Zmiana siedziby | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana siedziby. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
5
maj

Istota:

Skutków podatkowych, jakie dla Wnioskodawcy, jako jedynego wspólnika spółki amerykańskiej powstaną w związku ze zmianą kraju siedziby tej Spółki, w sytuacji, gdy dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w drodze wniesienia wkładu pieniężnego

Fragment:

Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki amerykańskiej, rozważa zmianę siedziby Spółki amerykańskiej do Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (dalej jako: „ Państwo Członkowskie ”). W rezultacie zmiany siedziby, Spółka amerykańska przyjmie właściwą formę.prawną dla Państwa Członkowskiego, zostanie wpisana do rejestru prowadzonego przez Państwo Członkowskie i będzie podlegała regulacji prawa spółek tego Państwa Członkowskiego. Przepisy prawa amerykańskiego oraz prawa Państwa Członkowskiego w ramach procedury zmiany siedziby przewidują pełną sukcesję prawną, w szczególności poprzez zachowanie osobowości prawnej oraz przekształcenie w spółkę podlegającą prawu przyjmującego państwa bez konieczności dokonania likwidacji. Celem przeniesienia siedziby do Państwa Członkowskiego Spółka amerykańska będzie musiała spełnić pewne wymogi, między innymi w zakresie posiadania minimalnego kapitału zakładowego o określonej wysokości, wymaganego dla właściwej formy prawnej spółki funkcjonującej w Państwie Członkowskim. W przypadku, gdyby kapitał zakładowy Spółki amerykańskiej nie był przynajmniej równy wartości wymaganego minimalnego kapitału zakładowego dla właściwej formy spółki funkcjonującej w Państwie Członkowskim, Wnioskodawca planuje pokryć brakującą kwotę wkładem pieniężnym.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku zmiany adresu Spółki z miejscowości X (poza SSE) do miejscowości Y (w SSE) za datę zwolnienia dochodu uważą się datę rozpoczęcia produkcji na terenie SSE, czy datę zmiany w KRS?

Fragment:

Z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), który stanowi się, że wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. W myśl art. 17 ust. 4 cyt. wyżej ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Natomiast § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie ustanowienia ,,Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" (Dz. U. z 2004 r. Nr 222, poz. 2252 ze zm.), reguluje, iż zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy składania deklaracji CIT-2 za miesiąc połączenia w sytuacji przejęcia spółek

Fragment:

Z dniem 31.05.2006 r. dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia spółek i zmiany siedziby spółki przejmującej - L. sp. z o.o. na M. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 ze zm.) organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy. W związku ze zmianą siedziby spółki, z dniem 31.05.2006 r. właściwym dla L. sp. z o.o. stał się Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie. W dniu 7.06.2006 r. spółka złożyła do Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie NIP-2 zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem. Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż L. sp. z o.o. jako spółka przejmująca ma obowiązek złożyć do Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie deklarację CIT-2 za okres od 1.01.2006 r. do 31.05.2006 r., ujmując w deklaracji przychody i koszty zarówno spółki przejmującej, jak i przejmowanej. Tak więc stanowisko spółki zawarte we wniosku, a dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, jest prawidłowe .

2011
1
sty

Istota:

Czy faktury z adresem miejsca prowadzenia działalności stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego?

Fragment:

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 9 cytowanej ustawy jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest zobowiązany zgłosić zmianę właściwemu organowi podatkowemu w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Zmiana adresu siedziby spółki z ograniczona odpowiedzialnością związana jest również z koniecznością jej zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie natomiast z treścią przepisu art. 13 a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług właściwym organem podatkowym w sprawie rozliczeń podatku jest naczelnik urzędu skarbowego, właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, z zastrzeżeniem ust. 2-4. W ust. 2 cyt. artykułu wskazano, iż jeżeli czynności wymienione w ust. 1 są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na siedzibę. Biorąc pod uwagę przywołane powyżej przepisy stwierdzić należy, iż w treści faktur VAT zawarty winien być adres siedziby podatnika, a nie adres prowadzenia działalności, których może być kilka. W przypadku wadliwego wystawienia faktury ze względu na m.in. nieprawidłowy adres siedziby nabywcy, może on zgodnie i na zasadach § 43 w/w rozporządzenia, wystawić tzw. notę korygującą. Jeżeli jednakże tożsamość podmiotów uczestniczących w obrocie nie ulega wątpliwości, a adres siedziby i adres prowadzenia działalności został zgłoszony właściwemu organowi podatkowemu odliczenie podatku naliczonego z faktur zawierających adres siedziby lub adres prowadzenia działalności nie winno być kwestionowane.