Zmiana właściwości urzędu skarbowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana właściwości urzędu skarbowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

„Czy w związku z prezentacją w Rachunku Zysków i Strat metodą porównawczą przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, w kwocie powiększonej o pozycje zrównane z przychodami, tj.: koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki oraz o zmianę stanu produktów. Spółdzielnia jest zobowiązana do zmiany właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego?”

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2009r. (data wpływu do tut. BKIP 02 grudnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu obliczania wysokości przychodów netto z tytułu sprzedaży wyrobów, towarów i usług w celu ustalenia właściwości organu podatkowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02 grudnia 2009r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
sie

Istota:

Właściwość miejscowa

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2009 r. (data wpływu 23 listopada 2009 r.), uzupełnionym w dniu 26 stycznia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy zgodnie z art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) Spółka z tytułu przystąpienia do niej nowego udziałowca, powinna, od roku 2010 rozliczać się w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w Y Urzędzie Skarbowym?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością U., przedstawione we wniosku z dnia 09 lipca 2009 r. (data wpływu: 22.07.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego z tytułu rozliczania się w tym podatku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)

2011
1
sie

Istota:

W zakresie właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wnioskach Strony kierowanych do Naczelników Urzędów Skarbowych: EFK 244/2009, EFK 249/2009, EFK 238/2009, EFK 254/2009, EFK 253/2009, EFK 241/2009, EFK 251/2009, EFK 243/2009, z dnia 28 lipca 2009r. (data wpływu 10 sierpnia 2009r., 24 sierpnia 2009r., 07 września 2009r. ) uzupełnionego pismem z dnia 05 października 2009r. (data wpływu 05 października 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier - (...)

2011
1
sie

Istota:

Od jakiej daty Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie dla Spółki organem podatkowym właściwym miejscowo i rzeczowo między innymi w zakresie podatku od towarów i usług oraz identyfikacji podatkowej, do którego to organu podatkowego strona będzie zobowiązana składać deklaracje dotyczące zobowiązań podatkowych oraz zgłoszenia aktualizacyjne w zakresie identyfikacji podatkowej?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2009 r. (data wpływu 30 lipca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 1 października 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej określenia właściwego organu podatkowego w sprawach podatku od towarów i usług oraz identyfikacji podatkowej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 lipca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej określenia właściwego organu (...)

2011
1
maj

Istota:

1. W jakim terminie nastąpić powinna zmiana właściwości urzędu skarbowego? 2. W jakim terminie podatnik powinien poinformować Urząd Skarbowy o zmianie właściwości?

Fragment:

(...) zostało do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego. W 2005 roku nastąpiło zbycie akcji przez akcjonariusza zagranicznego. Kapitał akcyjny Spółki w wyniku przeprowadzonej transakcji jest następujący: E. K.E. S.A. (90%) oraz byli i obecni pracownicy Spółki (10%). Zmiana właścicieli powoduje, że w odpowiednim terminie powinna nastąpić również zmiana właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. W jakim terminie nastąpić powinna zmiana właściwości urzędu skarbowego... W jakim terminie podatnik powinien poinformować Urząd Skarbowy o zmianie właściwości... Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązują następujące terminy związane ze zmianą właściwości urzędu skarbowego: Zbycie akcji przez akcjonariusza zagranicznego na rzecz polskiego podmiotu – 2005 rok. Przez kolejne dwa lata podatkowe nie nastąpiły żadne zmiany w kategorii podatnika – 31.12.2007. Przejście do nowego urzędu skarbowego właściwego (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z prezentacją w Rachunku Zysków i Strat – metoda porównawcza – przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w kwocie, która jest zwiększona o pozycję „zmiany stanu produktów” spółka zobowiązana jest do zmiany właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 roku (data wpływu 17 września 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o izbach i urzędach skarbowych w zakresie sposobu obliczania wysokości przychodów netto z tytułu sprzedaży wyrobów, towarów i usług w celu ustalenia właściwości organu podatkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 września 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996r. ( Dz. U. nr 106, poz. 489 ze zm. ) obejmuje osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą i osiągające przychody z działalności przewyższające 5 mln euro ( art. 5 pkt. 9 b ustawy ).

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.11.2005r. w sprawie udzielania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - uznaje za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 04.11.2005r. zwrócił się Pan z prośbą o interpretację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Opis stanu faktycznego: Firma XXX - osoba fizyczna samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą - osiągnęła przychody z działalności w wysokości: - w roku 2004 - 143.395.277,72 zł; - w roku 2005 ( do września włącznie ) 57.134.654,82 zł. Pytanie strony: Czy ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996r. ( Dz. U. nr 106, poz. (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy obowiązku ponownej rejestracji umów leasingu samochodów w związku ze zmianą właściwości miejscowej.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 13.06.2005r.)w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej obowiązku ponownej rejestracji umów leasingu samochodów, stosownie do swojej właściwości, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 09.06.2005r. wynika, iż wnioskodawca w dniu 15.04.2004r. zarejestrował 4 umowy leasingu samochodów w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście. W związku ze zmianą właściwości miejscowej Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz zmianami przepisów ustawy o podatku od towarów usług Strona uważa, iż uprzednio zarejestrowane umowy leasingowe nie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku z przekroczeniem przez spółkę z o. o. w roku podatkowym 2004 przychodu netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości ze sprzedaży towarów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego, właściwym do złożenia deklaracji PIT-4 za m-c grudzień 2005 r. oraz odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy będzie wyspecjalizowany urząd skarbowy tj. Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu?

Fragment:

(...) Z wniosku wynika następujący stan faktyczny: Z dniem 1 stycznia 2006r. nastąpi zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego. W związku z przekroczeniem w roku podatkowym 2004 przychodu netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości ze sprzedaży towarów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego, właściwym dla Spółki zgodnie z przepisem art. 5a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych /Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1267 ze zm./ będzie wyspecjalizowany urząd skarbowy tj. Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu. Zdaniem Spółki, w opisanym stanie faktycznym, właściwym urzędem do dokonania rozliczenia z tytułu obowiązków płatnika za miesiąc grudzień 2005r. tj. odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz złożenia deklaracji PIT-4 będzie Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu. Organ podatkowy zgadza (...)