0111-KDIB2-2.4014.2.2018.1.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy podwyższenie przez gminę kapitału zakładowego spółki korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 lutego 2018 r. (data wpływu 14 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 28 września 2015 r. w Kancelarii Notarialnej został spisany akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Komunalny Gminy O. sp. z o.o. (dalej: ZKGO). Spółka zgodnie z § 6 aktu została utworzona celu realizacji zadań gminy w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Przedmiotem działalności spółki zgodnie z tym paragrafem jest między innymi:

PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną

Sekcja ta obejmuje: - dostarczanie energii elektrycznej, gazu ziemnego, pary wodnej i gorącej wody za pomocą stałej infrastruktury (sieci) zasilającej i rurociągów (rozmiar sieci nie wpływa na zaklasyfikowanie); - dystrybucję energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, gorącej wody itp. na terenach przemysłowych i w budynkach mieszkalnych; - wytwarzanie, kontrolę oraz rozprowadzanie energii elektrycznej i gazu; - dostarczanie pary wodnej i powietrza do układów klimatyzacyjnych.

Sekcja nie obejmuje: - działalności zakładów wodociągowych i kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działów 36 i 37; - transportu gazu rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 4950A.

PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Sekcja ta obejmuje: - dostarczanie energii elektrycznej, gazu ziemnego, pary wodnej i gorącej wody za pomocą stałej infrastruktury (sieci) zasilającej i rurociągów (rozmiar sieci nie wpływa na zaklasyfikowanie); - dystrybucję energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, gorącej wody itp. na terenach przemysłowych i w budynkach mieszkalnych; - wytwarzanie, kontrolę oraz rozprowadzanie energii elektrycznej i gazu; - dostarczanie pary wodnej i powietrza do układów klimatyzacyjnych.

Sekcja nie obejmuje: - działalności zakładów wodociągowych i kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działów 36 i 37; - transportu gazu rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 4950A.

PKD 36.00.Z – POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Sekcja ta obejmuje: - gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz usuwanie) różnymi formami odpadów, takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe czy pochodzące z gospodarstw domowych, działalność składowisk odpadów. Produkt końcowy gospodarowania odpadami i ściekami może być przeznaczony do składowania albo stać się produktem wejściowym dla innego procesu produkcyjnego; - działalność w zakresie dostawy wody, która często prowadzona jest w połączeniu z działalnością w zakresie oczyszczania ścieków przez tę samą jednostkę, ale może być prowadzona także przez odrębne jednostki.

PKD 37.00.Z – ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Sekcja ta obejmuje: - gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz usuwanie) różnymi formami odpadów takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe czy pochodzące z gospodarstw domowych, działalność składowisk odpadów. Produkt końcowy gospodarowania odpadami i ściekami może by przeznaczony do składowania albo stać się produktem wejściowym dla innego procesu produkcyjnego; - działalność w zakresie dostawy wody, która często prowadzona jest w połączeniu z działalnością w zakresie oczyszczania ścieków przez tę samą jednostkę, ale może być prowadzona także przez odrębne jednostki.

PKD 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Sekcja ta obejmuje: - gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz usuwanie) różnymi formami odpadów, takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe czy pochodzące z gospodarstw domowych, działalność składowisk odpadów. Produkt końcowy gospodarowania odpadami i ściekami może być przeznaczony do składowania albo stać się produktem wejściowym dla innego procesu produkcyjnego; - działalność w zakresie dostawy wody, która często prowadzona jest w połączeniu z działalnością w zakresie oczyszczania ścieków przez tę samą jednostkę, ale może być prowadzona także przez odrębne jednostki.

PKD 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Sekcja ta obejmuje: - gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz usuwanie) różnymi formami odpadów, takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe czy pochodzące z gospodarstw domowych, działalność składowisk odpadów. Produkt końcowy gospodarowania odpadami i ściekami może być przeznaczony do składowania albo stać się produktem wejściowym dla innego procesu produkcyjnego; - działalność w zakresie dostawy wody, która często prowadzona jest w połączeniu z działalnością w zakresie oczyszczania ścieków przez tę samą jednostkę, ale może być prowadzona także przez odrębne jednostki.

PKD 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny; - działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków; - wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą; - działalność pocztową i kurierską.

Sekcja ta nie obejmuje: - wykonywania generalnych przeglądów i napraw środków transportu, z wyłączeniem pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grup 331; - budowy, utrzymania i naprawy dróg kołowych, szynowych, portów morskich, płyt lotnisk, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 42; - konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 4520Z, - wynajmu środków transportu bez kierowcy lub załogi, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 771 i 773.

