IPTPB3/4511-412/15-2/GG | Interpretacja indywidualna

1. Czy imienna informacja podatkowa, o której mowa w art. 39 ust. 1 Ustawy (i odpowiednio art. 42 ust. 2 Ustawy) powinna być sporządzona przez Wnioskodawcę za rok 2015 dla pracowników oraz zleceniobiorców, którzy zawarli umowę o pracę (umowę zlecenia) ze Spółką przejętą przed dniem połączenia (np. w dniu 1 grudnia 2014 r.), która to umowa została rozwiązana przez Spółkę przejętą przed dniem połączenia (np. 1 lutego 2015 r.)?
2. Czy imienna informacja podatkowa, o której mowa w art. 42 ust. 2 Ustawy powinna być sporządzona przez Wnioskodawcę za rok 2015 dla zleceniobiorców, którzy zawarli umowę zlecenia ze Spółką przejętą przed dniem połączenia (np. w dniu 1 grudnia 2014 r.), która to umowa została następnie kontynuowana przez Wnioskodawcę po dniu połączenia?
3. Czy na Wnioskodawcy zgodnie z art. 38 ust. 1a Ustawy (i odpowiednio art. 42 ust. 1a Ustawy) ciąży obowiązek sporządzenia oraz przesłania do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym rocznej deklaracji w postaci deklaracji PIT - 4R do urzędu skarbowego właściwego według siedziby Wnioskodawcy?
IPTPB3/4511-412/15-2/GGinterpretacja indywidualna
 1. informacja imienna
 2. kodeks pracy
 3. pracownik
 4. przejęcie
 5. stosunek pracy
 6. zleceniobiorca
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 grudnia 2015 r. (data wpływu 30 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika dotyczących sporządzenia:

 • imiennych informacji podatkowych za rok 2015 dla pracowników oraz zleceniobiorców spółki przejętej, z którymi umowy zostały rozwiązane przed dniem połączenia podmiotów – jest prawidłowe,
 • imiennych informacji podatkowych za rok 2015 dla zleceniobiorców spółki przejętej zatrudnionych na podstawie umów zawartych przed dniem połączenia podmiotów i kontynuowanych po dniu połączenia – jest prawidłowe,
 • rocznej deklaracji PIT-4R – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w dniu 30 grudnia 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku z dnia 28 grudnia 2015 r., z potwierdzeniem opłaty od wniosku w wysokości 120 zł.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podmiotem działającym w formie spółki akcyjnej. Z dniem 2 marca 2015 r. nastąpiło połączenie Wnioskodawcy w drodze połączenia przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., dalej: Kodeks spółek handlowych), ze Spółkami: sp. z o.o. oraz sp. z o.o. (dalej: „Spółki przejęte”). Konsekwencją połączenia było przejęcie przez Wnioskodawcę całego majątku Spółek przejętych oraz przejście na Wnioskodawcę zakładów pracy obu przejętych Spółek w rozumieniu art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm., dalej: Kodeks pracy). Wskutek tego Wnioskodawca stał się w dniu połączenia z mocy prawa pracodawcą w stosunkach pracy z pracownikami.

Wskazany art. 231 Kodeksu pracy przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Wnioskodawca wstąpił ponadto na mocy art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych we wszystkie prawa i obowiązki Spółek przejętych, w tym w prawa i obowiązki tych Spółek wynikające z zawartych przez nie umów zlecenia. Wspomniany przepis wprowadza również zasadę uniwersalnego następstwa prawnego – sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków cywilnoprawnych. Działalność Spółek przejętych jest aktualnie kontynuowana przez Wnioskodawcę.

Wszyscy pracownicy oraz zleceniobiorcy zatrudnieni w dniu połączenia kontynuowali współpracę na dotychczasowych zasadach i warunkach z Wnioskodawcą, bez rozwiązania zawartych umów. Spółki przejęte związane były jednak przed dniem połączenia kilkoma umowami o pracę oraz umowami zlecenia, które uległy rozwiązaniu jeszcze przed dniem połączenia się z Wnioskodawcą.

