Zmiana adresu | Interpretacje podatkowe

Zmiana adresu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana adresu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych w zakresie zmian adresów, pod którymi poszczególne struktury Urzędu wykonują zadania im przydzielone, jak również w zakresie otwierania i likwidacji rachunków bankowych wykorzystywanych wyłącznie do realizacji projektów współfinansowanych ze wskazanych środków.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2008r. (data wpływu 28 listopada 2008r.), uzupełniony pismem z dnia 04 lutego 2009r. (data wpływu 09 lutego 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych w zakresie zmian adresów, pod którymi poszczególne struktury Urzędu wykonują zadania im przydzielone, jak również w zakresie otwierania i likwidacji rachunków bankowych wykorzystywanych wyłącznie do (...)
2011
1
lip

Istota:
Dotyczy wskazania na fakturze VAT wystawionych przez kontrahentów nowego adresu Spółki po zmianie adresu Spółki.
Fragment:
(...) zmiana siedziby spółki osoby prawnej powinna wynikać ze zmiany umowy spółki przy czym zmiany tej dokonuje sąd rejestrowy. Wpis ten jest wpisem konstytutywnym co oznacza, że taka zmiana jest skuteczna - jak każda zmiana umowy spółki - od chwili jej wpisania w rejestrze przedsiębiorców. Inna sytuacja powstaje, gdy zmiana dotyczy tylko adresu spółki. W tym przypadku wpis zmiany do rejestru przedsiębiorców jest również obowiązkowy, ma jednak charakter deklaratywny, czyli zmiana adresu, o ile nie jest związana ze zmianą umowy spółki, skutkuje od chwili wskazanej w uchwale zarządu spółki. Z załączonych do akt rejestracyjnych, znajdujących się w tut. Organie, dokumentów rejestrowych Spółki, tj. aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz umowy Spółki i wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców wynika, że siedzibą Spółki jest miasto Łódź. Strona dokonała jedynie zmiany adresu Spółki, która jednocześnie nie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy trzeba dokonać zmiany adresu zamieszkania?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j.DzU. Z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani reprezentowaną przez Panią o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zmiany adresu zamieszkania postanawia: uznać za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku w części dotyczącej miejsca zamieszkania. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 01 lutego 2006r. i złożonym uzupełnieniem do wniosku z dnia 01 marca 2006r. Pani reprezentowana przez pełnomocnika Panią zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny Strona podała iż z chwilą wyjazdu i podjęcia pracy w Anglii przeniosła tam swoje centrum interesów życiowych. W Polsce nie posiada żadnego majątku, jest osobą samotną. Czy wobec tego powinna dokonać zmiany adresu zamieszkania, w związku ze (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wraz ze zmianą miejsca zamieszkania lub adresu siedziby w trakcie roku podatkowego nie ulega równocześnie zmianie właściwość urzędu skarbowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych naleznego za dany ro i poprzednie lata podatkowe?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 07.09.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie właściwości miejscowej stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Do dnia 25.07.2005 r. mieszkał Pan w K. przy ul. X. W okresie 04.05.05 r. - 19.05.05 r. została u Pana przeprowadzona kontrola podatkowa w zakresie podatku dochodowego za 2003 r. przez w/w organ podatkowy, zakończona podpisaniem protokołu w dniu 19.05.2005 r. Z kolei w połowie sierpnia br. tenże organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe za w/w rok. W dniu 05.08.2005 r. złożył Pan w tut. organie podatkowym druk NIP3 dotyczący zmiany adresu zamieszkania na ul. Y. W zakresie opodatkowania podatkiem (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik (spółka komandytowa) zmienia adres siedziby co skutkuje zmianą właściwości urzędu skarbowego w zakresie podatku VAT. Zmiana adresu siedziby następuje z dniem 01.07.2005 r. a zostaje ujawniona w KRS po kilku miesiącach. Z jaką datą nastąpi zmiana właściwości miejscowej urzędu skarbowego?
Fragment:
(...) okresu rozliczeniowego, co regulują przepisy § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.12.2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2069 ze zm.) wydane na podstawie delegacji art. 18 ust. 2 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. (od dnia 01.09.2005 r. § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych - Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1371). Jak wskazano powyżej w przypadku Wnioskodawcy zmiana adresu siedziby nastąpiła z początkiem okresu rozliczeniowego (01.07.2005 r.), w związku z czym powołane przepisy ustawy Ordynacji podatkowej oraz rozporządzenia wykonawczego nie mają zastosowania w rozpatrywanym stanie faktycznym. Wobec powyższego tut. organ stwierdza, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku Podatnika zmiana właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług nastąpi począwszy od miesiąca lipca 2005 r. POUCZENIE (...)
2011
1
mar

