Zmiana umowy spółki | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Zmiana umowy spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana umowy spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie zmiany umowy spółki kapitałowej, a także w przedmiocie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, za zmianę umowy spółki mogącą podlegać opodatkowaniu uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego. Z kolei, w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zakresem przedmiotowym ustawy objęte są również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, dokonując oceny podlegania opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmian umowy spółki związanych z przekształceniami spółek, nie można ograniczać się jedynie do treści przepisu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i jego wykładni literalnej, lecz należy uwzględnić wszystkie przepisy, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do takich zmian umowy, a zwłaszcza ww. art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ww. ustawy, określający podstawę opodatkowania. Należy też mieć na uwadze, że dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki, polegająca na przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej, pochodzącego z wkładów wszystkich wspólników.
2014
8
lip

Istota:
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wniesienie przez Udziałowców do Spółki opisanych powyżej udziałów w innej spółce z o.o. nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przekształcenie Spółki (spółki z o.o.) w Spółkę Przekształconą (jawną lub komandytową) w trybie art. 551 i nast. KSH nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. k) w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 1 ust. 3 pkt. 3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 8 lit. f) Ustawy PCC ?
Fragment:
Zmiany umów Spółki dotyczące wniesienia przez Udziałowców udziałów zostały objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatek ten został uiszczony (pobrany przez notariusza). W ramach pierwszej zmiany umowy spółki do Spółki wniesione zostało 80% udziałów spółki zależnej (dające 80 % praw głosu) należące do jednego z udziałowców Spółki. W ramach drugiej zmiany umowy spółki do Spółki wniesione zostało 20 % udziałów spółki zależnej (dające pozostałe 20 % praw głosu). Mając na uwadze wskazane podstawy prawne oraz okoliczności faktyczne sprawy stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2014
25
cze

Istota:
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wniesienie przez Udziałowców do Spółki opisanych powyżej udziałów w innej spółce z o.o. nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przekształcenie Spółki (spółki z o.o.) w Spółkę Przekształconą (jawną lub komandytową) w trybie art. 551 i nast. KSH nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. k) w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 1 ust. 3 pkt. 3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 8 lit. f) Ustawy PCC ?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, za zmianę umowy spółki mogącą podlegać opodatkowaniu uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego. Z kolei, w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zakresem przedmiotowym ustawy objęte są również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, dokonując oceny podlegania opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmian umowy spółki związanych z przekształceniami spółek, nie można ograniczać się jedynie do treści przepisu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i jego wykładni literalnej, lecz należy uwzględnić wszystkie przepisy, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do takich zmian umowy, a zwłaszcza ww. art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ww. ustawy, określający podstawę opodatkowania. Należy też mieć na uwadze, że dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki, polegająca na przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej, pochodzącego z wkładów wszystkich wspólników.
2014
25
cze

Istota:
Czy zmiana umowy spółki Wnioskodawcy będąca konsekwencją wniesienia przez Osobę Fizyczną do Wnioskodawcy aportu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Działalności Paliwowej, będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Czy zmiana umowy spółki Wnioskodawcy będąca konsekwencją wniesienia przez Osobę Fizyczną do Wnioskodawcy aportu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Działalności Paliwowej, będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy zmiana umowy spółki Wnioskodawcy będąca konsekwencją wniesienia przez Osobę Fizyczną do Wnioskodawcy aportu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Działalności Paliwowej, będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przepis art. 1 ust. 1 Ustawy o PCC zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 Ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Jednocześnie w myśl art. 1 ust. 3 Ustawy o PCC, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się: przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie (...)
2014
4
kwi

