Złożenie deklaracji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to złożenie deklaracji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
25
kwi

Istota:

Złożenie deklaracji ze swej istoty nie jest czynnością będącą źródłem powstania obowiązku podatkowego czy zobowiązania podatkowego.

Fragment:

(...) zgłoszenia i przekazania określonych informacji (o ile takie obowiązki w ogólne zaistnieją w przedstawionym zdarzeniu przyszłym); z uwagi na charakter prawny czynności złożenia deklaracji, nie wywoła po stronie spółki cywilnej ani Wnioskodawcy jako jej wspólnika (podobnie, jak miałoby to miejsce w przypadku prawidłowego podpisania deklaracji) skutków materialnoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Niewątpliwie opisane złożenie deklaracji podpisanych przez biuro rachunkowe będzie natomiast skutkować uruchomieniem przez organ stosownego trybu procedowania z otrzymanymi dokumentami. Każde wniesienie pisma do organu podatkowego (niezależnie od jego treści i podmiotu sygnującego to pismo) powoduje bowiem określone czynności o charakterze materialno-technicznym, proceduralnym, sprawdzającym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu (...)

2011
1
lip

Istota:

1. Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług możliwość skorzystania z prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony powstaje z chwilą rejestracji w charakterze podatnika tego podatku czy też z momentem uzyskania „zewnętrznych znamion statusu podatnika" obejmujących m.in. numer identyfikacji podatkowej. Nie ulega zatem wątpliwości, że dopiero wówczas podatnik może złożyć deklarację lub korektę deklaracji oraz że w tych dokumentach powinien wskazać przypisany mu numer identyfikacji podatkowej. W przeciwnym razie nie może być mowy o skutecznym złożeniu deklaracji przez zarejestrowanego podatnika.
2. Deklaracja innego, nieistniejącego podmiotu o tej samej nazwie oznaczona numerem identyfikacji podatkowej tego podmiotu, a nie skarżącej Spółki, nie mogła stanowić podstawy do podjęcia czynności mających na celu realizację prawa tej Spółki do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

(...) 1.1. Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Bd 698/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Spółki z o.o. „B..." w T... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2007 r., nr PP4/4407-23/07 w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2006 r. 1.2. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd w pierwszej kolejności nawiązał do przebiegu dotychczasowych zdarzeń w sprawie. W tych ramach odnotował w szczególności, że Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazaną wyżej decyzją utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 18 maja 2007 r., nr PP/4400-110/06/07, którą organ pierwszej instancji określił Spółce kwotę wspomnianego wyżej zobowiązania podatkowego wynoszącą 14.535 zł.Następnie Sąd przedstawił ustalenia poczynione w tym zakresie przez organy podatkowe. Wynikało z nich, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji o nazwie „B..." i o (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy konieczności złożenia korekt deklaracji CIT-2 za 2005r.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 25.05.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 29.05.2006r.), uzupełnionego o opłatę skarbową dnia 20.06.2006r. (data nadania w UPT dnia 16.06.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odnośnie konieczności złożenia korekt deklaracji CIT-2 za 2005r.Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Spółka w ciągu roku 2005 składała deklaracje podatkowe CIT-2, a wynikające ze złożonych deklaracji zobowiązania podatkowe z tytułu CIT-2 zostały przez spółkę regulowane w terminie. W miesiącu styczniu 2005r. miała (...)

2011
1
kwi

Istota:

Który z płatników - spółka przejmowana, - czy spółka przejmująca ma obowiązek złożenia deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat PIT-4 za m-c styczeń 2006 r.?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) s t w i e r d z a m, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 26.01.2006 r., który wpłynął w dniu 30.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wskazania płatnika, którego obowiązkiem jest złożenie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat PIT-4 za m-c styczeń 2006 r. jest nieprawidłowe. W dniu 30.01.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. Czy w opisanej sytuacji, składając rozliczenie roczne na druku PIT-36L powinienem:
a) skompensować przychody oraz koszty z obydwu źródeł, a tym samym zmniejszyć mój roczny dochód uzyskany z działalności o stratę wynikającą z mojego udziału w spółce cywilnej?
b) wyliczyć podatek dochodowy od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej, zaś dane o stracie ze spółki cywilnej umieścić informacyjnie w stosownych polach PITu oraz załącznika B, a następnie rozliczać tę stratę w latach kolejnych z dochodu osiągniętego przez spółkę cywilną zgodnie z art. 9.3 ustawy?

