Zleceniobiorca | Interpretacje podatkowe

Zleceniobiorca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zleceniobiorca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W ciągu roku podatkowego zleceniobiorcy, świadcząc swe usługi, będą przebywać na terenie Polski poniżej lub powyżej 183 dni. Zleceniobiorcy będą posiadać rachunki bankowe w polskich bankach oraz polski numer identyfikacji podatkowej. Wnioskodawca zakłada, że Zleceniobiorcy nie przedstawią żadnych certyfikatów rezydencji, które to dokumenty wyjaśniłyby zasady opodatkowania zleceniobiorców. W związku z czym w celu wyjaśnienia rezydencji podatkowej zleceniobiorcy, Wnioskodawca zamierza zwracać się do nich o wyjaśnienie tej kwestii - Wnioskodawca bowiem nie ma i nie będzie miała prawnych instrumentów, aby samodzielnie określić rezydencję podatkową zleceniobiorców – w związku z czym zamierza zwracać się o informację w tym zakresie do jedynych osób, które będą w stanie określić tę rezydencję podatkową, czyli do samych zleceniobiorców. W związku z tym Wnioskodawca zamierza zwracać się do zleceniobiorców o złożenie odpowiednich oświadczeń. Zleceniobiorca ma możliwość złożenia jednego z trzech rodzajów oświadczeń: W ramach pierwszego rodzaju oświadczeń Zleceniobiorcy mogą oświadczyć, że w okresie wykonywania zlecenia na rzecz Wnioskodawcy ich centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) mieści się w Polsce.
2018
16
sty

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca do świadczenia usług zatrudnia osoby w oparciu o umowy o pracę (pracownicy) i umowy zlecenia (zleceniobiorcy). Znaczną część zleceniobiorców stanowią zleceniobiorcy z Ukrainy. Zatrudnienie zleceniobiorców z Ukrainy następuje w tzw. trybie uproszczonym, na podstawie zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Cudzoziemcy posiadają ważne (przed podjęciem pracy) dokumenty uprawniające do pobytu i wykonywania pracy na terytorium Polski. Wykonywane czynności przez obywateli Ukrainy na podstawie umów zlecenia nie są realizowane w ramach prowadzonej przez tych zleceniobiorców działalności gospodarczej. Na mocy postanowień zawartych umów zleceń Wnioskodawca zapewnia zleceniobiorcom: stosowne badania lekarskie, szkolenia BHP, odzież roboczą i narzędzia pracy. Wnioskodawca zapewnia również zleceniobiorcom zbiorowe zakwaterowanie w sytuacji, gdy miejsce realizowanych zleceń znajduje się w znacznej odległości od miejsca zamieszkania zleceniobiorcy, a także siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca ma zamiar - prócz wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenia - wypłacać zleceniobiorcom diety za czas przebywania w podróżach koniecznych do wykonania zleconych prac. Wnioskodawca w treści umowy ma zamiar zawrzeć zapisy mówiące o konieczności wyjazdu służbowego oraz ustalenia odnośnie kosztów podróży finansowanych bądź zwracanych bezpośrednio przez zleceniodawcę.
2017
11
gru

