Złoża | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to złoża. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na zakup prac / usług służących poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż rud (ponoszone od etapu I do etapu III włącznie), mogą być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów jako koszty pośrednio związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą w dacie ich poniesienia?

Fragment:

(...) uzyskanie przez Spółkę koncesji na eksploatację złoża, czego Spółka nie jest w stanie przewidzieć na etapie ponoszenia wydatków związanych z rozpoznaniem tych złóż. Z powyższego wynika zatem, że niemożliwe jest powiązanie powyższych wydatków ponoszonych przez Spółkę na rozpoznanie złoża z przychodami konkretnego roku podatkowego. Wydatków tych, w ocenie Spółki, nie można również rozłożyć w czasie na okres obowiązywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża, gdyż w zależności od postępu prac rozpoznawczych i ich efektów, które na dzień ponoszenia wydatków są nieznane: koncesja ta może wygasać w okresie wcześniejszym niż okres, na który pierwotnie była wydana, okres obowiązywania koncesji może zostać przedłużony, efekty prac dotyczące poszukiwania i rozpoznania rud nie będą dawać podstaw do wystąpienia przez Spółkę z wnioskiem o wydanie koncesji na eksploatację rud. Jednocześnie poniesienie tych wydatków (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy koszt zakupu działek, a w istocie zakupu złoża kruszywa naturalnego, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) do ewidencji środków trwałych Jego firmy. W wyniku wieloletniej eksploatacji zakupiony grunt przestanie istnieć, a w tym miejscu powstanie tzw. „wyrobisko”. Reasumując, wydatki poniesione na zakup gruntów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w momencie zakupu. Wydatki te będą w całości (jako nie podlegające amortyzacji), kosztem uzyskania przychodów w momencie odpłatnego ich zbycia. Bez wpływu na niniejszą interpretację pozostaje fakt, że po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego powstanie tzw. „wyrobisko”. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po (...)

2011
1
paź

Istota:

Jaki rodzaj kosztów uzyskania przychodów stanowią poniesione wydatki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (bezpośrednio związane z przychodami, inne niż bezpośrednio związane z przychodami, czy przez odpisy amortyzacyjne) dotyczące poszukiwania i rozpoznania złoża?

Fragment:

(...) są wydatki, które mogą przyczynić się do powstania konkretnego przychodu osiągniętego w danym momencie, w związku z art. 12 ust. 1 lub art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodem, uznaje się przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem działalności. W ocenie Wnioskodawcy, wydatki wymienione w stanie faktycznym mają na celu rozpoznanie wielkości zasobów złoża i jako takie zmierzają do zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Jedno z orzeczeń wskazuje, iż: „Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów (wyrok NSA z 13 marca 1998 r.,). Podobne stanowisko prezentuje NSA, stwierdzając, iż „Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki (...)

2011
1
paź

Istota:

W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione wydatki w celu planu zagospodarowania złoża związane z wydobyciem piaskowców kwarcytowych ze złoża?

Fragment:

(...) się z eksploatacji złoża ze względów ekonomicznych, efekty eksploatacji dotyczące wydobywania złóż mogą wskazywać na brak zasadności wystąpienia przez Spółkę z wnioskiem o wydanie koncesji na eksploatację nowych partii złoża. - poniesienie tych wydatków związane jest z zabezpieczeniem źródła przychodów w przyszłości (bliżej nieokreślonej przyszłości). Reasumując wydatki dotyczące planu zagospodarowania złoża związane z wydobyciem piaskowców kwarcytowych ze złoża zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, należy zaliczyć do kosztów pośrednich, które powinny być potrącalne w dacie ich poniesienia. Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, iż interpretacje te nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów (...)

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy w sytuacji, gdy przy nabyciu nieruchomości Spółka poniosła koszt z tytułu zakupu surowca, tj. złoża kamienia, który jest odrębnym kosztem od zakupu powierzchni gruntu, wydatek na nabycie surowca – złoża kamienia wapiennego Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, analogicznie jak zakup surowca do produkcji (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
2. Czy w wypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1, wydatek na nabycie surowca, tj. złoża kamienia będzie podlegał zaliczeniu do kosztów uzyskania przychód w momencie wykazania przez Spółkę przychodu że sprzedaży wyrobu, który powstał w wyniku przetworzenia surowca – kamienia (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?

Fragment:

(...) poddany w kolejnym etapie produkcji dalszej obróbce. Wydatki poniesione na pozyskiwanie kopalin będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w momencie sprzedaży kopaliny lub wytworzonych z niej materiałów. W żadnym przypadku sprzedaży (zbycia) kopalin lub wytworzonych z tych kopalin produktów nie następuje odpłatne zbycie gruntu (części powierzchni ziemi). W świetle powyższych przepisów, należy stwierdzić, iż wydatki poniesione przez Spółkę na zakupu surowca, tj. złoża kamienia nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów, aż do momentu odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej. Reasumując, stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należy uznać za nieprawidłowe. Należy zauważyć, że we wniosku z dnia 24 marca 2010 r. Spółka zawarła dwa pytania przy czym pytanie oznaczone nr 2 jest pytaniem warunkowym, które uzależnione zostało od pozytywnej oceny stanowiska przyporządkowanego do pytania pierwszego. Ponieważ, (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka ma prawo zaliczyć całość poniesionych kosztów w ciężar kosztów uzyskania przychodów z chwilą ich poniesienia?

