Złoto | Interpretacje podatkowe

Złoto | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to złoto. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla sprzedaży przez Wnioskodawcę złomu złota zaklasyfikowanego do PKWiU 24.41.20.0
Fragment:
Niniejsza interpretacja została zatem wydana w oparciu o klasyfikację statystyczną wskazaną we wniosku przez Wnioskodawcę, który podał, że zamierza dokonywać sprzedaży złomu złota sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 24.41.20.0. W załączniku nr 11 do ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r., w poz. 22a wymieniono „ Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b ” - PKWiU ex 24.41.20.0. Z uwagi na fakt, że symbol dotyczący towarów z poz. 22a załącznika nr 11 do ustawy zawiera dodatkowe oznaczenie „ ex ” to oznacza to, zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, że zakres wyrobów lub usług znajdujący się w tej pozycji jest węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o VAT, ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o złocie inwestycyjnym, rozumie się przez to: złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe; złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki: posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych, zostały wybite po roku 1800, są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia, są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.
2016
29
lis

Istota:
Czy w aktualnym stanie prawnym sprzedawca granulatu złota będący czynnym podatnikiem VAT stosuje tzw. „odwrotne obciążenie”, a Wnioskodawca jako nabywca wykazuje podatek VAT zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu?
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, której przedmiotem jest produkcja oraz sprzedaż wyrobów jubilerskich ze złota i srebra. W toku produkcji Wnioskodawca dokonuje zakupu materiałów oraz półfabrykatów potrzebnych do wytwarzania produktu finalnego w postaci biżuterii złotej lub srebrnej. Do lipca 2015 r. Wnioskodawca dokonywał zakupu granulatu złota pr. 999,9 ze stawką 23%. Po zmianie przepisów, od 1 lipca 2015 r. przy nabyciu granulatu złota stosowane jest „ odwrotne obciążenie ”, więc Wnioskodawca wprowadza zakupiony na fakturę VAT towar do rejestru zakupów, generuje fakturę wewnętrzną i po stronie sprzedaży również powstaje zapis transakcji, co powoduje, że zostaje wykazany podatek VAT zarówno w pozycji 35 deklaracji VAT-7 oraz w poz. 44. Po wystąpieniu z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi i otrzymaniu pisma, Wnioskodawca zalicza granulat złota do PKWiU 24.41.20.0 „złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w aktualnym stanie prawnym sprzedawca granulatu złota będący czynnym podatnikiem VAT stosuje tzw. „ odwrotne obciążenie ”, a Wnioskodawca jako nabywca wykazuje podatek VAT zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu... Zdaniem Wnioskodawcy, właściwe jest stosowanie tzw. „ odwrotnego obciążenia ” przy sprzedaży tego granulatu (PKWiU 24.41.20.0), z uwagi na fakt, iż w załączniku nr 11 w poz. 22a znajduje się złoto nieobrobione w postaci półproduktu, lub w postaci proszku.
2016
26
sty

Istota:
1. Jak rozliczyć się z dochodu osiągniętego z bonusów w złocie inwestycyjnym?
2. Na którym formularzu Wnioskodawczyni powinna sporządzić rozliczenie roczne i ile procent podatku powinna zapłacić?
Fragment:
Wnioskodawczyni złożyła depozyt w określonej kwocie, tytułem uczestnictwa w zbiorowym zakupie złota. Następnie zaprosiła określone regulaminem osoby, czyli pozyskała nowych klientów dla firmy. Po przejściu określonych poziomów Wnioskodawczyni otrzymała bonusy w postaci złota inwestycyjnego, które odsprzedała firmie. Złoto można odebrać osobiście bądź zdeponować, a także odsprzedać firmie co gwarantuje umowa. Pieniądze za sprzedane złoto Wnioskodawczyni otrzymała na wewnętrzny rachunek otwierany każdemu klientowi firmy. Niewielką część pieniędzy z rachunku wewnętrznego Wnioskodawczyni przelała na własne konto osobiste w banku. Z kolei część pieniędzy otrzymała w gotówce od nowych klientów przystępujących do programu, za kupony potrzebne do rejestracji. Kupony Wnioskodawczyni nabywała za środki zgromadzone na rachunku wewnętrznym. Wnioskodawczyni zbywała złoto w okresie do 6 miesięcy od nabycia. Jak wynika natomiast z uzupełnienia wniosku Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, a nadto sprzedaż opisanego we wniosku złota inwestycyjnego nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Jak rozliczyć się z dochodu osiągniętego z bonusów w złocie inwestycyjnym...
2015
10
lis

