Zmiana przepisów | Interpretacje podatkowe

Zmiana przepisów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana przepisów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Podstawą do zmiany lub uchylenia z urzędu postanowienia w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art.14b par. 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej jest obok rażącego naruszenia prawa, także przypadek, gdy dochodzi do niezgodności z prawem postanowienia wskutek zmiany przepisów.
2. Organ odwoławczy w uzasadnieniu decyzji powinien jednoznacznie wskazać skutek prawny uchylenia postanowienia interpretacyjnego z urzędu w odniesieniu do stanu faktycznego sprawy, gdyż z treści uzasadnienia strona czerpie wiedzę o swych prawach i obowiązkach.
Fragment:
(...) interpretacji już nie obowiązuje, zawieszając w stosunku do podmiotów, których dotyczy, wywieranie skutków prawnych przepisów ustaw podatkowych. Stawiając powyższe zarzuty wniosła o uchylenie obydwu zaskarżonych decyzji i zasadzenie kosztów postępowania. W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł ojej oddalenie. Co do pierwszego zarzutu podtrzymał stanowisko o braku wymogu istnienia rażącego naruszenia prawa w przypadku, gdy podstawą zmiany postanowienia staje się zmiana przepisów, natomiast w wątku spornym dotyczącym ustalenia momentu utraty mocy obowiązującej uchylonego postanowienia wskazał na zawarte w postanowieniu interpretacyjnym pouczenie strony, że interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem zapytania. Z tego wywiódł wniosek, że akceptacja przeciwnego poglądu podatniczki prowadziłaby do nieuzasadnionego (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy przychód z tytułu dostaw energii elektrycznej wynikający z faktur wystawionych po dniu 31.12.2006 r. za dostawy dokonane w grudniu 2006 r., których termin płatności określony jest po dniu 31.12.2006 r. ustalony na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi przychód roku 2006?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 22 czerwca 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia uznać stanowisko Spółki za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi handel energią elektryczną pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych z polskimi i zagranicznymi partnerami handlowymi w horyzoncie krótko, średnio i długoterminowym w zakresie produktów standardowych i niestandardowych. Spółka posiada koncesję na obrót energią elektryczną. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy do sprzedaży nieruchomości zakupionej w roku 2007 którą podatnik zamierza sprzedawać przed upływem pięciu lat od daty nabycia, będą miały zastosowanie nowe przepisy, obowiązujące od 01 stycznia 2007 roku?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa /Dz. U. Nr. 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm./ po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 02.03.2007 roku /data wpływu do tut. organu podatkowego 20.03.2007 roku/ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości stwierdza, iż przedstawione przez Pana stanowisko jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e W dniu 20 marca 2007 roku wpłynął do tut. Organu podatkowego Pana wniosek z dnia 02 marca 2007 roku dotyczący interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie sprzedaży w dniu 31 sierpnia 2006 roku nieruchomości – stanowiącej działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym, której właścicielem był; - w 1/6 w drodze spadku /postanowienie sądu z dnia 15.04.1994 r./, - w 4/6 na podstawie dwóch umów (...)
2011
1
maj