Spółki przejęte zgodnie z art. 493 Kodeksu spółek handlowych zostały wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „Ustawa”) Wnioskodawca, będący płatnikiem, o którym mowa w art. 31 Ustawy obowiązany jest do końca lutego 2016 r. do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi – pracownikowi, jak również urzędowi skarbowemu imiennej informacji podatkowej za rok 2015 r. w postaci deklaracji PIT-11. Identyczny obowiązek sporządzenia oraz przesłania imiennej informacji podatkowej za rok 2015 w postaci deklaracji PIT-11, zgodnie z treścią art. 42 ust. 2 Ustawy ciąży na Wnioskodawcy w stosunku do osób, które łączy z Wnioskodawcą umowa zlecenia.

Na Wnioskodawcy, zgodnie z art. 38 ust. 1a (i odpowiednio art. 42 ust. la) Ustawy, ciąży również obowiązek sporządzenia oraz przesłania do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym rocznej deklaracji w postaci deklaracji PIT-4R do urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy imienna informacja podatkowa, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (i odpowiednio art. 42 ust. 2 Ustawy), powinna być sporządzona przez Wnioskodawcę za rok 2015 dla pracowników oraz zleceniobiorców, którzy zawarli umowę o pracę (umowę zlecenia) ze Spółką przejętą przed dniem połączenia (np. w dniu 1 grudnia 2014 r.), która to umowa została rozwiązana przez Spółkę przejętą przed dniem połączenia (np. 1 lutego 2015 r.)...
 2. Czy imienna informacja podatkowa, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinna być sporządzona przez Wnioskodawcę za rok 2015 dla zleceniobiorców, którzy zawarli umowę zlecenia ze Spółką przejętą przed dniem połączenia (np. w dniu 1 grudnia 2014 r.), która to umowa została następnie kontynuowana przez Wnioskodawcę po dniu połączenia...
 3. Czy na Wnioskodawcy, zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (i odpowiednio art. 42 ust. 1a Ustawy), ciąży obowiązek sporządzenia oraz przesłania do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym rocznej deklaracji w postaci deklaracji PIT-4R do urzędu skarbowego właściwego według siedziby Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. imienna informacja podatkowa, o której mowa w art. 39 ust. 1 Ustawy (i odpowiednio art. 42 ust. 2 Ustawy), powinna być sporządzona przez Wnioskodawcę za rok 2015 dla pracowników oraz zleceniobiorców, którzy zawarli umowę o pracę (umowę zlecenia) ze Spółką przejętą przed dniem połączenia, która to umowa została rozwiązana przez Spółkę przejętą przed dniem połączenia;
 2. imienna informacja podatkowa, o której mowa w art. 42 ust. 2 Ustawy, powinna być sporządzona przez Wnioskodawcę za rok 2015 dla zleceniobiorców, którzy zawarli umowę zlecenia ze Spółką przejętą przed dniem połączenia (np. w dniu 1 grudnia 2014 r.), która to umowa zlecenia była następnie kontynuowana przez Wnioskodawcę po dniu połączenia;
 3. roczna deklaracja w postaci deklaracji PIT-4R, zgodnie z art. 38 ust. 1a Ustawy (i odpowiednio art. 42 ust. 1a Ustawy), powinna być sporządzona oraz przesłana przez Wnioskodawcę do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego według siedziby Wnioskodawcy.

Wnioskodawca stając się sukcesorem Spółek przejętych wstępuje w ich prawa i obowiązki podatkowe. Zgodnie z treścią art. 93 § 1 oraz § 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa), osoba prawna łącząca się przez przejęcie osób prawnych wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek, w tym w szczególności w obowiązki płatnika, o których mowa w art. 39 ust. 1 Ustawy, art. 42 ust. 2 Ustawy oraz art. 38 ust. 1a Ustawy (i odpowiednio art. 42 ust. 1a Ustawy).

Zdaniem Wnioskodawcy, jako nowy pracodawca/zleceniodawca powinien On kontynuować obliczanie zaliczek na podatek od dokonywanych wypłat wynagrodzenia, a po zakończeniu roku podatkowego, powinien przekazać podatnikowi oraz odpowiednim urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy obejmujące dane za okres podatkowy, tj. zarówno za okres zatrudnienia w Spółkach przejętych (współpracy jako zleceniobiorca ze Spółkami przejętymi), jak i obecnie u Wnioskodawcy.

