Zmiana | Interpretacje podatkowe

Zmiana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia, od którego dnia stosuje się do Wnioskodawcy przepisy updop w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387) oraz, od którego dnia Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych
Fragment:
I tak, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych: zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego (art. 430 § 2 ww. ustawy). W doktrynie utrwaliło się jednolite stanowisko co do pojęcia „ zmiany umowy spółki ”. Przyjmuje się, że chodzi tu o najszersze rozumienie tego pojęcia. Jest to więc każda zmiana dotychczasowego tekstu umowy spółki. Zauważyć należy, że każda zmiana umowy spółki powinna być wpisana do rejestru. Wtedy dopiero w stosunkach między spółką a osobami trzecimi (stosunek zewnętrzny) wywołuje ona skutki prawne. Z powyższego wskazania wynika, że wpis zmian umowy spółki do KRS ma charakter konstytutywny. Oznacza to, że uchwała walnego zgromadzenia o zmianie statutu jest skuteczna dopiero od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS. Przed zarejestrowaniem zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych (patrz: Andrzej Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 430 Kodeksu spółek handlowych, System Informacji Prawnej LEX(LEX Administracja Skarbowa) 10/2014). Zatem zmiana statutu obejmująca zmianę roku obrotowego spółki w okresie od dnia podjęcia uchwały do dnia dokonania wpisu w rejestrze nie wywołuje skutków prawnych.
2018
9
mar

Istota:
Czy po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do ujętych w wykazie, Spółka będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do poziomu nie wyższego niż wynikający z wykazu?
Fragment:
Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Przepis art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przewiduje zatem możliwość obniżenia wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, a tym samym czasowego obniżenia poziomu kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem Spółki, możliwość ponownego podwyższenia stawki amortyzacyjnej wynika ze zdania drugiego art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które stanowi, że zmiany stawki dokonuje się w pierwszym miesiącu następnego roku podatkowego. Zastosowanie w zdaniu drugim powołanego przepisu określenia „ zmiany ” sugeruje, że pojęcie to powinno być rozumiane zarówno jako jej obniżenie, jak i podwyższenie, a nie tylko obniżenie, o którym z kolei mowa wprost w zdaniu pierwszym ww. przepisu. Tym samym, wykładnia literalna przedmiotowej regulacji wskazuje na możliwość podwyższenia stawek amortyzacyjnych po ich uprzednim obniżeniu na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Co więcej, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli podatnik posiada prawo do obniżenia stosowanych stawek amortyzacyjnych, to systemowo powinien być również uprawniony do ponownego podwyższenia stawek amortyzacyjnych i amortyzowania środków trwałych przy zastosowaniu stawek ustawowych, tj. nie wyższych niż te przewidziane w wykazie.
2016
5
lut

Istota:
W jakim terminie Spółka może dokonać zmiany stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. ich obniżenia lub podwyższenia?
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: W jakim terminie Spółka może dokonać zmiany stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. ich obniżenia lub podwyższenia... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 3) Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenia lub obniżenia stawki amortyzacyjnej można dokonać począwszy od miesiąca, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego (w każdym z przypadków stawka ta nie będzie wyższa od stawek wynikających z wykazu). Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zmiany stawki amortyzacyjnej można dokonać: począwszy od miesiąca, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji, od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego. W ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po raz pierwszy zastosowanie obniżonych stawek amortyzacyjnych jest możliwe już od momentu ich wprowadzenia do tej ewidencji; w odniesieniu do środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji zmiana stawek amortyzacyjnych (obniżenie lub podwyższenie uprzednio obniżonej stawki amortyzacyjnej) powinna nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego.
2016
5
lut

