Zleceniobiorca | Interpretacje podatkowe

Zleceniobiorca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zleceniobiorca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Do jakiej wysokości opisany dodatek dla zleceniobiorców wypłacany w związku z wykonywaniem zleconych usług opieki poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy i miejscem siedziby zleceniodawcy (Spółki) będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka jako płatnik nie będzie obowiązana pobierać od tej kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Wyjazdy zleceniobiorców w celu wykonania usługi opieki trwają od 2 do 3 miesięcy i będą powtarzały się w ciągu roku. Umowa zlecenia, regulująca wykonywanie przez zleceniobiorcę czynności opiekuńczych na terytorium Niemiec, jest wykonywana poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy oraz poza miejscem siedziby zleceniodawcy (Spółki), wobec czego w umowach zlecenia zawieranych ze zleceniobiorcami, oprócz wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonanie zleconych czynności opiekuńczych Spółka zobowiąże się do zwrotu kosztów przejazdów zleceniobiorcy oraz wypłaty „ dodatku z tytułu wykonywania usług opieki na terytorium Niemiec ”. Dodatek ten będzie zdefiniowany jako „ dodatek przysługujący zleceniobiorcy z powodu i w związku z wykonywaniem usług opieki poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy i poza siedzibą Spółki ”. Oprócz definicji dodatku oraz jego wysokości umowa zlecenia nie będzie w żaden inny sposób regulowała kwestii dodatku. Dodatek ten ma rekompensować podwyższone koszty utrzymania zleceniobiorcy w związku ze świadczeniem usług poza stałym miejscem zamieszkania zleceniobiorcy. Na koszty te najczęściej składają się koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty innych drobnych wydatków, związanych z pobytem za granicą w związku ze świadczeniem usług opieki.
2016
2
cze

Istota:
Czy finansowanie zleceniobiorcom noclegów w hotelach pracowniczych i przewozu zleceniobiorców z miejsca zakwaterowania do miejsca wykonywania pracy jest dla zleceniobiorców przychodem do opodatkowania?
Fragment:
Przepisy Kodeksu cywilnego nie określają w sposób szczegółowy, jakie koszty – związane z umową zlecenie – winien ponosić zleceniodawca a jakie zleceniobiorca. Należy zatem przyjąć, że w tej sprawie obowiązuje ogólna zasada swobody umów i tym samym strony umowy mogą w sposób dowolny umówić się co do tego, jakie koszty ponosi zleceniodawca a jakie zleceniobiorca. Z uzupełnienia wniosku z 5 maja 2016 r. wynika, że – w przedstawionym stanie faktycznym – w treści zawartych umów zlecenia Wnioskodawca (zleceniodawca) został zobowiązany do finansowania zleceniobiorcom noclegów w hotelach pracowniczych i przewozu zleceniobiorców z miejsca zakwaterowania do miejsca wykonywania pracy. Skoro zatem w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca (zleceniodawca) – a nie zleceniobiorca – jest zobowiązany do ponoszenia ww. wydatków, to oznacza, że zapewnienie zleceniobiorcom noclegów w hotelach pracowniczych oraz przewóz zleceniobiorców z miejsca zakwaterowania do miejsca wykonywania pracy, nie jest dla zleceniobiorcy przychodem. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
19
maj

