Złom | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to złom. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towaru o symbolu PKWiU 38.32.22.0.

Fragment:

Uzyskany w ten sposób materiał utraci status odpadu – złom stalowy przestaje być odpadem. Procesowi odzysku poddany zostanie złom stalowy o symbolu PKWiU 38.11.58.0, którego posiadaczem jest Wnioskodawca. Jako wsad stosowany będzie wyłącznie odpad zawierający odzyskiwalne żelazo lub odzyskiwalną stal. Jako wsadu nie stosuje się odpadów niebezpiecznych. Złom odpadowy stanowiący wsad do odzysku zostaje posegregowany podczas zbiórki a następnie skierowany jest do przetwarzania mechanicznego, np.: cięcia, rozdrabniania, sortowania, oddzielania, czyszczenia, usuwania zanieczyszczeń, pakietowania. Ww. czynności mają na celu odzyskanie surowca dla hut i odlewni zgodnie z przedstawioną specyfikacją odbiorcy tak aby zawartość substancji obcych nie przekraczała 2% masy. Odzyskany materiał nie może zawierać nadmiernej ilości tlenków żelaza, widocznych śladów oleju, emulsji oleistych, smarów, pojemników pod ciśnieniem, zamkniętych lub niewystarczająco otwartych, które mogą spowodować wybuch. Wnioskodawca nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 bądź 9 ustawy. Nabywcą sprzedawanych przez Wnioskodawcę towarów będzie podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

2015
10
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę nabycia złomu 23% stawką podatku VAT.

Fragment:

(...) złom metali nieszlachetnych, 38.11.51.0 - odpady szklane, 38.11.54.0 - pozostałe odpady gumowe, 38.11.55.0 - odpady z tworzyw sztucznych, 38.11.58.0 - odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal, 38.12.27 - odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne, ex 38.32.29.0 - surowce wtórne z pozostałych metali - wyłącznie odpady i złom. Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. Przepisy ust. 1 pkt 7 i 8 stosuje się, jeżeli nabywcą lub usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 (art. 17 ust. 7 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013r.). Powyższe regulacje wprowadzają wykaz towarów, których nabycie ma obowiązek opodatkować nabywca. Jest to mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy. W związku z tym w przypadku dostawy towarów, które nie zostały wymienione w tym załączniku podatnikiem pozostaje sprzedawca.

2013
24
wrz

Istota:

Czy w stosunku do sprzedaży złomu złota osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie można zastosować art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług i należy taką dostawę opodatkować stawką podstawową podatku VAT, tj. 23% (zasady ogólne)?

Fragment:

Zainteresowany chciałby sprzedawać skupiony złom złota oraz przedmioty zastawu (w szczególności złom złota), które nie zostały odebrane przez zastawiającego, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Złom złota pochodzi ze skupu od ludności lub z nieodebranego zastawu lombardowego. Ww. złom złota to uszkodzona biżuteria ze złota zakupiona z wtórnego obiegu (np. połamane lub niekompletne kolczyki, wisiorki, pierścionki, łańcuszki, bransoletki etc.), a także biżuteria zniszczona w trakcie sprawdzania próby złota (przez ciecz probierczą). W przeważającej większości są to używane, zniszczone wyroby jubilerskie oraz złom metali szlachetnych pochodzących z majątku prywatnego osób sprzedających. Z nabytych w ten sposób wyrobów Wnioskodawca usuwa wszelkie elementy niestanowiące metali szlachetnych, np. kamienie jubilerskie, które są oddawane klientom. Skupowany złom złota (od ludności) jest w ten sposób od razu potraktowany, a lombardowy po upływie czasu do jego wykupu. Zainteresowany planuje sprzedawać złom złota w takiej samej postaci, w jakiej zostaje on skupiony od ludności. W złożonym uzupełnieniu Wnioskodawca zaklasyfikował złom złota do PKWiU 38.11.58.0 (odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal).

