Zmiana umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
26
wrz

Istota:

1. Czy Koszty Zmiany Umowy Spółki mogą być zaliczane przez Zainteresowaną do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy CIT (w przypadku Zainteresowanej, która jest spółką z o.o.), z uwzględnieniem zasad określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy CIT?
2. Od jakiej daty rozpoczyna się okres, za który przychody i koszty wynikające z działalności Spółki Komandytowej, określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy CIT, powinny być przypisywane Zainteresowanej według udziałów w zysku, jakie zostały przyjęte w wyniku zmiany Umowy Spółki, przyjętej 28 czerwca 2018 r.?
3. Czy koszty z tytułu PCC oraz Opłaty Notarialnej Netto powinny być przypisywane Zainteresowanej według udziałów w zysku określonych w Umowie Spółki w brzmieniu sprzed jej zmiany przyjętej 28 czerwca 2018 r. i czy koszty z tytułu Opłaty Rejestracyjnej powinny być przypisywane Zainteresowanej według ich udziałów w zysku określonych w Umowie Spółki w brzmieniu po tej zmianie?

Fragment:

Odnosząc się natomiast do pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3, wskazać należy, że z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przeszłego wynika, że udział w zysku Zainteresowanej (komplementariusza Spółki M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zarówno przed zmianą umowy Spółki Komandytowej, jak i po jej zmianie wynosi 1%. Zatem, bezprzedmiotowe jest rozstrzyganie kwestii dotyczącej ustalenia daty od której rozpocznie się okres, za który przychody i koszty wynikające z działalności Spółki Komandytowej, powinny być przepisywane Zainteresowanej według udziału w zysku, jakie zostały przejęte w wyniku zmiany Umowy Spółki (pytanie oznaczone nr 2) oraz czy koszty z tytułu PCC oraz Opłaty Notarialnej powinny być przypisywane Zainteresowanej według udziałów w zysku określonych w Umowie Spółki w brzmieniu sprzed jej zmiany przyjętej 28 czerwca 2018 r. i czy koszty z tytułu Opłaty Rejestracyjnej powinny być przypisywane Zainteresowanej według ich udziałów w zysku określonych w Umowie Spółki w brzmieniu po tej zmianie (pytanie oznaczone nr 3). Dla Zainteresowanej będącej spółką kapitałową, zmiana Umowy Spółki spowodowana przestąpieniem Nowego Wspólnika, nie wywoła skutków w postaci zmiany udziału w zyskach Spółki Komandytowej. W tym miejscu wskazać należy, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
18
kwi

Istota:

Czy podwyższenie przez gminę kapitału zakładowego spółki korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że planowane zmiany umowy spółki kapitałowej związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Spełnione są bowiem przesłanki warunkujące wskazane zwolnienie, tj. przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług użyteczności publicznej, o których mowa w tym przepisie oraz wymagane ustawą posiadanie przez Gminę co najmniej połowy udziałów w Spółce. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego – stanowiącego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zmianę umowy spółki. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2017
21
gru

Istota:

Podwyższenie kapitału zakładowego Nabywcy będzie stanowić zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Z powołanych przepisów wynika, że zmiana umowy spółki kapitałowej polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego z wkładów, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje: przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów. Z treści powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu nie podlega m.in. zmiana umowy spółki kapitałowej związana z wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części. Jako, że w przepisach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, brak jest definicji przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, to dlatego też w tym zakresie należy posłużyć się właściwymi przepisami prawa zawartymi w odrębnych ustawach.

2017
10
maj

Istota:

Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesionym do spółki jawnej przez wspólnika wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa?

Fragment:

Wartość pasywów przedsiębiorstwa została ustalona według stanu na dzień dokonania czynności cywilnoprawnej (tj. na dzień zmiany umowy Spółki na skutek wniesienia przedsiębiorstwa aportem) jako suma: zobowiązań publicznoprawnych, zobowiązań handlowych. W ocenie Spółki, określona w treści zmiany umowy Spółki wartość wniesionego przez Wspólnika wkładu w postaci przedsiębiorstwa stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Skoro ustawodawca nie zdefiniował w treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pojęcia „ wartości wkładów powiększających majątek spółki osobowej ”, to podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładu określona w zmianie umowy spółki jawnej. Powyższe potwierdza również fakt, że przepis art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy nie odwołuje się do pojęcia „ wartości rynkowej ”, określonej w treści art. 6 ust. 2. W opinii Spółki, prawidłowym jest zatem przyjęcie, iż w przypadku wystąpienia czynności cywilnoprawnej jaką jest zmiana umowy spółki jawnej (spółki osobowej w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) wskutek wniesienia przez Wspólnika aportem przedsiębiorstwa, podstawą opodatkowania jest wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej skalkulowana w sposób zaprezentowany w opisie stanu faktycznego jako różnica pomiędzy wartością aktywów wnoszonego przedsiębiorstwa a wartością pasywów tego przedsiębiorstwa na dzień dokonania czynności cywilnoprawnej (tj. na dzień dokonania zmiany umowy spółki).