2. Czy – kontynuując w/w działalności – w trakcie roku podatkowego 2006, rozliczając się drukiem PIT 5L, przy założeniu jw. (tj. jedno ze źródeł przynosi narastająco stratę, drugie zaś dochód) kompensuję przychody i koszty z obydwu źródeł, wyliczając podatek z powstałego w ten sposób dochodu łącznego?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.) oraz art. 44 ust. 6 i art. 45 ust. 1a § 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia ........2006r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe w sprawie skompensowania przychodów oraz kosztów z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko oraz w formie spółki cywilnej opodatkowanych podatkiem liniowym U Z A S A D N I E N I E W dniu ...........2006r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytania: 1. czy w opisanej sytuacji, (...)

2011
1
mar

Istota:

W bieżącym roku osiągam dochód z umowy o pracę, umowy o dzieło oraz najmu. Uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji: czy mam obowiązek składania comiesięcznego rozliczenia PIT-5 i wpłacania co miesiąc podatku z tytułu najmu. Uważam, że w przypadku gdy mój łączny dochód ze wszystkich źródeł przekroczy kwotę 2.790 zł, powinnam wpłacać podatek z tytułu najmu (dochód z najmu wynosi 200 zł miesięcznie).

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 197, poz. 926 z późn. zm.) uzupełniam informację udzieloną przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie pismem z dnia 09 lutego 2004 r. znak D-1/415/73/1/04 w przedmiocie wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Stosownie do artykułu 44 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w przypadku osiągania dochodów z najmu podatnik obowiązany jest bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, z tym, że obowiązek wpłacania zaliczek powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochody uzyskane z najmu przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku, czyli w 2004 roku – 2.789,90 zł. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w bieżącym roku osiąga Pani oprócz dochodów z najmu również dochody z tytułu umowy o pracę (...)

2011
1
mar

Istota:

Kiedy należy złożyć pierwszą deklarację PIT-5, czy po przekroczeniu dochodu w wysokości 2790,00 zł,czy dopiero w momencie powstania obowiązku wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy?

Fragment:

(...) Stan faktyczny- w miesiącu czerwcu 2005 roku podatnik złożył po raz pierwszy deklarację PIT-5 ponieważ przekroczył dochód w wysokości 2790, 00 zł., jednak po odliczeniu zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne nie wystąpił obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy,- w 2006 roku podatnik nadal będzie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowana na zasadach ogólnych. Stanowisko wnioskodawcy Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku. Zatem podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji PIT aż do momentu, kiedy wystąpi u niego podatek do zapłaty. (...)

2011
1
mar

Istota:

KIedy należy złożyć pierwszą deklarację PIT-5, czy po przekroczeniu dochodu w wysokości 2790,- zł, czy dopiero w momencie powstania obowiązku wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy?

Fragment:

(...) Stan faktyczny- w 2005 roku podatnik z tytułu prowadzonej działalność gospodarczej był opodatkowany na zasadach ogólnych, korzystał z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,- w 2006 roku podatnik chce rozliczać się z ww. dochodów na zasadach ogólnych i składać deklaracje miesięczne PIT-5, - w 2005 roku podatnik uzyskał ulgę za wyszkolenie uczniów. Stanowisko wnioskodawcy Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku. Zatem podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji PIT aż do momentu, kiedy wystąpi u niego podatek do zapłaty. Ocena prawna stanowiska (...)

2011
1
mar

Istota:

- Dotyczy opodatkowania podatkiem PCC czynności polegającej na przymusowym wykupie akcji.

Fragment:

(...) Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku Strony o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności polegającej na przymusowym wykupie akcji, uznaje stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych, po cenie ustalonej przez biegłego. W dniu... powyższe Zgromadzenie podjęło uchwałę zobowiązującą Spółkę do złożenia we właściwym Sądzie depozytu pieniężnego obejmującego należność za akcje podlegające przymusowemu wykupowi w odniesieniu do tych akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie zostali (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podmiot (zarejestrowany handlowiec) jedynie pośredniczący (organizujący przewóz towarów zharmonizowanych na warunkach FCA) w dostawie gazu z zastosowaniem ADT, ma obowiązek składania deklaracji dla podatku akcyzowego?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach, działając na podstawie art. 13 § 1, 14a § 4, art. 15 § 1, art. 217 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym {Dz. U. Nr 29 poz. 257 z 2004r. z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z dnia DD.MM.RRRR, złożonego przez pełnomocnika XXXXXX w imieniu YYYYYY, postanowieniem stwierdził, że stanowisko pytającego w części obowiązku rejestracji i rozliczania podatku akcyzowego oraz składania deklaracji dla podatku akcyzowego jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa - zarejestrowany handlowiec musi być zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, jest obowiązany do składania deklaracji dla podatku akcyzowego, obliczenia i zapłaty akcyzy od dokonanych nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych (...)