Zmiana siedziby | Interpretacje podatkowe

Zmiana siedziby | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana siedziby. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutków podatkowych, jakie dla Wnioskodawcy, jako jedynego wspólnika spółki amerykańskiej powstaną w związku ze zmianą kraju siedziby tej Spółki, w sytuacji, gdy dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w drodze wniesienia wkładu pieniężnego
Fragment:
Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki amerykańskiej, rozważa zmianę siedziby Spółki amerykańskiej do Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (dalej jako: „ Państwo Członkowskie ”). W rezultacie zmiany siedziby, Spółka amerykańska przyjmie właściwą formę.prawną dla Państwa Członkowskiego, zostanie wpisana do rejestru prowadzonego przez Państwo Członkowskie i będzie podlegała regulacji prawa spółek tego Państwa Członkowskiego. Przepisy prawa amerykańskiego oraz prawa Państwa Członkowskiego w ramach procedury zmiany siedziby przewidują pełną sukcesję prawną, w szczególności poprzez zachowanie osobowości prawnej oraz przekształcenie w spółkę podlegającą prawu przyjmującego państwa bez konieczności dokonania likwidacji. Celem przeniesienia siedziby do Państwa Członkowskiego Spółka amerykańska będzie musiała spełnić pewne wymogi, między innymi w zakresie posiadania minimalnego kapitału zakładowego o określonej wysokości, wymaganego dla właściwej formy prawnej spółki funkcjonującej w Państwie Członkowskim. W przypadku, gdyby kapitał zakładowy Spółki amerykańskiej nie był przynajmniej równy wartości wymaganego minimalnego kapitału zakładowego dla właściwej formy spółki funkcjonującej w Państwie Członkowskim, Wnioskodawca planuje pokryć brakującą kwotę wkładem pieniężnym.
2016
5
maj

Istota:
Czy w przypadku zmiany adresu Spółki z miejscowości X (poza SSE) do miejscowości Y (w SSE) za datę zwolnienia dochodu uważą się datę rozpoczęcia produkcji na terenie SSE, czy datę zmiany w KRS?
Fragment:
Z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), który stanowi się, że wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. W myśl art. 17 ust. 4 cyt. wyżej ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Natomiast § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie ustanowienia ,,Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" (Dz. U. z 2004 r. Nr 222, poz. 2252 ze zm.), reguluje, iż zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy składania deklaracji CIT-2 za miesiąc połączenia w sytuacji przejęcia spółek
Fragment:
Z dniem 31.05.2006 r. dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia spółek i zmiany siedziby spółki przejmującej - L. sp. z o.o. na M. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 ze zm.) organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy. W związku ze zmianą siedziby spółki, z dniem 31.05.2006 r. właściwym dla L. sp. z o.o. stał się Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie. W dniu 7.06.2006 r. spółka złożyła do Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie NIP-2 zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem. Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż L. sp. z o.o. jako spółka przejmująca ma obowiązek złożyć do Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie deklarację CIT-2 za okres od 1.01.2006 r. do 31.05.2006 r., ujmując w deklaracji przychody i koszty zarówno spółki przejmującej, jak i przejmowanej. Tak więc stanowisko spółki zawarte we wniosku, a dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, jest prawidłowe .
2011
1
kwi

Istota:
Czy faktury z adresem miejsca prowadzenia działalności stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego?
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 9 cytowanej ustawy jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest zobowiązany zgłosić zmianę właściwemu organowi podatkowemu w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Zmiana adresu siedziby spółki z ograniczona odpowiedzialnością związana jest również z koniecznością jej zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie natomiast z treścią przepisu art. 13 a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług właściwym organem podatkowym w sprawie rozliczeń podatku jest naczelnik urzędu skarbowego, właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, z zastrzeżeniem ust. 2-4. W ust. 2 cyt. artykułu wskazano, iż jeżeli czynności wymienione w ust. 1 są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na siedzibę. Biorąc pod uwagę przywołane powyżej przepisy stwierdzić należy, iż w treści faktur VAT zawarty winien być adres siedziby podatnika, a nie adres prowadzenia działalności, których może być kilka. W przypadku wadliwego wystawienia faktury ze względu na m.in. nieprawidłowy adres siedziby nabywcy, może on zgodnie i na zasadach § 43 w/w rozporządzenia, wystawić tzw. notę korygującą. Jeżeli jednakże tożsamość podmiotów uczestniczących w obrocie nie ulega wątpliwości, a adres siedziby i adres prowadzenia działalności został zgłoszony właściwemu organowi podatkowemu odliczenie podatku naliczonego z faktur zawierających adres siedziby lub adres prowadzenia działalności nie winno być kwestionowane.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.