Zleceniobiorca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zleceniobiorca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

Obowiązki płatnika związane z poborem podatku w Polsce od wynagrodzenia zleceniobiorcy będącego obywatelem Ukrainy, który przedstawi stosowne oświadczenie o przebywaniu poniżej 183 dni, powyżej 183 dni w Polsce i gdy jego centrum interesów osobistych lub gospodarczych mieści się w Polsce.

Fragment:

W ciągu roku podatkowego zleceniobiorcy, świadcząc swe usługi, będą przebywać na terenie Polski poniżej lub powyżej 183 dni. Zleceniobiorcy będą posiadać rachunki bankowe w polskich bankach oraz polski numer identyfikacji podatkowej/PESEL. Wnioskodawca zakłada, że Zleceniobiorcy nie przedstawią żadnych certyfikatów rezydencji, które to dokumenty wyjaśniłyby zasady opodatkowania zleceniobiorców. W związku z czym w celu wyjaśnienia rezydencji podatkowej zleceniobiorcy, Wnioskodawca zamierza zwracać się do nich o wyjaśnienie tej kwestii - Wnioskodawca bowiem nie ma i nie będzie miał prawnych instrumentów, aby samodzielnie określić rezydencję podatkową zleceniobiorców - w związku z czym zamierza zwracać się o informację w tym zakresie do jedynych osób, które będą w stanie określić tę rezydencję podatkową, czyli do samych Zleceniobiorców. W związku z tym Wnioskodawca zamierza zwracać się do Zleceniobiorców o złożenie odpowiednich oświadczeń. Zleceniobiorca ma możliwość złożenia jednego z trzech rodzajów oświadczeń: W ramach pierwszego rodzaju oświadczeń Zleceniobiorcy mogą oświadczyć, że w okresie wykonywania zlecenia na rzecz Wnioskodawcy ich centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) mieści się w Polsce.

2018
11
lis

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem zleceniobiorcom nieodpłatnie noclegów/zakwaterowania oraz transportu zbiorowego

Fragment:

Ww. kwatera (bursa, hotel pracowniczy, kwatera prywatna lub mieszkanie wynajmowane na cele zbiorowego zakwaterowania) nie będzie bowiem służyła zleceniobiorcy jako narzędzie pracy, miejsce pracy (służące wykonaniu umowy) lecz będzie służyło osobistym celom zleceniobiorcy. Dzięki temu, że Wnioskodawca zapewni zleceniobiorcy mieszkanie w miejscowości realizacji przez niego przyjętego zlecenia, co spowoduje, że zleceniobiorca zaoszczędzi czas na dojazdy do miejsca wykonywania zlecenia albo zaoszczędzi na wydatkach, do ponoszenia których byłby zmuszony, gdyby Wnioskodawca nie zapewnił mu ww. lokalu mieszkalnego. Podobnie z transportowaniem zleceniobiorców. Nie sposób zatem zgodzić się ze stanowiskiem, że ww. wydatki na rzecz zleceniobiorców poniesione zostają w celu należytego wykonania umowy zlecenia. Reasumując, na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego wartość zapewnianych zleceniobiorcom nieodpłatnie noclegów/zakwaterowania oraz transportu zbiorowego na trasie pomiędzy miejscem zakwaterowania a miejscem wykonywania powierzonych zadań stanowi dla tychże zleceniobiorców przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym do osób fizycznych, od którego Wnioskodawca jest zobowiązany pobierać zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
1
wrz

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę na zakwaterowanie zleceniobiorców – oraz obowiązki płatnika związane z tytułu zapewnienia zakwaterowania zleceniobiorcom

Fragment:

