IBPB-1-3/4510-53/16/PC | Interpretacja indywidualna

Czy po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do ujętych w wykazie, Spółka będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do poziomu nie wyższego niż wynikający z wykazu?
IBPB-1-3/4510-53/16/PCinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. budynek
  3. zmiana
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 5 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest przedsiębiorstwem budowlanym. W ramach swojej działalności, Spółka realizuje projekty we wszystkich obszarach budownictwa, część z nich w okresach przekraczających 12 miesięcy.

Obecnie Spółka dokonuje podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przy zastosowaniu odpowiednich stawek ujętych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.). W kolejnych okresach Spółka planuje obniżenie stawek amortyzacyjnych wybranych środków trwałych nawet do 0%, co spowoduje brak dokonywania przez pewien okres odpisów amortyzacyjnych tych środków trwałych.

W związku z realizacją wieloletnich kontraktów budowlanych, Spółka w oparciu o prognozy finansowe, w początkowym okresie trwania kontraktu może nie generować dochodu. W przypadku zastosowania standardowych stawek amortyzacyjnych Spółka mogłaby generować stratę podatkową, która uniemożliwiłaby rozliczenie istniejących strat podatkowych, jak i nie byłaby możliwa do rozliczenia z przyszłymi dochodami. Obniżenie stawek amortyzacyjnych ma na celu uniknięcie negatywnych konsekwencji podatkowych, co związane jest z wyrazem racjonalnego zarządzania polityką finansową Spółki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do ujętych w wykazie, Spółka będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do poziomu nie wyższego niż wynikający z wykazu... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do stawek ujętych w wykazie, będzie uprawniony do podwyższenia tych stawek do poziomu nie wyższego niż wynikający z wykazu.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się, co do zasady, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie. Zgodnie natomiast z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Przepis art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przewiduje zatem możliwość obniżenia wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, a tym samym czasowego obniżenia poziomu kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem Spółki, możliwość ponownego podwyższenia stawki amortyzacyjnej wynika ze zdania drugiego art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które stanowi, że zmiany stawki dokonuje się w pierwszym miesiącu następnego roku podatkowego. Zastosowanie w zdaniu drugim powołanego przepisu określenia „zmiany” sugeruje, że pojęcie to powinno być rozumiane zarówno jako jej obniżenie, jak i podwyższenie, a nie tylko obniżenie, o którym z kolei mowa wprost w zdaniu pierwszym ww. przepisu. Tym samym, wykładnia literalna przedmiotowej regulacji wskazuje na możliwość podwyższenia stawek amortyzacyjnych po ich uprzednim obniżeniu na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Co więcej, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli podatnik posiada prawo do obniżenia stosowanych stawek amortyzacyjnych, to systemowo powinien być również uprawniony do ponownego podwyższenia stawek amortyzacyjnych i amortyzowania środków trwałych przy zastosowaniu stawek ustawowych, tj. nie wyższych niż te przewidziane w wykazie. Odmienna interpretacja przedmiotowych regulacji stanowiłaby ograniczenie (bez podstawy prawnej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych) prawa podatnika do amortyzacji środków trwałych zgodnie ze stawkami określonymi w wykazie, które to prawo przewiduje art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dodatkowo, zdaniem Spółki, gdyby ustawodawca rzeczywiście chciał ograniczyć możliwość podwyższania przez podatnika uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych, zawarłby takie ograniczenie wprost w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe argumenty, należy uznać, że w stosunku do środków trwałych amortyzowanych metodą, o której mowa w art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może stosować stawki amortyzacyjne w przedziale mieszczącym się pomiędzy stawkami określonymi w wykazie, stanowiącymi górną ich granicę, a wartością ustaloną na najniższym poziomie (tj. 0%). Jednocześnie, jedynym ograniczeniem w przedmiotowym zakresie jest określenie momentu, kiedy można dokonać zmiany stawki (jej obniżenia lub podwyższenia), czyli zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że ma prawo do ponownego podwyższenia stawek amortyzacyjnych, w przypadku ich uprzedniego obniżenia (zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Podwyższenie takie może być dokonane do dowolnej wysokości, pod warunkiem że stawki amortyzacyjne nie będą wyższe od stawek wynikających z wykazu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerem 1 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.