2013
23
maj

Istota:

W zakresie określenia czy sprzedaż zendry powinna odbywać się na zasadzie art. 17 ust. 2 ustawy o VAT (faktura wystawiana zgodnie z art. 106 ust. 1a)

Fragment:

Zgodnie z definicją zawartą w „Słowniku języka polskiego złom stanowią „ zużyte, zniszczone przedmioty metalowe, maszyny lub ich części, także odpady produkcyjne w hutach, przeznaczone do przetopienia jako surowiec wtórny ”. W metalurgii złomem określa się przedmioty metalowe przeznaczone do wykorzystania w procesie recyklingu poprzez ich ponowne przetopienie. Do złomu należą np. metalowe odpady produkcyjne, wyroby metalowe nie nadające się do naprawy, elementy konstrukcji pochodzące z rozbiórki, odpady komunalne z metalu, wyeksploatowane samochody, maszyny, urządzenia i ich części, konstrukcje stalowe uszkodzone mechanicznie lub skorodowane itp. Zendra (zgorzelina) jako warstwa tlenków metali powstająca na powierzchni nagrzanych, odpadających podczas kucia i walcowania łusek jest traktowana jako odpad zawierający metal, nadający się do przetopienia jako surowiec wtórny. Ponadto w interpretacji ogólnej z 2 maja 2011r. Minister Finansów zaznaczył, że „ przez złom dla potrzeb stosowania art. 17 ust.1 pkt 7 cyt. ustawy należy rozumieć złom metali, w tym złom stalowy (wsadowy i niewsadowy), żeliwny i metali nieżelaznych, jak również złom metali szlachetnych.... ” Również opinia GUS potwierdza, że zendra jest odpadem zawierającym metal.

2013
28
mar

Istota:

Stwierdzenie czy:
- Wnioskodawca miał prawo sprzedać stare maszyny i urządzenia jako złom,
- wymagany jest zewnętrzny dokument likwidacji, zniszczenia danej maszyny czy urządzenia aby mieć gwarancję, że przedsiębiorstwo któremu Wnioskodawca sprzedaje maszyny jako złom nie wykorzysta ich do dalszego użytku,
- po nowelizacji przepisów o VAT Wnioskodawca prawidłowo wystawił fakturę stosując mechanizm odwrotnego obciążenia.

Fragment:

Z tego względu Wnioskodawca posłużył się definicją słownikową języka polskiego która brzmi: „ złomem są zużyte, zniszczone przedmioty metalowe, maszyny lub ich części także odpady określane ogólnie jako złom żelazny lub złom metali kolorowych, które nie nadają się do dalszego wykorzystania w celach gospodarczych ”. Wnioskodawca miał prawo do zakwalifikowania przekazanych maszyn i urządzeń jako złom ponieważ, według jego opinii urządzenia te nie nadawały się już do dalszej ich eksploatacji. Firma przyjmująca od Wnioskodawcy odpady także traktuje je jako złom, wpisując taką informację na „ kwicie wagowym ”. Ponadto Wnioskodawca posiłkował się definicją złomu opisaną w słowniku języka polskiego, która brzmi: „ złomem są zużyte, zniszczone przedmioty metalowe, maszyny lub ich części, także odpady określane ogólnie jako złom żelazny lub złom metali kolorowych, które nie nadają się do dalszego wykorzystania w celach gospodarczych ”. Zdaniem Wnioskodawcy takim dokumentem, potwierdzającym przyjęcie przez firmę odpadów Wnioskodawcy jako złom jest właśnie „ kwit wagowy ”. Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, mechanizm odwrotnego obciążenia polegający na przesunięciu obowiązku rozliczania VAT na podatnika, na rzecz którego jest dokonywana dostawa złomu stosuje się jeżeli łącznie spełnione są warunki tj.: Nabywcą złomu jest podatnik, o który mowa w art. 15 ustawy, Dostawcą złomu jest podatnik, o który mowa w art. 15 ustawy, Dostawca złomu nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 2 ustawy, Dostawa złomu nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2013
21
lut

Istota:

Opodatkowanie przez Wnioskodawcę sprzedaży towarów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 38.11.58.0 „Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal”

