IPPB4/415-736/11-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie przychodu osiągniętego w związku ze sprzedażą złota

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19.09.2011 r. (data wpływu 23.09.2011 r.) oraz uzupełnieniu z dnia 06.12.2011 r. (data nadania 08.12.2011 r., data wpływu 12.12.2011 r.) na wezwanie z dnia 30.11.2011 r. Nr IPPB4/415-736/11-2/JS (data nadania 01.12.2011 r., data doręczenia 06.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu osiągniętego w związku ze sprzedażą złota - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.09.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu osiągniętego w związku ze sprzedażą złota.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-736/11-2/JS z dnia 30.11.2011 r. (data nadania 01.12.2011 r., data doręczenia 06.12.2011 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 06.12.2011 r. (data nadania 08.12.2011 r., data wpływu 12.12.2011 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza kupić w banku złoto i tam je czasowo zdeponować na przechowanie. Może się zdarzyć, że kiedyś w przyszłości (np. po upływie sześciu miesięcy) sprzeda je i jeżeli cena złota będzie wtedy wyższa, uzyska dochód. Operację tę Wnioskodawca wykona jako osoba fizyczna.

Z uwagi na bezpieczeństwo, najwłaściwszą formą nabycia złota wydają się sztabki lub monety. I raczej w takiej formie Wnioskodawca zamierza nabyć złoto. To daje mu wyższą pewność, że metal jest niczym niezafałszowany. Złoto nabyte będzie w normalnej transakcji kupna po cenie oferowanej przez sprzedawcę i zwykle zawierającej jego marżę lub prowizję. Taka transakcja kupna nie określa jej celu, zastosowania, przeznaczenia ani sposobu przechowywania, a także nie zawiera żadnej gwarancji odkupienia złota, oraz nie mówi o żadnym terminie ani o cenie jego ewentualnej sprzedaży. Decyzja o sprzedaży lub nie w przyszłości jest autonomiczną decyzją właściciela i nikogo więcej.

Wnioskodawca ma nadzieje, że tak nabyte złoto spełnia wszelkie cechy rzeczy ruchomej i wolno taką rzecz (lub jej część) w przyszłości sprzedać lub nie w zależności od woli lub okoliczności życiowych, które się mogą zdarzyć, np. ciężka choroba lub wojna, może być ono przekazane w części lub całości spadkobiercom.

Wnioskodawca wskazuje, iż może oczywiście w dowolnej chwili zaoferować do sprzedania potencjalnym klientom złoto, tak jak każdą inną posiadaną przez siebie rzecz. To nie jest jednak jednoznaczne z transakcją sprzedaży i nie oznacza, że w każdej chwili znajdzie nabywcę. Nabywca musi zaakceptować oferowaną przez Wnioskodawcę cenę, czas i warunki dostawy oraz warunki płatności. To dopiero znalezienie nabywcy, który te warunki zaakceptuje doprowadzi do transakcji sprzedaży. Na pewno więc nie oznacza to „możliwości dokonania w każdej chwili” sprzedania złota.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy odpłatne zbycie złota będzie uznane jako źródło przychodu i uzyskany dochód będzie podlegał podatkowi... Czy złoto można zaliczyć do innych rzeczy, które po półrocznym okresie używania można sprzedać nie zaliczając tej sprzedaży do źródła przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja którą zamierza przeprowadzić nie kwalifikuje się do źródeł przychodów, ponieważ spełnia kryteria określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 litera d. Katalog „innych rzeczy” nie został w ustawie rozwinięty i uważa, że taką „inną rzeczą” może być również złoto.

W rozumieniu Wnioskodawcy powyższy zakup złota jest zakupem rzeczy ruchomej. Jeżeli jej sprzedaż nastąpi w okresie 6 miesięcy od daty zakupu to przychód z tej transakcji będzie opodatkowany podatkiem dochodowym, a jeżeli sprzedaż nastąpi po okresie 6 miesięcy będzie z tego podatku zwolniony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Z kolei w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Z powołanych przepisów wynika, iż w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy, do których zaliczyć należy również rzeczy ruchome (złoto). Jednakże podlegający opodatkowaniu przychód powstaje wyłącznie, jeśli zbycie następuje w okresie krótszym niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup. Wobec tego, jeżeli sprzedaż następuje po upływie półrocznego okresu, wówczas przychód osiągnięty z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem czynność ta nie stanowi źródła przychodu dla celów tego podatku.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane uregulowania prawne uznać należy, iż Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu przedmiotowej sprzedaży, jeśli zbycie złota będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego zakup.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.