Zleceniodawca | Interpretacje podatkowe

Zleceniodawca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zleceniodawca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy pokrycie przez Zleceniodawcę kosztów szkolenia oraz badań lekarskich stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu?
Czy w związku z powyższym Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca (Zleceniodawca) realizując zadania ustawowe ma zamiar podpisać umowę zlecenie z osobą fizyczną (Zleceniobiorca), w której planuje zawrzeć następujące postanowienia: Zleceniodawca zleci i pokryje koszty wykonania badań lekarskich wstępnych oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W celu prawidłowego wykonania umowy zlecenie Zleceniodawca w ramach zwrotu wydatków należnych Zleceniobiorcy skieruje go do udziału w szkoleniu, które jest niezbędne do prawidłowego wykonywania zlecenia. Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć koszty tego szkolenia. Zleceniodawca wymaga od Zleceniobiorcy wykonania badań lekarskich i odbycia szkoleń niezbędnych do prawidłowego wykonywania umowy zlecenie przez Zleceniobiorcę, w związku z czym w umowie zobowiązuje się do pokrycia ich kosztu. Zleceniobiorca wykonywać będzie pracę w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy pokrycie przez Zleceniodawcę kosztów szkolenia oraz badań lekarskich stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu? Czy w związku z powyższym Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, pokrycie kosztów badań lekarskich wstępnych będzie zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym nie będzie miał obowiązku pobrania zaliczki na podatek dochodowy.
2017
10
maj

Istota:
1) Czy z tytułu sprzedaży udziałów przez Powiernika na rzecz nabywcy wskazanego przez Zleceniodawcę, podatnikiem podatku dochodowego będzie Zleceniodawca, a w konsekwencji czy to Zleceniodawca a nie Powiernik powinien potraktować kwotę 320.000,00 złotych jako przychód podatkowych z kapitałów pieniężnych, tj. z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym?2) Czy dla Powiernika przychodem podatkowym będzie tylko i wyłącznie kwota 4.000,00 złotych wypłacona mu przez Zleceniodawcę z tytułu prawidłowego wykonania umowy powierniczej a więc kwota 320.000,00 złotych otrzymana przez Powiernika z tytułu sprzedaży udziałów, którą przekaże on Zleceniodawcy nie będzie jego przychodem podatkowym?3) Czy obowiązek podatkowy dla Zleceniodawcy z tytułu sprzedaży udziałów za pośrednictwem Powiernika powstanie w stosunku do całej kwoty już w momencie zawarcia umowy sprzedaży tych udziałów, pomimo, że kwota ta będzie płatna przez nabywcę w ratach?4) Czy dla Powiernika obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania kwoty 4.000,00 złotych tytułem wynagrodzenia za wykonanie umowy powierniczej?5) Czy dochodem do opodatkowania przez Zleceniodawcę na zasadzie określonej w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, będzie kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą przychodu (tj. 320.000,00 złotych) a kwotą kosztów obejmujących między innymi kwotę przekazaną przez Zleceniodawcę Powiernikowi, którą Powiernik wydatkował na zakup udziałów, koszty związane z zawarciem i aneksowaniem umowy powierniczej (koszty notarialne), koszty zawarcia umowy sprzedaży udziałów przez Powiernika na rzecz nabywcy wskazanego przez Zleceniodawcę, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wynagrodzenie Powiernika za prawidłowe wykonanie umowy powierniczej?6) Czy dochodem podatkowym Powiernika opodatkowanym na zasadzie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku, będzie różnica pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego za realizację umowy powierniczej (4.000,00 złotych) a ryczałtowymi kosztami uzyskania w wysokości 20% przychodu?
Fragment:
W związku z powyższym Zleceniodawca i Powiernik (który jest formalnie nadal właścicielem udziałów), zamierzają zawrzeć nowy aneks do umowy powierniczej, w ramach którego postanowią, że Powiernik zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży Udziałów, wedle wyboru Zleceniodawcy: na rzecz Zleceniodawcy, za cenę równą cenie ich uprzedniego nabycia przez Powiernika od Bogusza P., na rzecz osoby lub podmiotu wskazanego Powiernikowi przez Zleceniodawcę na piśmie, za cenę wskazaną w takim oświadczeniu Zleceniodawcy, nie niższą niż cena nabycia Udziałów przez Powiernika od Bogusza P.. W przypadku sprzedaży udziałów przez Powiernika wskazanemu przez Zleceniodawcę nabywcy, Powiernik zobowiązany jest wydać uzyskaną z tytułu sprzedaży udziałów kwotę Zleceniodawcy w terminie 7 dni od jej otrzymania. Niniejszy wniosek dotyczy sytuacji, gdy Powiernik zawrze umowę sprzedaży z nabywcą wskazanym przez Zleceniodawcę i wyda Zleceniodawcy wszystkie kwoty otrzymane od nabywcy. Tak więc, po zawarciu powyższego aneksu Zleceniodawca wskaże Powiernikowi, aby sprzedał udziały w Spółce wybranemu przez Zleceniodawcę nabywcy za kwotę 320.000,00 złotych. Otrzymana kwota będzie wypłacana w ratach, zaś każda rata będzie przekazywana przez Powiernika zleceniodawcy, lub też wpłacana bezpośrednio przez nabywcę na rachunek bankowy Zleceniodawcy. Zleceniodawca zatem otrzyma z tytułu umowy podpisanej pomiędzy Powiernikiem a nabywcą bezpośrednio na swój rachunek bankowy środki w ratach na łączną kwotę 320.000,00 zł.
2016
28
lis

