Zmiana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
mar

Istota:

W zakresie ustalenia, od którego dnia stosuje się do Wnioskodawcy przepisy updop w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387) oraz, od którego dnia Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych

Fragment:

I tak, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych: zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego (art. 430 § 2 ww. ustawy). W doktrynie utrwaliło się jednolite stanowisko co do pojęcia „ zmiany umowy spółki ”. Przyjmuje się, że chodzi tu o najszersze rozumienie tego pojęcia. Jest to więc każda zmiana dotychczasowego tekstu umowy spółki. Zauważyć należy, że każda zmiana umowy spółki powinna być wpisana do rejestru. Wtedy dopiero w stosunkach między spółką a osobami trzecimi (stosunek zewnętrzny) wywołuje ona skutki prawne. Z powyższego wskazania wynika, że wpis zmian umowy spółki do KRS ma charakter konstytutywny. Oznacza to, że uchwała walnego zgromadzenia o zmianie statutu jest skuteczna dopiero od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS. Przed zarejestrowaniem zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych (patrz: Andrzej Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 430 Kodeksu spółek handlowych, System Informacji Prawnej LEX(LEX Administracja Skarbowa) 10/2014). Zatem zmiana statutu obejmująca zmianę roku obrotowego spółki w okresie od dnia podjęcia uchwały do dnia dokonania wpisu w rejestrze nie wywołuje skutków prawnych.

2018
9
mar

Istota:

W zakresie ustalenia, od którego dnia stosuje się do Wnioskodawcy przepisy updop w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387) oraz, od którego dnia Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych

Fragment:

I tak, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych: zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego (art. 430 § 2 ww. ustawy). W doktrynie utrwaliło się jednolite stanowisko co do pojęcia „ zmiany umowy spółki ”. Przyjmuje się, że chodzi tu o najszersze rozumienie tego pojęcia. Jest to więc każda zmiana dotychczasowego tekstu umowy spółki. Zauważyć należy, że każda zmiana umowy spółki powinna być wpisana do rejestru. Wtedy dopiero w stosunkach między spółką a osobami trzecimi (stosunek zewnętrzny) wywołuje ona skutki prawne. Z powyższego wskazania wynika, że wpis zmian umowy spółki do KRS ma charakter konstytutywny. Oznacza to, że uchwała walnego zgromadzenia o zmianie statutu jest skuteczna dopiero od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS. Przed zarejestrowaniem zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych (patrz: Andrzej Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 430 Kodeksu spółek handlowych, System Informacji Prawnej LEX(LEX Administracja Skarbowa) 10/2014). Zatem zmiana statutu obejmująca zmianę roku obrotowego spółki w okresie od dnia podjęcia uchwały do dnia dokonania wpisu w rejestrze nie wywołuje skutków prawnych.

2016
5
lut

Istota:

Czy po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do ujętych w wykazie, Spółka będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do poziomu nie wyższego niż wynikający z wykazu?

Fragment:

Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Przepis art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przewiduje zatem możliwość obniżenia wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, a tym samym czasowego obniżenia poziomu kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem Spółki, możliwość ponownego podwyższenia stawki amortyzacyjnej wynika ze zdania drugiego art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które stanowi, że zmiany stawki dokonuje się w pierwszym miesiącu następnego roku podatkowego. Zastosowanie w zdaniu drugim powołanego przepisu określenia „ zmiany ” sugeruje, że pojęcie to powinno być rozumiane zarówno jako jej obniżenie, jak i podwyższenie, a nie tylko obniżenie, o którym z kolei mowa wprost w zdaniu pierwszym ww. przepisu. Tym samym, wykładnia literalna przedmiotowej regulacji wskazuje na możliwość podwyższenia stawek amortyzacyjnych po ich uprzednim obniżeniu na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Co więcej, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli podatnik posiada prawo do obniżenia stosowanych stawek amortyzacyjnych, to systemowo powinien być również uprawniony do ponownego podwyższenia stawek amortyzacyjnych i amortyzowania środków trwałych przy zastosowaniu stawek ustawowych, tj. nie wyższych niż te przewidziane w wykazie.