W § 7 ust. 1 i 5 aktu ustalono kapitał zakładowy spółki w kwocie 100 000 zł oraz obowiązek jego podwyższenia przez Gminę O. do kwoty 20 000 000 zł w terminie do 31 grudnia 2025 r. a także, że czynność ta nie wymaga umowy spółki. Natomiast w § 8 wpisano, że Gmina O. obejmuje 100% tego kapitału.

W dniu 21 czerwca 2016 r. w tej samej Kancelarii Notarialnej sporządzono w formie aktu notarialnego protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Zgromadzenie podjęło m.in. uchwałę nr 1/2016, w której termin podwyższenia kapitału zakładowego do 20 000 000 zł przesunięto do dnia 31 grudnia 2031 r.

Na dzień składania niniejszego wniosku ZKGO prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi parkingu, budowy szkoły podstawowej, wywozu nieczystości od ludności oraz instytucji publicznych z terenu Gminy O. a także utrzymania dróg gminnych. ZKGO podjął działania w zakresie budowy oczyszczalni ścieków (ogłoszono przetarg), którą po wykonaniu będzie eksploatować. Spółka planuje też budowę sieci kanalizacyjnej w kilku sołectwach w gminie O.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy podwyższenia przez Gminę kapitału zakładowego Spółki aż do kwoty 20 000 000 zł, który to obowiązek zapisany został w wymienionych aktach, obciążone będą na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 % wnoszonego kapitału, czy też z uwagi na to, że przedmiotem działalności gospodarczej będą czynności wymienione w opisie stanu faktycznego (m.in. prowadzenie usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków) kolejne podwyższenia kapitału będą na podstawie art. 9 pkt 11 d) (winno być: art. 9 pkt 11 lit. d) zwolnione od PCC?
  2. Czy warunkiem zwolnienia od PCC jest zamiar wykonywania usług, wpisanych w akcie założycielskim Spółki, wymienionych w art. 9 pkt 11 d) (winno być: art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy oraz posiadanie przez Gminę co najmniej połowy udziałów?

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje w art. 9 pkt 11 d) (winno być: art. 9 pkt 11 lit. d) zwolnienie od PCC czynności cywilnoprawnych polegających na zmianie umowy spółki (podwyższenie kapitału zakładowego), jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie m.in. zaopatrzenia ludności w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, jeśli jednostka samorządu terytorialnego posiada co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce. Zapis „świadczenie usług użyteczności publicznej” jest nieostry, wywołując pytanie, czy chodzi o zakres przedmiotowy działalności uwzględniający wymienione usługi i cel powołania spółki (realizacja zadań gminy w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców) zapisany w jej akcie założycielskim czy też realne świadczenie tych usług w dacie podwyższania kapitału.

Zdaniem Wnioskodawcy, powołanie przez gminę ZKGO, jako spółki kapitałowej, której celem i przedmiotem działalności jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie m.in. określonym w art. 9 pkt 11 d) (winno być: art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o PCC, już w dacie powołania spółki wypełnia warunek tego zwolnienia. Dlatego też każde kolejne podwyższenie przez Gminę O. kapitału zakładowego spółki ZKGO winno być także zwolnione od PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1150), podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Za zmianę umowy spółki według art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy uważa się przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

W myśl przepisu art. 1a pkt 2 tej ustawy spółka kapitałowa oznacza spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, natomiast w myśl pkt 2 ww. przepisu przy dokonywaniu czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną i stosownie do art. 4 pkt 9 ww. ustawy ciąży on na spółce.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że czynność podwyższenia kapitału zakładowego stanowi zmianę umowy spółki i w związku z tym podlega – co do zasady – obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jednocześnie zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku umowy spółki i ich zmiany, jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce.

Należy jednak podkreślić, że powyższe zwolnienie funkcjonuje w polskim systemie podatkowym – podobnie jak wszystkie ulgi i zwolnienia – na zasadzie wyjątku od zasady powszechności opodatkowania (określonej w art. 84 Konstytucji RP). Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z o.o., w której 100% udziałów ma Gmina. Wnioskodawca został utworzony w celu realizacji zadań Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. W tym celu Wnioskodawca podjął działania w zakresie budowy oczyszczalni ścieków, którą po wykonaniu będzie eksploatować oraz planuje budowę sieci kanalizacyjnej.

Z zacytowanego powyżej art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że warunkiem skorzystania z omawianego zwolnienia jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, tzn.:

  1. przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i
  2. w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego musi objąć co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że planowane zmiany umowy spółki kapitałowej związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Spełnione są bowiem przesłanki warunkujące wskazane zwolnienie, tj. przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług użyteczności publicznej, o których mowa w tym przepisie oraz wymagane ustawą posiadanie przez Gminę co najmniej połowy udziałów w Spółce.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego – stanowiącego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zmianę umowy spółki.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.