Złoto | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to złoto. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
5
kwi

Istota:

Czy dokonana sprzedaż złota (sztabek) i uzyskany z tego tytułu przychód, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z powołanych przepisów wynika, że w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy, do których zaliczyć należy również rzeczy ruchome (złoto). Jednakże podlegający opodatkowaniu przychód powstaje wyłącznie, jeśli zbycie następuje w okresie krótszym niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup. Wobec tego, jeżeli sprzedaż następuje po upływie półrocznego okresu, wówczas przychód osiągnięty z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem czynność ta nie stanowi źródła przychodu dla celów tego podatku. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni nabyła sztabki złota w 2013 r., natomiast ich odpłatnego zbycia dokonała w 2017 r. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego uznać należy, że odpłatne zbycie w październiku 2017 r. sztabek złota, nabytych przez Wnioskodawczynię w 2013 r., w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi źródła przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem odpłatne zbycie miało miejsce po upływie okresu tj. pół roku, o którym mowa w tym przepisie. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

2017
23
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla transakcji zakupu stopu metali z udziałem złota.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2017 r. (data wpływu 12 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla transakcji zakupu stopu metali z udziałem złota – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla transakcji zakupu stopu metali z udziałem złota. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca dokonuje zakupu stopu metali z udziałem złota w postaci płatków stosowanych wyłącznie w gabinetach stomatologicznych wykorzystywanych do prac protetycznych o różnych nazwach handlowych, np.: S 750 i 910, B (stop złota przeznaczony do wykonywania koron i mostów licowanych ceramiką dentystyczną w protetyce dentystycznej o składzie: Au złoto 86,2%, Pt platyna 11,5%, Zn cynk 1,5% i śladowe ilości innych), H (stop złota przeznaczony do wykonywania koron pełnolanych, frezowanych, wkładów, nakładów w protetyce dentystycznej o składzie: Au złoto 55,6%, Ag srebro 24,4%, PDpallad 3,7%, Pt platyna 1,0%, Cu miedź 14,0%, Zn cynk 1,0% i śladowe ilości innych). Każdy produkt zgłaszany jest do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Departament Informacji o Wyrobach Medycznych.

2017
12
lip

Istota:

W zakresie kwalifikacji sprzedawanych złotych monet z dodatkami oraz złotych płytek i sztabek o różnych kształtach w kontekście brzmienia art. 121 ustawy o VAT

Fragment:

Należy wskazać, że wykaz złotych monet, spełniających kryteria do uznania ich za złoto inwestycyjne, na rok 2012 został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2011/C 351/07. W notach wyjaśniających do powyższego wykazu zawarta jest wskazówka, że dostawa monet nieznajdujących się w wykazie będzie objęta zwolnieniem z VAT pod warunkiem spełnienia warunków zwolnienia przewidzianych w Dyrektywie. Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca sprzedaje w Polsce i za granicą złote monety, złote płytki, złote sztabki i inne produkty wykonane ze złota. Spółka w ramach swojej oferty posiada nie tylko monety wykonane wyłącznie ze złota ale także: złote monety z zatopionymi w nich kamieniami szlachetnymi oraz półszlachetnymi jak i różnego rodzaju minerałami (np. diament, cyrkonia, kryształek soli, bursztyn, etc.), złote monety z perłami, złote monety z innymi niemetalami. Spółka w ramach swojej oferty sprzedaje płytki złota różnego kształtu (prostokątne, kwadratowe, okrągłe i w innych kształtach). Wszystkie Płytki niezależnie od kształtu wykonane są ze złota o próbie co najmniej 995 tysięcznych. Spółka w ramach swojej oferty sprzedaje sztabki złota, o podstawie różnego kształtu (prostokątne, kwadratowe, okrągłe i o innych kształtach).

2016
29
lis

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla sprzedaży przez Wnioskodawcę złomu złota zaklasyfikowanego do PKWiU 24.41.20.0

Fragment:

Niniejsza interpretacja została zatem wydana w oparciu o klasyfikację statystyczną wskazaną we wniosku przez Wnioskodawcę, który podał, że zamierza dokonywać sprzedaży złomu złota sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 24.41.20.0. W załączniku nr 11 do ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r., w poz. 22a wymieniono „ Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b ” - PKWiU ex 24.41.20.0. Z uwagi na fakt, że symbol dotyczący towarów z poz. 22a załącznika nr 11 do ustawy zawiera dodatkowe oznaczenie „ ex ” to oznacza to, zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, że zakres wyrobów lub usług znajdujący się w tej pozycji jest węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o VAT, ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o złocie inwestycyjnym, rozumie się przez to: złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe; złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki: posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych, zostały wybite po roku 1800, są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia, są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

2016
26
sty

Istota:

Czy w aktualnym stanie prawnym sprzedawca granulatu złota będący czynnym podatnikiem VAT stosuje tzw. „odwrotne obciążenie”, a Wnioskodawca jako nabywca wykazuje podatek VAT zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu?

