IBPB-2-1/4514-396/15/HK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zmiana umowy spółki polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem do Wnioskodawcy przez akcjonariusza lub akcjonariuszy akcji spółki akcyjnej dających w spółce akcyjnej większość głosów albo kolejnych akcji, w przypadku gdy Wnioskodawca na datę zmiany umowy spółki będzie posiadał akcje dające większość głosów w spółce akcyjnej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 października 2015 r. (data wpływu do Biura – 27 października 2015 r.), uzupełnionym 11 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wniesieniem akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wniesieniem akcji.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 16 grudnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-396/15/HK wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 11 stycznia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku i jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów.

Wnioskodawca planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów (dalej: „udziały”), które zostaną objęte przez osobę fizyczną (dalej: „akcjonariusz”) posiadającą akcje w kapitale zakładowym spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „spółka akcyjna”). Objęcie udziałów może również nastąpić przez więcej niż jedną osobę fizyczną (dalej: „akcjonariusze”) posiadających akcje w kapitale zakładowym spółki akcyjnej.

Spółka akcyjna jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów.

Akcjonariusze są polskimi rezydentami podatkowymi podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Z akcjami spółki akcyjnej posiadanymi przez akcjonariuszy (dalej: „akcje”) związana jest bezwzględna większość głosów w spółce akcyjnej. W zamian za udziały wydawane akcjonariuszom Wnioskodawca nabędzie akcje, z którymi będzie związana bezwzględna większość głosów w spółce akcyjnej.

W przypadku gdy udziały w kapitale zakładowym Wnioskodawcy zostaną objęte tylko przez jednego z akcjonariuszy, z akcjami spółki akcyjnej wniesionymi do Wnioskodawcy przez tego akcjonariusza związana będzie bezwzględna większość głosów w spółce akcyjnej.

Wartość nominalna udziałów będzie równa wartości rynkowej akcji wnoszonych przez akcjonariusza do Wnioskodawcy za obejmowane udziały.

Wniesienie akcji spółki akcyjnej do Wnioskodawcy, z którymi związana jest bezwzględna większość głosów w spółce akcyjnej, w zamian za udziały Wnioskodawcy wydawane akcjonariuszowi/akcjonariuszom może nastąpić:

  • jednorazowo, tj. z wniesionymi akcjami będzie związana bezwzględna większość głosów w spółce akcyjnej;
  • wielokrotnie, tj. zostanie dokonanych więcej niż jedna transakcji wniesienia akcji spółki akcyjnej do Wnioskodawcy w zamian za udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Wnioskodawcy, przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pierwsza transakcja wniesienia akcji spółki akcyjnej, a w wyniku tych transakcji Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w spółce akcyjnej.

W przypadku, w jakim udziały Wnioskodawcy będą obejmowane przez więcej niż jedną osobę, wniesienie akcji spółki akcyjnej na poczet objęcia udziałów przez pierwszą osobę dokonującą tej czynności może spowodować, że Wnioskodawca uzyska większość głosów w spółce akcyjnej. W takim przypadku każda kolejna transakcja dokonywana po uzyskaniu przez Wnioskodawcę większości głosów w spółce akcyjnej będzie następowała w takich warunkach, że Wnioskodawca będzie miał już większość głosów w spółce akcyjnej.

Możliwe jest również to, że pierwsza transakcja wniesienia akcji spółki akcyjnej do Wnioskodawcy w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy może nie spowodować uzyskania przez Wnioskodawcę większości głosów w spółce akcyjnej – większość głosów w spółce akcyjnej Wnioskodawca może uzyskać dopiero przy kolejnej transakcji.

W takim przypadku każda kolejna transakcja dokonywana po uzyskaniu przez Wnioskodawcę większości głosów w Spółce Akcyjnej będzie następowała w takich warunkach, że Wnioskodawca będzie miał już większość głosów w Spółce Akcyjnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zmiana umowy spółki polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem do Wnioskodawcy przez akcjonariusza lub akcjonariuszy akcji spółki akcyjnej dających w spółce akcyjnej większość głosów albo kolejnych akcji, w przypadku gdy Wnioskodawca na datę zmiany umowy spółki będzie posiadał akcje dające większość głosów w spółce akcyjnej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