Istota:
Czy przedstawiony sposób ewidencjonowania i rozpoznawania przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy ze sprzedaży rzeczy zastawionych w zależności od ich przeznaczenia (zbycie bez obróbki, zbycie po wcześniejszej obróbce) jest prawidłowy?
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca (bądź spółka osobowa, w której jest on wspólnikiem) staje się właścicielem m.in. używanych wyrobów jubilerskich ze złota lub ich części przewłaszczonych w wyniku niespłacenia przez klientów udzielonych im pożyczek. Dotychczas używane wyroby ze złota, które uległy przewłaszczeniu na Wnioskodawcę (lub spółkę osobową, w której jest on wspólnikiem) były odsprzedawane jako używane wyroby jubilerskie (bez ich obróbki). Aktualnie Wnioskodawca (spółka osobowa, w której jest on wspólnikiem) - za pośrednictwem podmiotu trzeciego - zamierza dokonywać obróbki całości lub części przewłaszczonych używanych wyrobów jubilerskich ze złota. Obróbka, o której mowa będzie polegać przede wszystkim na usunięciu z używanych wyrobów jubilerskich ze złota różnego rodzaju oczek (kamieni, kolorowego szkła, plastiku oraz innych bezwartościowych dodatków). W wyniku procesu obróbki powstanie tzw. złom złota (kwalifikowany zgodnie z PKWiU 38.11.58.00 jako Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal), który będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży. Sprzedaż złomu złota uzyskanego w wyniku obróbki wraz z innymi przewłaszczonymi zastawionymi rzeczami Wnioskodawca (odpowiednio spółka osobowa, w której jest on wspólnikiem) będzie ewidencjonować w podatkowej księdze (...)
2015
20
mar

Istota:
Czy przedstawiony sposób ewidencjonowania i rozpoznawania przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy ze sprzedaży rzeczy zastawionych w zależności od ich przeznaczenia (zbycie bez obróbki, zbycie po wcześniejszej obróbce) jest prawidłowy?
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca (bądź spółka osobowa, w której jest on wspólnikiem) staje się właścicielem m.in. używanych wyrobów jubilerskich ze złota lub ich części przewłaszczonych w wyniku niespłacenia przez klientów udzielonych im pożyczek. Dotychczas używane wyroby ze złota, które uległy przewłaszczeniu na Wnioskodawcę (lub spółkę osobową, w której jest on wspólnikiem) były odsprzedawane jako używane wyroby jubilerskie (bez ich obróbki). Aktualnie Wnioskodawca (spółka osobowa, w której jest on wspólnikiem) - za pośrednictwem podmiotu trzeciego - zamierza dokonywać obróbki całości lub części przewłaszczonych używanych wyrobów jubilerskich ze złota. Obróbka, o której mowa będzie polegać przede wszystkim na usunięciu z używanych wyrobów jubilerskich ze złota różnego rodzaju oczek (kamieni, kolorowego szkła, plastiku oraz innych bezwartościowych dodatków). W wyniku procesu obróbki powstanie tzw. złom złota (kwalifikowany zgodnie z PKWiU 38.11.58.00 jako Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal), który będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży. Sprzedaż złomu złota uzyskanego w wyniku obróbki wraz z innymi przewłaszczonymi zastawionymi rzeczami Wnioskodawca (odpowiednio spółka osobowa, w której jest on wspólnikiem) będzie ewidencjonować w podatkowej księdze (...)
2015
19
mar

Istota:
Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu dostawy towarów, o których mowa w przedstawionym zdarzeniu przyszłym kwalifikowanych do grupowań jest dostawca tych towarów, tj. Wnioskodawca. Tym samym sprzedaż złomu złota (PKWiU 38.11.58.0 – odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal) przez Wnioskodawcę osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej powoduje po stronie Wnioskodawcy obowiązek naliczenia podatku należnego z tytułu tej transakcji.
Fragment:
Wnioskodawca chciałby sprzedawać skupiony złom złota oraz przedmioty zastawu, w szczególności złom złota PKWIU 38.11.58.0 (odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal), które nie zostały odebrane przez zastawiającego, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Złom złota pochodzi ze skupu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub z nieodebranego zastawu lombardowego. Planuje sprzedawać złom złota w takiej samej postaci, w jakiej zostaje on skupiony od klientów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku sprzedaży złomu złota PKWiU 38.11.58.0 (odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal) Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonywanych dostaw złomu podmiotom będącym nie zarejestrowanymi podatnikami VAT ze stawką 23% (zasady ogólne), czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 „ bez podatku naliczonego ”... Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży złomu złota (PKWiU 38.11.58.0 - odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej mają zastosowanie przepisy art. 17 ust. 1 pkt 7, czyli sprzedaż bez podatku naliczonego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2014
18
gru

Istota:
Zakres skutków podatkowych sprzedaży złota.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 15.01.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży złota. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: „ Wnioskodawca ”). Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest m.in. udzielanie pożyczek (kod 64.92.Z) oraz pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe (kod 66.19.Z). Wnioskodawca planuje inwestycje w złoto w sztabkach. Od czasu do czasu Wnioskodawca, jako nieprowadzący działalności gospodarczej, planuje dokonać sprzedaży części lub całości zakupionego złota. Transakcje będą dokonywane w Szwajcarii lub Polsce. Transakcje sprzedaży będą dokonywane po upływie 6 miesięcy od dnia zakupu złota. Wnioskodawca już nabył pewną ilość złota. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zyski osiągnięte na sprzedaży złota po upływie 6 miesięcy od dnia zakupu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym... Zdaniem Wnioskodawcy, zyski osiągnięte na sprzedaży złota po upływie 6 miesięcy od dnia zakupu nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2013
30
mar