Istota:
Czy na Wnioskodawcy jako p3atniku – ci1?ya bedzie obowi1zek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w zwi1zku z wyp3acaniem kwot zleceniobiorcom, wykonuj1cym umowe zlecenia poza granicami Polski, wyp3aconych na podstawie § 14 ust. 1 rozporz1dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo3ecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nale?nooci przys3uguj1cych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorz1dowej jednostce sfery bud?etowej z tytu3u podró?y s3u?bowej, który stanowi, ?e pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podró?y zagranicznej bezp3atne, ca3odzienne wy?ywienie przys3uguje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3 oraz zwrotu kosztów przejazdu do miejsca wykonania us3ugi opiekunczej?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, warunek zastosowania zwolnienia od opodatkowania diet i innych nale?nooci w tym zwrotu kosztów podró?y zleceniobiorców poza granicami Polski – w przypadku Spó3ki i jej zleceniobiorców jest spe3niony. Celem wyp3aty kwot bed1cych równowartooci1 25% diet i zwrotów kosztów podró?y (lub innych nale?nooci, np. z tytu3u noclegów) jest zapewnienie zleceniobiorcy pokrycia kosztów przebywania poza granicami kraju w celu realizacji umowy zlecenia. Wyp3ata tych nale?nooci, w tym zwrot kosztów nastepuje zatem w celu uzyskania przychodu zarówno przez Spó3ke z tytu3u umowy o owiadczenie us3ug opiekunczych na rzecz Klienta, jak równie? w celu uzyskania przychodu przez zleceniobiorce (z tytu3u umowy zlecenia zawartej ze Spó3k1). Obliczaj1c zaliczke na podatek dochodowy od dochodów zleceniobiorców Wnioskodawca zamierza stosowaa jedynie rycza3towe koszty uzyskania przychodu i nie bedzie uwzgledniaa nale?nooci z tytu3u zwiekszonych kosztów utrzymania i zwrotu kosztów podró?y oraz innych nale?nooci, w tym rycza3tów za noclegi. Z tego powodu warunek zak3adaj1cy brak uwzglednienia w kosztach podatkowych zleceniobiorcy wartooci tych nale?nooci, które zleceniobiorcom bedzie zwraca3 Wnioskodawca, zostanie spe3niony. W sytuacji, gdy umowa bedzie wykonywana poza siedzib1 Spó3ki i poza miejscem zamieszkania Zleceniobiorcy – dla wykonania zlecenia konieczne bedzie odbycie podró?y czy to na terytorium kraju, czy poza terytorium kraju.
2017
12
sty

Istota:
Czy wypłacone diety zleceniobiorcy za czas pobytu na terytorium Szwecji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której zamierza wysyłać na terytorium Szwecji zleceniobiorców do wykonywania prac budowlanych, zawierając ze zleceniobiorcami umowę zlecenia na okres 5 miesięcy, czyli na czas wykonania pracy. Wnioskodawca zaznacza, że zleceniobiorcy będą tylko i wyłącznie świadczyć pracę na terytorium Szwecji. Zleceniobiorcy podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zleceniobiorcy mają adres zamieszkania na terytorium Polski. W umowie zlecenie Wnioskodawca ustali wynagrodzenie w stałej wysokości miesięcznej 4.055 zł oraz diety za każdy dzień pobytu w Szwecji w wysokości 459 SEK, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Przystępując do oceny skutków podatkowych wypłaty przez Wnioskodawcę diet za czas pobytu zleceniobiorcy na terytorium Szwecji pierwszej kolejności wyjaśnić należy, w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posłużono się terminem „ podróż ” bez określenia „ służbowa ”, co oznacza, że zakres tego zwolnienia nie ogranicza się jedynie do podróży służbowych w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
2016
16
gru

Istota:
Do jakiej wysokości opisany dodatek dla zleceniobiorców wypłacany w związku z wykonywaniem zleconych usług opieki poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy i miejscem siedziby zleceniodawcy (Spółki) będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka jako płatnik nie będzie obowiązana pobierać od tej kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Wyjazdy zleceniobiorców w celu wykonania usługi opieki trwają od 2 do 3 miesięcy i będą powtarzały się w ciągu roku. Umowa zlecenia, regulująca wykonywanie przez zleceniobiorcę czynności opiekuńczych na terytorium Niemiec, jest wykonywana poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy oraz poza miejscem siedziby zleceniodawcy (Spółki), wobec czego w umowach zlecenia zawieranych ze zleceniobiorcami, oprócz wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonanie zleconych czynności opiekuńczych Spółka zobowiąże się do zwrotu kosztów przejazdów zleceniobiorcy oraz wypłaty „ dodatku z tytułu wykonywania usług opieki na terytorium Niemiec ”. Dodatek ten będzie zdefiniowany jako „ dodatek przysługujący zleceniobiorcy z powodu i w związku z wykonywaniem usług opieki poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy i poza siedzibą Spółki ”. Oprócz definicji dodatku oraz jego wysokości umowa zlecenia nie będzie w żaden inny sposób regulowała kwestii dodatku. Dodatek ten ma rekompensować podwyższone koszty utrzymania zleceniobiorcy w związku ze świadczeniem usług poza stałym miejscem zamieszkania zleceniobiorcy. Na koszty te najczęściej składają się koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty innych drobnych wydatków, związanych z pobytem za granicą w związku ze świadczeniem usług opieki.
2016
2
cze