Istota:
Do jakiej wysokości opisany dodatek dla zleceniobiorców wypłacany w związku z wykonywaniem zleconych usług opieki poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy i miejscem siedziby zleceniodawcy (Spółki) będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka jako płatnik nie będzie obowiązana pobierać od tej kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Z uwagi na fakt, że umowa zlecenia, regulująca wykonywanie przez zleceniobiorcę czynności opiekuńczych na terytorium Niemiec, jest wykonywana poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy oraz poza miejscem siedziby zleceniodawcy (Spółki), w umowach zlecenia zawieranych ze zleceniobiorcami, oprócz wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonanie zleconych czynności opiekuńczych, Spółka zobowiąże się do zwrotu kosztów przejazdów zleceniobiorcy oraz wypłaty „ dodatku z tytułu wykonywania usług opieki na terytorium Niemiec ”. Dodatek ten będzie zdefiniowany jako „ dodatek przysługujący zleceniobiorcy z powodu i w związku z wykonywaniem usług opieki poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy i poza siedzibą Spółki ”. Oprócz definicji dodatku oraz jego wysokości umowa zlecenia nie będzie w żaden inny sposób regulowała kwestii dodatku. Będzie on wypłacany tylko w przypadku wyjazdu zleceniobiorcy do wykonania czynności opiekuńczych w Niemczech i tylko za okres tego wyjazdu. W założeniach stron dodatek ten ma rekompensować podwyższone koszty utrzymania zleceniobiorcy w związku ze świadczeniem usług poza stałym miejscem zamieszka zleceniobiorcy. Na koszty te składają się koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty innych drobnych wydatków związanych z pobytem za granicą w związku ze świadczeniem usług opieki.
2016
12
kwi

Istota:
Do jakiej wysokości opisany dodatek dla zleceniobiorców wypłacany w związku z wykonywaniem zleconych usług opieki poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy i miejscem siedziby zleceniodawcy (Spółki) będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka jako płatnik nie będzie obowiązana pobierać od tej kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Wyjazdy zleceniobiorców w celu wykonania usługi opieki trwają od 2 do 3 miesięcy i będą powtarzały się w ciągu roku. Umowa zlecenia, regulująca wykonywanie przez zleceniobiorcę czynności opiekuńczych na terytorium Niemiec, jest wykonywana poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy oraz poza miejscem siedziby zleceniodawcy (Spółki), wobec czego w umowach zlecenia zawieranych ze zleceniobiorcami, oprócz wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonanie zleconych czynności opiekuńczych Spółka zobowiąże się do zwrotu kosztów przejazdów zleceniobiorcy oraz wypłaty „ dodatku z tytułu wykonywania usług opieki na terytorium Niemiec ”. Dodatek ten będzie zdefiniowany jako „ dodatek przysługujący zleceniobiorcy z powodu i w związku z wykonywaniem usług opieki poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy i poza siedzibą Spółki ”. Oprócz definicji dodatku oraz jego wysokości umowa zlecenia nie będzie w żaden inny sposób regulowała kwestii dodatku. Dodatek ten ma rekompensować podwyższone koszty utrzymania zleceniobiorcy w związku ze świadczeniem usług poza stałym miejscem zamieszkania zleceniobiorcy. Na koszty te najczęściej składają się koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty innych drobnych wydatków, związanych z pobytem za granicą w związku ze świadczeniem usług opieki.
2016
8
kwi

Istota:
1. Czy imienna informacja podatkowa, o której mowa w art. 39 ust. 1 Ustawy (i odpowiednio art. 42 ust. 2 Ustawy) powinna być sporządzona przez Wnioskodawcę za rok 2015 dla pracowników oraz zleceniobiorców, którzy zawarli umowę o pracę (umowę zlecenia) ze Spółką przejętą przed dniem połączenia (np. w dniu 1 grudnia 2014 r.), która to umowa została rozwiązana przez Spółkę przejętą przed dniem połączenia (np. 1 lutego 2015 r.)?
2. Czy imienna informacja podatkowa, o której mowa w art. 42 ust. 2 Ustawy powinna być sporządzona przez Wnioskodawcę za rok 2015 dla zleceniobiorców, którzy zawarli umowę zlecenia ze Spółką przejętą przed dniem połączenia (np. w dniu 1 grudnia 2014 r.), która to umowa została następnie kontynuowana przez Wnioskodawcę po dniu połączenia?
3. Czy na Wnioskodawcy zgodnie z art. 38 ust. 1a Ustawy (i odpowiednio art. 42 ust. 1a Ustawy) ciąży obowiązek sporządzenia oraz przesłania do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym rocznej deklaracji w postaci deklaracji PIT - 4R do urzędu skarbowego właściwego według siedziby Wnioskodawcy?
Fragment:
(...) zleceniobiorca ze Spółkami przejętymi), jak i obecnie u Wnioskodawcy. W związku z powyższym analogicznie – roczna deklaracja w postaci deklaracji PIT-4R powinna być sporządzona oraz przesłana przez Wnioskodawcę do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego według siedziby Wnioskodawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie obowiązków płatnika dotyczących sporządzenia: imiennych informacji podatkowych za rok 2015 dla pracowników oraz zleceniobiorców spółki przejętej, z którymi umowy zostały rozwiązane przed dniem połączenia podmiotów, imiennych informacji podatkowych za rok 2015 dla zleceniobiorców spółki przejętej zatrudnionych na podstawie umów zawartych przed dniem połączenia podmiotów i kontynuowanych po dniu połączenia, rocznej deklaracji PIT-4R. Kwestię sukcesji podatkowych praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa).
2016
1
kwi

