Zmiana wspólnika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana wspólnika. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy przez fakt przystąpienia do spółki cywilnej nowego wspólnika powstają dodatkowe zobowiązania podatkowe i czy należy sporządzić remanent likwidacyjny?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z póżn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 września 2005 r. (data wpływu do Urzędu: 16.09.2005 r. wniosek uzupełniono: 29.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - w części dot. podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE 1. Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w dwuosobowej spółce cywilnej. Od 1 października 2005 r. do Spółki przystępuje nowy wspólnik. Rodzaj prowadzonych ksiąg: książka przychodów i rozchodów. Pytanie podatnika: Czy przez fakt przystąpienia do Spółki nowego wspólnika powstają dodatkowe zobowiązania podatkowe i czy należy (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik prosi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zmiany wspólników w spółce jawnej i konsekwencji z tym związanych w zakresie zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Fragment:

(...) Kwestie dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000r., Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 z 2000r., poz. 1037 z późń. zm.). Art. 10 tej ustawy stanowi, że ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi oraz tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki. Rozwiązanie spółki należy odróżnić od wystąpienia wspólnika. To ostatnie jest zdarzeniem prawnym powodującym, że wspólnik traci swoje (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przystąpienie do spółki cywilnej kolejnego wspólnika, który nie wnosi wkładów, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych ?

Fragment:

(...) Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że do dwuosobowej spółki cywilnej przystępuje trzeci wspólnik, który nie wnosi wkładów. Zdaniem wnioskodawcy czynność taka nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, ponieważ przystąpienie nowego wspólnika jest zmianą umowy, nie powodującą podwyższenia podstawy opodatkowania (zwększenia majątku spółki). Na gruncie przepisów kodeksu cywilnego rozszerzenie składu osobowego spółki cywilnej jest możliwe tylko przez zawarcie nowej umowy spółki między dotychczasowymi i nowymi wspólnikami. Przystąpienie do spółki kolejnej osoby oznacza bowiem nowe zobowiązanie pomiędzy nowymi wspólnikami. Nie jest to jedynie modyfikacja warunków umowy, ale istotna zmiana stron stosunku zobowiązaniowego, skutkująca zawiązaniem nowej umowy spółki. Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo NSA oraz także treść przepisów art. 869 i art. 872 K.c., które dopuszczają następujące zmiany w składzie (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w związku z czynnością przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej u wspólnika wstępującego powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej powstanie u mnie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) W opisanej sprawie należy brać pod uwagę przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.Nr 94, poz.1037 ze zm.), jako decydujące o prawach i obowiązkach wspólników. Przepis art.10 § 1 KSH stanowi, iż ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Wstępując w prawa i obowiązku występującego wspólnika (męża) przejmie Pani również ogół praw majątkowych (uczestnictwo w zyskach, prawo do odsetek od udziału kapitałowego, partycypacja w majątku spółki w razie jej rozwiązania i likwidacji) oraz obowiązków majątkowych (uczestnictwo w stratach, odpowiedzialność za zobowiązania spółki). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż umowa spółki taką możliwość przewiduje. Z przedłożonego pisma nie wynika, aby zmiana osobowa spółki jawnej miała cokolwiek zmienić w dotychczasowym ustroju majątkowym Pani i Męża w (...)