2016
11
lut

Istota:

Czy zmiana umowy spółki polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem do Wnioskodawcy przez akcjonariusza lub akcjonariuszy akcji spółki akcyjnej dających w spółce akcyjnej większość głosów albo kolejnych akcji, w przypadku gdy Wnioskodawca na datę zmiany umowy spółki będzie posiadał akcje dające większość głosów w spółce akcyjnej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zmiana umowy spółki polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem do Wnioskodawcy przez akcjonariusza lub akcjonariuszy akcji spółki akcyjnej dających w spółce akcyjnej większość głosów albo kolejnych akcji, w przypadku gdy Wnioskodawca na datę zmiany umowy spółki będzie posiadał akcje dające większość głosów w spółce akcyjnej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... W ocenie Wnioskodawcy, zmiana umowy spółki polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem do Wnioskodawcy przez akcjonariusza lub akcjonariuszy akcji spółki akcyjnej dających w spółce akcyjnej większość głosów albo kolejnych akcji, w przypadku gdy Wnioskodawca na datę zmiany umowy spółki będzie posiadał akcje dające większość głosów w spółce akcyjnej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych zmiana umowy spółki związania z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

2013
17
gru

Istota:

Zmiana umowy spółki Wnioskodawcy do której dojdzie w związku z planowanym połączeniem K. GmbH i Wnioskodawcy, a wynikająca z konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w celu wydania udziałów wspólnikom spółki przejmowanej – K. GmbH w zamian za przejęty majątek K. GmbH, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zmiana umowy spółki Wnioskodawcy do której dojdzie w związku z planowanym połączeniem K. GmbH i Wnioskodawcy, a wynikająca z konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w celu wydania udziałów wspólnikom spółki przejmowanej – K. GmbH w zamian za przejęty majątek K. GmbH, nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC... Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana umowy spółki Wnioskodawcy do której dojdzie w związku z planowanym połączeniem K. GmbH i Wnioskodawcy, a wynikająca z konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w celu wydania udziałów wspólnikom spółki przejmowanej – K. GmbH w zamian za przejęty majątek K. GmbH, nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 Ustawy PCC, PCC podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. W myśl art. 1 ust. 3 pkt 3 Ustawy PCC, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się: przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

2012
27
paź

Istota:

Zakres skutków podatkowych nabycia własności udziałów w formie wkładu niepieniężnego i związanej z nim zmiany umowy spółki.

Fragment:

Ponadto nabycie w ramach wkładu niepieniężnego tych udziałów nie stanowi zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k w zw. z pkt 2 tej ustawy, albowiem spółka ta posiada siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 k) i pkt 2 ustawy o podatku pcc podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem pcc, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. W myśl art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się: rzeczywisty ośrodek zarządzania albo siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego. W przedstawionym stanie faktycznym ani siedziba Spółki B. ani jej rzeczywisty ośrodek zarządzania, w momencie wniesienia aportu nie będzie znajdował się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy nabycie w ramach wkładu niepieniężnego 99% udziałów w B. i związana z tym zmiana umowy B. nie podlega opodatkowaniu podatkiem pcc. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2012
11
lip

Istota:

Należy stwierdzić, iż przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytowo -akcyjną będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy jako zmiana umowy spółki. Podstawę opodatkowania będzie stanowiła suma wartości wszystkich wkładów wniesionych do spółki, niezależnie od tego, czy zostały wniesione na kapitał zakładowy, czy na inne fundusze stanowiące majątek spółki.