Reasumując, w większości wypadków państwem zamieszkania dla celów podatkowych zleceniobiorców posiadających obywatelstwo ukraińskie będzie Polska, chociaż będą też zleceniobiorcy, których miejscem zamieszkania dla celów podatkowych będzie Ukraina. Centrum interesów życiowych i gospodarczych dla większości zleceniobiorców posiadających obywatelstwo ukraińskie znajduje się w Polsce, natomiast są osoby, które posiadają centrum interesów życiowych i gospodarczych na Ukrainie. Najczęściej zleceniobiorcy posiadający obywatelstwo ukraińskie nie przedstawiają certyfikatu rezydencji, ponieważ posiadają w Polsce centrum interesów życiowych i gospodarczych - są więc polskimi rezydentami podatkowymi. Zleceniobiorcy posiadający obywatelstwo ukraińskie, którzy posiadają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na Ukrainie, w pewnych wypadkach przedstawiają takie certyfikaty, jednak z uwagi na liczbę zleceniobiorców mogą zdarzyć się osoby, które takiego certyfikatu rezydencji nie przedstawią. Wnioskodawca nie będzie zawierał ze zleceniobiorcami umów w ramach prowadzonych przez nich jednoosobowych działalności gospodarczych, nawet jeśli okaże się, że prowadzą oni takie działalności gospodarcze. Zleceniobiorcy posiadający ukraińskie obywatelstwo nie wykonują umowy zlecenia za pośrednictwem zakładu podatkowego.

2018
15
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Zleceniobiorcy nie będą przedstawiać Spółce żadnych certyfikatów rezydencji. W celu wyjaśnienia rezydencji podatkowej zleceniobiorcy, Spółka będzie zwracać się do nich o wyjaśnienie tej kwestii - Spółka bowiem nie będzie miała prawnych instrumentów, aby samodzielnie określić rezydencję podatkową zleceniobiorców - w związku z czym zwracać się będzie o informację w tym zakresie do jedynych osób, które będą w stanie określić tę rezydencję podatkową, czyli do samych zleceniobiorców. W związku z tym Spółka zwracać się będzie do zleceniobiorców o złożenie odpowiednich oświadczeń. Zleceniobiorca będzie miał możliwość złożenia jednego z trzech rodzajów oświadczeń. W ramach pierwszego rodzaju oświadczeń, Zleceniobiorcy oświadczać będą, że w okresie pobytu w Polsce (a więc również w okresie pracy na rzecz Spółki) ich centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) mieścić się będzie w Polsce. Podstawą takiego stwierdzenia - co również wynikać będzie z treści oświadczenia - będzie fakt, iż zleceniobiorca oświadczy, że w okresie pracy na rzecz Spółki będzie mieszkał na terytorium Polski i tutaj położone będą główne lub jedyne ośrodki jego interesów gospodarczych - w szczególności tutaj będzie zarabiał większość lub całość, swoich dochodów (PIERWSZA SYTUACJA PRZYSZŁA).

2018
15
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą zleceniobiorcom przebywającym poza granicami kraju zwiększonych kosztów utrzymania, kosztów przejazdu oraz ryczałtów za nocleg

Fragment:

W tym kontekście, wyjazd zleceniobiorcy mającego miejsce zamieszkania na terytorium Polski poza granice kraju (na terytorium Niemiec) jest odbywaniem przez Niego podróży w rozumieniu powołanego przepisu. Ponadto, pojęcie podróży zleceniobiorcy należy odróżnić od pojęcia podróży służbowej. Podróż służbowa jest bowiem pojęciem zdefiniowanym na gruncie Kodeksu pracy, zgodnie z którym podróż służbowa to wykonywanie określonego zadania na polecenie pracodawcy poza miejscem stałego zatrudnienia. Z uwagi na fakt, że umowa zlecenia jest odrębną od umowy o pracę instytucją prawną, do której stosuje się całkowicie inne regulacje, czyli Kodeks cywilny a nie Kodeks pracy – nie można utożsamiać tych dwóch pojęć, czyli zrównywać podróży zleceniobiorcy i podróży służbowej pracownika. W tym kontekście podróż zleceniobiorcy jest pojęciem szerszym od podróży służbowej i w praktyce obejmuje każdy wyjazd osoby wykonującej umowę zlecenia poza miejsce zamieszkania i miejsce siedziby zleceniodawcy, który to wyjazd wiąże się z wykonaniem przez zleceniobiorcę zleconych jemu przez zleceniodawcę czynności. W tym kontekście wyjazd zleceniobiorców na terytorium Niemiec w celu wykonania zleconych przez Spółkę czynności bez wątpienia spełnia definicję podróży, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT.

2018
29
mar

Istota:

Czy zapewnienie zakwaterowania dla Zleceniobiorców skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu podatkowego na gruncie ustawy o PIT, a w konsekwencji czy Wnioskodawca zobowiązany będzie jako płatnik, zgodnie z art. 41 ustawy o PIT do odprowadzania z tytułu zapewnienia ww. zakwaterowania zaliczek na poczet PIT?