Istota:
Czy notariusz postąpi prawidłowo, jeśli w związku z dokonaniem zmiany statutu spółki komandytowo-akcyjnej obliczy, pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego, podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej sumę: zwiększenia wkładów komplementariusza (komplementariuszy) oraz zwiększenia kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej?
Fragment:
Z treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednoznacznie wynika bowiem, że przy zmianie umowy spółki – w przypadku spółki osobowej podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek tej spółki (dalsza część przepisu zarezerwowana jest wyłącznie do spółek kapitałowych). Podkreślić należy, iż z analizy przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednoznacznie wynika odrębność traktowania przez ustawodawcę spółek osobowych (i to wszystkich – bez wyjątku) i spółek kapitałowych. Art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy dotyczy wyłącznie zmian umowy spółki osobowej, a pkt 2 i 4 - spółki kapitałowej. Podział ten ma charakter dychotomiczny. Brak jest zatem logicznych powodów, dla których w punkcie 1 ustawodawca miałby od tego podziału odstąpić. W odniesieniu do spółek osobowych (do których niewątpliwie zalicza się spółki komandytowo-akcyjne) wyraźnie wskazano w tym przepisie, że za zmianę umowy spółki uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego. Jest to uregulowanie jasne, jednoznaczne i całościowe dla spółek osobowych. Ustawodawca nie wprowadził bowiem żadnego wyjątku, ani odstępstwa dla jakiegokolwiek typu spółki osobowej.
2013
21
cze

Istota:
Podwyższenie kapitału w spółce z o.o.
Fragment:
(...) zmiany umowy spółki – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zmiany umowy spółki oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka posiada zadłużenie z tytułu pożyczki udzielonej przez byłego wspólnika oraz dostaw i usług od byłego wspólnika. Były wspólnik dokonał cesji przedmiotowych wierzytelności na inny podmiot. Spółka nie posiada środków, by uregulować powyższe zadłużenie. Wartość rynkowa wierzytelności znacznie odbiega od jej wartości nominalnej. Planowane jest podniesienie jej kapitału zakładowego o całą kwotę wartości rynkowej ww. wierzytelności albo podniesienie kapitału zakładowego o część kwoty wartości rynkowej wierzytelności a w pozostałej części wartości rynkowej aportu przekazanie tzw. agio na kapitał zapasowy. Udział w podwyższonym kapitale obejmie dotychczasowy wspólnik lub inny podmiot, którzy zakupią przedmiotowe wierzytelności po cenie wartości rynkowej a następnie wniosą na pokrycie wkładu ww. wierzytelności jako wkład niepieniężny o wartości rynkowej znacznie odbiegającej od wartości nominalnej wierzytelności (równej cenie zakupu wierzytelności).
2013
22
mar

Istota:
Sprzedaż udziałów.
Fragment:
Powyższe oznacza, że konkretna zmiana umowy spółki kapitałowej (dopłaty) – jeżeli rzeczywisty ośrodek zarządzania tejże spółki nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego – podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jedynie w przypadku, gdy w chwili jej dokonania ów rzeczywisty ośrodek zarządzania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wskazał natomiast Zainteresowany w przedmiotowym wniosku, w niniejszej sprawie rzeczywisty ośrodek zarządzania spółki nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale na terytorium innego państwa członkowskiego. Jeżeli zatem w analizowanej sprawie nie został spełniony zapis cyt. art. 1 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to opisana we wniosku zmiana umowy spółki kapitałowej (wniesione dopłaty) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2012
19
sty

Istota:
1. Czy czynność cywilnoprawna, polegająca na zmianie umowy spółki osobowej (cywilnej lub jawnej), w wyniku której, jako wkład do tej spółki, wniesiony zostanie aport w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stawki 0,5% ?
2. Co jest podstawą opodatkowania czynności opisanej w pytaniu nr 1?
3. Czy w przypadku, gdy czynność cywilnoprawna, polegająca na zmianie umowy spółki osobowej (cywilnej lub jawnej), w wyniku której, jako wkład do tej spółki, wniesiony zostanie aport w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, powiększająca majątek spółki jawnej, dokonana zostanie w formie aktu notarialnego, zobowiązanym do naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu tej czynność będzie notariusz?
Fragment:
Z uwagi na czas niezbędny na rejestrację, zawarcie spółki nastąpi na niewielkim kapitale pieniężnym, a następnie, po zarejestrowaniu spółki w KRS (w przypadku spółki jawnej), urzędzie skarbowym, ZUS oraz uzyskaniu przez spółkę innej niezbędnej do prowadzenia działalności dokumentacji, nastąpi zmiana umowy spółki, w wyniku której nastąpi wniesienie aportu w postaci obecnego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Z uwagi na okoliczność, że w skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości, czynność ta (zmiana umowy spółki, w wyniku której wniesione zostanie jako aport do spółki przedsiębiorstwo Wnioskodawcy) zostanie dokonana w formie aktu notarialnego. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy czynność cywilnoprawna, polegająca na zmianie umowy spółki osobowej (cywilnej lub jawnej), w wyniku której, jako wkład do tej spółki, wniesiony zostanie aport w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stawki 0,5%... Co jest podstawą opodatkowania ww. czynności... Czy w przypadku, gdy czynność cywilnoprawna, polegająca na zmianie umowy spółki osobowej (cywilnej lub jawnej), w wyniku której, jako wkład do tej spółki, wniesiony zostanie aport w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, powiększający majątek spółki jawnej, dokonana zostanie w formie aktu notarialnego, zobowiązanym do naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu tej czynności będzie notariusz...
2011
1
wrz

