Zmiana rozliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana rozliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Zapytanie Podatnika dotyczy wskazania okresu rozliczeniowego, w którym powinien wykazać w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE, credit notę wystawioną przez dostawcę wewnątrzwspólnotowego, w związku z zafakturowaniem wyższej ilości towarów, niż faktycznie otrzymane przez nabywcę.

Fragment:

(...) Z treści złożonego wniosku wynika, że Podatnik kupił surowce od kontrahenta wewnątrzwspólnotowego. Zakupione materiały otrzymał i przyjął do magazynu w czerwcu 2005 r. Faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów została wystawiona przez dostawcę z dniem 16 czerwca 2004 r. Otrzymaną fakturę Spółka zaksięgowała w księgach rachunkowych w czerwcu 2005 r. Do wyceny faktury, zarówno dla potrzeb ustawy o rachunkowości, jak i dla potrzeb podatku od towarów i usług, Spółka przyjęła kurs NBP z dnia wystawienia faktury pierwotnej. Fakturę wewnętrzną do faktury pierwotnej Spółka wystawiła ostatniego dnia miesiąca tj. 30 czerwca 2005 r., według kursu z dnia wystawienia faktury pierwotnej. Jako moment powstania obowiązku podatkowego Spółka przyjęła datę wystawienia faktury. Podatek od towarów i usług z tytułu przedmiotowej transakcji Spółka rozliczyła w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 złożonej za miesiąc (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy matce samotnie wychowującej dziecko przysługuje złożenie w 2004r. korekty PIT-37 za 2002r. dotyczącej zmiany formy opodatkowania z indywidualnego rozliczenia na preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.) w brzmieniu obowiazujacym w 2002 r., od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym : 1. dzieci małoletnie 2. dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny 3. dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa wprzepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych szkołach zawodowych , jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku - podatek może być określony, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Z przedstawionego przez (...)