ILPB2/436-29/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wniesienie przez Udziałowców do Spółki opisanych powyżej udziałów w innej spółce z o.o. nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przekształcenie Spółki (spółki z o.o.) w Spółkę Przekształconą (jawną lub komandytową) w trybie art. 551 i nast. KSH nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. k) w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 1 ust. 3 pkt. 3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 8 lit. f) Ustawy PCC ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2014 r. (data wpływu 24 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem, z dnia 24 kwietnia 2014 r. (data wpływu 2 maja 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zmiany umowy spółki kapitałowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zmiany umowy spółki kapitałowej, a także w przedmiocie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z 16 kwietnia 2014 r. nr ILPB2/436-29/14-2/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 16 kwietnia 2014 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2014 r.), w dniu 2 maja 2014 r. (data nadania 25 kwietnia 2014 r.) do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca („Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Udziałowcy Wnioskodawcy są osobami fizycznymi, podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych („Udziałowcy”) i podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Większość kapitału zakładowego Spółki została pokryta wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w innej spółce kapitałowej za które wydane zostały udziały o wartości nominalnej odpowiadającej rynkowej wartości przedmiotu aportu z dnia aportu. Na późniejszym etapie Spółka dokonała sprzedaży tych udziałów za cenę rynkową. Zmiany umów Spółki dotyczące wniesienia przez Udziałowców udziałów zostały objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatek ten został uiszczony (pobrany przez notariusza). W ramach pierwszej zmiany umowy spółki do Spółki wniesione zostało 80% udziałów spółki zależnej (dające 80 % praw głosu) należące do jednego z udziałowców Spółki. W ramach drugiej zmiany umowy spółki do Spółki wniesione zostało 20 % udziałów spółki zależnej (dające pozostałe 20 % praw głosu).

W przyszłości Udziałowcy planują przekształcenie Spółki w spółkę jawną lub komandytową - spółkę osobową prawa handlowego („Spółka Przekształcona”) w trybie art. 551 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”). Na dzień przekształcenia nie nastąpi zwiększenie majątku jakim dysponować będzie Spółka Przekształcona w porównaniu z majątkiem Spółki (majątek Spółki stanie się majątkiem Spółki Przekształconej). W ramach przekształcenia nie zostaną wniesione nowe wkłady ani przez Udziałowców ani przez osoby trzecie. W związku z planowanym przekształceniem żaden z Udziałowców nie otrzyma również żadnej wypłaty od Spółki/Spółki Przekształconej. Wartość wkładów w Spółce Przekształconej będzie równa obecnemu kapitałowi zakładowemu Spółki. Spółka nie osiągnęła dotychczas zysku ze swojej działalności. Przewiduje się, że Spółka nie osiągnie również zysku na moment sporządzenia sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia zgodnie z 558 § 1 pkt 1 KSH ani na dzień przekształcenia (art. 552 KSH).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wniesienie przez Udziałowców do Spółki opisanych powyżej udziałów w innej spółce z o.o. nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych...
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przekształcenie Spółki (spółki z o.o.) w Spółkę Przekształconą (jawną lub komandytową) w trybie art. 551 i nast. KSH nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w związku z art. 1 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) Ustawy PCC ...

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do stanu faktycznego (pytanie nr 1). W przedmiocie zdarzenia przyszłego (pytanie nr 2) w dniu 9 maja wydano interpretację indywidualną nr ILPB2/436-29/14-5/MK.

Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie do Spółki udziałów nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych („Ustawa PCC”) nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Wniesienie przez Udziałowców udziałów spowodowało, że Spółka stała się wyłącznym udziałowcem spółki zależnej, posiadając w niej 100 % głosów. Pomimo że nabycie 100 % udziałów nastąpiło w ramach dwóch zmian umowy Spółki, warunek przewidziany powyższym przepisem został spełniony, gdyż w ramach pierwszego aportu Spółka nabyła 80 % praw głosu, a w ramach drugiego aportu pozostałe 20 % praw głosu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w zw. z pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), zakresem przedmiotowym ustawy objęto umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy, w przypadku umowy spółki kapitałowej, za zmianę umowy tej spółki uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

  1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
  2. siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego (art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy).

Z kolei według art. 1a ww. ustawy, użyte w ustawie określenie:

  1. spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną,
  2. spółka kapitałowa - spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Obowiązek podatkowy w sytuacji zmiany umowy spółki powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na spółce (art. 4 pkt 9 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy). Stawka pobieranego w takim przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% podstawy opodatkowania (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy).

W tym miejscu należy zauważyć, że w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się zakresie przedmiotowym ustawy, np. umowa spółki/jej zmiana jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W myśl art. 2 pkt 6 lit c) tiret drugie nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej - w zamian za jej udziały lub akcje - udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że większość kapitału zakładowego Spółki została pokryta wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w innej spółce kapitałowej za które wydane zostały udziały o wartości nominalnej odpowiadającej rynkowej wartości przedmiotu aportu z dnia aportu. Zmiany umów Spółki dotyczące wniesienia przez Udziałowców udziałów zostały objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatek ten został uiszczony (pobrany przez notariusza). W ramach pierwszej zmiany umowy spółki do Spółki wniesione zostało 80% udziałów spółki zależnej (dające 80 % praw głosu) należące do jednego z udziałowców Spółki. W ramach drugiej zmiany umowy spółki do Spółki wniesione zostało 20 % udziałów spółki zależnej (dające pozostałe 20 % praw głosu).

Mając na uwadze wskazane podstawy prawne oraz okoliczności faktyczne sprawy stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.