Zleceniodawca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zleceniodawca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Czy pokrycie przez Zleceniodawcę kosztów szkolenia oraz badań lekarskich stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu?
Czy w związku z powyższym Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawca (Zleceniodawca) realizując zadania ustawowe ma zamiar podpisać umowę zlecenie z osobą fizyczną (Zleceniobiorca), w której planuje zawrzeć następujące postanowienia: Zleceniodawca zleci i pokryje koszty wykonania badań lekarskich wstępnych oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W celu prawidłowego wykonania umowy zlecenie Zleceniodawca w ramach zwrotu wydatków należnych Zleceniobiorcy skieruje go do udziału w szkoleniu, które jest niezbędne do prawidłowego wykonywania zlecenia. Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć koszty tego szkolenia. Zleceniodawca wymaga od Zleceniobiorcy wykonania badań lekarskich i odbycia szkoleń niezbędnych do prawidłowego wykonywania umowy zlecenie przez Zleceniobiorcę, w związku z czym w umowie zobowiązuje się do pokrycia ich kosztu. Zleceniobiorca wykonywać będzie pracę w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy pokrycie przez Zleceniodawcę kosztów szkolenia oraz badań lekarskich stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu? Czy w związku z powyższym Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, pokrycie kosztów badań lekarskich wstępnych będzie zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym nie będzie miał obowiązku pobrania zaliczki na podatek dochodowy.

2016
28
lis

Istota:

1) Czy z tytułu sprzedaży udziałów przez Powiernika na rzecz nabywcy wskazanego przez Zleceniodawcę, podatnikiem podatku dochodowego będzie Zleceniodawca, a w konsekwencji czy to Zleceniodawca a nie Powiernik powinien potraktować kwotę 320.000,00 złotych jako przychód podatkowych z kapitałów pieniężnych, tj. z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym?2) Czy dla Powiernika przychodem podatkowym będzie tylko i wyłącznie kwota 4.000,00 złotych wypłacona mu przez Zleceniodawcę z tytułu prawidłowego wykonania umowy powierniczej a więc kwota 320.000,00 złotych otrzymana przez Powiernika z tytułu sprzedaży udziałów, którą przekaże on Zleceniodawcy nie będzie jego przychodem podatkowym?3) Czy obowiązek podatkowy dla Zleceniodawcy z tytułu sprzedaży udziałów za pośrednictwem Powiernika powstanie w stosunku do całej kwoty już w momencie zawarcia umowy sprzedaży tych udziałów, pomimo, że kwota ta będzie płatna przez nabywcę w ratach?4) Czy dla Powiernika obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania kwoty 4.000,00 złotych tytułem wynagrodzenia za wykonanie umowy powierniczej?5) Czy dochodem do opodatkowania przez Zleceniodawcę na zasadzie określonej w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, będzie kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą przychodu (tj. 320.000,00 złotych) a kwotą kosztów obejmujących między innymi kwotę przekazaną przez Zleceniodawcę Powiernikowi, którą Powiernik wydatkował na zakup udziałów, koszty związane z zawarciem i aneksowaniem umowy powierniczej (koszty notarialne), koszty zawarcia umowy sprzedaży udziałów przez Powiernika na rzecz nabywcy wskazanego przez Zleceniodawcę, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wynagrodzenie Powiernika za prawidłowe wykonanie umowy powierniczej?6) Czy dochodem podatkowym Powiernika opodatkowanym na zasadzie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku, będzie różnica pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego za realizację umowy powierniczej (4.000,00 złotych) a ryczałtowymi kosztami uzyskania w wysokości 20% przychodu?

Fragment:

W związku z powyższym Zleceniodawca i Powiernik (który jest formalnie nadal właścicielem udziałów), zamierzają zawrzeć nowy aneks do umowy powierniczej, w ramach którego postanowią, że Powiernik zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży Udziałów, wedle wyboru Zleceniodawcy: na rzecz Zleceniodawcy, za cenę równą cenie ich uprzedniego nabycia przez Powiernika od Bogusza P., na rzecz osoby lub podmiotu wskazanego Powiernikowi przez Zleceniodawcę na piśmie, za cenę wskazaną w takim oświadczeniu Zleceniodawcy, nie niższą niż cena nabycia Udziałów przez Powiernika od Bogusza P.. W przypadku sprzedaży udziałów przez Powiernika wskazanemu przez Zleceniodawcę nabywcy, Powiernik zobowiązany jest wydać uzyskaną z tytułu sprzedaży udziałów kwotę Zleceniodawcy w terminie 7 dni od jej otrzymania. Niniejszy wniosek dotyczy sytuacji, gdy Powiernik zawrze umowę sprzedaży z nabywcą wskazanym przez Zleceniodawcę i wyda Zleceniodawcy wszystkie kwoty otrzymane od nabywcy. Tak więc, po zawarciu powyższego aneksu Zleceniodawca wskaże Powiernikowi, aby sprzedał udziały w Spółce wybranemu przez Zleceniodawcę nabywcy za kwotę 320.000,00 złotych. Otrzymana kwota będzie wypłacana w ratach, zaś każda rata będzie przekazywana przez Powiernika zleceniodawcy, lub też wpłacana bezpośrednio przez nabywcę na rachunek bankowy Zleceniodawcy. Zleceniodawca zatem otrzyma z tytułu umowy podpisanej pomiędzy Powiernikiem a nabywcą bezpośrednio na swój rachunek bankowy środki w ratach na łączną kwotę 320.000,00 zł.

2014
3
paź

Istota:

Czy poniesione przez Spółkę wydatki na organizację spotkań z potencjalnymi klientami i dealerami Zleceniodawcy, o których mowa w przedstawionym stanie faktycznym (w tym koszty usług gastronomicznych), w związku ze świadczeniem przedmiotowych usług marketingowo-sprzedażowych na rzecz Zleceniodawcy, mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) Zleceniodawcy (w tym koszty usług gastronomicznych), w związku ze świadczeniem usług marketingowo-sprzedażowych na rzecz Zleceniodawcy - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 1 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkań z potencjalnymi klientami i dealerami Zleceniodawcy (w tym koszty usług gastronomicznych), w związku ze świadczeniem usług marketingowo-sprzedażowych na rzecz Zleceniodawcy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka zawarła Umowę o świadczenie usług (dalej: Umowa) ze Zleceniodawcą, którego przedmiotem działalności jest projektowanie, produkcja, dystrybucja i sprzedaż maszyn oraz osprzętu dla przemysłu budowlanego, przemysłowego i rolniczego (dalej: Produkty). Wnioskodawca, jako Zleceniobiorca w ramach zawartej Umowy zobowiązał się m.in. do świadczenia usług marketingowo-sprzedażowych, promujących sprzedaż Produktów Zleceniodawcy na terytorium Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Do czynności pozostających w gestii Wnioskodawcy należy także planowane i organizowanie spotkań promocyjnych, szkoleniowych oraz biznesowych dla obecnych i potencjalnych dealerów oraz klientów Zleceniodawcy.

2012
23
paź

Istota:

Reasumując, w związku z udziałem osób uprawnionych do wystawiania recept w wyjeździe do fabryki zleceniodawcy Spółka (Wnioskodawca) będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C wykazującej wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci sfinansowania kosztów (przejazdy, zakwaterowania) uczestnika w wyjeździe do fabryki.

Fragment:

Nr IPPB2/415-587/12-2/AS na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie kto faktycznie będzie ponosić będzie koszty związane z udziałem osób uprawnionych do wystawiania recept w wyjeździe do fabryki zleceniodawcy - czy kosztami tymi w rzeczywistości obciążona zostanie Spółka (Wnioskodawca) czy kontrahent (zleceniodawca), w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek uzupełniono w terminie pismem z dnia 31.08.2012 r. (data wpływu) 03.09.2012 r. (data nadania w placówce pocztowej 01.09.2012 r.). W piśmie Wnioskodawca wyjaśnił, iż organizując wyjazd osób uprawnionych do wystawiania recept do fabryki, w której zleceniodawca Spółki produkuje farmaceutyki zbywane w Polsce, Spółka realizowała będzie świadczenie kompleksowe (opisane we wniosku) na zlecenie kontrahenta. Ze względu na fakt, iż wynagrodzenie Spółki z tytułu wykonywania usługa na rzecz zleceniodawcy, wyznaczane jest na podstawie poniesionych wydatków w związku ze świadczeniem usługi, w konsekwencji kwoty wydatkowane w związku z organizacją wyjazdu, ekonomicznie obciążą zleceniodawcę Spółki (a jednocześnie producenta leków zbywanych w Polsce, w promocji których uczestniczy Spółka). Zatem finalnie kosztami organizacji wydatku obciążony będzie zleceniodawca Spółki (na nim spocznie ekonomiczny ciężar takich kosztów) W związku z powyższym zadano następujące pytanie.