IPPB2/436-319/12-4/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zakres skutków podatkowych nabycia własności udziałów w formie wkładu niepieniężnego i związanej z nim zmiany umowy spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.07.2012 r. (data wpływu 10.07.2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 01.10.2012 r. (data nadania 01.10.2012 r., data wpływu 02.10.2012 r.) na wezwanie z dnia 19.09.2012 r. (data doręczenia 24.09.2012 r.) Nr IPPB2/436-319/12-2/AF o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia własności udziałów w formie wkładu niepieniężnego i związanej z nim zmiany umowy spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.07.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia własności udziałów w formie wkładu niepieniężnego i związanej z nim zmiany umowy spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Pan S. jest obywatelem niemieckim i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Pan S. posiada na dzień dzisiejszy 100% udziałów w spółce B. Sp. z o.o. z siedzibą w G. (zwaną dalej „B.” lub „Spółką”). Spółka została wpisana do rejestru handlowego w dniu 21.04.2010 r. pod numerem 0000353823. Kapitał zakładowy B. wynosi 5.000 PLN. Z zestawienia dokumentów Spółki wynika, że gdyby B. sporządziła bilans na 01.04.2012 r., to suma bilansowa wynosiłaby 26.000.000,00 PLN. Suma bilansowa B. wyniosła natomiast na dzień 31.12.2011 r. 27.364.290,26 PLN. B. nie posiada gruntów ani innych nieruchomości w kraju i za granicą. Przedmiotem działalności B. jest produkcja, handel i usługi związane z bateriami i akumulatorami (tzw. PKD z roku 2007, tj.: 27.20 - Produkcja baterii i akumulatorów oraz 27.32 Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli).

Spółka ma siedzibę i działa na terenie K. (S.). Spółka podjęła działalność w S. na podstawie pozwolenia nr 298 K.. Warunki dla podjęcia działalności przewidują, że Spółka dokona inwestycji o wartości przynajmniej 250.000,00 EUR do dnia 30.09.2012 r. oraz zwiększy liczbę zatrudnionych pracowników do 82 osób do dnia 30.09.2012 r. Liczba pracowników musi zostać utrzymana przez Spółkę do dnia 30.09.2015 r. Pan Sven jest również wspólnikiem Wnioskodawcy tj. spółki B. z siedzibą w K. nad M. (N.). Pan S. zamierza podwyższyć kapitał zakładowy spółki B. z siedzibą w K. nad M. (N.). Podwyższenie kapitału zakładowego spółki B. ma nastąpić w drodze emisji nowych udziałów w zamian za wniesienie aportu. Wkład rzeczowy (aport) obejmie m.in. udziały w B. sp. z o.o. Wniesienie aportu nastąpi wg wartości nominalnej udziałów B.

Po wniesieniu udziałów B. aportem do B. z siedzibą w w Niemczech spółka B. z siedzibą w Niemczech (N.) stanie się właścicielką wszystkich (czyli 100%) udziałów w B. Jednocześnie istnieje również możliwość, że Pan S. wniesie aportem tylko 99% udziałów do B.

Pismem z dnia 19.09.2012 r. Nr IPPB2/436-319/12-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • Przesłanie dokumentu obcojęzycznego (oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem) oraz jego tłumaczenia na język polski, z którego wynika umocowanie dla osoby, która w imieniu Spółki podpisała pełnomocnictwo dla Pana K. oraz Pani A. do występowania z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Należy wskazać, iż Wnioskodawca do wniosku dołączył jedynie kopię dokumentu obcojęzycznego nie poświadczoną urzędowo za zgodność z oryginałem oraz oryginał tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego dokumentu na język polski, z którego wynika umocowanie dla osoby, która w imieniu Spółki podpisała pełnomocnictwo dla Pana K. oraz Pani A. do występowania z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie:

 • czy w chwili dokonania czynności cywilnoprawnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie znajdował się rzeczywisty ośrodek zarządzania albo siedziba Wnioskodawcy, jeżeli jego rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego...

