ILPB2/436-153/11-2/TR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Sprzedaż udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2011 r. (data wpływu: 21 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na przedstawione poniżej pytanie w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie informuje się, że w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką z o.o. ze 100% udziałem kapitału zagranicznego. Kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł i dzieli się na 50 równych udziałów po 100 zł każdy. Jedynym Wspólnikiem Spółki jest Spółka pod firmą „A” z siedzibą w Szwajcarii. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się na terenie Polski; Spółka nie posiada oddziałów. Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd, składający się z jednej osoby – Prezesa Zarządu – obywatela Niemiec na stałe zamieszkałego na terenie Niemiec, nie będącego pracownikiem Spółki.

Zgodnie z postanowieniami aktu założycielskiego Spółki, jeżeli kapitał zakładowy i posiadane przez Spółkę środki finansowe nie wystarczają na pokrycie kosztów inwestycji, lub kosztów działalności bieżącej, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników do wniesienia oprocentowanych lub nieoprocentowanych, zwrotnych lub bezzwrotnych dopłat. Kwota dopłat, do wniesienia której zobowiązany jest Wspólnik, jednorazowo nie może być wyższa niż dziesięciokrotna wartość nominalna wszystkich udziałów przysługujących temu Wspólnikowi. Obowiązek wnoszenia dopłat, ich wysokość, oprocentowanie i tryb zwrotu określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

Spółka podjęła uchwałę o wniesieniu dopłat na wartość ogółem sto tysięcy złotych, w dwóch równych kwotach po pięćdziesiąt tysięcy. Wspólnik dokonał przelewu dopłat jedną kwotą sto tysięcy złotych (bez podziału na dwie wpłaty).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wnoszone dopłaty określone w umowie Spółki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wnoszone dopłaty nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają umowy spółki oraz zmiany umów, natomiast w ust. 3 pkt 2 określono, że w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki, oraz dopłaty. Zarazem w ust. 5 określono, że umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się: w przypadku spółki kapitałowej – rzeczywisty ośrodek zarządzania albo siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

W związku z tym, że wnoszone do Spółki dopłaty nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego a rzeczywisty ośrodek zarządzania znajduje się poza terytorium RP na terytorium innego państwa członkowskiego, w świetle przytoczonych przepisów nie podlegają one podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w zw. z pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki i ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Stosownie do treści art. 1a pkt 2 ww. ustawy, przez spółkę kapitałową należy rozumieć spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną i europejską.

W myśl art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Jednakże, w każdym przypadku, gdy konkretna czynność cywilnoprawna (m.in. zmiana umowy spółki kapitałowej) mieści się w określonym w art. 1 ust. 1 pkt 1 - pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zakresie przedmiotowym tej ustawy, należy zwrócić uwagę na zapis art. 1 ust. 5 pkt 2 analizowanej ustawy.

W myśl ww. przepisu, umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega analizowanemu podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

  1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
  2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Dodać przy tym należy, iż państwo członkowskie to – zgodnie z art. 1a pkt 5 ww. ustawy – państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Powyższe oznacza, że konkretna zmiana umowy spółki kapitałowej (dopłaty) – jeżeli rzeczywisty ośrodek zarządzania tejże spółki nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego – podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jedynie w przypadku, gdy w chwili jej dokonania ów rzeczywisty ośrodek zarządzania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wskazał natomiast Zainteresowany w przedmiotowym wniosku, w niniejszej sprawie rzeczywisty ośrodek zarządzania spółki nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale na terytorium innego państwa członkowskiego.

Jeżeli zatem w analizowanej sprawie nie został spełniony zapis cyt. art. 1 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to opisana we wniosku zmiana umowy spółki kapitałowej (wniesione dopłaty) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.