Fragment:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, której przedmiotem jest produkcja oraz sprzedaż wyrobów jubilerskich ze złota i srebra. W toku produkcji Wnioskodawca dokonuje zakupu materiałów oraz półfabrykatów potrzebnych do wytwarzania produktu finalnego w postaci biżuterii złotej lub srebrnej. Do lipca 2015 r. Wnioskodawca dokonywał zakupu granulatu złota pr. 999,9 ze stawką 23%. Po zmianie przepisów, od 1 lipca 2015 r. przy nabyciu granulatu złota stosowane jest „ odwrotne obciążenie ”, więc Wnioskodawca wprowadza zakupiony na fakturę VAT towar do rejestru zakupów, generuje fakturę wewnętrzną i po stronie sprzedaży również powstaje zapis transakcji, co powoduje, że zostaje wykazany podatek VAT zarówno w pozycji 35 deklaracji VAT-7 oraz w poz. 44. Po wystąpieniu z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi i otrzymaniu pisma, Wnioskodawca zalicza granulat złota do PKWiU 24.41.20.0 „złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w aktualnym stanie prawnym sprzedawca granulatu złota będący czynnym podatnikiem VAT stosuje tzw. „ odwrotne obciążenie ”, a Wnioskodawca jako nabywca wykazuje podatek VAT zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu... Zdaniem Wnioskodawcy, właściwe jest stosowanie tzw. „ odwrotnego obciążenia ” przy sprzedaży tego granulatu (PKWiU 24.41.20.0), z uwagi na fakt, iż w załączniku nr 11 w poz. 22a znajduje się złoto nieobrobione w postaci półproduktu, lub w postaci proszku.

2015
10
lis

Istota:

1. Jak rozliczyć się z dochodu osiągniętego z bonusów w złocie inwestycyjnym?
2. Na którym formularzu Wnioskodawczyni powinna sporządzić rozliczenie roczne i ile procent podatku powinna zapłacić?

Fragment:

Wnioskodawczyni złożyła depozyt w określonej kwocie, tytułem uczestnictwa w zbiorowym zakupie złota. Następnie zaprosiła określone regulaminem osoby, czyli pozyskała nowych klientów dla firmy. Po przejściu określonych poziomów Wnioskodawczyni otrzymała bonusy w postaci złota inwestycyjnego, które odsprzedała firmie. Złoto można odebrać osobiście bądź zdeponować, a także odsprzedać firmie co gwarantuje umowa. Pieniądze za sprzedane złoto Wnioskodawczyni otrzymała na wewnętrzny rachunek otwierany każdemu klientowi firmy. Niewielką część pieniędzy z rachunku wewnętrznego Wnioskodawczyni przelała na własne konto osobiste w banku. Z kolei część pieniędzy otrzymała w gotówce od nowych klientów przystępujących do programu, za kupony potrzebne do rejestracji. Kupony Wnioskodawczyni nabywała za środki zgromadzone na rachunku wewnętrznym. Wnioskodawczyni zbywała złoto w okresie do 6 miesięcy od nabycia. Jak wynika natomiast z uzupełnienia wniosku Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, a nadto sprzedaż opisanego we wniosku złota inwestycyjnego nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Jak rozliczyć się z dochodu osiągniętego z bonusów w złocie inwestycyjnym...

2015
20
mar

Istota:

Czy przedstawiony sposób ewidencjonowania i rozpoznawania przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy ze sprzedaży rzeczy zastawionych w zależności od ich przeznaczenia (zbycie bez obróbki, zbycie po wcześniejszej obróbce) jest prawidłowy?

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca (bądź spółka osobowa, w której jest on wspólnikiem) staje się właścicielem m.in. używanych wyrobów jubilerskich ze złota lub ich części przewłaszczonych w wyniku niespłacenia przez klientów udzielonych im pożyczek. Dotychczas używane wyroby ze złota, które uległy przewłaszczeniu na Wnioskodawcę (lub spółkę osobową, w której jest on wspólnikiem) były odsprzedawane jako używane wyroby jubilerskie (bez ich obróbki). Aktualnie Wnioskodawca (spółka osobowa, w której jest on wspólnikiem) - za pośrednictwem podmiotu trzeciego - zamierza dokonywać obróbki całości lub części przewłaszczonych używanych wyrobów jubilerskich ze złota. Obróbka, o której mowa będzie polegać przede wszystkim na usunięciu z używanych wyrobów jubilerskich ze złota różnego rodzaju oczek (kamieni, kolorowego szkła, plastiku oraz innych bezwartościowych dodatków). W wyniku procesu obróbki powstanie tzw. złom złota (kwalifikowany zgodnie z PKWiU 38.11.58.00 jako Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal), który będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży. Sprzedaż złomu złota uzyskanego w wyniku obróbki wraz z innymi przewłaszczonymi zastawionymi rzeczami Wnioskodawca (odpowiednio spółka osobowa, w której jest on wspólnikiem) będzie ewidencjonować w podatkowej księdze (...)