Istota:
1. Czy podjęcie przez wspólników spółki komandytowej uchwały o przeznaczeniu całości wypracowanego przez nią zysku na kapitał zapasowy powinno być traktowane jako zmiana umowy spółki, a tym samym opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
2. Czy podwyższenie kapitału zapasowego przez wspólników w ciągu roku 2009 powinno być traktowane jako zmiana umowy spółki i opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Podjęcie takiej uchwały nie spowodowało zmiany umowy spółki, ponieważ nie doszło do zmiany wartości wkładów przez wspólników (sumy komandytowej wpisanej do KRS). W 2009 r. wspólnicy spółki komandytowej podwyższali kapitał zapasowy spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy podjęcie przez wspólników spółki komandytowej uchwały o przeznaczeniu całości wypracowanego przez nią zysku na kapitał zapasowy powinno być traktowane jako zmiana umowy spółki, a tym samym opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Czy podwyższenie kapitału zapasowego przez wspólników w ciągu roku 2009 powinno być traktowane jako zmiana umowy spółki i opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pierwsze z przedstawionych pytań. Natomiast w zakresie odpowiedzi na drugie pytanie w dniu 16 lipca 2010 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPB2/436-90/10-5/MK . Zdaniem Wnioskodawcy zatrzymanie wypracowanego zysku na kapitał zapasowy nie powinno być traktowane jako wniesienie lub podwyższenie wkładów. Takie środki finansowe choć zwiększają majątek spółki, nie mogą być traktowane na równi z majątkiem wnoszonym do spółki na poczet wkładów wspólników (sumy komandytowej wpisanej do KRS).
2011
1
wrz

Istota:
1. Czy podjęcie przez wspólników spółki komandytowej uchwały o przeznaczeniu całości wypracowanego przez nią zysku na kapitał zapasowy powinno być traktowane jako zmiana umowy spółki, a tym samym opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
2. Czy podwyższenie kapitału zapasowego przez wspólników w ciągu roku 2009 powinno być traktowane jako zmiana umowy spółki i opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Podjęcie takiej uchwały nie spowodowało zmiany umowy spółki, ponieważ nie doszło do zmiany wartości wkładów przez wspólników (sumy komandytowej wpisanej do KRS). W 2009 r. wspólnicy spółki komandytowej podwyższali kapitał zapasowy spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy podjęcie przez wspólników spółki komandytowej uchwały o przeznaczeniu całości wypracowanego przez nią zysku na kapitał zapasowy powinno być traktowane jako zmiana umowy spółki, a tym samym opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Czy podwyższenie kapitału zapasowego przez wspólników w ciągu roku 2009 powinno być traktowane jako zmiana umowy spółki i opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na drugie z przedstawionych pytań. Natomiast w zakresie odpowiedzi na pierwsze pytanie w dniu 16 lipca 2010 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPB2/436-90/10-4/MK . Zdaniem Wnioskodawcy podwyższenie kapitału zapasowego w spółce przez wspólników nie powiększa wartości wkładów wspólników (sumy komandytowej wpisanej do KRS), a zatem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
2011
1
wrz

Zmiana umowy spółki | Komentarz eksperta podatkowego

W marcu bieżącego roku zmianie uległa umowa spółki komandytowej w taki sposób, że do spółki dołączył nowy komandytariusz, a prawo do udziału w zyskach dotychczasowego komandytariusza zmniejszyło się. Czy zmiana umowy spółki jest skuteczna z dniem podpisania aktu notarialnego czy dopiero z dniem uwidocznienia ich w KRS? W jaki sposób należy podzielić zyski spółki przed i po dniu zmiany umowy spółki?