Istota:
Zasady opodatkowania obrotu złomem złota i srebra.
Fragment:
(...) złota i srebra – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 28 września 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 12 grudnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania obrotu złomem złota i srebra. W przedmiotowym wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Dokonuje Pan zakupu „ od ludności ” złotej i srebrnej biżuterii. Przedmioty są używane, zwykle zniszczone, uszkodzone. Zakupione złote przedmioty mają różną próbę (333 do 750). Biżuterię Pan przetapia, bada próbę stopu i sprzedaje jako złom. Nabywcą opisanych towarów jest podatnik VAT. W uzupełnieniu do wniosku wskazuje Pan, iż prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie której zajmuje się handlem przedmiotami kolekcjonerskimi (monety, banknoty, medale), złotem inwestycyjnymi, skupem złota (złotych monet, używanej biżuterii). Jest Pan podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust 1-9 ustawy o VAT. Dostawa nie jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.
2012
28
gru

Istota:
Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu przedmiotowej sprzedaży, jeśli zbycie złota będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego zakup
Fragment:
Od podmiotu gospodarczego dokonującego obrotu metalami szlachetnymi („ Sprzedawca ”) Wnioskodawca zamierza nabyć złoto inwestycyjne - sztabkę/i złota i/lub złote monety bulionowe. Nabycie przez Wnioskodawcę złota nie będzie odbywać się w ramach działalności gospodarczej. Innymi słowy Wnioskodawca zamierza nabyć to złoto jako osoba fizyczna, do swojego majątku osobistego, w celach inwestycyjnych (jako uznana i relatywnie bezpieczna lokata kapitału). Nabywając złoto od Sprzedawcy, albo fizycznie Wnioskodawca je odbierze albo, w ramach prowadzonego przez Sprzedawcę programu certyfikatów (kompleksowy program obrotu i przechowywania metali szlachetnych), pozostawi złoto u Sprzedawcy do przechowania w skarbcu. W tym drugim przypadku Wnioskodawca otrzyma stosowny certyfikat (na złoto alokowane lub niealokowane) będący dokumentem poświadczającym prawo własności do nabytego złota. Złoto to Wnioskodawca będzie mógł w każdej chwili odebrać osobiście lub w inny sposób nim zadysponować, w tym sprzedać. Przedmiotowe złoto - złote sztabki i monety bulionowe - spełnia definicję złota inwestycyjnego w rozumieniu przepisów VAT oraz złota dewizowego w rozumieniu przepisów dewizowych. Pismem z dnia 10.05.2012 r. nr IPPB2/415-209/12-2/AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez złożenie podpisu na przedmiotowym wniosku.
2012
15
cze

Istota:
1. Czy przychód z tytułu sprzedaży złota inwestycyjnego w postaci sztabek stanowi przychód ze źródła odpłatnego zbycia innych rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu uzyskanego ze zbycia złota inwestycyjnego bezpośrednio po jego sprzedaży czy też będzie zobowiązany wyłącznie do wykazania uzyskanego przychodu w zeznaniu rocznym i zapłaty podatku w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży złota inwestycyjnego?
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Wnioskodawca zamierza nabyć złoto w postaci materialnej – sztabek złota, np. z Mennicy Polskiej lub innej instytucji oferującej sprzedaż złota. Nabycie sztabek złota może zostać dokonane przez pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie zamierza nabyć złota za pośrednictwem portalu internetowego. Wnioskodawca będzie właścicielem zakupionych sztabek złota. Będzie posiadał sztabki złota materialnie. Jako właściciel sztabek złota będzie mógł nimi swobodnie dysponować. Ze względów bezpieczeństwa rozważa oddanie sztabek złota na przechowanie do depozytu np. w banku. Jednakże nawet w takiej sytuacji (złożenie sztabek złota do depozytu), sztabki złota będą mogły zostać wydane Wnioskodawcy na każde jego żądanie. Tym samym, sztabki złota nie będą przechowywane w skarbcach, z których nie można „ wyciągnąć ” sztabek złota. Wnioskodawca zamierza nabyć całe sztabki złota. Inwestycja w sztabki złota nie ma charakteru lokaty polegającej na zakupie złota i jego odsprzedaży na podstawie zawartej umowy zbliżonej do lokaty pieniężnej. Umowa zakupu sztabek złota, którą zamierza zawrzeć Wnioskodawca nie będzie obligowała żadnego podmiotu (w szczególności sprzedawcy) do odkupienia sztabek złota po cenie zapewniającej Wnioskodawcy zysk, a Wnioskodawca jako kupujący nie będzie zobligowany do posiadania zakupionych sztabek złota przez z góry oznaczony okres czasu.
2012
28
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Złoto
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.