Istota:
Spółka poprosiła o potwierdzenie, że :
1) zastosowanie do kalkulacji cen zakupu produktów przez Spółkę od podmiotu powiązanego w rozumieniu art.11 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej ustawą) mechanizmu opartego o metodę ceny odsprzedaży jest prawidłowe z punktu widzenia art. 11 ust. 1,2 i 3 ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.10.1997r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen transferowych dokonywanych przez podatników (Dz. U. nr 128 poz.833) - zwane dalej rozporządzeniem.
2) sposób, w jaki wyznaczono rynkowy wskaźnik zysku, który został przyjęty przez Spółkę do kalkulacji ceny produktów kupowanych od podmiotu powiązanego jest prawidłowy z punktu widzenia art. 11 ustawy i rozporządzenia.
Fragment:
(...) że przedmiotowe postanowienie z dnia 2.06.2005r w wyniku zmiany przepisów jest niezgodne z prawem. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgadza się z zarzutem rażącego naruszenia art.14b § 5 pkt 2 Ordynacji. Istotne jest bowiem, że przepis art.14b § 5 pkt 2 Ordynacji nie mówi o zmianie przepisów prawa materialnego. Postanowienie należy zmienić także w przypadku zmiany przepisów proceduralnych, gdy zmiany te powodują niezgodność postanowienia z prawem. W rozpatrywanej sprawie zmiana przepisów dotyczyła zarówno przepisów prawa proceduralnego jak i materialnego. Wskazać bowiem należy na, wprowadzoną tą samą ustawą z dnia 30 czerwca 2005r., zmianę treści przepisu art.11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z treścią dodanego przepisu art.3a, "w przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy opodatkowania akcji pracowniczych nabytych w drodze spadku (darowizny) przed 1.01.2004 r.
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 30b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), po rozpatrzeniu pani wniosku z dnia 15.03.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdza, iż przedstawione we wniosku własne stanowisko w sprawie jest nieprawidłowe . W dniu 16.03.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynął pani wniosek o interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcji pracowniczych nabytych w drodze spadku (darowizny) przed 1.01.2004 r. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w związku ze zmianą klasyfikacji samochodu z ciężarowego na osobowy podatnik zachowuje prawo do dokonanego na podstawie ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarówi usług oraz o podatku akcyzowym odliczenia podatku VAT przy zakupie samochodu?
Fragment:
(...) sprawie Spółka dokonała zakupu samochodów w czasie obowiązywania ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i stosując przepisy tej ustawy dokonała odliczenia podatku naliczonego przy zakupie pojazdów. Ogólną zasadą prawa podatkowego jest, że Podatnik dokonuje obniżenia podatku naliczonego zawsze na podstawie przepisów obowiązujących w momencie rozliczania podatku, chyba że przepisy stanowią inaczej. Oznacza to, że późniejsza zmiana przepisów w danym zakresie nie powoduje utraty prawa do dokonanego już pomniejszenia kwoty podatku należnego, a zatem nie powoduje konieczności dokonywania korekty podatku, chyba że przepisy stanowią inaczej. Z przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, ani ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie innych ustaw, nie wynika obowiązek skorygowania kwoty podatku naliczonego przy zakupie samochodu zakupionego w (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy jeżeli w wyniku przyjętej wykładni prezentowanej w latach 1999-2004 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczącej budowy drogi i kanalizacji sanitarnej, uznanych za nakłady, Podatnik nie odliczał podatku naliczonego, a w świetle nowej wykładni Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego, zarówno droga jak i kanalizacja są towarami (mimo braku zmian definicji towaru w prezentowanym zakresie w latach 1999-2005), podatnikowi przysługuje prawo korekty deklaracji podatkowej za okres 5 lat wstecz za zakupione roboty?
Fragment:
(...) Ze złożonego wniosku wynika, że Podatnik jako zarządzający obszarem strefy, prowadzi roboty budowlane polegające na wyposażeniu w niezbędną infrastrukturę techniczną grunty będące w jej posiadaniu. Spółka oprócz robót budowlanych na własnych gruntach, w ramach porozumień z Gminami, prowadzi roboty budowlane na działkach Gminnych. W ramach zawartych z Gminami umów, Podatnik buduje np. drogi, kanalizacje sanitarne, gazociągi itp., a następnie sprzedaje je właścicielom gruntów (m. in. Gminom). Taka współpraca przysparza korzyści każdej ze stron, gdyż nowe drogi, ciągi sanitarne podnoszą wartość i atrakcyjność oferowanych przez Podatnika terenów przeznaczonych pod inwestycję. W dniu 27 stycznia 2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych dotyczących sprzedaży na rzecz Gminy, wybudowanej na jej gruncie przez Podatnika, drogi i kanalizacji sanitarnej. W dniu 6 (...)
2011
1
mar

Istota:
Kiedy wchodzi w życie znowelizowany przepis art. 88 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest użytkownikiem samochodu Fiat Doblo, który spełnia warunki określone w art. 86 ust. 3 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), umożliwiające odliczanie podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa. Przedmiotowy samochód nie spełnia nowych wymagań stawianych samochodom do odliczania podatku od paliwa wykorzystywanego do niego, zgodnie z (...)
2011
1
mar

Istota:
Z jaką stawką należy wystawić fakturę korygującą (wystawioną po dniu 1 maja 2004r.) w przypadku, gdy faktura pierwotna wystawiona została przed dniem 1 maja 2004r., a po tej nastąpiła zmiana stawki podatku ?
Fragment:
(...) Spółka wystawia faktury korygujące dotyczące okresów przed 1 maja 2004 r. Na gruncie poprzedniej ustawy większość towarów była opodatkowana stawką VAT 7 %, a po wejściu w życie nowej ustawy nastąpiła zmiana na stawkę 22 %. Przepisy § 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 971) stanowią w jakich przypadkach należy wystawić fakturę korygującą oraz co powinna zawierać. Zgodnie z w/w przepisami fakturę korygującą wystawia się po udzieleniu rabatów, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek pozycji faktury. Jeśli zatem przyczyną wystawienia faktury korygującej nie jest stwierdzenie pomyłki w stawce, w fakturach korygujących dotyczących okresów przed 1 maja 2004 r. należy wykazać stawki obowiązujące w dniu sprzedaży. (...)
2011
1
lut

Istota:
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu 29.01.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) wprowadzająca dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym nomenklaturę i symbole wynikające z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zgodnie z art. 6 ustawy w przypadku gdy po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wprowadzone zmiany do ustawy, o której mowa w art. 1 (tj. ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), dotyczące nowych oznaczeń klasyfikacyjnych towarów, usług oraz obiektów budowlanych (PKWiU, PKOB) prowadziłyby do zmiany dotychczas stosowanych stawek (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.