IPPB2/415-209/12-4/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu przedmiotowej sprzedaży, jeśli zbycie złota będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego zakup

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.02.2012 r. (data wpływu 06.03.2012 r.) oraz piśmie z dnia 17.05.2012 r. (data nadania 21.05.2012 r. data wpływu 24.05.2012 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/415-209/12-2/AK z dnia 10.05.2012 r. (data doręczenia 16.05.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu osiągniętego w związku ze sprzedażą złota– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu osiągniętego w związku ze sprzedażą złota.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Od podmiotu gospodarczego dokonującego obrotu metalami szlachetnymi („Sprzedawca”) Wnioskodawca zamierza nabyć złoto inwestycyjne - sztabkę/i złota i/lub złote monety bulionowe. Nabycie przez Wnioskodawcę złota nie będzie odbywać się w ramach działalności gospodarczej. Innymi słowy Wnioskodawca zamierza nabyć to złoto jako osoba fizyczna, do swojego majątku osobistego, w celach inwestycyjnych (jako uznana i relatywnie bezpieczna lokata kapitału). Nabywając złoto od Sprzedawcy, albo fizycznie Wnioskodawca je odbierze albo, w ramach prowadzonego przez Sprzedawcę programu certyfikatów (kompleksowy program obrotu i przechowywania metali szlachetnych), pozostawi złoto u Sprzedawcy do przechowania w skarbcu. W tym drugim przypadku Wnioskodawca otrzyma stosowny certyfikat (na złoto alokowane lub niealokowane) będący dokumentem poświadczającym prawo własności do nabytego złota. Złoto to Wnioskodawca będzie mógł w każdej chwili odebrać osobiście lub w inny sposób nim zadysponować, w tym sprzedać. Przedmiotowe złoto - złote sztabki i monety bulionowe - spełnia definicję złota inwestycyjnego w rozumieniu przepisów VAT oraz złota dewizowego w rozumieniu przepisów dewizowych.

Pismem z dnia 10.05.2012 r. nr IPPB2/415-209/12-2/AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez złożenie podpisu na przedmiotowym wniosku. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie (data wpływu uzupełnienia 24.05.2012 r.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Czy sprzedaż (nie następująca w wykonywaniu działalności gospodarczej) przez osobę fizyczną należącego do jej majątku osobistego złota inwestycyjnego (sztabek, monet bulionowych), w tym reprezentowanego przez certyfikaty na złoto alokowane lub niealokowane, stanowiłaby przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof (odpłatne zbycie innych rzeczy), czy też przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 powyższej ustawy czyli przychód z kapitałów pieniężnych...
 2. W przypadku uznania, że powyższy przychód ze sprzedaży mieściłby się w źródle przychodów określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof, czy podlegałby on wówczas opodatkowaniu w sytuacji, gdy sprzedaż następowałaby po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie złota inwestycyjnego...

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż przez osoby fizyczne, która nie następuje w ramach działalności gospodarczej, należącego do ich majątku osobistego złota inwestycyjnego podlega opodatkowaniu jako źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit d updof - „odpłatne zbycie innych rzeczy”. W rezultacie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), a w sytuacji, gdy sprzedaż taka następuje po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie złota, nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Złoto inwestycyjne (sztabki złota, złote monety bulionowe), w ślad za przepisami kodeksu cywilnego, jak i w potocznym tego słowa rozumieniu, należy bowiem traktować jako „rzeczy”. Zgodnie z art. 45 kodeksu cywilnego rzeczami są tylko przedmioty materialne. Potwierdzeniem tezy, że złoto inwestycyjne jest rzeczą, są także przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, dalej zwanej „uptu”, które uznają złoto inwestycyjne (sztabki złota i złote monety spełniające warunki określone w art. 121 uptu), za towar, a skoro za towar to i za rzecz. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 6 uptu, za towary rozumie się „rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii”. Również z przepisów prawa dewizowego wynika, że złoto (dewizowe), choć stanowi wartość dewizową, to nie stanowi środków płatniczych, a skoro tak, to z pewnością jest rzeczą. Wniosek taki wypływa z samej definicji wartości dewizowych, zgodnie z którą wartościami dewizowymi są zagraniczne środki płatnicze oraz złoto dewizowe i platyna dewizowa”. Definicja ta wyraźnie rozróżnia między środkami płatniczymi a złotem (dewizowym). Za złoto dewizowe uznaje z kolei ‚złoto w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym są również przedmioty ze złota zazwyczaj /.../”.

W związku z powyższym, jak również mając na uwadze to, że przychody ze zbycia złota inwestycyjnego nie znajdują się w zakresie przedmiotowym art. 17 updof, przychody ze zbycia złota inwestycyjnego przez osobę fizyczną, która nie dokonuje takiego zbycia w wykonywaniu działalności gospodarczej, winny być zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 updof, opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie, /.../:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a - c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.” Jeżeli zatem zbycie złota nastąpiłoby po upływie ww. półrocznego okresu, wówczas nie będzie ono podlegać opodatkowaniu.

W omawianym przypadku nie ma zastosowania źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof, czyli „kapitały pieniężne”. Przychód ze zbycia złota inwestycyjnego nie mieści się bowiem w zakresie przedmiotowym art. 17 updof, który enumeratywnie wymienia przychody uważane za kapitały pieniężne. I tak, w świetle tegoż artykułu, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się (wyłącznie):

 1. odsetki od pożyczek;
 2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;
 3. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;
 4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:
  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),
  4. wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 12b;
 5. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c;
 6. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
  1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 7. przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;
 8. przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy;
 9. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny;
 10. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających”.

Przychodów ze zbycia złota inwestycyjnego nie można zakwalifikować do żadnego z ww. przypadków, w tym nie stanowią one przychodów z papierów wartościowych. Także wspomnianych wyżej certyfikatów na złoto alokowane i niealokowane nie można w żadnej mierze utożsamiać z jakimikolwiek papierami wartościowymi, w tym certyfikatami inwestycyjnymi, podlegającymi regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wydawane klientom przez Spółkę certyfikaty na złoto alokowane i niealokowane, są tylko i wyłącznie dokumentami potwierdzającymi, poświadczającymi prawo własności złota. Certyfikaty takie nie stanowią przedmiotu obrotu - przedmiotem obrotu jest złoto inwestycyjne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Z kolei w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Z powołanych przepisów wynika, iż w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy, do których zaliczyć należy również rzeczy ruchome (złoto). Jednakże podlegający opodatkowaniu przychód powstaje wyłącznie, jeśli zbycie następuje w okresie krótszym niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup. Wobec tego, jeżeli sprzedaż następuje po upływie półrocznego okresu, wówczas przychód osiągnięty z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem czynność ta nie stanowi źródła przychodu dla celów tego podatku.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane uregulowania prawne uznać należy, iż Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu przedmiotowej sprzedaży, jeśli zbycie złota będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego zakup.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.