Złożenie deklaracji | Interpretacje podatkowe

Złożenie deklaracji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to złożenie deklaracji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Złożenie deklaracji ze swej istoty nie jest czynnością będącą źródłem powstania obowiązku podatkowego czy zobowiązania podatkowego.
Fragment:
(...) zgłoszenia i przekazania określonych informacji (o ile takie obowiązki w ogólne zaistnieją w przedstawionym zdarzeniu przyszłym); z uwagi na charakter prawny czynności złożenia deklaracji, nie wywoła po stronie spółki cywilnej ani Wnioskodawcy jako jej wspólnika (podobnie, jak miałoby to miejsce w przypadku prawidłowego podpisania deklaracji) skutków materialnoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Niewątpliwie opisane złożenie deklaracji podpisanych przez biuro rachunkowe będzie natomiast skutkować uruchomieniem przez organ stosownego trybu procedowania z otrzymanymi dokumentami. Każde wniesienie pisma do organu podatkowego (niezależnie od jego treści i podmiotu sygnującego to pismo) powoduje bowiem określone czynności o charakterze materialno-technicznym, proceduralnym, sprawdzającym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu (...)
2012
25
kwi

Istota:
1. Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług możliwość skorzystania z prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony powstaje z chwilą rejestracji w charakterze podatnika tego podatku czy też z momentem uzyskania „zewnętrznych znamion statusu podatnika" obejmujących m.in. numer identyfikacji podatkowej. Nie ulega zatem wątpliwości, że dopiero wówczas podatnik może złożyć deklarację lub korektę deklaracji oraz że w tych dokumentach powinien wskazać przypisany mu numer identyfikacji podatkowej. W przeciwnym razie nie może być mowy o skutecznym złożeniu deklaracji przez zarejestrowanego podatnika.
2. Deklaracja innego, nieistniejącego podmiotu o tej samej nazwie oznaczona numerem identyfikacji podatkowej tego podmiotu, a nie skarżącej Spółki, nie mogła stanowić podstawy do podjęcia czynności mających na celu realizację prawa tej Spółki do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
(...) 1.1. Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Bd 698/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Spółki z o.o. „B..." w T... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2007 r., nr PP4/4407-23/07 w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2006 r. 1.2. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd w pierwszej kolejności nawiązał do przebiegu dotychczasowych zdarzeń w sprawie. W tych ramach odnotował w szczególności, że Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazaną wyżej decyzją utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 18 maja 2007 r., nr PP/4400-110/06/07, którą organ pierwszej instancji określił Spółce kwotę wspomnianego wyżej zobowiązania podatkowego wynoszącą 14.535 zł.Następnie Sąd przedstawił ustalenia poczynione w tym zakresie przez organy podatkowe. Wynikało z nich, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji o nazwie „B..." i o (...)
2011
1
lip

Istota:
Pytanie dotyczy konieczności złożenia korekt deklaracji CIT-2 za 2005r.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 25.05.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 29.05.2006r.), uzupełnionego o opłatę skarbową dnia 20.06.2006r. (data nadania w UPT dnia 16.06.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odnośnie konieczności złożenia korekt deklaracji CIT-2 za 2005r.Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Spółka w ciągu roku 2005 składała deklaracje podatkowe CIT-2, a wynikające ze złożonych deklaracji zobowiązania podatkowe z tytułu CIT-2 zostały przez spółkę regulowane w terminie. W miesiącu styczniu 2005r. miała (...)
2011
1
kwi

Istota:
Który z płatników - spółka przejmowana, - czy spółka przejmująca ma obowiązek złożenia deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat PIT-4 za m-c styczeń 2006 r.?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) s t w i e r d z a m, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 26.01.2006 r., który wpłynął w dniu 30.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wskazania płatnika, którego obowiązkiem jest złożenie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat PIT-4 za m-c styczeń 2006 r. jest nieprawidłowe. W dniu 30.01.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, (...)
2011
1
kwi

Istota:
1. Czy w opisanej sytuacji, składając rozliczenie roczne na druku PIT-36L powinienem:
a) skompensować przychody oraz koszty z obydwu źródeł, a tym samym zmniejszyć mój roczny dochód uzyskany z działalności o stratę wynikającą z mojego udziału w spółce cywilnej?
b) wyliczyć podatek dochodowy od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej, zaś dane o stracie ze spółki cywilnej umieścić informacyjnie w stosownych polach PITu oraz załącznika B, a następnie rozliczać tę stratę w latach kolejnych z dochodu osiągniętego przez spółkę cywilną zgodnie z art. 9.3 ustawy?