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie przesyłając oryginalny wydruk z H. Spółki wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym. Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnił, iż w chwili dokonania planowanego nabycia własności udziałów w spółce B., ani siedziba Wnioskodawcy ani jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie będzie znajdował się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy nabycie przez Wnioskodawcę własności 100% udziałów w spółce B. od Pana S. w formie wkładu niepieniężnego i związana z nim zmiana umowy spółki B. z siedzibą w K. stanowią dla Wnioskodawcy czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem pcc...
 2. Czy nabycie przez Wnioskodawcę własności 99% udziałów w spółce B. od Pana S. w formie wkładu niepieniężnego i związana z nim zmiana umowy spółki B. z siedzibą w K. stanowią dla Wnioskodawcy czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem pcc...

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1.

Wnioskodawca - Spółka B. Holding GmbH z siedzibą w Karlstein stoi na stanowisku, że nabycie od Pana S., 100% udziałów w spółce B. nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem pcc.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wyłącznie wymienione w ust. 1 pkt 1 czynności cywilnoprawne, czyli:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 4. czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Otrzymanie przez Wnioskodawcę udziałów B. w zamian za co wydane zostaną mu dodatkowe udziały w spółce B. z siedzibą w K. nie stanowi dla tej spółki (Wnioskodawcy) żadnej z czynności cywilnoprawnej wymienionej w art. 1 ustawy o podatku pcc. W szczególności nabycie w ramach wniesionego przez Pana S. wkładu niepieniężnego nie stanowi nabycia w ramach umowy sprzedaży. Ponadto nabycie w ramach wkładu niepieniężnego tych udziałów nie stanowi zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k w zw. z pkt 2 tej ustawy, albowiem spółka ta posiada siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 k) i pkt 2 ustawy o podatku pcc podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem pcc, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. W myśl art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 • rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 • siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

W przedstawionym stanie faktycznym ani siedziba Spółki B. ani jej rzeczywisty ośrodek zarządzania, w momencie wniesienia aportu nie będzie znajdował się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy nabycie w ramach wkładu niepieniężnego 100% udziałów w B. i związana z tym zmiana umowy B. nie podlega opodatkowaniu podatkiem pcc.

Ad. 2.

Wnioskodawca - Spółka B. z siedzibą w K. stoi na stanowisku, że nabycie od Pana S., 99% udziałów w spółce B. nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem pcc.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wyłącznie wymienione w ust. 1 pkt 1 czynności cywilnoprawne, czyli:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Z kolei zgodnie z art. 1 ust 4. czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Otrzymanie przez Wnioskodawcę udziałów B. w zamian za co wydane zostaną mu dodatkowe udziały w spółce B. z siedzibą w K. nie stanowi dla tej spółki (Wnioskodawcy) żadnej z czynności cywilnoprawnej wymienionej w art. 1 ustawy o podatku pcc. W szczególności nabycie w ramach wniesionego przez Pana S. wkładu niepieniężnego nie stanowi nabycia w ramach umowy sprzedaży.

Ponadto nabycie w ramach wkładu niepieniężnego tych udziałów nie stanowi zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k w zw. z pkt 2 tej ustawy, albowiem spółka ta posiada siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 k) i pkt 2 ustawy o podatku pcc podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem pcc, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. W myśl art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 • rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 • siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

W przedstawionym stanie faktycznym ani siedziba Spółki B. ani jej rzeczywisty ośrodek zarządzania, w momencie wniesienia aportu nie będzie znajdował się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy nabycie w ramach wkładu niepieniężnego 99% udziałów w B. i związana z tym zmiana umowy B. nie podlega opodatkowaniu podatkiem pcc.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanego wyroku w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż wyrok ten co do zasady wiąże w sprawie, w której zostały wydane i nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowi podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.