Zmiana nazwy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana nazwy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Uprzejmie proszę o interpretację, w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług dotyczącą następującego stanu faktycznego:„X” Sp. z o.o. prowadziła działalność gospodarczą i w dniu 26.04.2006r. zachowując formę aktu notarialnego dokonano zmiany nazwy Firmy na „Y Sp.z o.o.”. Postanowieniem z dnia 07.07.2006r. Sąd Rejonowy w Lublinie dokonał stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zdaniem Spółki data postanowienia Sądu Rejonowego o zmianach w KRS upoważnia Spółkę do rozliczania podatku VAT według nowej nazwy Firmy. Przemawia za tym fakt, że z datą postanowienia Sądu i wpisów w KRS podmiot jako osoba prawna o zmienionej nazwie jest identyfikowalny i ta data skutkować powinna w rozliczeniach podatku VAT pod zmienioną nazwą Firmy.

Fragment:

(...) konstytutywnym (art. 255 w zw. z art. 157 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych /Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm./), co oznacza, że powstanie skutku prawnego jest uzależnione od jego dokonania. Zmiana nazwy Spółki będzie zatem dokonana z chwilą wydania postanowienia Sądu Rejestrowego, czyli w niniejszej sprawie w dniu 07.07.2006r. W świetle powyższego nową nazwę Spółki z o.o. powinny zawierać dokumenty wystawiane od dnia 07.07.2006r.Należy podkreślić, iż zmiana nazwy firmy związana jest nie tylko z koniecznością zmiany w KRS, ale również w zgłoszeniu rejestracyjnym składanym do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego.Zgodnie bowiem z art. 96 ust 12 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U Nr. 54 poz. 535 ze zm./ w przypadku gdy dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła (...)

2011
1
kwi

Istota:

Od którego momentu na fakturach VAT należy stosować nową nazwę nabywcy ?

Fragment:

(...) Z przedstawionego przez Spółkę z o.o. stanu faktycznego wynika, że zmieniła ona nazwę.Zmiana nazwy została odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 lutego 2006 roku. Aktualny odpis KRS Spółka otrzymała 2 marca 2006 roku. Pozostałe dane Spółki tj. Regon, NIP i adres nie uległy zmianie. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy jeśli któryś z dostawców wystawi jej faktury, na których poda "starą" nazwę, obowiązana jest wystawić do wszystkich faktur noty korygujące, a jeżeli tak, to od jakiej daty ? Zdaniem Spółki "nową" nazwę powinna zacząć używać od 1 marca 2006 roku, w związku z czym noty korygujące zmieniające nazwę nabywcy winna sporządzić do faktur wystawionych od 1 marca 2006 roku. Minister Finansów w § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką datę należy uznać za faktyczną datę zmiany nazwy firmy: datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, czy datę otrzymania postanowienia w tej sprawie, a w konsekwencji - od kiedy podatnik powinien stosować nową nazwę firmy na fakturach?
Czy istnieje potrzeba skorygowania nazwy firmy na fakturach za pomocą not korygujących?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.01.2004 r., uzupełnione pismem z 30.01.2004 r., doręczonym do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 26.02.2004 r., Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii, którą datę należy uznać za faktyczną datę zmiany nazwy firmy: datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (18.12.2003 r.), czy datę otrzymania postanowienia w tej sprawie. Podatnik zmiany wprowadził od 05.01.2004 r., podając od tej daty nową nazwę m. in. na fakturach. Wnioskodawca stwierdził także, że postępując jak wyżej, kierował się ustną informacją uzyskaną w tutejszym Urzędzie Skarbowym. Przedmiotem zapytania jest też kwestia związana z potrzebą skorygowania nazw na fakturach za pomocą not korygujących. W celu rozstrzygnięcia powstałej kwestii (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przy zmianie wpisu w KRS (zmiana nazwy Spółki) można dokonywać zakupu, gdzie faktura VAT zawiera stare dane firmy(nazwa i adres)? Czy można dokonać odliczenia podatku VAT z faktury zawierające stare dane firmy?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 13, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie udziela informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług i stwierdza, co następuje: Spółka wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że: W dniu 10.08.2004 r. Spółka dokonała wpisu w KRS zmieniającego nazwę spółki, miejsce siedziby, oraz dokonano likwidacji oddziału. W dniu 17.08.2004 r. po informacji o dokonanym wpisie przesłano wyciąg z KRS do Urzędu Statystycznego w Warszawie, celem dokonania aktualizacji Nr Regon. Aktualizację taką otrzymano w dniu 31.08.2004 r. W dniu 06.09.2004 r. przesłano dokumenty rejestrowe do Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego. Jednocześnie zawiadomiono kontrahentów o zaistniałych zmianach. Wnoszący zapytanie wobec powyższego zwraca się z zapytaniem czy: Faktury (...)