Zmiana przepisów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana przepisów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

1. Podstawą do zmiany lub uchylenia z urzędu postanowienia w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art.14b par. 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej jest obok rażącego naruszenia prawa, także przypadek, gdy dochodzi do niezgodności z prawem postanowienia wskutek zmiany przepisów.
2. Organ odwoławczy w uzasadnieniu decyzji powinien jednoznacznie wskazać skutek prawny uchylenia postanowienia interpretacyjnego z urzędu w odniesieniu do stanu faktycznego sprawy, gdyż z treści uzasadnienia strona czerpie wiedzę o swych prawach i obowiązkach.

Fragment:

(...) interpretacji już nie obowiązuje, zawieszając w stosunku do podmiotów, których dotyczy, wywieranie skutków prawnych przepisów ustaw podatkowych. Stawiając powyższe zarzuty wniosła o uchylenie obydwu zaskarżonych decyzji i zasadzenie kosztów postępowania. W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł ojej oddalenie. Co do pierwszego zarzutu podtrzymał stanowisko o braku wymogu istnienia rażącego naruszenia prawa w przypadku, gdy podstawą zmiany postanowienia staje się zmiana przepisów, natomiast w wątku spornym dotyczącym ustalenia momentu utraty mocy obowiązującej uchylonego postanowienia wskazał na zawarte w postanowieniu interpretacyjnym pouczenie strony, że interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem zapytania. Z tego wywiódł wniosek, że akceptacja przeciwnego poglądu podatniczki prowadziłaby do nieuzasadnionego (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przychód z tytułu dostaw energii elektrycznej wynikający z faktur wystawionych po dniu 31.12.2006 r. za dostawy dokonane w grudniu 2006 r., których termin płatności określony jest po dniu 31.12.2006 r. ustalony na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi przychód roku 2006?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 22 czerwca 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia uznać stanowisko Spółki za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi handel energią elektryczną pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych z polskimi i zagranicznymi partnerami handlowymi w horyzoncie krótko, średnio i długoterminowym w zakresie produktów standardowych i niestandardowych. Spółka posiada koncesję na obrót energią elektryczną. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy do sprzedaży nieruchomości zakupionej w roku 2007 którą podatnik zamierza sprzedawać przed upływem pięciu lat od daty nabycia, będą miały zastosowanie nowe przepisy, obowiązujące od 01 stycznia 2007 roku?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa /Dz. U. Nr. 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm./ po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 02.03.2007 roku /data wpływu do tut. organu podatkowego 20.03.2007 roku/ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości stwierdza, iż przedstawione przez Pana stanowisko jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e W dniu 20 marca 2007 roku wpłynął do tut. Organu podatkowego Pana wniosek z dnia 02 marca 2007 roku dotyczący interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie sprzedaży w dniu 31 sierpnia 2006 roku nieruchomości – stanowiącej działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym, której właścicielem był; - w 1/6 w drodze spadku /postanowienie sądu z dnia 15.04.1994 r./, - w 4/6 na podstawie dwóch umów (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka poprosiła o potwierdzenie, że :
1) zastosowanie do kalkulacji cen zakupu produktów przez Spółkę od podmiotu powiązanego w rozumieniu art.11 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej ustawą) mechanizmu opartego o metodę ceny odsprzedaży jest prawidłowe z punktu widzenia art. 11 ust. 1,2 i 3 ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.10.1997r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen transferowych dokonywanych przez podatników (Dz. U. nr 128 poz.833) - zwane dalej rozporządzeniem.
2) sposób, w jaki wyznaczono rynkowy wskaźnik zysku, który został przyjęty przez Spółkę do kalkulacji ceny produktów kupowanych od podmiotu powiązanego jest prawidłowy z punktu widzenia art. 11 ustawy i rozporządzenia.

Fragment:

(...) że przedmiotowe postanowienie z dnia 2.06.2005r w wyniku zmiany przepisów jest niezgodne z prawem. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgadza się z zarzutem rażącego naruszenia art.14b § 5 pkt 2 Ordynacji. Istotne jest bowiem, że przepis art.14b § 5 pkt 2 Ordynacji nie mówi o zmianie przepisów prawa materialnego. Postanowienie należy zmienić także w przypadku zmiany przepisów proceduralnych, gdy zmiany te powodują niezgodność postanowienia z prawem. W rozpatrywanej sprawie zmiana przepisów dotyczyła zarówno przepisów prawa proceduralnego jak i materialnego. Wskazać bowiem należy na, wprowadzoną tą samą ustawą z dnia 30 czerwca 2005r., zmianę treści przepisu art.11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z treścią dodanego przepisu art.3a, "w przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy opodatkowania akcji pracowniczych nabytych w drodze spadku (darowizny) przed 1.01.2004 r.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 30b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), po rozpatrzeniu pani wniosku z dnia 15.03.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdza, iż przedstawione we wniosku własne stanowisko w sprawie jest nieprawidłowe . W dniu 16.03.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynął pani wniosek o interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcji pracowniczych nabytych w drodze spadku (darowizny) przed 1.01.2004 r. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku ze zmianą klasyfikacji samochodu z ciężarowego na osobowy podatnik zachowuje prawo do dokonanego na podstawie ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarówi usług oraz o podatku akcyzowym odliczenia podatku VAT przy zakupie samochodu?