2015
19
mar

Istota:

Czy przedstawiony sposób ewidencjonowania i rozpoznawania przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy ze sprzedaży rzeczy zastawionych w zależności od ich przeznaczenia (zbycie bez obróbki, zbycie po wcześniejszej obróbce) jest prawidłowy?

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca (bądź spółka osobowa, w której jest on wspólnikiem) staje się właścicielem m.in. używanych wyrobów jubilerskich ze złota lub ich części przewłaszczonych w wyniku niespłacenia przez klientów udzielonych im pożyczek. Dotychczas używane wyroby ze złota, które uległy przewłaszczeniu na Wnioskodawcę (lub spółkę osobową, w której jest on wspólnikiem) były odsprzedawane jako używane wyroby jubilerskie (bez ich obróbki). Aktualnie Wnioskodawca (spółka osobowa, w której jest on wspólnikiem) - za pośrednictwem podmiotu trzeciego - zamierza dokonywać obróbki całości lub części przewłaszczonych używanych wyrobów jubilerskich ze złota. Obróbka, o której mowa będzie polegać przede wszystkim na usunięciu z używanych wyrobów jubilerskich ze złota różnego rodzaju oczek (kamieni, kolorowego szkła, plastiku oraz innych bezwartościowych dodatków). W wyniku procesu obróbki powstanie tzw. złom złota (kwalifikowany zgodnie z PKWiU 38.11.58.00 jako Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal), który będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży. Sprzedaż złomu złota uzyskanego w wyniku obróbki wraz z innymi przewłaszczonymi zastawionymi rzeczami Wnioskodawca (odpowiednio spółka osobowa, w której jest on wspólnikiem) będzie ewidencjonować w podatkowej księdze (...)

2014
18
gru

Istota:

Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu dostawy towarów, o których mowa w przedstawionym zdarzeniu przyszłym kwalifikowanych do grupowań jest dostawca tych towarów, tj. Wnioskodawca. Tym samym sprzedaż złomu złota (PKWiU 38.11.58.0 – odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal) przez Wnioskodawcę osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej powoduje po stronie Wnioskodawcy obowiązek naliczenia podatku należnego z tytułu tej transakcji.

Fragment:

Wnioskodawca chciałby sprzedawać skupiony złom złota oraz przedmioty zastawu, w szczególności złom złota PKWIU 38.11.58.0 (odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal), które nie zostały odebrane przez zastawiającego, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Złom złota pochodzi ze skupu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub z nieodebranego zastawu lombardowego. Planuje sprzedawać złom złota w takiej samej postaci, w jakiej zostaje on skupiony od klientów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku sprzedaży złomu złota PKWiU 38.11.58.0 (odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal) Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonywanych dostaw złomu podmiotom będącym nie zarejestrowanymi podatnikami VAT ze stawką 23% (zasady ogólne), czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 „ bez podatku naliczonego ”... Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży złomu złota (PKWiU 38.11.58.0 - odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej mają zastosowanie przepisy art. 17 ust. 1 pkt 7, czyli sprzedaż bez podatku naliczonego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

2013
30
mar

Istota:

Zakres skutków podatkowych sprzedaży złota.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 15.01.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży złota. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: „ Wnioskodawca ”). Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest m.in. udzielanie pożyczek (kod 64.92.Z) oraz pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe (kod 66.19.Z). Wnioskodawca planuje inwestycje w złoto w sztabkach. Od czasu do czasu Wnioskodawca, jako nieprowadzący działalności gospodarczej, planuje dokonać sprzedaży części lub całości zakupionego złota. Transakcje będą dokonywane w Szwajcarii lub Polsce. Transakcje sprzedaży będą dokonywane po upływie 6 miesięcy od dnia zakupu złota. Wnioskodawca już nabył pewną ilość złota. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zyski osiągnięte na sprzedaży złota po upływie 6 miesięcy od dnia zakupu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym... Zdaniem Wnioskodawcy, zyski osiągnięte na sprzedaży złota po upływie 6 miesięcy od dnia zakupu nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.