Zmiana nazwy | Interpretacje podatkowe

Zmiana nazwy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana nazwy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uprzejmie proszę o interpretację, w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług dotyczącą następującego stanu faktycznego:„X” Sp. z o.o. prowadziła działalność gospodarczą i w dniu 26.04.2006r. zachowując formę aktu notarialnego dokonano zmiany nazwy Firmy na „Y Sp.z o.o.”. Postanowieniem z dnia 07.07.2006r. Sąd Rejonowy w Lublinie dokonał stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zdaniem Spółki data postanowienia Sądu Rejonowego o zmianach w KRS upoważnia Spółkę do rozliczania podatku VAT według nowej nazwy Firmy. Przemawia za tym fakt, że z datą postanowienia Sądu i wpisów w KRS podmiot jako osoba prawna o zmienionej nazwie jest identyfikowalny i ta data skutkować powinna w rozliczeniach podatku VAT pod zmienioną nazwą Firmy.
Fragment:
(...) konstytutywnym (art. 255 w zw. z art. 157 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych /Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm./), co oznacza, że powstanie skutku prawnego jest uzależnione od jego dokonania. Zmiana nazwy Spółki będzie zatem dokonana z chwilą wydania postanowienia Sądu Rejestrowego, czyli w niniejszej sprawie w dniu 07.07.2006r. W świetle powyższego nową nazwę Spółki z o.o. powinny zawierać dokumenty wystawiane od dnia 07.07.2006r.Należy podkreślić, iż zmiana nazwy firmy związana jest nie tylko z koniecznością zmiany w KRS, ale również w zgłoszeniu rejestracyjnym składanym do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego.Zgodnie bowiem z art. 96 ust 12 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U Nr. 54 poz. 535 ze zm./ w przypadku gdy dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła (...)
2011
1
kwi

Istota:
Od którego momentu na fakturach VAT należy stosować nową nazwę nabywcy ?
Fragment:
(...) Z przedstawionego przez Spółkę z o.o. stanu faktycznego wynika, że zmieniła ona nazwę.Zmiana nazwy została odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 lutego 2006 roku. Aktualny odpis KRS Spółka otrzymała 2 marca 2006 roku. Pozostałe dane Spółki tj. Regon, NIP i adres nie uległy zmianie. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy jeśli któryś z dostawców wystawi jej faktury, na których poda "starą" nazwę, obowiązana jest wystawić do wszystkich faktur noty korygujące, a jeżeli tak, to od jakiej daty ? Zdaniem Spółki "nową" nazwę powinna zacząć używać od 1 marca 2006 roku, w związku z czym noty korygujące zmieniające nazwę nabywcy winna sporządzić do faktur wystawionych od 1 marca 2006 roku. Minister Finansów w § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaką datę należy uznać za faktyczną datę zmiany nazwy firmy: datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, czy datę otrzymania postanowienia w tej sprawie, a w konsekwencji - od kiedy podatnik powinien stosować nową nazwę firmy na fakturach?
Czy istnieje potrzeba skorygowania nazwy firmy na fakturach za pomocą not korygujących?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.01.2004 r., uzupełnione pismem z 30.01.2004 r., doręczonym do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 26.02.2004 r., Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii, którą datę należy uznać za faktyczną datę zmiany nazwy firmy: datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (18.12.2003 r.), czy datę otrzymania postanowienia w tej sprawie. Podatnik zmiany wprowadził od 05.01.2004 r., podając od tej daty nową nazwę m. in. na fakturach. Wnioskodawca stwierdził także, że postępując jak wyżej, kierował się ustną informacją uzyskaną w tutejszym Urzędzie Skarbowym. Przedmiotem zapytania jest też kwestia związana z potrzebą skorygowania nazw na fakturach za pomocą not korygujących. W celu rozstrzygnięcia powstałej kwestii (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy przy zmianie wpisu w KRS (zmiana nazwy Spółki) można dokonywać zakupu, gdzie faktura VAT zawiera stare dane firmy(nazwa i adres)? Czy można dokonać odliczenia podatku VAT z faktury zawierające stare dane firmy?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 13, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie udziela informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług i stwierdza, co następuje: Spółka wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że: W dniu 10.08.2004 r. Spółka dokonała wpisu w KRS zmieniającego nazwę spółki, miejsce siedziby, oraz dokonano likwidacji oddziału. W dniu 17.08.2004 r. po informacji o dokonanym wpisie przesłano wyciąg z KRS do Urzędu Statystycznego w Warszawie, celem dokonania aktualizacji Nr Regon. Aktualizację taką otrzymano w dniu 31.08.2004 r. W dniu 06.09.2004 r. przesłano dokumenty rejestrowe do Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego. Jednocześnie zawiadomiono kontrahentów o zaistniałych zmianach. Wnoszący zapytanie wobec powyższego zwraca się z zapytaniem czy: Faktury (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zmiana nazwy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.