wybranych środków trwałych nawet do 0%, co spowoduje brak dokonywania przez pewien okres odpisów amortyzacyjnych tych środków trwałych.

W związku z realizacją wieloletnich kontraktów budowlanych, Spółka w oparciu o prognozy finansowe, w początkowym okresie trwania kontraktu może nie generować dochodu. W przypadku zastosowania standardowych stawek amortyzacyjnych Spółka mogłaby generować stratę podatkową, która uniemożliwiłaby rozliczenie istniejących strat podatkowych, jak i nie byłaby możliwa do rozliczenia z przyszłymi dochodami. Obniżenie stawek amortyzacyjnych ma na celu uniknięcie negatywnych konsekwencji podatkowych, co związane jest z wyrazem racjonalnego zarządzania polityką finansową Spółki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, możliwe jest obniżenie stosowanych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%)... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwe jest obniżenie stosowanych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%).

Zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawek dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają rodzaju środków trwałych, w stosunku do których można obniżać stawki amortyzacyjne, jak również nie określają przyczyny, dla której stawka amortyzacyjna miałaby być obniżona. W konsekwencji, możliwość obniżania stawek nie jest ograniczona jakimikolwiek okolicznościami. W opinii Spółki, zmiana stawek amortyzacyjnych może nastąpić zarówno w odniesieniu do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po raz pierwszy, jak i środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji. Ponadto, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa dolnego limitu obniżenia stawki amortyzacyjnej ani też wartości, o jaką stawkę można obniżyć, co zdaniem Wnioskodawcy oznacza, że możliwe jest obniżenie stawki amortyzacyjnej do takiej wysokości, jaką Spółka uzna w danych warunkach za uzasadnioną z perspektywy racjonalnego zarządzania finansami. zdaniem Spółki, stawka amortyzacyjna może być obniżona nawet do poziomu 0%.

Kwestia ta była przedmiotem jednego z pism Ministerstwa Finansów (pismo Ministerstwa Finansów opublikowane w „Rzeczpospolitej” z 24 lipca 2003 r.), w którym potwierdzono tezę, że możliwe jest obniżenie odpisów amortyzacyjnych do zera. W piśmie tym Ministerstwo Finansów stwierdziło, że (...) podatnik może obniżać stawkę dopiero począwszy od pierwszego miesiąca (kwartału) lub na koniec każdego następnego roku podatkowego. Dotyczy to również przyjęcia maksymalnie obniżonej.

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 16i ust. 5 ww. ustawy, ma prawo do czasowego obniżenia stawki amortyzacyjnej, nawet do poziomu 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerem 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.