Wejście nowego komandytariusza do spółki, a także zmiana sposobu podziału zysku jest skuteczna z dniem podpisania aktu notarialnego, a nie z dniem uwidocznienia tych zmian w KRS. Dochody osiągnięte od dnia zmiany umowy spółki (aktu notarialnego) należą się nowym wspólnikom i wg zasad przewidzianych w umowie spółki wg jej nowego brzmienia. Należy bowiem zauważyć, że podział zysku należy to tzw. stosunków wewnętrznych spółki, a wola wspólników została w tym względzie wyrażona jednoznacznie w akcie notarialnym; wpis do KRS niczego tu nie zmienia. Brak jest ponadto w KSH regulacji uzależniających skuteczność wpisu zmiany umowy spółki komandytowej od jej uwidocznienia w KRS. Takie podejście potwierdza m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 7 marca 2012 r. (sygnatura II UK 18/12).

Zysk osiągnięty za poprzedni rok obrotowy podlega rozliczeniu na zasadach sprzed zmiany umowy spółki, gdyż jest to zysk roczny, przeznaczony do podziału pomiędzy wspólników wg stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego. Zysk, który został osiągnięty od początku bieżącego roku do dnia poprzedzającego dzień podpisania aktu notarialnego także podlega rozliczeniu wg zasad sprzed zmiany umowy spółki. Tu jednak pojawia się problem interpretacyjny z ich rozliczaniem w stosunku rocznym. W trakcie roku podatkowego doszło bowiem do zmiany wysokości udziału w zyskach spółki osobowej, a przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co w takiej sytuacji zrobić. Możliwe jest takie ich rozumienie, że do podstawy opodatkowania ostatecznie bierze się taki podział zysku, jaki wynika z umowy spółki na ostatni dzień roku podatkowego; można także odczytać je w taki sposób, że należy opodatkowywać udział w zyskach w takiej wysokości, w jakiej obowiązywał w poszczególnych okresach roku. W mojej ocenie prawidłowa jest druga linia, gdyż prowadzi do opodatkowania dochodu rzeczywiście otrzymanego, a nie fikcyjnego, wyliczonego z dokumentów, ale nie pokrywającego się z dochodem rzeczywiście otrzymanym. Aby to ryzyko zabezpieczyć można próbować uzyskać korzystną interpretację indywidualną przepisów podatkowych i/lub zadbać o to, aby zapisy zmieniające umowę spółki odpowiednio precyzowały podział rocznego zysku spółki w pierwszym roku obowiązywania zmiany.

Na koniec zaznaczę, w przedmiocie ustalania uprawnienia do udziału w zyskach spółki osobowej nie można robić analogii do spółki z ograniczą odpowiedzialnością, tj. w szczególności twierdzić, że wspólnik jest uprawniony do otrzymania dochodu także za okres, w którym nie był wspólnikiem, o ile za ten okres zysk dzielony jest i wypłacany w czasie, gdy takowy status wspólnik już posiada. Takie podejście jest słuszne w odniesieniu do spółki z ograniczą odpowiedzialnością, gdyż KSH wyraźnie wskazuje w art. 193, że prawo do dywidendy przysługuje wspólnikom posiadającym udziały w dniu uchwały dzielącej zysk lub na inny dzień wskazany w uchwale wspólników (dzień dywidendy). Analogicznego przepisu nie ma jednak w KSH w odniesieniu do spółek osobowych; w tych ostatnich prawo do udziału w zyskach przysługuje dokładnie za okres bycia wspólnikiem, ani dłużej, ani krócej.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.