Fragment:

(...) sprawie Spółka dokonała zakupu samochodów w czasie obowiązywania ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i stosując przepisy tej ustawy dokonała odliczenia podatku naliczonego przy zakupie pojazdów. Ogólną zasadą prawa podatkowego jest, że Podatnik dokonuje obniżenia podatku naliczonego zawsze na podstawie przepisów obowiązujących w momencie rozliczania podatku, chyba że przepisy stanowią inaczej. Oznacza to, że późniejsza zmiana przepisów w danym zakresie nie powoduje utraty prawa do dokonanego już pomniejszenia kwoty podatku należnego, a zatem nie powoduje konieczności dokonywania korekty podatku, chyba że przepisy stanowią inaczej. Z przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, ani ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie innych ustaw, nie wynika obowiązek skorygowania kwoty podatku naliczonego przy zakupie samochodu zakupionego w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy jeżeli w wyniku przyjętej wykładni prezentowanej w latach 1999-2004 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczącej budowy drogi i kanalizacji sanitarnej, uznanych za nakłady, Podatnik nie odliczał podatku naliczonego, a w świetle nowej wykładni Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego, zarówno droga jak i kanalizacja są towarami (mimo braku zmian definicji towaru w prezentowanym zakresie w latach 1999-2005), podatnikowi przysługuje prawo korekty deklaracji podatkowej za okres 5 lat wstecz za zakupione roboty?

Fragment:

(...) Ze złożonego wniosku wynika, że Podatnik jako zarządzający obszarem strefy, prowadzi roboty budowlane polegające na wyposażeniu w niezbędną infrastrukturę techniczną grunty będące w jej posiadaniu. Spółka oprócz robót budowlanych na własnych gruntach, w ramach porozumień z Gminami, prowadzi roboty budowlane na działkach Gminnych. W ramach zawartych z Gminami umów, Podatnik buduje np. drogi, kanalizacje sanitarne, gazociągi itp., a następnie sprzedaje je właścicielom gruntów (m. in. Gminom). Taka współpraca przysparza korzyści każdej ze stron, gdyż nowe drogi, ciągi sanitarne podnoszą wartość i atrakcyjność oferowanych przez Podatnika terenów przeznaczonych pod inwestycję. W dniu 27 stycznia 2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych dotyczących sprzedaży na rzecz Gminy, wybudowanej na jej gruncie przez Podatnika, drogi i kanalizacji sanitarnej. W dniu 6 (...)

2011
1
mar

Istota:

Kiedy wchodzi w życie znowelizowany przepis art. 88 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest użytkownikiem samochodu Fiat Doblo, który spełnia warunki określone w art. 86 ust. 3 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), umożliwiające odliczanie podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa. Przedmiotowy samochód nie spełnia nowych wymagań stawianych samochodom do odliczania podatku od paliwa wykorzystywanego do niego, zgodnie z (...)

2011
1
lut

Istota:

Z jaką stawką należy wystawić fakturę korygującą (wystawioną po dniu 1 maja 2004r.) w przypadku, gdy faktura pierwotna wystawiona została przed dniem 1 maja 2004r., a po tej nastąpiła zmiana stawki podatku ?

Fragment:

(...) Spółka wystawia faktury korygujące dotyczące okresów przed 1 maja 2004 r. Na gruncie poprzedniej ustawy większość towarów była opodatkowana stawką VAT 7 %, a po wejściu w życie nowej ustawy nastąpiła zmiana na stawkę 22 %. Przepisy § 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 971) stanowią w jakich przypadkach należy wystawić fakturę korygującą oraz co powinna zawierać. Zgodnie z w/w przepisami fakturę korygującą wystawia się po udzieleniu rabatów, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek pozycji faktury. Jeśli zatem przyczyną wystawienia faktury korygującej nie jest stwierdzenie pomyłki w stawce, w fakturach korygujących dotyczących okresów przed 1 maja 2004 r. należy wykazać stawki obowiązujące w dniu sprzedaży. (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu 29.01.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) wprowadzająca dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym nomenklaturę i symbole wynikające z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zgodnie z art. 6 ustawy w przypadku gdy po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wprowadzone zmiany do ustawy, o której mowa w art. 1 (tj. ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), dotyczące nowych oznaczeń klasyfikacyjnych towarów, usług oraz obiektów budowlanych (PKWiU, PKOB) prowadziłyby do zmiany dotychczas stosowanych stawek (...)