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 27 września 2012r.): Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje wystawiając faktury VAT na sprzedaż następujących towarów: odpadu opakowaniowego puszki aluminiowej, odpadu stalowego (złom stalowy N10, złom stalowy N-2, złom stalowy N-5, złom stalowy N-7, złom stalowy W-2, złom stalowy W-5, złom stalowy W-7, złom beczek stalowych), odpadu metalowego z wysortu (złom aluminium, złom miedzi, złom mosiądzu, złom cynku, złom stali nierdzewnej), odpadu aluminium (złom aluminium), odpadu opakowaniowego stalowego puszki napojowej, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 38.11.58.0, stosując mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, co oznacza, że obowiązek podatkowy zostaje przeniesiony na nabywcę... Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w piśmie z dnia 27 września 2012r.), biorąc pod uwagę, że towar sprzedawany przez Wnioskodawcę, to jest: odpad opakowaniowy puszki aluminiowej, odpad stalowy (złom stalowy N10, złom stalowy N-2, złom stalowy N-5, złom stalowy N-7, złom stalowy W-2, złom stalowy W-5, złom stalowy W-7, złom beczek stalowych), odpad metalowy z wysortu (złom aluminium, złom miedzi, złom mosiądzu, złom cynku, złom stali nierdzewnej), odpad aluminium, odpad opakowaniowy stalowy puszki napojowej, Wnioskodawca klasyfikuje symbolem PKWiU jako 38.11.58.0 (...)

2013
9
lut

Istota:

1 Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2011 r. sprzedaż złomu metali szlachetnych (np. złomu złota i srebra) powinna być opodatkowana przez Wnioskodawcę (sprzedawcę) podatkiem VAT ze stawką 23% (zasady ogólne), czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT bez podatku naliczonego?
2. Czy przy sprzedaży złomu złota lub srebra Zainteresowany (sprzedający) ma obowiązek zidentyfikować kupującego (żądając od kupującego ksero dokumentów firmy typu wpis do ewidencji, regon, NIP lub żądając okazania dowodu osobistego itp.) - tak jak w przypadku sprzedaży złota inwestycyjnego?

Fragment:

W przypadku niespłacenia pożyczki przez zastawiającego, Zainteresowany sprzedaje na rzecz podatników VAT przedmiot zastawu, w szczególności złom złota, srebra (złom metali szlachetnych). Sprzedaje on również skupiony wcześniej złom złota i srebra. Innymi słowy złom złota i złom srebra pochodzi ze skupu od ludności lub pojawia się w firmie jako zastaw lombardowy i jest następnie sprzedawany przez Wnioskodawcę na rzecz podatników VAT. Złom złota, o którym mowa powyżej, to uszkodzony wyrób ze złota. To wyrób zakupiony od klienta z obiegu wtórnego jako złom złota, np. uszkodzona biżuteria (połamane kolczyki, pierścionki) lub biżuteria zniszczona w trakcie sprawdzania próby złota (zapiłowanie pilnikiem i sprawdzenie żrącą cieczą probierczą niszczy wyrób nieodwracalnie). Złom złota to również skupowany przez Wnioskodawcę (np. od złotników) zlewek czyli przetopione (stopione) w jedną całość odpady produkcyjne oraz opiłki i drobne elementy ze złota - ww. odpady powstałe w wyniku robót złotniczych przetapia się w tzw. kulkę złota (przetopienia dokonuje się celem ujednolicenia i ustalenia próby złota). Zainteresowany sprzedaje złom złota na rzecz podatników VAT w takiej samej postaci, jak sam go skupuje. Jest on czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

2012
5
gru

Istota:

Czy wobec braku ustawowej definicji złomu do sprzedaży wymienionych we wniosku odpadów zawierających metal oraz złomu ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT?

