0114-KDIP3-2.4014.105.2017.2.LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podwyższenie kapitału zakładowego Nabywcy będzie stanowić zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 14 września 2017 r. (data wpływu 15 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa spółki kapitałowej.

Przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zainteresowani są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibami usytuowanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącymi polskimi rezydentami podatkowymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o CIT. Zainteresowani podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce ich osiągania.

Aktualnie rozważana jest zmiana struktury grupy kapitałowej, do której należą m.in. Zainteresowani (dalej: „Grupa”), w wyniku której możliwe jest podjęcie decyzji o wniesieniu przez Spółkę wszystkich aktywów i pasywów posiadanych na moment transakcji i związanych z prowadzoną przez nią działalnością w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Nabywcy. W wyniku wniesienia aportu do Nabywcy, Spółka obejmie nowe udziały w kapitale zakładowym Nabywcy.

Zasadniczo planowane jest przeniesienie przez Spółkę na rzecz Nabywcy wszelkich istotnych składników jej aktywów oraz pasywów, z wyłączeniem jedynie tych, które będą niezbywalne z mocy prawa, np. zobowiązań publicznoprawnych oraz środków finansowych (gotówki) niezbędnych w celu ich zaspokojenia.

Należy jednak podkreślić, że wyłączone z transakcji pojedyncze aktywa (środki finansowe niezbędne w celu zaspokojenia niezbywalnych zobowiązań publicznoprawnych Spółki) i pasywa (niezbywalne zobowiązania publicznoprawne) nie będą stanowić składników istotnych dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej Spółki.

Dodatkowo, przedmiotem aportu (przeniesienia na rzecz Nabywcy) nie będzie część umów, które nie są konieczne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa Wnioskodawcy po aporcie (np. umowa dotycząca m.in. wsparcia w zakresie obsługi kadrowo-placowej, finansowo-księgowej oraz obsługi prawnej). Alternatywnie możliwe jest podpisanie aneksów do tego typu umów, w celu dostosowania ich do zmienione sytuacji faktycznej.

Przedmiotem aportu będą wszystkie (z zastrzeżeniem wskazanym powyżej) składniki majątkowe i niemajątkowe Spółki, w szczególności:

 1. prawo własności nieruchomości gruntowej (dalej: „Nieruchomość”),
 2. aktywa obrotowe, w tym należności i środki pieniężne, zgromadzone w kasie lub na rachunku bankowym Spółki,
 3. księgi rachunkowe i inną dokumentację związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 4. zobowiązania wynikające z rozliczeń międzygrupowych z podmiotami powiązanymi, w tym z tytułu pożyczek,
 5. pracowników Spółki.

Nadto Spółka planuje, że w wyniku aportu na Nabywcę przejdą należności i zobowiązania wynikające z umów dotyczących udostępnienia powierzchni reklamowej, bądź udostępnienia Nieruchomości (w tym jej części na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze), która zostanie zawarta przez Spółkę do dnia aportu.

Spółka zatrudnia w dniu sporządzenia niniejszego wniosku dwóch pracowników:

 1. księgową, oraz
 2. kierownika projektu, w którego zakresie obowiązków jest pozyskiwanie podmiotów zainteresowanych wynajęciem całości (lub części) Nieruchomości oraz nabywców powierzchni na konstrukcjach, które mogą zostać posadowione na Nieruchomości.

Spółka nie wyklucza, że w dniu wniesienia aportu do Nabywcy będzie zatrudniać większą liczbę pracowników.

Dla pracowników Spółki analizowana transakcja będzie oznaczała przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 23 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

Zasadniczą intencją Zainteresowanych jest aby po dokonaniu aportu zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami majątkowymi wskazanymi powyżej, tak aby Nabywca mógł w dalszym ciągu kontynuować dotychczasową, nastawioną na zysk działalność Spółki. Możliwości kontynuowania dotychczasowej działalności nie zmieni, wyłączenie z aportu, niektórych wskazanych powyżej umów, zobowiązań, czy aktów, które nie są niezbędne dla prowadzenia działalności Spółki.

Działania prowadzone przez Spółkę w zakresie Nieruchomości

Spółka prowadzi działania, których celem jest wynajęcie Nieruchomości lub sprzedaż powierzchni reklamowej na konstrukcjach, które mogą zostać posadowione na Nieruchomości.

W szczególności, Spółka podjęła następujące czynności w zakresie sprzedaży powierzchni reklamowej na konstrukcjach, które mogą zostać posadowione na Nieruchomości:

 1. zgłoszenie planu posadowienia konstrukcji reklamowej do organu Starosty Powiatu na podstawie ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),
 2. uzyskanie zgody Starosty Powiatu na posadowienie konstrukcji reklamowych na Nieruchomości.

Spółka planuje, że rozpoczęcie budowy wskazanych konstrukcji reklamowych na Nieruchomości nastąpi przed dokonaniem wniesienia aportu do Nabywcy.