Istota:
Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, możliwe jest obniżenie stosowanych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%)?
Fragment:
Zmiany stawek dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają rodzaju środków trwałych, w stosunku do których można obniżać stawki amortyzacyjne, jak również nie określają przyczyny, dla której stawka amortyzacyjna miałaby być obniżona. W konsekwencji, możliwość obniżania stawek nie jest ograniczona jakimikolwiek okolicznościami. W opinii Spółki, zmiana stawek amortyzacyjnych może nastąpić zarówno w odniesieniu do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po raz pierwszy, jak i środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji. Ponadto, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa dolnego limitu obniżenia stawki amortyzacyjnej ani też wartości, o jaką stawkę można obniżyć, co zdaniem Wnioskodawcy oznacza, że możliwe jest obniżenie stawki amortyzacyjnej do takiej wysokości, jaką Spółka uzna w danych warunkach za uzasadnioną z perspektywy racjonalnego zarządzania finansami. zdaniem Spółki, stawka amortyzacyjna może być obniżona nawet do poziomu 0%.
2016
5
lut

Istota:
Uiszczanie zaliczek kwartalnych na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku ze zmianą proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca powinien uiścić zaliczkę kwartalną na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwartał, począwszy od którego zmiana zaistniała, w wysokości wynikającej z nowej wysokości prawa do udziału w zysku Spółki... Czy w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki i rozliczenia zysku Spółki w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca powinien w zeznaniu rocznym wykazać dochód za ten rok podatkowy obliczony jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, określonymi zgodnie z prawem do udziału zysku Wnioskodawcy aktualnym na dany moment w roku podatkowym... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. Pytanie Nr 2 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając opis zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki, Wnioskodawca powinien uiścić zaliczkę kwartalną na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwartał, począwszy od którego zmiana zaistniała, w wysokości wynikającej z nowej wysokości prawa do udziału w zysku Spółki.
2014
28
lis

Istota:
Obliczenie dochodu rocznego w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany proporcji udziału w zysku spółki komandytowej
Fragment:
Wspólnicy Spółki (w tym Wnioskodawca) rozważają dokonanie w ciągu roku podatkowego zmiany umowy Spółki polegającej na zmianie prawa wspólników do udziału w zysku Spółki. W rezultacie dokonanej zmiany, prawo Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki ulegnie obniżeniu lub podwyższeniu. Analogicznie, obniżeniu lub podwyższeniu ulegnie prawo do udziału w zyskach Spółki pozostałych jej wspólników. Zmiana zostanie dokonana przed rozpoczęciem danego kwartału, ze skutkiem począwszy od tego kwartału. Po zakończeniu roku podatkowego, a w rezultacie także po zakończeniu roku obrotowego w Spółce, wspólnicy Spółki podejmą uchwałę o podziale zysku za ten rok obrotowy. Zysk zostanie podzielony na podstawie prawa do udziału w zysku przysługującego danemu wspólnikowi na moment jego powstania, tzn. zmiana wielkości procentowej prawa do udziału w zysku dokonana w ciągu roku podatkowego (roku obrotowego Spółki) zostanie uwzględniona przy sposobie obliczenia tego zysku. Wspólnicy Spółki tym samym nie planują podejmowania uchwały, w której określony zostanie tzw. ostateczny udział w zysku, który mógłby być inny niż prawo do udziału w zysku przysługujące wspólnikom Spółki w ciągu roku podatkowego (obrotowego). W uzupełnieniu wniosku z dnia 15 października 2014 r.
2014
28
lis

Istota:
Uiszczanie zaliczek kwartalnych na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku ze zmianą proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca powinien uiścić zaliczkę kwartalną na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwartał, począwszy od którego zmiana zaistniała, w wysokości wynikającej z nowej wysokości prawa do udziału w zysku Spółki... Czy w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki i rozliczenia zysku Spółki w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca powinien w zeznaniu rocznym wykazać dochód za ten rok podatkowy obliczony jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, określonymi zgodnie z prawem do udziału zysku Wnioskodawcy aktualnym na dany moment w roku podatkowym... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. Pytanie Nr 2 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając opis zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki, Wnioskodawca powinien uiścić zaliczkę kwartalną na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwartał, począwszy od którego zmiana zaistniała, w wysokości wynikającej z nowej wysokości prawa do udziału w zysku Spółki.
2014
28
lis