2016
5
lut

Istota:

W jakim terminie Spółka może dokonać zmiany stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. ich obniżenia lub podwyższenia?

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: W jakim terminie Spółka może dokonać zmiany stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. ich obniżenia lub podwyższenia... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 3) Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenia lub obniżenia stawki amortyzacyjnej można dokonać począwszy od miesiąca, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego (w każdym z przypadków stawka ta nie będzie wyższa od stawek wynikających z wykazu). Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zmiany stawki amortyzacyjnej można dokonać: począwszy od miesiąca, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji, od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego. W ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po raz pierwszy zastosowanie obniżonych stawek amortyzacyjnych jest możliwe już od momentu ich wprowadzenia do tej ewidencji; w odniesieniu do środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji zmiana stawek amortyzacyjnych (obniżenie lub podwyższenie uprzednio obniżonej stawki amortyzacyjnej) powinna nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego.

2016
5
lut

Istota:

Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, możliwe jest obniżenie stosowanych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%)?

Fragment:

Zmiany stawek dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają rodzaju środków trwałych, w stosunku do których można obniżać stawki amortyzacyjne, jak również nie określają przyczyny, dla której stawka amortyzacyjna miałaby być obniżona. W konsekwencji, możliwość obniżania stawek nie jest ograniczona jakimikolwiek okolicznościami. W opinii Spółki, zmiana stawek amortyzacyjnych może nastąpić zarówno w odniesieniu do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po raz pierwszy, jak i środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji. Ponadto, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa dolnego limitu obniżenia stawki amortyzacyjnej ani też wartości, o jaką stawkę można obniżyć, co zdaniem Wnioskodawcy oznacza, że możliwe jest obniżenie stawki amortyzacyjnej do takiej wysokości, jaką Spółka uzna w danych warunkach za uzasadnioną z perspektywy racjonalnego zarządzania finansami. zdaniem Spółki, stawka amortyzacyjna może być obniżona nawet do poziomu 0%.

2014
28
lis

Istota:

Uiszczanie zaliczek kwartalnych na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku ze zmianą proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca powinien uiścić zaliczkę kwartalną na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwartał, począwszy od którego zmiana zaistniała, w wysokości wynikającej z nowej wysokości prawa do udziału w zysku Spółki... Czy w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki i rozliczenia zysku Spółki w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca powinien w zeznaniu rocznym wykazać dochód za ten rok podatkowy obliczony jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, określonymi zgodnie z prawem do udziału zysku Wnioskodawcy aktualnym na dany moment w roku podatkowym... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. Pytanie Nr 2 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając opis zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki, Wnioskodawca powinien uiścić zaliczkę kwartalną na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwartał, począwszy od którego zmiana zaistniała, w wysokości wynikającej z nowej wysokości prawa do udziału w zysku Spółki.

2014
28
lis

Istota:

Obliczenie dochodu rocznego w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany proporcji udziału w zysku spółki komandytowej

Fragment:

Wspólnicy Spółki (w tym Wnioskodawca) rozważają dokonanie w ciągu roku podatkowego zmiany umowy Spółki polegającej na zmianie prawa wspólników do udziału w zysku Spółki. W rezultacie dokonanej zmiany, prawo Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki ulegnie obniżeniu lub podwyższeniu. Analogicznie, obniżeniu lub podwyższeniu ulegnie prawo do udziału w zyskach Spółki pozostałych jej wspólników. Zmiana zostanie dokonana przed rozpoczęciem danego kwartału, ze skutkiem począwszy od tego kwartału. Po zakończeniu roku podatkowego, a w rezultacie także po zakończeniu roku obrotowego w Spółce, wspólnicy Spółki podejmą uchwałę o podziale zysku za ten rok obrotowy. Zysk zostanie podzielony na podstawie prawa do udziału w zysku przysługującego danemu wspólnikowi na moment jego powstania, tzn. zmiana wielkości procentowej prawa do udziału w zysku dokonana w ciągu roku podatkowego (roku obrotowego Spółki) zostanie uwzględniona przy sposobie obliczenia tego zysku. Wspólnicy Spółki tym samym nie planują podejmowania uchwały, w której określony zostanie tzw. ostateczny udział w zysku, który mógłby być inny niż prawo do udziału w zysku przysługujące wspólnikom Spółki w ciągu roku podatkowego (obrotowego). W uzupełnieniu wniosku z dnia 15 października 2014 r.