W związku z powyższym analogicznie – roczna deklaracja w postaci deklaracji PIT-4R powinna być sporządzona oraz przesłana przez Wnioskodawcę do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego według siedziby Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie obowiązków płatnika dotyczących sporządzenia:
 • imiennych informacji podatkowych za rok 2015 dla pracowników oraz zleceniobiorców spółki przejętej, z którymi umowy zostały rozwiązane przed dniem połączenia podmiotów,
 • imiennych informacji podatkowych za rok 2015 dla zleceniobiorców spółki przejętej zatrudnionych na podstawie umów zawartych przed dniem połączenia podmiotów i kontynuowanych po dniu połączenia,
 • rocznej deklaracji PIT-4R.

Kwestię sukcesji podatkowych praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa).

Stosownie do art. 93 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

–wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych),
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

W świetle art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Analizując obowiązki Wnioskodawcy w zakresie sporządzenia informacji podatkowych przez Wnioskodawcę należy się odnieść do regulacji zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT).

Wskazać należy, że z treści art. 31 ustawy o PIT wynika, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy o PIT, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

W myśl art. 39 ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy o PIT, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R).

Z kolei na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że z dniem 2 marca 2015 r. nastąpiło połączenie Wnioskodawcy przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych ze Spółkami: sp. z o.o. oraz sp. z o.o. (dalej: „Spółki przejęte”). Konsekwencją połączenia było przejęcie przez Wnioskodawcę całego majątku Spółek przejętych oraz przejście na Wnioskodawcę zakładów pracy obu przejętych Spółek w rozumieniu art. 231 § 1 Kodeksu pracy. Wskutek tego Wnioskodawca stał się w dniu połączenia z mocy prawa pracodawcą w stosunkach pracy z pracownikami. Wnioskodawca wstąpił ponadto na mocy art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych we wszystkie prawa i obowiązki Spółek przejętych, w tym w prawa i obowiązki tych Spółek wynikające z zawartych przez nie umów zlecenia. Działalność Spółek przejętych jest aktualnie kontynuowana przez Wnioskodawcę. Wszyscy pracownicy oraz zleceniobiorcy zatrudnieni w dniu połączenia kontynuowali współpracę na dotychczasowych zasadach i warunkach z Wnioskodawcą, bez rozwiązania zawartych umów. Spółki przejęte związane były jednak przed dniem połączenia kilkoma umowami o pracę oraz umowami zlecenia, które uległy rozwiązaniu jeszcze przed dniem połączenia się z Wnioskodawcą. Spółki przejęte zgodnie z art. 493 Kodeksu spółek handlowych zostały wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W myśl art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm., dalej: Kodeks pracy) w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Powołany przepis przyjmuje zatem konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy.

Z powyższego wynika, że w związku z przejęciem podmiotów przez Wnioskodawcę nastąpi przejęcie pracowników zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu pracy, tj. nowy pracodawca Wnioskodawca, stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Na mocy powołanych wyżej regulacji obowiązki płatnika (np. związane z przejęciem pracowników) nie ustają, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane.

W konsekwencji, Wnioskodawca przejmie ciążące na podmiotach przejętych obowiązki płatnika dotyczące obliczania, poboru i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń wypłacanych ze stosunku pracy oraz umów zleceń, w tym obowiązki sporządzenia informacji określonych przepisami art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 38 ust. 1a oraz art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Również, w stosunku do pracowników oraz zleceniobiorców, którzy zawarli umowę o pracę oraz umowę zlecenia ze Spółką przejętą, które zostały rozwiązane przez Spółkę przejętą przed dniem połączenia, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, tj. sporządzenia imiennej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), które ciążyły na Spółce przejętej, bowiem z dniem 2 marca 2015 r. doszło do przejęcia podmiotów.

Mając na uwadze powyższe należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawca ma obowiązek wystawienia imiennej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 oraz deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R za rok 2015, w stosunku do pracowników oraz zleceniobiorców, którzy zawarli umowę o pracę oraz umowę zlecenia ze Spółką przejętą przed dniem połączenia, które to umowy zostały rozwiązane przez Spółkę przejętą przed dniem połączenia, w związku wypłatą wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz umów zlecenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika dotyczących sporządzenia imiennych informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2015 dla pracowników oraz zleceniobiorców Spółki przejętej oraz sporządzenia rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.