ITPB2/4511-459/15-3/MU | Interpretacja indywidualna

Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków chorobowych.
ITPB2/4511-459/15-3/MUinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. płatnik
  3. zleceniobiorca
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków chorobowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków chorobowych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.).

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą i zawiera umowy zlecenia z osobami fizycznymi nieprowadzącymi własnej działalności gospodarczej. Zleceniobiorcy są objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, a Wnioskodawczyni jako płatnik zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z początkiem 2015 r. jest zobowiązana do wypłaty zasiłków chorobowych z tytułu zawartych umów zleceń. Przychody uzyskane z umów zleceń stanowią zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z działalności wykonywanej osobiście. Art. 41 tej ustawy zawiera z kolei dyspozycję dla płatnika do pobrania od świadczeń wymienionych w art. 13 zaliczek na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz potracone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej. Ani w art. 13 ani w art. 41 nie ma jednak mowy o świadczeniach z tytułu zasiłków chorobowych wypłacanych zleceniobiorcom (inaczej niż w przypadku umów o pracę, gdzie art. 31 ustawy wymienia wprost zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy jako świadczenia, od których płatnicy są zobowiązani obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy). W związku z powyższym, od wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków chorobowych Wnioskodawczyni nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy. Do końca lutego 2016 r. zleceniobiorcom tym Wnioskodawczyni przekaże informacje PIT-8C zawierające kwoty wypłacanych w ciągu roku zasiłków chorobowych, które będą oni zobowiązani rozliczyć w swoich zeznaniach rocznych i zapłacić powstały z tego tytułu podatek dochodowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni od wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków chorobowych jest zobowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawczyni, z obowiązujących przepisów prawa podatkowego wynika, że jako płatnik zasiłków chorobowych dla zleceniobiorców nie ma obowiązku od tych zasiłków obliczania i potrącania, w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Wnioskodawczyni uważa, że na mocy art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest Ona jedynie zobowiązana do sporządzenia i przekazania zleceniobiorcom, do końca lutego roku następnego, informacji PIT-8C zawierających kwoty wypłaconych, w ciągu roku podatkowego zasiłków, które osoby te uwzględnią w swoich zeznaniach rocznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście, natomiast w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 są „inne źródła”.

Stosownie do art. 13 pkt 8 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach (art. 20 ust. 1 ww. ustawy).

Za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1, uważa się kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych (art. 20 ust. 2 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą i zawiera umowy zlecenia z osobami fizycznymi nieprowadzącymi własnej działalności gospodarczej. Zleceniobiorcy są objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowy, a Wnioskodawczyni jako płatnik zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z początkiem 2015 r. jest zobowiązana do wypłaty zasiłków chorobowych z tytułu zawartych umów zleceń.

Uwzględniając powyższe zauważyć należy, że świadczenia wypłacane zleceniobiorcy w czasie jego choroby (czyli zasiłek chorobowy) nie mieszczą się w dyspozycji art. 13 pkt 8 ustawy. Ponadto przytoczony wyżej art. 41 ww. ustawy nie zobowiązuje płatnika do poboru zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanego przez zleceniobiorcę przychodu z tytułu otrzymanego zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Przepis ten obejmuje jedynie dochody z działalności wykonywanej osobiście – do których m.in. należą dochody z tytułu umowy-zlecenia oraz dochody z praw majątkowych, nie dotyczy zaś zasiłków z ubezpieczenia społecznego, stanowiących dochody z innych źródeł, o których mowa w powołanym powyżej art. 20 ust. 1 ustawy podatkowej.

W związku z powyższym od wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków chorobowych, Wnioskodawczyni nie jest obowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy, ma jedynie obowiązek wystawienia tym osobom informacji PIT-8C. Zgodnie bowiem z art. 42a ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.