2014
28
lis

Istota:

Uiszczanie zaliczek kwartalnych na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku ze zmianą proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca powinien uiścić zaliczkę kwartalną na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwartał, począwszy od którego zmiana zaistniała, w wysokości wynikającej z nowej wysokości prawa do udziału w zysku Spółki... Czy w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki i rozliczenia zysku Spółki w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca powinien w zeznaniu rocznym wykazać dochód za ten rok podatkowy obliczony jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, określonymi zgodnie z prawem do udziału zysku Wnioskodawcy aktualnym na dany moment w roku podatkowym... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. Pytanie Nr 2 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając opis zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki, Wnioskodawca powinien uiścić zaliczkę kwartalną na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwartał, począwszy od którego zmiana zaistniała, w wysokości wynikającej z nowej wysokości prawa do udziału w zysku Spółki.

2014
28
lis

Istota:

Obliczenie dochodu rocznego w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany proporcji udziału w zysku spółki komandytowej

Fragment:

Wspólnicy Spółki (w tym Wnioskodawca) rozważają dokonanie w ciągu roku podatkowego zmiany umowy Spółki polegającej na zmianie prawa wspólników do udziału w zysku Spółki. W rezultacie dokonanej zmiany, prawo Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki ulegnie obniżeniu lub podwyższeniu. Analogicznie, obniżeniu lub podwyższeniu ulegnie prawo do udziału w zyskach Spółki pozostałych jej wspólników. Zmiana zostanie dokonana przed rozpoczęciem danego kwartału, ze skutkiem począwszy od tego kwartału. Po zakończeniu roku podatkowego, a w rezultacie także po zakończeniu roku obrotowego w Spółce, wspólnicy Spółki podejmą uchwałę o podziale zysku za ten rok obrotowy. Zysk zostanie podzielony na podstawie prawa do udziału w zysku przysługującego danemu wspólnikowi na moment jego powstania, tzn. zmiana wielkości procentowej prawa do udziału w zysku dokonana w ciągu roku podatkowego (roku obrotowego Spółki) zostanie uwzględniona przy sposobie obliczenia tego zysku. Wspólnicy Spółki tym samym nie planują podejmowania uchwały, w której określony zostanie tzw. ostateczny udział w zysku, który mógłby być inny niż prawo do udziału w zysku przysługujące wspólnikom Spółki w ciągu roku podatkowego (obrotowego). W uzupełnieniu wniosku z dnia 15 października 2014 r.

2014
28
lis

Istota:

Uiszczanie zaliczek kwartalnych na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku ze zmianą proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca powinien uiścić zaliczkę kwartalną na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwartał, począwszy od którego zmiana zaistniała, w wysokości wynikającej z nowej wysokości prawa do udziału w zysku Spółki... Czy w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki i rozliczenia zysku Spółki w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca powinien w zeznaniu rocznym wykazać dochód za ten rok podatkowy obliczony jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, określonymi zgodnie z prawem do udziału zysku Wnioskodawcy aktualnym na dany moment w roku podatkowym... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. Pytanie Nr 2 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając opis zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku Spółki, Wnioskodawca powinien uiścić zaliczkę kwartalną na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwartał, począwszy od którego zmiana zaistniała, w wysokości wynikającej z nowej wysokości prawa do udziału w zysku Spółki.