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które mogą przyczynić się do powstania konkretnego przychodu osiągniętego w danym momencie, w związku z art. 12 ust. 1 lub art. 12 ust. 3 ww. ustawy. Z kolei, jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem działalności. Organ wskazał, iż wydatki związane z przygotowaniem złoża do eksploatacji należy zaliczyć do kosztów innych niż koszty bezpośrednie. Uwzględniając powyższe za w pełni uzasadnione, uznać należy stanowisko Wnioskodawcy w zakresie kwalifikacji poniesionych kosztów do kosztów pośrednich. Odnosząc się natomiast do momentu potrącenia przedmiotowych kosztów, wskazać należy na brak wiedzy i możliwości określenia, jakiego okresu przedmiotowe koszty dotyczą. W momencie podejmowania wskazanych prac przygotowawczych Spółka nie wie bowiem, w (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy wydatki poniesione przez Spółkę w opisanym stanie faktycznym stanowią koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) w jakiej proporcji wydatki te będą związane z przychodami konkretnych lat. Gdyby jednak okazało się, że eksploatacja złoża nie zostanie podjęta, czy to z powodu tego, że po przeprowadzeniu badań geologicznych okaże się, że złoże nie nadaje się do eksploatacji, czy też z powodu podjęcia decyzji o sprzedaży kopalni, wówczas koszty z rozliczeń międzyokresowych powinny zostać jednorazowo spisane w momencie podjęcia decyzji przez kierownika jednostki o nieeksploatowaniu złoża lub o jego sprzedaży. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie (...)

2011
1
cze

Istota:

Wydatki związane z przygotowaniem złoża do eksploatacji a także wydatki na przebudowę odcinka sieci wodociągu gminnego bezpośrednio kolidującego ze złożem należy zaliczyć do kosztów pośrednich potrącanych zgodnie z art. 15 ust. 4d.

Fragment:

(...) podatkowy a nie jest możliwe określenie jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Ponadto zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Zatem wydatki związane z przygotowaniem złoża do eksploatacji a także wydatki na przebudowę odcinka sieci wodociągu gminnego bezpośrednio kolidującego ze złożem należy zaliczyć do kosztów pośrednich potrącanych zgodnie z art. 15 ust. 4d. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanów faktycznych przedstawionych przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości gruntowych stanowiących środki trwałe przedsiębiorstwa ?

Fragment:

(...) żwiru, piasku oraz pospółki metodą odkrywkową ze złóż znajdujących się na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność podatnika oraz nabywanych w przyszłości, które będą stanowiły środki trwałe przez cały okres ich używania. Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy oraz przedstawiony zaistniały stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, iż stanowiące własność podatnika nierucho-mości gruntowe (wraz z będącymi ich częścią złożami kopalin) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok oraz wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z jego działalnością gospodarczą powinny zostać zaliczone do środków trwałych podatnika – nie podlegających amortyzacji. Wartość początkowa tych środków trwałych powinna zostać ustalona zgodnie z art. 22g ust.1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl którego za wartość tę, z uwzględnieniem ust. 2-18 uważa się między innymi: w razie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy poniesione koszty podatkowe, dotyczące otwarcia nowego złoża, zebrane na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, Spółka mogła rozliczyć w czasie, biorąc pod uwagę art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też zebrane koszty Spółka powinna zaliczyć w koszty w roku rozpoczęcia eksploatacji tego złoża, tj. w roku uzyskania pierwszych przychodów z nowo otwartego złoża?

Fragment:

(...) z rodzaju zainstalowanych maszyn i urządzeń oraz przewidywanego rozpoczęcia prac rekultywacyjnych terenów poeksploatacyjnych. Z powyższego wynika, że podatnik posiada wiedzę na temat potencjalnego okresu uzyskiwania przychodów z poniesionych kosztów, a więc ma możliwość powiązania konkretnych kosztów z konkretnymi przychodami, co oznacza, że może potrącać poniesione koszty począwszy od maja 2005 r., czyli od momentu uzyskania pierwszych przychodów z nowo otwartego złoża, przez następnych 5 lat. Zatem w przypadku gdy w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest wskazówek co do przyjęcia konkretnego okresu rozliczania kosztów przypadających na przychody osiągane z tychże kosztów na przełomie kilku lat, a przyjęcie 5-letniego okresu rozliczania kosztów wynika z rachunku technologicznego i ekonomicznego oraz z uwagi na fakt, że to podatnik zna najlepiej specyfikę wykonywanej przez siebie działalności, Naczelnik Urzędu Skarbowego w (...)