ITPB2/4511-556/15/MK | Interpretacja indywidualna

1. Jak rozliczyć się z dochodu osiągniętego z bonusów w złocie inwestycyjnym?
2. Na którym formularzu Wnioskodawczyni powinna sporządzić rozliczenie roczne i ile procent podatku powinna zapłacić?
ITPB2/4511-556/15/MKinterpretacja indywidualna
  1. zakup
  2. złoto
  3. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu – 30 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 3 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży złota inwestycyjnego w zakresie:

  • pytania pierwszego – jest nieprawidłowe,-
  • pytania drugiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży złota inwestycyjnego.

Wniosek uzupełniono w dniu 3 sierpnia 2015 r.

W przedmiotowym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni osiągnęła w 2014 r. przychód z pracy w nowoczesnym marketingu sieciowym, budując własną grupę poprzez wprowadzenie kolejnych osób do firmy. Przystępując do współpracy, stała się automatycznie klientem międzynarodowego sklepu internetowego zajmującego się sprzedażą złota inwestycyjnego. Wnioskodawczyni złożyła depozyt w określonej kwocie, tytułem uczestnictwa w zbiorowym zakupie złota. Następnie zaprosiła określone regulaminem osoby, czyli pozyskała nowych klientów dla firmy. Po przejściu określonych poziomów Wnioskodawczyni otrzymała bonusy w postaci złota inwestycyjnego, które odsprzedała firmie.

Złoto można odebrać osobiście bądź zdeponować, a także odsprzedać firmie co gwarantuje umowa. Pieniądze za sprzedane złoto Wnioskodawczyni otrzymała na wewnętrzny rachunek otwierany każdemu klientowi firmy. Niewielką część pieniędzy z rachunku wewnętrznego Wnioskodawczyni przelała na własne konto osobiste w banku. Z kolei część pieniędzy otrzymała w gotówce od nowych klientów przystępujących do programu, za kupony potrzebne do rejestracji. Kupony Wnioskodawczyni nabywała za środki zgromadzone na rachunku wewnętrznym.

Wnioskodawczyni zbywała złoto w okresie do 6 miesięcy od nabycia.

Jak wynika natomiast z uzupełnienia wniosku Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, a nadto sprzedaż opisanego we wniosku złota inwestycyjnego nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Jak rozliczyć się z dochodu osiągniętego z bonusów w złocie inwestycyjnym...
  2. Na którym formularzu Wnioskodawczyni powinna sporządzić rozliczenie roczne i ile procent podatku powinna zapłacić...

Zdaniem Wnioskodawczyni, dochód osiągnięty ze sprzedaży złota w okresie do 6 miesięcy od chwili nabycia należy rozpoznać jako dochód z innych źródeł wymieniony w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych i opodatkować wg skali podatkowej. W przypadku sprzedaży złota po 6 miesiącach od nabycia dochód jest zwolniony z opodatkowania. Wnioskodawczyni uważa, że właściwym formularzem do rozliczenia rocznego jest PlT-36.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje się w części dotyczącej pytania pierwszego za nieprawidłowe, natomiast odnośnie pytania drugiego – prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

W myśl zaś art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) i pkt 9 ww. ustawy źródłem przychodów jest:

  • odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (pkt 8 lit. d),
  • inne źródła (pkt 9).

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Na podstawie zaś art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ustawy).

Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, iż w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy, do których zaliczyć należy rzeczy ruchome (złoto inwestycyjne). Jednakże z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje wyłącznie, jeśli zbycie następuje w okresie krótszym niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup. Stąd też nieprawidłową jest dokonana przez Wnioskodawczynię kwalifikacja do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane uregulowania prawne uznać należy, iż Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży złota inwestycyjnego, bowiem jego zbycie miało miejsce przed upływem pół roku od nabycia.

W przypadku sprzedaży złota przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup, dochód osiągnięty przez Wnioskodawczynię z transakcji sprzedaży złota podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto po zakończeniu roku podatkowego podatnik bez pośrednictwa płatnika, a więc i Wnioskodawczyni, jest obowiązany wykazać – zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w zeznaniu podatkowym PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym, dochody uzyskane z tytułu sprzedaży złota w rubryce „inne źródła” (w której rozlicza się m.in. przychody z odpłatnego zbycia innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy) i obliczyć należny podatek dochodowy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.