Fragment:

Kierując się więc klasyfikacją statystyczną oraz wykładnią historyczną i celowością przez złom należy rozumieć złom metali, w tym złom stalowy (wsadowy i niewsadowy), żeliwny i metali nieżelaznych (aluminium, cynk, miedź, ołów, płyty offsetowe, puszka aluminiowa), stopów metali nieżelaznych (brąz, mosiądz, znal, nikiel). Jednocześnie zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN ( źródło: słownik on-line www. sjp. pwn.pl) złom stanowią niepotrzebne, zużyte przedmioty metalowe, pojazdy, maszyny lub odpady poprodukcyjne zbierane jako surowiec wtórny. W metalurgii pod pojęciem złomu rozumie się przedmioty metalowe przeznaczone do wykorzystywania w procesie recyklingu poprzez ich ponowne przetopienie. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, wymienione odpady, złom oraz akumulatory wpisują się w cel przyjętej w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT regulacji. Tym samym jeżeli są spełnione łącznie poniższe warunki: nabywcą złomu jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT dostawcą złomu jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT dostawca złomu nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT dostawa złomu nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT należy zastosować metodę opodatkowania dostawy przez nabywcę.

2012
28
lis

Istota:

Sprzedaż złomu złota przez podatnika będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług objęta jest mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia, polegającym na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest dostawa złomu złota.

Fragment:

Wnioskodawca zakwalifikował złom złota i innych metali szlachetnych do PKWiU 38.11.58.0 - odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje nie naliczając podatku VAT od sprzedaży złomu metali szlachetnych... Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle zmian ustawy o podatku od towarów i usług prawidłowo Wnioskodawca nie nalicza podatku VAT od sprzedaży złomu złota i innych metali szlachetnych, a Wnioskodawca zobowiązuje odbiorcę do jego naliczania. Wnioskodawca zakwalifikował złom złota do PKWiU 38.11.58.0 - odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal. W obecnie obowiązującej PKWiU z 2008r. nie wymienia się odrębnie złomu metali szlachetnych. W PKWiU z 1997r. było wyróżniane ugrupowanie „ Odpady i złom złota lub metali platerowanych złotem ” (PKWiU 27.41.61) oraz „ Odpady i złom platyny lub innych metali szlachetnych ” (PKWiU 27.41.61). Z klucza powiązań pomiędzy PKWiU 1997 a PKWiU 2008 wynika, że odpady i złom złota, bądź odpady i złom pozostałych metali szlachetnych (które były klasyfikowane w PKWiU 27.41.61; PKWiU 27.41.62) obecnie powinny być zaliczane do grupowania PKWiU 2008r. „ Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal ” PKWiU 38.11.58.0.

2012
27
lis

Istota:

Czy w przypadku zbycia metali szlachetnych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, po dniu 1 lipca 2011 r. Wnioskodawca jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonywanych dostaw złomu metali szlachetnych na rzecz innych podmiotów, będących zarejestrowanymi podatnikami VAT ze stawką 23% (zasady ogólne), czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 „bez podatku naliczonego”?

Fragment:

Prowadzi Pan działalność gospodarczą-handlową w zakresie sprzedaży biżuterii, zegarków i drobnego sprzętu AGD, w ramach której m.in. nabywa używane wyroby jubilerskie oraz złom metali szlachetnych od osób fizycznych niezarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT. Używane wyroby jubilerskie oraz złom metali szlachetnych pochodzą przeważnie z majątku prywatnego osób sprzedających. Nabyte używane wyroby jubilerskie są przetwarzane przez Pana w ten sposób, że usuwane są wszelkie elementy niestanowiące metali szlachetnych, tj. np. kamienie. Następnie używane wyroby jubilerskie, jako złom metali szlachetnych oraz nabyty złom metali szlachetnych, zaklasyfikowany pod „ nr PKWiU 38.11.58.0 (odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal) ” - są przedmiotem dostaw dokonywanych przez Pana na rzecz innych podmiotów, w szczególności dla firm jubilerskich. Zarówno Pan, jak i wszystkie podmioty nabywające złom metali szlachetnych są podatnikami VAT, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT. Złom metali szlachetnych będący przedmiotem dostawy nie jest towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku zbycia metali szlachetnych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, po dniu 1 lipca 2011 r. Wnioskodawca jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonywanych dostaw złomu metali szlachetnych na rzecz innych podmiotów, będących zarejestrowanymi podatnikami VAT ze stawką 23% (zasady ogólne), czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 „ bez podatku naliczonego ”...