Fragment:

Jednakże z faktu, że Wnioskodawca finansuje i zamierza sfinansować Zleceniobiorcom wydatki związane z zakwaterowaniem nie sposób wywodzić, że są to wydatki, o których mowa w art. 742 Kodeksu cywilnego. Świadczenia w postaci zapewnienia Zleceniobiorcy zakwaterowania w miejscowości, w której zlecenie to będzie wykonywane jest świadczeniem, które ma charakter osobisty, niezależnie od celu i okoliczności w jakim zostało poniesione. Skoro bowiem przez okres wykonywania umowy zlecenia Zleceniobiorca będzie zamieszkiwał w danym miejscu noclegowym, tym samym stwierdzić należy, że będzie on wykorzystywał to miejsce przede wszystkim dla celów osobistych (prywatnych). Zakwaterowanie Zleceniobiorców w domu jednorodzinnym, a w przyszłości w innym rodzaju lokalu np. mieszkaniu w bloku, pokoju hotelowym lub w jakiejkolwiek innej formie zakwaterowania dostępnej w tym czasie na rynku, wynajmowanych przez Spółkę nie będzie bowiem służyło Zleceniobiorcy jako narzędzie pracy, miejsce pracy (służące wykonaniu umowy), lecz będzie służyło osobistym celom Zleceniobiorcy. Dzięki temu, że Wnioskodawca zapewni Zleceniobiorcy zakwaterowanie w miejscowości realizacji przez niego przyjętego zlecenia, Zleceniobiorca zaoszczędzi na wydatkach, do ponoszenia których byłby zmuszony, gdyby Wnioskodawca nie zapewnił mu zakwaterowania.

2018
16
sty

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

W ciągu roku podatkowego zleceniobiorcy, świadcząc swe usługi, będą przebywać na terenie Polski poniżej lub powyżej 183 dni. Zleceniobiorcy będą posiadać rachunki bankowe w polskich bankach oraz polski numer identyfikacji podatkowej. Wnioskodawca zakłada, że Zleceniobiorcy nie przedstawią żadnych certyfikatów rezydencji, które to dokumenty wyjaśniłyby zasady opodatkowania zleceniobiorców. W związku z czym w celu wyjaśnienia rezydencji podatkowej zleceniobiorcy, Wnioskodawca zamierza zwracać się do nich o wyjaśnienie tej kwestii - Wnioskodawca bowiem nie ma i nie będzie miała prawnych instrumentów, aby samodzielnie określić rezydencję podatkową zleceniobiorców – w związku z czym zamierza zwracać się o informację w tym zakresie do jedynych osób, które będą w stanie określić tę rezydencję podatkową, czyli do samych zleceniobiorców. W związku z tym Wnioskodawca zamierza zwracać się do zleceniobiorców o złożenie odpowiednich oświadczeń. Zleceniobiorca ma możliwość złożenia jednego z trzech rodzajów oświadczeń: W ramach pierwszego rodzaju oświadczeń Zleceniobiorcy mogą oświadczyć, że w okresie wykonywania zlecenia na rzecz Wnioskodawcy ich centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) mieści się w Polsce.

2017
11
gru

Istota:

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca do świadczenia usług zatrudnia osoby w oparciu o umowy o pracę (pracownicy) i umowy zlecenia (zleceniobiorcy). Znaczną część zleceniobiorców stanowią zleceniobiorcy z Ukrainy. Zatrudnienie zleceniobiorców z Ukrainy następuje w tzw. trybie uproszczonym, na podstawie zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Cudzoziemcy posiadają ważne (przed podjęciem pracy) dokumenty uprawniające do pobytu i wykonywania pracy na terytorium Polski. Wykonywane czynności przez obywateli Ukrainy na podstawie umów zlecenia nie są realizowane w ramach prowadzonej przez tych zleceniobiorców działalności gospodarczej. Na mocy postanowień zawartych umów zleceń Wnioskodawca zapewnia zleceniobiorcom: stosowne badania lekarskie, szkolenia BHP, odzież roboczą i narzędzia pracy. Wnioskodawca zapewnia również zleceniobiorcom zbiorowe zakwaterowanie w sytuacji, gdy miejsce realizowanych zleceń znajduje się w znacznej odległości od miejsca zamieszkania zleceniobiorcy, a także siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca ma zamiar - prócz wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenia - wypłacać zleceniobiorcom diety za czas przebywania w podróżach koniecznych do wykonania zleconych prac. Wnioskodawca w treści umowy ma zamiar zawrzeć zapisy mówiące o konieczności wyjazdu służbowego oraz ustalenia odnośnie kosztów podróży finansowanych bądź zwracanych bezpośrednio przez zleceniodawcę.