Istota:
Z jakim dniem należy umieszczać na dokumentach (fakturach, deklaracjach) nowy adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 6.02.2004 r. wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania Spółki jest ustalenie daty, od której winna wystawiać dokumenty podatkowe z umieszczonym, nowym adresem prowadzenia działalności gospodarczej. Do końca 2003 r. firma (...) prowadziła działalność gospodarczą pod starym adresem. Od dnia 2.01.2004 r. Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności w nowym obiekcie przy ul. (...), w związku z powyższym zmianie uległ adres prowadzenia działalności. W dniu 9.01.2004 r. podatnik złożył wniosek o zmianę danych do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd dokonał zmiany na mocy postanowienia z dniem 27.01.2004 r. Na jego podstawie w dniu 3.02.2004 r. złożono zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 i VAT-R z podanym, nowym adresem prowadzenia działalności. Do dnia (...)
2011
1
lut

Istota:
Gmina zwróciła się z zapytaniem w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT w systemie VAT i poza nim, w związku z realizacją inwestycji (remont budynku), stwarzającej warunki dla rozwoju funkcji gospodarczych oraz społecznych i kulturalnych wsi.
Gmina zamierza pokryć koszty tej inwestycji z funduszy (dofinansowania) z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego".
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku Nr PK.MW.0717/7/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. (doręczonego dnia 21 stycznia 2005 r.), uzupełnionego pismem Nr PK.MW.0717/7/1/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. (doręczonym dnia 21 lutego 2005 r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem Nr PK.MW.0717/7/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. (doręczonym dnia 21 stycznia 2005 r.), uzupełnionym pismem Nr PK/MW.0717/1/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. (doręczonym dnia 21 lutego 2005 r.) Gmina ................., reprezentowana przez Burmistrza Gminy zwróciła się z zapytaniem w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT w systemie VAT i poza nim, w związku z realizacją (...)
2011
1
lut

Istota:
1. Z jaką datą należy zmienić treść faktur Spółki w sytuacji faktycznej zmiany siedziby Podatnika, bez podjęcia stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników i zgłoszenia zmian umowy Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym?
2. Z jaką datą należy podwyższyć wysokość kosztów uzyskania przychodów dla tych pracowników, którzy mieszkają poza miejscowością, w której obecnie pracują oraz z jaką datą należy obniżyć koszty uzyskania przychodów tym pracownikom, którzy nie muszą już dojeżdżać do pracy i ponosić z tego tytułu kosztów?
Fragment:
(...) W piśmie Spółki został sformułowany następujący stan faktyczny: Spółka z o. o. do dnia 30.06.2004r. prowadziła działalność gospodarczą w (...), tj. w swojej siedzibie. Jak wyjaśnia Podatnik siedziba ta została wymieniona w umowie spółki. W dniu 30.06.2004r. Zarząd Spółki podjął uchwałęo przeniesieniu z dniem 01.07.2004r. siedziby z (...) do (...). Jednakże nie zwołano Zgromadzenia Wspólników, które podjęłoby uchwałę w formie aktu notarialnego, a co się z tym wiąże nie dokonano zgłoszenia zmian umowy w Krajowym Rejestrze Sądowym. W oparciu o powyższy stan faktyczny Wnioskująca zapytuje: 1) Z jaką datą należy zmienić treść faktur Spółki: czy z datą podjęcia Uchwały przez Zgromadzenie Wspólników (30.06.2004r.), czy z datą faktycznej zmiany siedziby Spółki (01.07.2004r.), czy też z datą wydania postanowienia przez Sąd Rejonowy o zarejestrowaniu zmiany siedziby Spółki w KRS, a może z datą doręczenia tego postanowienia (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.