Zlecenie powiernicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zlecenie powiernicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
5
gru

Istota:

Czy w sytuacji sprzedaży przez wnioskodawczynię nieruchomości - nabytej uprzednio w wykonaniu umowy powierniczego nabycia tej nieruchomości - bezpośrednio na rzecz osoby trzeciej, a więc bez wykonania przeniesienia tejże nieruchomości na dającego zlecenie, jednakże za jego wyraźną zgodą, powstanie u wnioskodawczyni - powiernika obowiązek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Władztwo nad nabytymi prawami, jakie można przypisać zleceniobiorcy wykonującemu zlecenie powiernicze jest ograniczone, a to poprzez: ograniczenie czasowe - zleceniobiorca obowiązany jest przekazać nabyte prawa na pierwsze żądanie zleceniodawcy; ustawowo wyłączoną możliwość rozporządzania tymi prawami na rzecz kogo innego aniżeli zleceniodawca lub wskazany przezeń podmiot, co powoduje wyłączenie możliwości efektywnego zwiększenia masy majątkowej zleceniobiorcy o prawa nabyte w wykonaniu powiernictwa; nieekwiwalentność dla zleceniobiorcy zbycia nabytych we własnym imieniu, lecz na rachunek zlecającego praw, prawa te przenoszone są na zlecającego nieodpłatnie - zgodnie z art. 742 Kodeksu cywilnego dający zlecenie zwraca przyjmującemu zlecenie jedynie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia oraz zwalnia go od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym, natomiast w przypadku przenoszenia powierniczo nabytych praw na wskazaną przez zlecającego osobę trzecią cena zbycia stanowi należność zleceniodawcy (art. 740 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy powstanie obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych od przeniesienia własności nieruchomości na zleceniodawcę, bądź podmiot trzeci wskazany przez zleceniodawcę, w wykonaniu zawartej umowy powierniczego nabycia nieruchomości?

Fragment:

Władztwo nad nabytymi prawami, jakie można przypisać zleceniobiorcy wykonującemu zlecenie powiernicze jest ograniczone, a to poprzez: ograniczenie czasowe – zleceniobiorca obowiązany jest przekazać nabyte prawa na pierwsze żądanie zleceniobiorcy; ustawowo wyłączoną możliwość rozporządzania tymi prawami na rzecz kogo innego aniżeli zleceniodawca lub wskazany przezeń podmiot, co powoduje wyłączenie możliwości efektywnego zwiększenia masy majątkowej zleceniobiorcy o prawa nabyte w wykonaniu powiernictwa; nieekwiwalentność dla zleceniobiorcy zbycia nabytych we własnym imieniu, lecz na rachunek zlecającego praw, prawa te przenoszone są na zlecającego nieodpłatnie - zgodnie z art. 742 Kodeksu cywilnego dający zlecenie zwraca przyjmującemu zlecenie jedynie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, oraz zwalnia go od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym, natomiast w przypadku przenoszenia powierniczo nabytych praw na wskazaną przez zlecającego osobę trzecią cena zbycia stanowi należność zleceniodawcy (art. 740 Kodeksu cywilnego). Jak wynika ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, świadczenia wykonywane przez powiernika, w ramach zawartej umowy zlecenia powierniczego obejmują zakup nieruchomości i jej przekazanie w określonym czasie zleceniodawcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej.

2011
1
paź

Istota:

Czy w sytuacji sprzedaży przez Wnioskodawcę nieruchomości, bez wykonania przeniesienia jej na zlecającego, powstanie u Wnioskodawcy – powiernika obowiązek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Władztwo nad nabytymi prawami, jakie można przypisać zleceniobiorcy wykonującemu zlecenie powiernicze jest ograniczone, a to poprzez: ograniczenie czasowe – zleceniobiorca obowiązany jest przekazać nabyte prawa na pierwsze żądanie zleceniobiorcy; ustawowo wyłączoną możliwość rozporządzania tymi prawami na rzecz kogo innego aniżeli zleceniodawca lub wskazany przezeń podmiot, co powoduje wyłączenie możliwości efektywnego zwiększenia masy majątkowej zleceniobiorcy o prawa nabyte w wykonaniu powiernictwa; nieekwiwalentność dla zleceniobiorcy zbycia nabytych we własnym imieniu, lecz na rachunek zlecającego praw, prawa te przenoszone są na zlecającego nieodpłatnie - zgodnie z art. 742 Kodeksu cywilnego dający zlecenie zwraca przyjmującemu zlecenie jedynie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, oraz zwalnia go od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym, natomiast w przypadku przenoszenia powierniczo nabytych praw na wskazaną przez zlecającego osobę trzecią cena zbycia stanowi należność zleceniodawcy (art. 740 Kodeksu cywilnego). Jak wynika ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, świadczenia wykonywane przez Wnioskodawcę jako powiernika, w ramach zawartej umowy zlecenia powierniczego mają obejmować zakup nieruchomości oraz jej sprzedaż.

2011
1
cze

Istota:

Czy w razie przeniesienia własności nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania nieruchomości) w wykonaniu umowy zlecenia powierniczego przez zleceniobiorcę (powiernika) na osobę trzecią wskazaną przez Wnioskodawcę – przychód dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych z tej czynności wykazuje Wnioskodawca jako zlecający? W jaki sposób Wnioskodawca wykazuje przychód dla celów podatkowych?
Czy konieczne jest wystawienie faktury przez Wnioskodawcę na zleceniobiorcę?

Fragment:

(...) zlecenie powiernicze. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Rozważając zapis powyższego artykułu w kontekście ogólnych warunków umowy zlecenia powierniczego, a także opisanej we wniosku umowy zlecenia powierniczego nabywania i zbywania nieruchomości zawartej między Wnioskodawcą jako zlecającym, a zleceniobiorcą (powiernikiem), należy stwierdzić, że w przypadku przeniesienia własności nieruchomości przez zleceniobiorcę (powiernika) na osobę trzecią wskazaną przez Wnioskodawcę, przychód z takiego przeniesienia nieruchomości powstaje wyłącznie u zlecającego tj. Wnioskodawcy, gdyż należy to do wykonania zawartej umowy, stanowi istotę jednej z opcji takiej umowy.