2017
12
sty

Istota:

Czy na Wnioskodawcy jako p3atniku – ci1?ya bedzie obowi1zek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w zwi1zku z wyp3acaniem kwot zleceniobiorcom, wykonuj1cym umowe zlecenia poza granicami Polski, wyp3aconych na podstawie § 14 ust. 1 rozporz1dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo3ecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nale?nooci przys3uguj1cych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorz1dowej jednostce sfery bud?etowej z tytu3u podró?y s3u?bowej, który stanowi, ?e pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podró?y zagranicznej bezp3atne, ca3odzienne wy?ywienie przys3uguje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3 oraz zwrotu kosztów przejazdu do miejsca wykonania us3ugi opiekunczej?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, warunek zastosowania zwolnienia od opodatkowania diet i innych nale?nooci w tym zwrotu kosztów podró?y zleceniobiorców poza granicami Polski – w przypadku Spó3ki i jej zleceniobiorców jest spe3niony. Celem wyp3aty kwot bed1cych równowartooci1 25% diet i zwrotów kosztów podró?y (lub innych nale?nooci, np. z tytu3u noclegów) jest zapewnienie zleceniobiorcy pokrycia kosztów przebywania poza granicami kraju w celu realizacji umowy zlecenia. Wyp3ata tych nale?nooci, w tym zwrot kosztów nastepuje zatem w celu uzyskania przychodu zarówno przez Spó3ke z tytu3u umowy o owiadczenie us3ug opiekunczych na rzecz Klienta, jak równie? w celu uzyskania przychodu przez zleceniobiorce (z tytu3u umowy zlecenia zawartej ze Spó3k1). Obliczaj1c zaliczke na podatek dochodowy od dochodów zleceniobiorców Wnioskodawca zamierza stosowaa jedynie rycza3towe koszty uzyskania przychodu i nie bedzie uwzgledniaa nale?nooci z tytu3u zwiekszonych kosztów utrzymania i zwrotu kosztów podró?y oraz innych nale?nooci, w tym rycza3tów za noclegi. Z tego powodu warunek zak3adaj1cy brak uwzglednienia w kosztach podatkowych zleceniobiorcy wartooci tych nale?nooci, które zleceniobiorcom bedzie zwraca3 Wnioskodawca, zostanie spe3niony. W sytuacji, gdy umowa bedzie wykonywana poza siedzib1 Spó3ki i poza miejscem zamieszkania Zleceniobiorcy – dla wykonania zlecenia konieczne bedzie odbycie podró?y czy to na terytorium kraju, czy poza terytorium kraju.

2016
16
gru

Istota:

Czy wypłacone diety zleceniobiorcy za czas pobytu na terytorium Szwecji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której zamierza wysyłać na terytorium Szwecji zleceniobiorców do wykonywania prac budowlanych, zawierając ze zleceniobiorcami umowę zlecenia na okres 5 miesięcy, czyli na czas wykonania pracy. Wnioskodawca zaznacza, że zleceniobiorcy będą tylko i wyłącznie świadczyć pracę na terytorium Szwecji. Zleceniobiorcy podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zleceniobiorcy mają adres zamieszkania na terytorium Polski. W umowie zlecenie Wnioskodawca ustali wynagrodzenie w stałej wysokości miesięcznej 4.055 zł oraz diety za każdy dzień pobytu w Szwecji w wysokości 459 SEK, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Przystępując do oceny skutków podatkowych wypłaty przez Wnioskodawcę diet za czas pobytu zleceniobiorcy na terytorium Szwecji pierwszej kolejności wyjaśnić należy, w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posłużono się terminem „ podróż ” bez określenia „ służbowa ”, co oznacza, że zakres tego zwolnienia nie ogranicza się jedynie do podróży służbowych w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.