Istota:
Czy finansowanie zleceniobiorcom noclegów w hotelach pracowniczych i przewozu zleceniobiorców z miejsca zakwaterowania do miejsca wykonywania pracy jest dla zleceniobiorców przychodem do opodatkowania?
Fragment:
Przepisy Kodeksu cywilnego nie określają w sposób szczegółowy, jakie koszty – związane z umową zlecenie – winien ponosić zleceniodawca a jakie zleceniobiorca. Należy zatem przyjąć, że w tej sprawie obowiązuje ogólna zasada swobody umów i tym samym strony umowy mogą w sposób dowolny umówić się co do tego, jakie koszty ponosi zleceniodawca a jakie zleceniobiorca. Z uzupełnienia wniosku z 5 maja 2016 r. wynika, że – w przedstawionym stanie faktycznym – w treści zawartych umów zlecenia Wnioskodawca (zleceniodawca) został zobowiązany do finansowania zleceniobiorcom noclegów w hotelach pracowniczych i przewozu zleceniobiorców z miejsca zakwaterowania do miejsca wykonywania pracy. Skoro zatem w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca (zleceniodawca) – a nie zleceniobiorca – jest zobowiązany do ponoszenia ww. wydatków, to oznacza, że zapewnienie zleceniobiorcom noclegów w hotelach pracowniczych oraz przewóz zleceniobiorców z miejsca zakwaterowania do miejsca wykonywania pracy, nie jest dla zleceniobiorcy przychodem. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
19
maj

Istota:
Do jakiej wysokości opisany dodatek dla zleceniobiorców wypłacany w związku z wykonywaniem zleconych usług opieki poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy i miejscem siedziby zleceniodawcy (Spółki) będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka jako płatnik nie będzie obowiązana pobierać od tej kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Z uwagi na fakt, że umowa zlecenia, regulująca wykonywanie przez zleceniobiorcę czynności opiekuńczych na terytorium Niemiec, jest wykonywana poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy oraz poza miejscem siedziby zleceniodawcy (Spółki), w umowach zlecenia zawieranych ze zleceniobiorcami, oprócz wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonanie zleconych czynności opiekuńczych, Spółka zobowiąże się do zwrotu kosztów przejazdów zleceniobiorcy oraz wypłaty „ dodatku z tytułu wykonywania usług opieki na terytorium Niemiec ”. Dodatek ten będzie zdefiniowany jako „ dodatek przysługujący zleceniobiorcy z powodu i w związku z wykonywaniem usług opieki poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy i poza siedzibą Spółki ”. Oprócz definicji dodatku oraz jego wysokości umowa zlecenia nie będzie w żaden inny sposób regulowała kwestii dodatku. Będzie on wypłacany tylko w przypadku wyjazdu zleceniobiorcy do wykonania czynności opiekuńczych w Niemczech i tylko za okres tego wyjazdu. W założeniach stron dodatek ten ma rekompensować podwyższone koszty utrzymania zleceniobiorcy w związku ze świadczeniem usług poza stałym miejscem zamieszka zleceniobiorcy. Na koszty te składają się koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty innych drobnych wydatków związanych z pobytem za granicą w związku ze świadczeniem usług opieki.
2016
12
kwi

Istota:
Do jakiej wysokości opisany dodatek dla zleceniobiorców wypłacany w związku z wykonywaniem zleconych usług opieki poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy i miejscem siedziby zleceniodawcy (Spółki) będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka jako płatnik nie będzie obowiązana pobierać od tej kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Wyjazdy zleceniobiorców w celu wykonania usługi opieki trwają od 2 do 3 miesięcy i będą powtarzały się w ciągu roku. Umowa zlecenia, regulująca wykonywanie przez zleceniobiorcę czynności opiekuńczych na terytorium Niemiec, jest wykonywana poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy oraz poza miejscem siedziby zleceniodawcy (Spółki), wobec czego w umowach zlecenia zawieranych ze zleceniobiorcami, oprócz wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonanie zleconych czynności opiekuńczych Spółka zobowiąże się do zwrotu kosztów przejazdów zleceniobiorcy oraz wypłaty „ dodatku z tytułu wykonywania usług opieki na terytorium Niemiec ”. Dodatek ten będzie zdefiniowany jako „ dodatek przysługujący zleceniobiorcy z powodu i w związku z wykonywaniem usług opieki poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy i poza siedzibą Spółki ”. Oprócz definicji dodatku oraz jego wysokości umowa zlecenia nie będzie w żaden inny sposób regulowała kwestii dodatku. Dodatek ten ma rekompensować podwyższone koszty utrzymania zleceniobiorcy w związku ze świadczeniem usług poza stałym miejscem zamieszkania zleceniobiorcy. Na koszty te najczęściej składają się koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty innych drobnych wydatków, związanych z pobytem za granicą w związku ze świadczeniem usług opieki.
2016
8
kwi