Natomiast w zakresie wynajęcia Nieruchomości Spółka podjęła (lub jest w trakcie podejmowania) następujących czynności o charakterze komercyjnym:

 1. umieszczanie oferty wynajęcia Nieruchomości w serwisach internetowych,
 2. poinformowanie o ofercie wynajęcia Nieruchomości podmiotów działających w miastach znajdujących się w pobliżu miejscowości,
 3. podjęcie współpracy z biurami pośredniczącymi w obrocie i wynajmie nieruchomości,
 4. umieszczenie informacji o możliwości wynajęcia Nieruchomości na stronie Urzędu Miasta,
 5. umieszczenie reklamy oferty wynajmu nieruchomości na bilbordzie (reklama typu outdoor).

W zakresie sprzedaży powierzchni reklamowej na konstrukcjach, które mogą zostać posadowione na Nieruchomości, Spółka podjęła (lub jest w trakcie podejmowania) następujących czynności o charakterze komercyjnym:

 1. umieszczanie oferty sprzedaży powierzchni reklamowej w serwisach internetowych,
 2. nawiązanie kontaktu z kilkudziesięcioma podmiotami działającymi w pobliżu Nieruchomości, w szczególności deweloperami i podmiotami działającymi w branży budowlanej, którzy wykorzystują reklamę typu outdoor do promowania swojej działalności,
 3. poinformowanie o ofercie sprzedaży powierzchni reklamowej agencji reklamowych i domów mediowych.

Spółka pragnie wskazać, że informując inne podmioty o swojej ofercie, w tym ofercie najmu, wskazuje proponowany cennik.

Niemniej jednak, w przypadku ewentualnego braku zainteresowania ofertą. Spółka przygotowała strategię obniżania cen wskazanych w cenniku wraz z upływającym czasem do rozpoczęcia budowy konstrukcji. Celem powyższego działania jest możliwie szybkie pozyskanie klientów przy zachowaniu jak najkorzystniejszych (z perspektywy Spółki) cen wynajmu Nieruchomości lub sprzedaży powierzchni reklamowej na konstrukcjach, które mogą zostać posadowione na Nieruchomości.

Spółka planuje, że w dniu dokonania aportu przedsiębiorstwa Spółki do Nabywcy będzie osiągać przychody z tytułu opisanych w niniejszym wniosku usług (tj. z tytułu usług reklamowych, bądź odpłatnego udostępnienia Nieruchomości lub jej części na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. najmu lub dzierżawy).

Niezależnie od powyższego, Spółka pragnie wskazać, że Grupa rozważa możliwość podjęcia w przyszłości dalszych działań na Nieruchomości. W szczególności rozpatrywana jest budowa centrum logistycznego (lub budynków o zbliżonej charakterystyce), jednak w dniu sporządzenia niniejszego wniosku Spółka nie posiada jeszcze wystarczającej ilości środków finansowych na podjęcie takiego przedsięwzięcia.

Po otrzymaniu przedsiębiorstwa dotychczasowa działalność będzie kontynuowana, tak długo jak nie pojawi się dodatkowy podmiot (np. inwestor zewnętrzny). Należy podkreślić, że ze względów korporacyjnych Grupy nie jest preferowane przystąpienie inwestora bezpośrednio do Zbywcy.

W związku z powyższym Grupa podjęła decyzję o założeniu spółki celowej (tj. Nabywcy). Grupa rozważa wniesienie przedsiębiorstwa Spółki do Nabywcy, a w następnej kolejności planowane jest wniesienie do Nabywcy wkładu pieniężnego przez inny podmiot należący do Grupy lub inwestora zewnętrznego. Wskazany wkład pieniężny zostałby potencjalnie wykorzystany w celu budowy centrum logistycznego (lub budynków o zbliżonej charakterystyce) na Nieruchomości.

Spółka pragnie jeszcze raz podkreślić, że budowa centrum logistycznego jest przedsięwzięciem rozwojowym. Takie przedsięwzięcie wymaga podjęcia analiz o charakterze gospodarczym z uwagi na jego potencjalny wysoki koszt oraz szeregu innych czynników, na które Grupa nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony (np. sytuacja gospodarcza na rynku, kondycja finansowa członków Grupy itp.). W związku z powyższym nie można wykluczyć, że po dokonaniu aportu przedsiębiorstwa Spółki do Nabywcy, Nabywca podejmie decyzję o zbyciu Nieruchomości innemu podmiotowi, jeśli otrzyma korzystną ofertę i będzie to racjonalne gospodarczo.

Inne składniki majątkowe będące przedmiotem planowanego aportu

Ponadto, Spółka użytkuje składniki majątkowe, w szczególności wyposażenie biura (sprzęt komputerowy, telefon), które są środkami trwałymi będącymi własnością podmiotu, z którym została zawarta stosowna umowa.