2. Czy – kontynuując w/w działalności – w trakcie roku podatkowego 2006, rozliczając się drukiem PIT 5L, przy założeniu jw. (tj. jedno ze źródeł przynosi narastająco stratę, drugie zaś dochód) kompensuję przychody i koszty z obydwu źródeł, wyliczając podatek z powstałego w ten sposób dochodu łącznego?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.) oraz art. 44 ust. 6 i art. 45 ust. 1a § 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia ........2006r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe w sprawie skompensowania przychodów oraz kosztów z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko oraz w formie spółki cywilnej opodatkowanych podatkiem liniowym U Z A S A D N I E N I E W dniu ...........2006r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytania: 1. czy w opisanej sytuacji, (...)
2011
1
kwi

Istota:
W bieżącym roku osiągam dochód z umowy o pracę, umowy o dzieło oraz najmu. Uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji: czy mam obowiązek składania comiesięcznego rozliczenia PIT-5 i wpłacania co miesiąc podatku z tytułu najmu. Uważam, że w przypadku gdy mój łączny dochód ze wszystkich źródeł przekroczy kwotę 2.790 zł, powinnam wpłacać podatek z tytułu najmu (dochód z najmu wynosi 200 zł miesięcznie).
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 197, poz. 926 z późn. zm.) uzupełniam informację udzieloną przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie pismem z dnia 09 lutego 2004 r. znak D-1/415/73/1/04 w przedmiocie wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Stosownie do artykułu 44 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w przypadku osiągania dochodów z najmu podatnik obowiązany jest bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, z tym, że obowiązek wpłacania zaliczek powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochody uzyskane z najmu przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku, czyli w 2004 roku – 2.789,90 zł. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w bieżącym roku osiąga Pani oprócz dochodów z najmu również dochody z tytułu umowy o pracę (...)
2011
1
mar

Istota:
Kiedy należy złożyć pierwszą deklarację PIT-5, czy po przekroczeniu dochodu w wysokości 2790,00 zł,czy dopiero w momencie powstania obowiązku wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy?
Fragment:
(...) Stan faktyczny- w miesiącu czerwcu 2005 roku podatnik złożył po raz pierwszy deklarację PIT-5 ponieważ przekroczył dochód w wysokości 2790, 00 zł., jednak po odliczeniu zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne nie wystąpił obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy,- w 2006 roku podatnik nadal będzie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowana na zasadach ogólnych. Stanowisko wnioskodawcy Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku. Zatem podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji PIT aż do momentu, kiedy wystąpi u niego podatek do zapłaty. (...)
2011
1
mar

Istota:
KIedy należy złożyć pierwszą deklarację PIT-5, czy po przekroczeniu dochodu w wysokości 2790,- zł, czy dopiero w momencie powstania obowiązku wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy?
Fragment:
(...) Stan faktyczny- w 2005 roku podatnik z tytułu prowadzonej działalność gospodarczej był opodatkowany na zasadach ogólnych, korzystał z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,- w 2006 roku podatnik chce rozliczać się z ww. dochodów na zasadach ogólnych i składać deklaracje miesięczne PIT-5, - w 2005 roku podatnik uzyskał ulgę za wyszkolenie uczniów. Stanowisko wnioskodawcy Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku. Zatem podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji PIT aż do momentu, kiedy wystąpi u niego podatek do zapłaty. Ocena prawna stanowiska (...)
2011
1
mar

Istota:
- Dotyczy opodatkowania podatkiem PCC czynności polegającej na przymusowym wykupie akcji.
Fragment:
(...) Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku Strony o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności polegającej na przymusowym wykupie akcji, uznaje stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych, po cenie ustalonej przez biegłego. W dniu... powyższe Zgromadzenie podjęło uchwałę zobowiązującą Spółkę do złożenia we właściwym Sądzie depozytu pieniężnego obejmującego należność za akcje podlegające przymusowemu wykupowi w odniesieniu do tych akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie zostali (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy podmiot (zarejestrowany handlowiec) jedynie pośredniczący (organizujący przewóz towarów zharmonizowanych na warunkach FCA) w dostawie gazu z zastosowaniem ADT, ma obowiązek składania deklaracji dla podatku akcyzowego?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach, działając na podstawie art. 13 § 1, 14a § 4, art. 15 § 1, art. 217 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym {Dz. U. Nr 29 poz. 257 z 2004r. z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z dnia DD.MM.RRRR, złożonego przez pełnomocnika XXXXXX w imieniu YYYYYY, postanowieniem stwierdził, że stanowisko pytającego w części obowiązku rejestracji i rozliczania podatku akcyzowego oraz składania deklaracji dla podatku akcyzowego jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa - zarejestrowany handlowiec musi być zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, jest obowiązany do składania deklaracji dla podatku akcyzowego, obliczenia i zapłaty akcyzy od dokonanych nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.