Istota:
1. Czy imienna informacja podatkowa, o której mowa w art. 39 ust. 1 Ustawy (i odpowiednio art. 42 ust. 2 Ustawy) powinna być sporządzona przez Wnioskodawcę za rok 2015 dla pracowników oraz zleceniobiorców, którzy zawarli umowę o pracę (umowę zlecenia) ze Spółką przejętą przed dniem połączenia (np. w dniu 1 grudnia 2014 r.), która to umowa została rozwiązana przez Spółkę przejętą przed dniem połączenia (np. 1 lutego 2015 r.)?
2. Czy imienna informacja podatkowa, o której mowa w art. 42 ust. 2 Ustawy powinna być sporządzona przez Wnioskodawcę za rok 2015 dla zleceniobiorców, którzy zawarli umowę zlecenia ze Spółką przejętą przed dniem połączenia (np. w dniu 1 grudnia 2014 r.), która to umowa została następnie kontynuowana przez Wnioskodawcę po dniu połączenia?
3. Czy na Wnioskodawcy zgodnie z art. 38 ust. 1a Ustawy (i odpowiednio art. 42 ust. 1a Ustawy) ciąży obowiązek sporządzenia oraz przesłania do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym rocznej deklaracji w postaci deklaracji PIT - 4R do urzędu skarbowego właściwego według siedziby Wnioskodawcy?
Fragment:
(...) zleceniobiorca ze Spółkami przejętymi), jak i obecnie u Wnioskodawcy. W związku z powyższym analogicznie – roczna deklaracja w postaci deklaracji PIT-4R powinna być sporządzona oraz przesłana przez Wnioskodawcę do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego według siedziby Wnioskodawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie obowiązków płatnika dotyczących sporządzenia: imiennych informacji podatkowych za rok 2015 dla pracowników oraz zleceniobiorców spółki przejętej, z którymi umowy zostały rozwiązane przed dniem połączenia podmiotów, imiennych informacji podatkowych za rok 2015 dla zleceniobiorców spółki przejętej zatrudnionych na podstawie umów zawartych przed dniem połączenia podmiotów i kontynuowanych po dniu połączenia, rocznej deklaracji PIT-4R. Kwestię sukcesji podatkowych praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa).
2016
1
kwi

Istota:
Płatnik – podróże służbowe (Niemcy)
Fragment:
Z uwagi na fakt, że umowa zlecenia, regulująca wykonywanie przez zleceniobiorcę czynności opiekuńczych na terytorium Niemiec, jest wykonywana poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy oraz poza miejscem siedziby zleceniodawcy (Spółki), w umowach zlecenia zawieranych ze zleceniobiorcami, oprócz wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonanie zleconych czynności opiekuńczych, Spółka zobowiąże się do zwrotu kosztów przejazdów zleceniobiorcy oraz wypłaty „ dodatku z tytułu wykonywania usług opieki na terytorium Niemiec ”. Dodatek ten będzie zdefiniowany jako „ dodatek przysługujący zleceniobiorcy z powodu i w związku z wykonywaniem usług opieki poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy i poza siedzibą Spółki ”. Oprócz definicji dodatku oraz jego wysokości umowa zlecenia nie będzie w żaden inny sposób regulowała kwestii dodatku. Będzie on wypłacany tylko w przypadku wyjazdu zleceniobiorcy do wykonania czynności opiekuńczych w Niemczech i tylko za okres tego wyjazdu. W założeniach stron dodatek ten ma rekompensować podwyższone koszty utrzymania zleceniobiorcy w związku ze świadczeniem usług poza stałym miejscem zamieszka zleceniobiorcy. Na koszty te najczęściej składają się koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty innych drobnych wydatków związanych z pobytem za granicą w związku ze świadczeniem usług opieki.
2016
30
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.