Spółka planuje, że do dnia wniesienia aportu do Nabywcy nabędzie aktywa w postaci przedmiotów umożliwiających działalność opisaną powyżej, takie jak np. konstrukcje reklamowe, które mogą zostać posadowione na Nieruchomości. Przedmioty, o których mowa powyżej mogą zostać nabyte na własność przez Spółkę lub alternatywnie mogą być przez Spółkę wykorzystywane na podstawie umowy (np. leasingu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespół wszystkich możliwych do przeniesienia składników majątkowych Spółki (a więc z wyłączeniem tylko zobowiązań niezbywalnych z mocy prawa i środków finansowych niezbędnych w celu ich zaspokojenia) stanowi przedsiębiorstwo, a zatem objęcie przez Spółkę udziałów w kapitale zakładowym Nabywcy w wyniku wniesienia przez Spółkę aportu tego zespołu składników majątkowych do Nabywcy, nie będzie podlegać dla Spółki opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT?
 2. Czy wniesienie przez Spółkę w formie wkładu niepieniężnego do Nabywcy zespołu składników majątkowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, nie spowoduje osiągnięcia przez Nabywcę przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 ustawy o CIT?
 3. Czy wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespół wszystkich możliwych do przeniesienia składników majątkowych Spółki (a więc z wyłączeniem tylko zobowiązań niezbywalnych z mocy prawa i środków finansowych niezbędnych w celu ich zaspokojenia) stanowi przedsiębiorstwo, a zatem wniesienie przez Spółkę aportu tego zespołu składników majątkowych do Nabywcy będzie stanowić transakcję zbycia przedsiębiorstwa, która nie będzie podlegać dla Spółki opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?
 4. Czy wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespół wszystkich możliwych do przeniesienia składników majątkowych Spółki (a więc z wyłączeniem tylko zobowiązań niezbywalnych z mocy prawa i środków finansowych niezbędnych w celu ich zaspokojenia) stanowi przedsiębiorstwo, a zatem jego wniesienie w formie wkładu niepieniężnego do Nabywcy, w wyniku czego zmianie ulegnie umowa spółki Nabywcy (podwyższony zostanie jej kapitał zakładowy) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o PCC?

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 4, w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 14 listopada 2017 r. odrębna interpretacja Nr 0114-KDIP1-2.4012.467.2017.3.JŻ. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Zainteresowanych, wniesienie przez Spółkę do Nabywcy aportu w postaci opisanego wyżej zespołu składników majątkowych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej Spółki (a więc z wyłączeniem tylko zobowiązań składników niezbywalnych z mocy prawa i środków finansowych niezbędnych w celu ich zaspokojenia), będzie stanowić transakcję zbycia przedsiębiorstwa, a zatem jego wniesienie w formie wkładu niepieniężnego do Nabywcy, w wyniku czego zmianie ulegnie umowa spółki Nabywcy (podwyższony zostanie jej kapitał zakładowy) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o PCC nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje - przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

Przepisy ustawy o PCC nie zawierają samodzielnej definicji przedsiębiorstwa, bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dlatego w celu ustalenia zakresu znaczeniowego tych terminów istnieje konieczność sięgnięcia po definicje zawarte w innych ustawach, w szczególności po definicję terminu przedsiębiorstwo występującą na gruncie Kodeksu cywilnego oraz terminu zorganizowana część przedsiębiorstwo funkcjonującą na gruncie ustawy o CIT i ustawy o VAT.

Jak zostało wskazane powyżej (w uzasadnieniu stanowiska Spółki w zakresie pytania 1 i 2 wkład niepieniężny jaki Spółki zamierza wnieść do Nabywcy będzie stanowić przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego (względnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT).

Zatem należy przyjąć, że zmiana umowy spółki Nabywcy, polegająca na podwyższeniu jej kapitału zakładowego, w wyniku wniesienia przez Spółkę opisanego powyżej wkładu niepieniężnego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłe jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Stosownie do art. 1a pkt 2 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

W myśl art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Z powołanych przepisów wynika, że zmiana umowy spółki kapitałowej polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego z wkładów, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z treści powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu nie podlega m.in. zmiana umowy spółki kapitałowej związana z wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

Jako, że w przepisach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, brak jest definicji przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, to dlatego też w tym zakresie należy posłużyć się właściwymi przepisami prawa zawartymi w odrębnych ustawach. Definicję „przedsiębiorstwa” zawiera przepis art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Jak wskazuje przepis art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlega zmiana umowy spółki polegająca na wniesieniu do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

W świetle obowiązujących przepisów, wniesienie przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje jest zatem wprost określone jako czynność wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że aktualnie rozważana jest zmiana struktury grupy kapitałowej, do której należą m.in. Zainteresowani (dalej: „Grupa”), w wyniku której możliwe jest podjęcie decyzji o wniesieniu przez Spółkę wszystkich aktywów i pasywów posiadanych na moment transakcji i związanych z prowadzoną przez nią działalnością w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Nabywcy. W wyniku wniesienia aportu do Nabywcy, Spółka obejmie nowe udziały w kapitale zakładowym Nabywcy. W związku z powyższym Grupa podjęła decyzję o założeniu spółki celowej (tj. Nabywcy). Grupa rozważa wniesienie przedsiębiorstwa Spółki do Nabywcy, a w następnej kolejności planowane jest wniesienie do Nabywcy wkładu pieniężnego przez inny podmiot należący do Grupy lub inwestora zewnętrznego.

Przyjmując zatem za Wnioskodawcą, że przedmiotem wkładu niepieniężnego do Nabywcy w zamian za Jego udziały będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego – opisana czynność będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwszy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego Nabywcy będzie stanowić zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.