Istota:
Czy poniesione przez Spółkę wydatki na organizację spotkań z potencjalnymi klientami i dealerami Zleceniodawcy, o których mowa w przedstawionym stanie faktycznym (w tym koszty usług gastronomicznych), w związku ze świadczeniem przedmiotowych usług marketingowo-sprzedażowych na rzecz Zleceniodawcy, mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) Zleceniodawcy (w tym koszty usług gastronomicznych), w związku ze świadczeniem usług marketingowo-sprzedażowych na rzecz Zleceniodawcy - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 1 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkań z potencjalnymi klientami i dealerami Zleceniodawcy (w tym koszty usług gastronomicznych), w związku ze świadczeniem usług marketingowo-sprzedażowych na rzecz Zleceniodawcy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka zawarła Umowę o świadczenie usług (dalej: Umowa) ze Zleceniodawcą, którego przedmiotem działalności jest projektowanie, produkcja, dystrybucja i sprzedaż maszyn oraz osprzętu dla przemysłu budowlanego, przemysłowego i rolniczego (dalej: Produkty). Wnioskodawca, jako Zleceniobiorca w ramach zawartej Umowy zobowiązał się m.in. do świadczenia usług marketingowo-sprzedażowych, promujących sprzedaż Produktów Zleceniodawcy na terytorium Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Do czynności pozostających w gestii Wnioskodawcy należy także planowane i organizowanie spotkań promocyjnych, szkoleniowych oraz biznesowych dla obecnych i potencjalnych dealerów oraz klientów Zleceniodawcy.
2014
3
paź

Istota:
Reasumując, w związku z udziałem osób uprawnionych do wystawiania recept w wyjeździe do fabryki zleceniodawcy Spółka (Wnioskodawca) będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C wykazującej wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci sfinansowania kosztów (przejazdy, zakwaterowania) uczestnika w wyjeździe do fabryki.
Fragment:
Nr IPPB2/415-587/12-2/AS na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie kto faktycznie będzie ponosić będzie koszty związane z udziałem osób uprawnionych do wystawiania recept w wyjeździe do fabryki zleceniodawcy - czy kosztami tymi w rzeczywistości obciążona zostanie Spółka (Wnioskodawca) czy kontrahent (zleceniodawca), w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek uzupełniono w terminie pismem z dnia 31.08.2012 r. (data wpływu) 03.09.2012 r. (data nadania w placówce pocztowej 01.09.2012 r.). W piśmie Wnioskodawca wyjaśnił, iż organizując wyjazd osób uprawnionych do wystawiania recept do fabryki, w której zleceniodawca Spółki produkuje farmaceutyki zbywane w Polsce, Spółka realizowała będzie świadczenie kompleksowe (opisane we wniosku) na zlecenie kontrahenta. Ze względu na fakt, iż wynagrodzenie Spółki z tytułu wykonywania usługa na rzecz zleceniodawcy, wyznaczane jest na podstawie poniesionych wydatków w związku ze świadczeniem usługi, w konsekwencji kwoty wydatkowane w związku z organizacją wyjazdu, ekonomicznie obciążą zleceniodawcę Spółki (a jednocześnie producenta leków zbywanych w Polsce, w promocji których uczestniczy Spółka). Zatem finalnie kosztami organizacji wydatku obciążony będzie zleceniodawca Spółki (na nim spocznie ekonomiczny ciężar takich kosztów) W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
2012
23
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.