Zmiana stanu prawnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana stanu prawnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy można korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy ze średniego na dużego przedsiębiorcę?

Fragment:

(...) I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S. przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura – 14 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy ze średniego na dużego przedsiębiorcę - jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przy sprzedaży mieszkań zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., w związku z czym powstanie obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku od przychodu uzyskanego w wyniku sprzedaży, czy zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące po 1 stycznia 2007 r., w wyniku czego powstanie obowiązek zapłaty podatku wg 19% stawki?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 7 stycznia 2008 r., data wpływu 11 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów od kontrahenta hiszpańskiego dostarczonych do Polski w maju 2004 r., jeżeli faktura została wystawiona przez tego kontrahenta w kwietniu 2004 r.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 16.07.2004 r. (z datą wpływu 26.07.2004 r., bez znaku) oraz pismo uzupełniające z dnia 26.08.2004 r. (z datą wpływu 30.08.2004 r., bez znaku), a także pismo z dnia 14.09.2004 r. (z datą wpływu 14.09.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Wątpliwości podatnika dotyczą rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów od kontrahenta hiszpańskiego dostarczonych do Polski w maju 2004 r., jeżeli faktura została wystawiona przez tego kontrahenta w kwietniu 2004 r. Rozpatrując powyższa kwestię zauważyć należy, iż ze stanu faktycznego przedstawionego w cytowanych na wstępie pismach jednostki wynika, że zakupiła ona w kwietniu br. towar od kontrahenta hiszpańskiego. Towar został dostarczony przez firmę hiszpańską do magazynu depozytowego innego kontrahenta i odebrany przez podatnika (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT z tytułu świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych, które zostały wykonane przed 1.05.2004 r., dla których obowiązek podatkowy powstał po 30.04.2004 r.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku, działając na podstawie uregulowań art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.), w związku z wnioskiem złożonym przez pana Andrzeja Z. prowadzącego Zakład Usługowo-Handlowy w sprawie interpretacji przepisów w zakresie zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT z tyt. świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych, które zostały wykonane przed 1.05.2004 r., dla których obowiązek podatkowy powstał po 30.04.2004 r.: Zgodnie z ustawą z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegały czynności wymienione w art. 2 tej ustawy i dla tych czynności określone zostały właściwe stawki podatku VAT. Wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduj obowiązek rozliczenia podatku według stawek (...)

2011
1
sty

Istota:

Uzupełnić

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 6.02.2004 r. w sprawie możliwości dalszego odliczania od podatku wydatków poniesionych w latach 2000 - 2002 na cele mieszkaniowe (wniesienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej), w sytuacji, jeżeli w ramach przysługujących limitów ulgi te nie zostały odliczone w rozliczeniu za 2002 r.- wyjaśnia: W odniesieniu do inwestycji mieszkaniowych rozpoczętych w latach 1997 - 2001 uregulowanie prawne związane z możliwością odliczeń mieszkaniowych zawiera art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509), przy czym ust. 1 odnosi się do wydatków poniesionych przed 1.01.2002 r. (...)