Istota:
Obliczenie dochodu rocznego w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany proporcji udziału w zysku spółki komandytowej
Fragment:
Wspólnicy Spółki (w tym Wnioskodawca) rozważają dokonanie w ciągu roku podatkowego zmiany umowy Spółki polegającej na zmianie prawa wspólników do udziału w zysku Spółki. W rezultacie dokonanej zmiany, prawo Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki ulegnie obniżeniu lub podwyższeniu. Analogicznie, obniżeniu lub podwyższeniu ulegnie prawo do udziału w zyskach Spółki pozostałych jej wspólników. Zmiana zostanie dokonana przed rozpoczęciem danego kwartału, ze skutkiem począwszy od tego kwartału. Po zakończeniu roku podatkowego, a w rezultacie także po zakończeniu roku obrotowego w Spółce, wspólnicy Spółki podejmą uchwałę o podziale zysku za ten rok obrotowy. Zysk zostanie podzielony na podstawie prawa do udziału w zysku przysługującego danemu wspólnikowi na moment jego powstania, tzn. zmiana wielkości procentowej prawa do udziału w zysku dokonana w ciągu roku podatkowego (roku obrotowego Spółki) zostanie uwzględniona przy sposobie obliczenia tego zysku. Wspólnicy Spółki tym samym nie planują podejmowania uchwały, w której określony zostanie tzw. ostateczny udział w zysku, który mógłby być inny niż prawo do udziału w zysku przysługujące wspólnikom Spółki w ciągu roku podatkowego (obrotowego). W uzupełnieniu wniosku z dnia 15 października 2014 r.
2014
28
lis

Istota:
Uiszczanie zaliczek kwartalnych na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku ze zmianą proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca powinien uiścić zaliczkę kwartalną na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwartał, począwszy od którego zmiana zaistniała, w wysokości wynikającej z nowej wysokości prawa do udziału w zysku Spółki... Czy w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki i rozliczenia zysku Spółki w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca powinien w zeznaniu rocznym wykazać dochód za ten rok podatkowy obliczony jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, określonymi zgodnie z prawem do udziału zysku Wnioskodawcy aktualnym na dany moment w roku podatkowym... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. Pytanie Nr 2 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając opis zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki, Wnioskodawca powinien uiścić zaliczkę kwartalną na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwartał, począwszy od którego zmiana zaistniała, w wysokości wynikającej z nowej wysokości prawa do udziału w zysku Spółki.
2014
28
lis

Istota:
Obliczenie dochodu rocznego w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany proporcji udziału w zysku spółki komandytowej
Fragment:
Wspólnicy Spółki (w tym Wnioskodawca) rozważają dokonanie w ciągu roku podatkowego zmiany umowy Spółki polegającej na zmianie prawa wspólników do udziału w zysku Spółki. W rezultacie dokonanej zmiany, prawo Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki ulegnie obniżeniu lub podwyższeniu. Analogicznie, obniżeniu lub podwyższeniu ulegnie prawo do udziału w zyskach Spółki pozostałych jej wspólników. Zmiana zostanie dokonana przed rozpoczęciem danego kwartału, ze skutkiem począwszy od tego kwartału. Po zakończeniu roku podatkowego, a w rezultacie także po zakończeniu roku obrotowego w Spółce, wspólnicy Spółki podejmą uchwałę o podziale zysku za ten rok obrotowy. Zysk zostanie podzielony na podstawie prawa do udziału w zysku przysługującego danemu wspólnikowi na moment jego powstania, tzn. zmiana wielkości procentowej prawa do udziału w zysku dokonana w ciągu roku podatkowego (roku obrotowego Spółki) zostanie uwzględniona przy sposobie obliczenia tego zysku. Wspólnicy Spółki tym samym nie planują podejmowania uchwały, w której określony zostanie tzw. ostateczny udział w zysku, który mógłby być inny niż prawo do udziału w zysku przysługujące wspólnikom Spółki w ciągu roku podatkowego (obrotowego). W uzupełnieniu wniosku z dnia 15 października 2014 r.
2014
28
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zmiana
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.