Istota:
Płatnik – podróże służbowe (Niemcy)
Fragment:
Z uwagi na fakt, że umowa zlecenia, regulująca wykonywanie przez zleceniobiorcę czynności opiekuńczych na terytorium Niemiec, jest wykonywana poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy oraz poza miejscem siedziby zleceniodawcy (Spółki), w umowach zlecenia zawieranych ze zleceniobiorcami, oprócz wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonanie zleconych czynności opiekuńczych, Spółka zobowiąże się do zwrotu kosztów przejazdów zleceniobiorcy oraz wypłaty „ dodatku z tytułu wykonywania usług opieki na terytorium Niemiec ”. Dodatek ten będzie zdefiniowany jako „ dodatek przysługujący zleceniobiorcy z powodu i w związku z wykonywaniem usług opieki poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy i poza siedzibą Spółki ”. Oprócz definicji dodatku oraz jego wysokości umowa zlecenia nie będzie w żaden inny sposób regulowała kwestii dodatku. Będzie on wypłacany tylko w przypadku wyjazdu zleceniobiorcy do wykonania czynności opiekuńczych w Niemczech i tylko za okres tego wyjazdu. W założeniach stron dodatek ten ma rekompensować podwyższone koszty utrzymania zleceniobiorcy w związku ze świadczeniem usług poza stałym miejscem zamieszka zleceniobiorcy. Na koszty te najczęściej składają się koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty innych drobnych wydatków związanych z pobytem za granicą w związku ze świadczeniem usług opieki.
2016
30
mar

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski oraz w podróży poza miejscem siedziby Wnioskodawcy i zamieszkania zleceniobiorcy diet oraz zwrotem innych kosztów podróży
Fragment:
Zleceniobiorcami Wnioskodawcy będą cudzoziemcy (m.in. obywatele Ukrainy, Białorusi, Mołdawii). W zależności od konkretnego zlecenia i miejsca jego wykonywania, zleceniobiorca może świadczyć swoje usługi w województwie, w którym mieszka bądź zostać wysłany przez Wnioskodawcę w podróż do konkretnego miasta w Polsce, gdzie mają być wykonywane roboty budowlane, bądź do innego państwa Unii Europejskiej w celu wykonania robót w ramach pozyskanego przez Wnioskodawcę zlecenia. Większość zleceń wykonywana jest poza miejscem siedziby Wnioskodawcy i poza miejscem zamieszkania zleceniobiorców, w odległościach wymagających odbycia podróży. Czas trwania podróży zleceniobiorców będzie zależny przede wszystkim od wielkości pozyskanych przez Wnioskodawcę zleceń. W związku z tym, osoby te będą generować koszty, na które składają się koszty przejazdu środkiem komunikacji miejskiej i innej, koszty noclegu i wyżywienia. Z uwagi na fakt, że umowa zlecenia będzie wykonywana poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy oraz poza miejscem siedziby Wnioskodawcy, w umowach zlecenia zawieranych ze zleceniobiorcami, oprócz wynagrodzenia zleceniobiorcy zostanie określony także zwrot kosztów odbywanej podróży oraz wypłata diety.
2016
28
lut