Fragment:

Nie ma zatem żadnego uzasadnienia prawnego, aby zmianę umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wiązać w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej wyłącznie z podwyższeniem jej kapitału zakładowego wykluczając badanie, czy w wyniku zawartej umowy nie doszło do zwiększenia majątku spółki. Przy zmianie umowy spółki polegającej na przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną (osobową), stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia. Mając na względzie, że spółka komandytowo -akcyjna jest spółką osobową, podstawę opodatkowania stanowi suma wartości wszystkich wkładów wniesionych do spółki, niezależnie od tego, czy zostały wniesione na kapitał zakładowy, czy na inne fundusze stanowiące majątek spółki. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy jako zmiana umowy spółki. Podstawę opodatkowania będzie stanowiła suma wartości wszystkich wkładów wniesionych do spółki, niezależnie od tego, czy zostały wniesione na kapitał zakładowy, czy na inne fundusze stanowiące majątek spółki.

2012
30
cze

Istota:

Co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę osobową?

Fragment:

Nie ma zatem żadnego uzasadnienia prawnego, aby zmianę umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wiązać w przypadku spółki osobowej wyłącznie z podwyższeniem jej kapitału zakładowego wykluczając badanie, czy w wyniku zawartej umowy nie doszło do zwiększenia majątku spółki. Przy zmianie umowy spółki polegającej na przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania stanowi wartość wniesionych wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia. W przypadku spółki osobowej podstawę opodatkowania stanowi suma wartości wszystkich wkładów wniesionych do spółki osobowej, niezależnie od tego, czy pochodzą one z kapitału zakładowego, czy też z innych kapitałów stanowiących majątek spółki kapitałowej. W świetle powyższego fakt, iż w powstałej w wyniku przekształcenia spółce osobowej wartość kapitału zakładowego będzie równa wartości kapitału zakładowego w przekształcanej spółce kapitałowej nie przesądza o braku obowiązku podatkowego. Dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki, polegająca na przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej, pochodzącego ze wszystkich wkładów wspólników, a nie tylko jej kapitału zakładowego.

2012
30
cze

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku braku wniesienia do Spółki w związku z jej przekształceniem dodatkowych składników majątkowych przez wspólników, nie dochodzi do zwiększenia majątku przekształconej spółki osobowej, a zatem przekształcenie Spółki w SKA nie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „podatek PCC”)? Czy w przypadku wniesienia do Spółki w związku z jej przekształceniem w SKA dodatkowych składników majątkowych przez wspólników, przekształcenie Spółki w SKA będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku PCC, a podstawą opodatkowania PCC będzie wartość wkładów komplementariusza przekazanych na kapitał podstawowy SKA określona w statucie SKA, a także wartość wkładów akcjonariusza przekazanych na kapitał zakładowy SKA określona w dokumentach korporacyjnych SKA, przy czym możliwe będzie zastosowanie zwolnienia od podatku PCC tej części wkładów do SKA, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem PCC w Spółce jako kapitał zakładowy (zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a) Ustawy o PCC)?

Fragment:

W świetle powyższego, przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową (SKA) będzie podlegało opodatkowaniu PCC, jeżeli spełnione będą łącznie następujące warunki: przekształcenie to będzie klasyfikowane jako zmiana umowy spółki, tj. jego wynikiem będzie zwiększenie majątku SKA; oraz ta zmiana umowy spółki będzie powodować podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem PCC. W analizowanym przypadku, dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki, polegająca na przekształceniu Spółki w SKA, podlega podatkowi PCC niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej. Zauważyć należy, że majątek SKA będzie w pełni odpowiadał majątkowi Spółki, w szczególności nie ulegnie on zwiększeniu, ponieważ w związku z przekształceniem do SKA nie zostaną wniesione dodatkowe składniki majątkowe. Zgodnie z art. 552 KSH, spółka kapitałowa (spółka przekształcana) stanie się spółką osobową (spółką przekształconą) z chwilą wpisu spółki osobowej do rejestru. Jednocześnie sąd rejestrowy wykreśli z urzędu przekształcaną Spółkę. Nastąpi zatem jedynie zmiana formy prawnej, w jakiej prowadzona będzie działalność – formalnie nastąpi wykreślenie jednego podmiotu (spółki kapitałowej) w miejsce którego sąd rejestrowy zarejestruje nowy podmiot (spółkę osobową), który zgodnie z przepisami KSH będzie kontynuatorem spółki kapitałowej.