IPPP3/443-813/14-2/JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu dostawy towarów, o których mowa w przedstawionym zdarzeniu przyszłym kwalifikowanych do grupowań jest dostawca tych towarów, tj. Wnioskodawca. Tym samym sprzedaż złomu złota (PKWiU 38.11.58.0 – odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal) przez Wnioskodawcę osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej powoduje po stronie Wnioskodawcy obowiązek naliczenia podatku należnego z tytułu tej transakcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy złomu dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy złomu dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której m.in. nabywa złom metali szlachetnych PKWIU 38.11.58.0 (odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal) od osób fizycznych niezarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT.

Wnioskodawca chciałby sprzedawać skupiony złom złota oraz przedmioty zastawu, w szczególności złom złota PKWIU 38.11.58.0 (odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal), które nie zostały odebrane przez zastawiającego, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Złom złota pochodzi ze skupu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub z nieodebranego zastawu lombardowego.

Planuje sprzedawać złom złota w takiej samej postaci, w jakiej zostaje on skupiony od klientów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży złomu złota PKWiU 38.11.58.0 (odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal) Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonywanych dostaw złomu podmiotom będącym nie zarejestrowanymi podatnikami VAT ze stawką 23% (zasady ogólne), czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 „bez podatku naliczonego”...

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży złomu złota (PKWiU 38.11.58.0 - odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej mają zastosowanie przepisy art. 17 ust. 1 pkt 7, czyli sprzedaż bez podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
  2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,
  3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Natomiast w myśl art. 17 ust. 2 ustawy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Powyższe regulacje wprowadzają mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy. Zgodnie z ww. przepisami w przypadku gdy zarówno dostawcą jak i nabywcą towaru jest podatnik podatku VAT, przedmiotem dostawy jest towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy i dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 transakcję opodatkowuje nabywający towar. Należy wskazać, że dla zastosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy wszystkie wymienione warunki powinny być spełnione łącznie. Niespełnienie chociażby jednego z nich uniemożliwia zastosowanie opodatkowania odwrotnego, tj. opodatkowania dostawy przez nabywcę.

W załączniku nr 11 do ustawy stanowiącym wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, ustawodawca wymienił w pozycjach 1-41 towary sklasyfikowane do określonego PKWiU. Wśród pozycji 1-41 pod pozycją 34 wskazano na towary oznaczone PKWiU 38.11.58.0 - „odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności gospodarczej nabywa złom metali szlachetnych PKWiU 38.11.58.0 (odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal) od osób fizycznych niezarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca zamierza sprzedawać złom złota oraz przedmioty zastawu osobom fizycznym nieprowadzącym działalności.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy w przypadku sprzedaży złomu złota PKWiU 38.11.58.0 (odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal) Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonywanych dostaw złomu podmiotom będącym nie zarejestrowanymi podatnikami VAT ze stawką 23% (zasady ogólne), czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 „bez podatku naliczonego”.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, że towary, które nabywa i sprzedaje Wnioskodawca sklasyfikowane pod symbolami PKWiU 38.11.58.0 zostały wymienione w poz. 34 załączniku nr 11 do ustawy jako odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal PKWiU 38.11.58.0). Towary te kwalifikują się jako te, dla dostawy których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia. Jednocześnie Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, tj. nie jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. Ponadto dokonywane przez Wnioskodawcę dostawy towarów, o których mowa w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem nie służyły czynnościom zwolnionym. Zatem spełnione zostały przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. a) i lit. c) ustawy.

Jak wynika z przedstawionych okoliczności sprawy podmioty nabywające od Wnioskodawcy towary nie są podatnikami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Tym samym nie została spełniona przesłanka wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy.

Jak wyżej zostało wskazane, dla zastosowania opodatkowania wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy niezbędne jest spełnienie łącznie wszystkich wymienionych w tym przepisie przesłanek. W rozpatrywanej sprawie nie została spełniona druga z przesłanek wymieniona pod lit. b) dotycząca statusu nabywcy, ponieważ nabywcą złomu złota nie jest podatnik VAT. Tym samym w analizowanym przypadku, pomimo spełnienia przesłanek dotyczących Wnioskodawcy oraz przedmiotu dostawy, nie zostały spełnione wszystkie przesłanki umożliwiające zastosowanie opodatkowania dostawy złomu złota przez nabywcę. Wobec tego norma przewidziana w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy nie znajduje zastosowania.

Zatem podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu dostawy towarów, o których mowa w przedstawionym zdarzeniu przyszłym kwalifikowanych do grupowań jest dostawca tych towarów, tj. Wnioskodawca. Tym samym sprzedaż złomu złota (PKWiU 38.11.58.0 – odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal) przez Wnioskodawcę osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej powoduje po stronie Wnioskodawcy obowiązek naliczenia podatku należnego z tytułu tej transakcji.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.