Istota:
Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków chorobowych.
Fragment:
W związku z powyższym, od wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków chorobowych Wnioskodawczyni nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy. Do końca lutego 2016 r. zleceniobiorcom tym Wnioskodawczyni przekaże informacje PIT-8C zawierające kwoty wypłacanych w ciągu roku zasiłków chorobowych, które będą oni zobowiązani rozliczyć w swoich zeznaniach rocznych i zapłacić powstały z tego tytułu podatek dochodowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni od wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków chorobowych jest zobowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy... Zdaniem Wnioskodawczyni, z obowiązujących przepisów prawa podatkowego wynika, że jako płatnik zasiłków chorobowych dla zleceniobiorców nie ma obowiązku od tych zasiłków obliczania i potrącania, w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Wnioskodawczyni uważa, że na mocy art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest Ona jedynie zobowiązana do sporządzenia i przekazania zleceniobiorcom, do końca lutego roku następnego, informacji PIT-8C zawierających kwoty wypłaconych, w ciągu roku podatkowego zasiłków, które osoby te uwzględnią w swoich zeznaniach rocznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2015
17
gru

Istota:
Płatnik – podróże służbowe (Niemcy)
Fragment:
Z uwagi na fakt, że umowa zlecenia, regulująca wykonywanie przez zleceniobiorcę czynności opiekuńczych na terytorium Niemiec, jest wykonywana poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy oraz poza miejscem siedziby zleceniodawcy (Spółki), w umowach zlecenia zawieranych ze zleceniobiorcami, oprócz wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonanie zleconych czynności opiekuńczych, Spółka zobowiąże się do zwrotu kosztów przejazdów zleceniobiorcy oraz wypłaty „ dodatku z tytułu wykonywania usług opieki na terytorium Niemiec ”. Dodatek ten będzie zdefiniowany jako „ dodatek przysługujący zleceniobiorcy z powodu i w związku z wykonywaniem usług opieki poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy i poza siedzibą Spółki ”. Oprócz definicji dodatku oraz jego wysokości umowa zlecenia nie będzie w żaden inny sposób regulowała kwestii dodatku. W założeniach stron dodatek ten ma rekompensować podwyższone koszty utrzymania zleceniobiorcy w związku ze świadczeniem usług poza stałym miejscem zamieszka zleceniobiorcy. Na koszty te najczęściej składają się koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty innych drobnych wydatków związanych z pobytem za granicą w związku ze świadczeniem usług opieki. Spółka rozważa wprowadzenie dodatku w stawce dziennej lub dodatku w stawce miesięcznej, przy czym jeżeli dodatek zostanie określony w stawce miesięcznej, to będzie pomniejszany proporcjonalnie do ilości dni pobytu za granicą, w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych przez zleceniobiorcę.
2015
11
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie za wykonane usługi oraz zwrot kosztów podróży wykonanej samochodem zleceniobiorcy. Koszt podróży z tytułu używania własnego samochodu ustalany jest stawką w wysokości 0,50 zł za 1 kilometr. Do rozliczenia zleceniobiorca prowadzi również ewidencję przebiegu pojazdów, która po wykonaniu umowy zatwierdzana jest przez zleceniodawcę. Warunki zwrotu oraz stawki za 1 kilometr określane są każdorazowo w umowie zlecenia lub o dzieło. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że zwrot kosztów podróży zleceniobiorcom odbywać się będzie do wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zwrot poniesionych kosztów podróży z tytułu wykonanego zlecenia stanowi u zleceniobiorcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od którego Spółka z o.o. Spółka komandytowa jako płatnik ma obowiązek pobrać i odprowadzić na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...
2015
4
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.