Zmiana adresu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana adresu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych w zakresie zmian adresów, pod którymi poszczególne struktury Urzędu wykonują zadania im przydzielone, jak również w zakresie otwierania i likwidacji rachunków bankowych wykorzystywanych wyłącznie do realizacji projektów współfinansowanych ze wskazanych środków.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2008r. (data wpływu 28 listopada 2008r.), uzupełniony pismem z dnia 04 lutego 2009r. (data wpływu 09 lutego 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych w zakresie zmian adresów, pod którymi poszczególne struktury Urzędu wykonują zadania im przydzielone, jak również w zakresie otwierania i likwidacji rachunków bankowych wykorzystywanych wyłącznie do (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy wskazania na fakturze VAT wystawionych przez kontrahentów nowego adresu Spółki po zmianie adresu Spółki.

Fragment:

(...) zmiana siedziby spółki osoby prawnej powinna wynikać ze zmiany umowy spółki przy czym zmiany tej dokonuje sąd rejestrowy. Wpis ten jest wpisem konstytutywnym co oznacza, że taka zmiana jest skuteczna - jak każda zmiana umowy spółki - od chwili jej wpisania w rejestrze przedsiębiorców. Inna sytuacja powstaje, gdy zmiana dotyczy tylko adresu spółki. W tym przypadku wpis zmiany do rejestru przedsiębiorców jest również obowiązkowy, ma jednak charakter deklaratywny, czyli zmiana adresu, o ile nie jest związana ze zmianą umowy spółki, skutkuje od chwili wskazanej w uchwale zarządu spółki. Z załączonych do akt rejestracyjnych, znajdujących się w tut. Organie, dokumentów rejestrowych Spółki, tj. aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz umowy Spółki i wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców wynika, że siedzibą Spółki jest miasto Łódź. Strona dokonała jedynie zmiany adresu Spółki, która jednocześnie nie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy trzeba dokonać zmiany adresu zamieszkania?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j.DzU. Z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani reprezentowaną przez Panią o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zmiany adresu zamieszkania postanawia: uznać za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku w części dotyczącej miejsca zamieszkania. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 01 lutego 2006r. i złożonym uzupełnieniem do wniosku z dnia 01 marca 2006r. Pani reprezentowana przez pełnomocnika Panią zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny Strona podała iż z chwilą wyjazdu i podjęcia pracy w Anglii przeniosła tam swoje centrum interesów życiowych. W Polsce nie posiada żadnego majątku, jest osobą samotną. Czy wobec tego powinna dokonać zmiany adresu zamieszkania, w związku ze (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wraz ze zmianą miejsca zamieszkania lub adresu siedziby w trakcie roku podatkowego nie ulega równocześnie zmianie właściwość urzędu skarbowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych naleznego za dany ro i poprzednie lata podatkowe?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 07.09.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie właściwości miejscowej stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Do dnia 25.07.2005 r. mieszkał Pan w K. przy ul. X. W okresie 04.05.05 r. - 19.05.05 r. została u Pana przeprowadzona kontrola podatkowa w zakresie podatku dochodowego za 2003 r. przez w/w organ podatkowy, zakończona podpisaniem protokołu w dniu 19.05.2005 r. Z kolei w połowie sierpnia br. tenże organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe za w/w rok. W dniu 05.08.2005 r. złożył Pan w tut. organie podatkowym druk NIP3 dotyczący zmiany adresu zamieszkania na ul. Y. W zakresie opodatkowania podatkiem (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik (spółka komandytowa) zmienia adres siedziby co skutkuje zmianą właściwości urzędu skarbowego w zakresie podatku VAT. Zmiana adresu siedziby następuje z dniem 01.07.2005 r. a zostaje ujawniona w KRS po kilku miesiącach. Z jaką datą nastąpi zmiana właściwości miejscowej urzędu skarbowego?