W ocenie Wnioskodawcy, zmiana umowy spółki polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem do Wnioskodawcy przez akcjonariusza lub akcjonariuszy akcji spółki akcyjnej dających w spółce akcyjnej większość głosów albo kolejnych akcji, w przypadku gdy Wnioskodawca na datę zmiany umowy spółki będzie posiadał akcje dające większość głosów w spółce akcyjnej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych zmiana umowy spółki związania z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów. Taka sytuacja będzie miała miejsce w sytuacji gdy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w drodze utworzenia udziałów będzie w bezpośrednim związku z wniesieniem do Wnioskodawcy przez akcjonariusza lub akcjonariuszy akcji w spółce akcyjnej, z którymi to akcjami będzie związana bezwzględna większość głosów, jeżeli konsekwencją wniesienia akcji do Wnioskodawcy będzie uzyskanie przez Wnioskodawcę bezwzględnej większości głosów w spółce akcyjnej. Zostanie bowiem spełniony wówczas warunek, o którym mowa w przepisie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku gdy na datę podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy w drodze utworzenia nowych udziałów obejmowanych w zamian za akcje spółki akcyjnej, Wnioskodawca będzie posiadał już większość głosów w spółce akcyjnej, podwyższenie kapitału zakładowego również nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywne wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także – co wynika z pkt 2 powołanego przepisu – ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 cyt. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W przypadku zmiany umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną, a stosownie do art. 4 pkt 9 ciąży on na spółce. W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b), przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę podatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Jednocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i jej zmiany związane z:

a.przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,

b.łączeniem spółek kapitałowych,

c.wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jej zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostaną objęte przez osobę fizyczną/osoby fizyczne posiadającą/posiadające akcje w kapitale zakładowym spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce.

Z akcjami spółki akcyjnej posiadanymi przez akcjonariuszy związana jest bezwzględna większość głosów w spółce akcyjnej. W zamian za udziały wydawane akcjonariuszom Wnioskodawca nabędzie akcje, z którymi będzie związana bezwzględna większość głosów w spółce akcyjnej.

Wniesienie akcji spółki akcyjnej do Wnioskodawcy, z którymi związana jest bezwzględna większość głosów w spółce akcyjnej, w zamian za udziały Wnioskodawcy wydawane akcjonariuszowi/akcjonariuszom może nastąpić:

  • jednorazowo, tj. z wniesionymi akcjami będzie związana bezwzględna większość głosów w spółce akcyjnej;
  • wielokrotnie, tj. zostanie dokonanych więcej niż jedna transakcji wniesienia akcji spółki akcyjnej do Wnioskodawcy w zamian za udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Wnioskodawcy, a w wyniku tych transakcji Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w spółce akcyjnej.

W przypadku, w jakim udziały Wnioskodawcy będą obejmowane przez więcej niż jedną osobę, wniesienie akcji spółki akcyjnej na poczet objęcia udziałów przez pierwszą osobę dokonującą tej czynności może spowodować, że Wnioskodawca uzyska większość głosów w spółce akcyjnej. W takim przypadku każda kolejna transakcja dokonywana po uzyskaniu przez Wnioskodawcę większości głosów w spółce akcyjnej będzie następowała w takich warunkach, że Wnioskodawca będzie miał już większość głosów w spółce akcyjnej.

Możliwe jest również to, że pierwsza transakcja wniesienia akcji spółki akcyjnej do Wnioskodawcy w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy może nie spowodować uzyskania przez Wnioskodawcę większości głosów w spółce akcyjnej – większość głosów w spółce akcyjnej Wnioskodawca może uzyskać dopiero przy kolejnej transakcji.

W takim przypadku każda kolejna transakcja dokonywana po uzyskaniu przez Wnioskodawcę większości głosów w Spółce Akcyjnej będzie następowała w takich warunkach, że Wnioskodawca będzie miał już większość głosów w Spółce Akcyjnej.

Mając na uwadze tak przedstawione zagadnienie stwierdzić należy, że:

  • w sytuacji, gdy pierwsza transakcja wniesienia akcji spółki akcyjnej do Wnioskodawcy w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy nie spowoduje uzyskania przez Wnioskodawcę większości głosów w spółce akcyjnej – nie zostanie przy tej czynności spełniona przesłanka z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych; zmiana umowy spółki związana z tą czynnością nie spowoduje uzyskania przez Wnioskodawcę większości głosów w tej spółce, zatem w tej sytuacji wskazana czynność cywilnoprawna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
  • w pozostałych sytuacjach opisanych przez Wnioskodawcę znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych; bowiem w sytuacjach tych każdorazowo zmiana umowy spółki związana będzie czy to z wniesieniem akcji w innej spółce kapitałowej (spółce akcyjnej), dających w niej większość głosów, w zamian za nowe, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, udziały w spółce kapitałowej, czy też nastąpi wniesienie kolejnych akcji, gdy Wnioskodawca będzie posiadał już większość głosów w spółce której akcje będą wnoszone.

Wobec powyższego należy się zgodzić z Wnioskodawcą, że zmiana umowy spółki polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem do Wnioskodawcy przez akcjonariusza lub akcjonariuszy akcji spółki akcyjnej dających w spółce akcyjnej większość głosów albo kolejnych akcji, w przypadku gdy Wnioskodawca na datę zmiany umowy spółki będzie posiadał akcje dające większość głosów w spółce akcyjnej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.