Fragment:

(...) okresu rozliczeniowego, co regulują przepisy § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.12.2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2069 ze zm.) wydane na podstawie delegacji art. 18 ust. 2 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. (od dnia 01.09.2005 r. § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych - Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1371). Jak wskazano powyżej w przypadku Wnioskodawcy zmiana adresu siedziby nastąpiła z początkiem okresu rozliczeniowego (01.07.2005 r.), w związku z czym powołane przepisy ustawy Ordynacji podatkowej oraz rozporządzenia wykonawczego nie mają zastosowania w rozpatrywanym stanie faktycznym. Wobec powyższego tut. organ stwierdza, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku Podatnika zmiana właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług nastąpi począwszy od miesiąca lipca 2005 r. POUCZENIE (...)

2011
1
lut

Istota:

Z jakim dniem należy umieszczać na dokumentach (fakturach, deklaracjach) nowy adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 6.02.2004 r. wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania Spółki jest ustalenie daty, od której winna wystawiać dokumenty podatkowe z umieszczonym, nowym adresem prowadzenia działalności gospodarczej. Do końca 2003 r. firma (...) prowadziła działalność gospodarczą pod starym adresem. Od dnia 2.01.2004 r. Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności w nowym obiekcie przy ul. (...), w związku z powyższym zmianie uległ adres prowadzenia działalności. W dniu 9.01.2004 r. podatnik złożył wniosek o zmianę danych do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd dokonał zmiany na mocy postanowienia z dniem 27.01.2004 r. Na jego podstawie w dniu 3.02.2004 r. złożono zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 i VAT-R z podanym, nowym adresem prowadzenia działalności. Do dnia (...)

2011
1
lut

Istota:

Gmina zwróciła się z zapytaniem w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT w systemie VAT i poza nim, w związku z realizacją inwestycji (remont budynku), stwarzającej warunki dla rozwoju funkcji gospodarczych oraz społecznych i kulturalnych wsi.
Gmina zamierza pokryć koszty tej inwestycji z funduszy (dofinansowania) z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego".

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku Nr PK.MW.0717/7/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. (doręczonego dnia 21 stycznia 2005 r.), uzupełnionego pismem Nr PK.MW.0717/7/1/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. (doręczonym dnia 21 lutego 2005 r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem Nr PK.MW.0717/7/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. (doręczonym dnia 21 stycznia 2005 r.), uzupełnionym pismem Nr PK/MW.0717/1/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. (doręczonym dnia 21 lutego 2005 r.) Gmina ................., reprezentowana przez Burmistrza Gminy zwróciła się z zapytaniem w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT w systemie VAT i poza nim, w związku z realizacją (...)

2011
1
lut

Istota:

1. Z jaką datą należy zmienić treść faktur Spółki w sytuacji faktycznej zmiany siedziby Podatnika, bez podjęcia stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników i zgłoszenia zmian umowy Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym?
2. Z jaką datą należy podwyższyć wysokość kosztów uzyskania przychodów dla tych pracowników, którzy mieszkają poza miejscowością, w której obecnie pracują oraz z jaką datą należy obniżyć koszty uzyskania przychodów tym pracownikom, którzy nie muszą już dojeżdżać do pracy i ponosić z tego tytułu kosztów?

Fragment:

(...) W piśmie Spółki został sformułowany następujący stan faktyczny: Spółka z o. o. do dnia 30.06.2004r. prowadziła działalność gospodarczą w (...), tj. w swojej siedzibie. Jak wyjaśnia Podatnik siedziba ta została wymieniona w umowie spółki. W dniu 30.06.2004r. Zarząd Spółki podjął uchwałęo przeniesieniu z dniem 01.07.2004r. siedziby z (...) do (...). Jednakże nie zwołano Zgromadzenia Wspólników, które podjęłoby uchwałę w formie aktu notarialnego, a co się z tym wiąże nie dokonano zgłoszenia zmian umowy w Krajowym Rejestrze Sądowym. W oparciu o powyższy stan faktyczny Wnioskująca zapytuje: 1) Z jaką datą należy zmienić treść faktur Spółki: czy z datą podjęcia Uchwały przez Zgromadzenie Wspólników (30.06.2004r.), czy z datą faktycznej zmiany siedziby Spółki (01.07.2004r.), czy też z datą wydania postanowienia przez Sąd Rejonowy o zarejestrowaniu zmiany siedziby Spółki w KRS, a może z datą doręczenia tego postanowienia (...)